Zoekresultaten  1-50 van de 222 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Inkoop en beheerverwijder
 • Besluit subsidieverzoek onderzoek CCS

  De minister van Economische Zaken en Klimaat beslist op een verzoek om subsidie voor onderzoek naar optimalisatiemogelijkheden van de Carbondioxide Capture en Storage (CCS)-keten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over meedoen Qbuzz aanbesteding busvervoer Noord-Nederland

  Minister Dijsselbloem van Financiën informeert de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, over het meedoen van Qbuzz in de aanbestedingsprocedure voor het openbaar vervoer in het concessiegebied Zuidoost-Friesland en de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling en Ameland (ZOWAD). De minister schrijft dat Qbuzz meedingt naar een concessie die het grotendeels al uitvoeren. Dat is van belang voor het waarborgen van de continuïteit van het NS-concern en al haar bedrijfsonderdelen tot de afronding van de strategische heroriëntatie van NS

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden Schiphol

  Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over de brief van 12 december 2022 over de moties en toezeggingen over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op Schiphol. De Eerste Kamerfracties van PvdD en SP hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte TenneT Duitsland

  De ministers Kaag (Financiën) en Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over het voorkeursscenario voor invulling van de kapitaalbehoefte van (hoogspannings)netbeheerder TenneT Duitsland. Kamerbrief over voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte TenneT Duitsland (PDF | 11 pagina's | 229 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2023 Digitalisering Rijksinkoop

  In dit jaarplan leest u hoe het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan de digitalisering van het rijksinkoopstelsel. Het doel is meer efficiency in het inkoopproces, voor Rijk en voor leveranciers. Ook wil de Rijksoverheid aan leveranciers een eenduidige digitale ervaring bieden, ongeacht het rijksonderdeel waarmee zij zakendoen. Digitalisering maakt daarnaast op termijn effectievere sturing en verantwoording in het rijksinkoopdomein mogelijk, dankzij uniform gestructureerde inkoopdata. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte TenneT Duitsland

  Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief over het voorkeursscenario voor de invulling van kapitaalbehoefte van TenneT Duitsland. De vaste commissie voor Financiën heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte TenneT Duitsland (PDF | 17 pagina's | 895 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlandse reactie op consultatie garantiemelding

  Nederlandse reactie op de consultatie over garantiemelding voor staatssteun. Nederlandse reactie op consultatie garantiemelding (PDF | 41 pagina's | 186 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota’s bij antwoorden op Kamervragen over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden Schiphol

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 - Jaarverslag Invest-NL 2020

  Jaarverslag Invest-NL 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2021 Invest NL - Morgen mogelijk maken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief organisaties van openbaar bestuur

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer een Kamerbrief waarbij het kabinet aangeeft netbeheerders, grote pensioenfondsen, instellingen voor het wetenschapsbeleid en het merendeel van de woningcorporaties te willen aanwijzen als organisaties van openbaar belang (oob). Door de oob-status worden strengere eisen gesteld aan de accountants die bij deze instellingen de jaarrekening controleren. Minister Dijsselbloem gaat hiervoor een algemene maatregel van bestuur (amvb) voorbereiden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2021

  Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2021 (PDF | 213 pagina's | 16,9 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het gunnen van een groot offshore windproject aan Chinese staatsbedrijven

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over het gunnen van een groot offshore windproject aan Chinese staatsbedrijven. De Tweede Kamerleden Eppink en Eerdmans (JA21) hebben de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over het gunnen van een groot offshore windproject aan Chinese staatsbedrijven (PDF | 8 pagina's | 394 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek Aanbesteding Giraal Betalingsverkeer Rijk - Openbaar gemaakte documenten 53-124

  Besluit op een verzoek om informatie over de Aanbesteding Giraal Betalingsverkeer Rijk. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1: wob-verzoek EZ/Van den Nieuwenhuyzen

  Bijlage 1 van geopenbaarde stukken, behorend bij een wob-verzoek van 11 november 2010 gericht aan het aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie.  In dit verzoek wordt openbaarmaking gevraagd van documenten die betrekking hebben op de relatie tussen het voormalige ministerie van Economische Zaken en de zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen. Het verzoek beperkt zich in eerste instantie tot de volgende 3 onderwerpen:  levering van duikboten aan Taiwan, export van militaire goederen aan Maleisië en de levering van duikboten aan Egypte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over staatsdeelnemingen

  Minister Hoekstra (Financiën) geeft antwoord op vragen over enkele Kamerbrieven over staatsdeelnemingen. De Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning naar toekomstopties en governancemodellen de Volksbank

  Verkenning naar mogelijke toekomstopties voor de Volksbank en naar mogelijkheden om het maatschappelijke karakter van de bank nader te borgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over omvorming ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan - Bijlagen 1 bij deelbesluit 1 op Woo-verzoek omvorming ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan

  Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over de omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Tweede Kamer evaluatie nationalisatie SNS REAAL

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer het verslag over de evaluatie van de nationalisatie van SNS REAAL.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Comply or Explain

  Rapport over de verkenning van het principe 'Comply or Explain' (Pas toe of Leg uit') in relatie tot het Nationaal plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 2021-2025. Comply or Explain (PDF | 21 pagina's | 286 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 - Beantwoording Kamervragen over het nieuwe investeringsbeleid van FMO

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Investeringsagenda TenneT

  Minister Dijsselbloem van Financiën informeert de Tweede Kamer over de kapitaaluitbreiding voor staatsdeelneming Tennet. De minister schrijft dat de staat als aandeelhouder circa 1,2 miljard euro aanvullend eigen vermogen beschikbaar stelt. Dit stelt TenneT in staat toekomstige financiering van investeringen in het Nederlandse elektriciteitsnet mogelijk te maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020 en Voortgangsrapportage 2020 van Invest-NL

  Minister Blok (EZK) geeft de Eerste Kamer antwoord op vragen over het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020 en de Voortgangsrapportage 2020 van Invest-NL. De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020 en Voortgangsrapportage 2020 van Invest-NL (PDF | 4 pagina's | 219 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quick scan Inkoop en integriteit Rijksbreed beeld van beleving en aandachtspunten

  Een quick scan van de Auditdienst Rijk (ADR) naar integriteit bij inkoop binnen de Rijksdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Categorieplan Duurzame Inzetbaarheid Rijk - HRM inkopen met sociale impact

  De Rijksoverheid heeft externe hr-professionals en hr-diensten nodig, als tijdelijke vervanging of aanvulling op haar eigen capaciteit en diensten. Voor deze inkoop is het Rijk de aanjager van diversiteit en inclusie en social return, waarmee de categorie invulling geeft aan de Rijksbrede strategie Inkopen met impact. Hoe dat eruit gaat zien, staat beschreven in het categorieplan Duurzame Inzetbaarheid Rijk: ‘HRM inkopen met sociale impact’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2013

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2013

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 - Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020

  Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1. Rapport Beleidsdoorlichting Deelnemingenbeleid 2020

  Bijlage 1. Rapport Beleidsdoorlichting Deelnemingenbeleid 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 3 Toetsing van de rapporten van De Brauw door de heer Brenninkmeijer

  Minister Dijsselbloem van Financiën informeert de Tweede Kamer over het definitieve rapport van De Brauw over onregelmatigheden bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Hierin staat dat de verklaringen van de CEO over zijn contacten met de Qbuzz bestuurders over het De Brauw onderzoek, onjuist en onvolledig waren. Het rapport ondersteunt de beslissingen die de raad van commissarissen en de Staat als aandeelhouder in juni hebben genomen. De minister stuurt ook het rapport van de heer Brenninkmeijer naar de Kamer. Hieruit blijkt dat de rapporten van De Brauw en Tonkens voldoende informatie bieden voor de politieke en publieke verantwoording over de onregelmatigheden in Limburg en dat het onderzoek kan worden gesloten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bevindingen analyse Alvarez & Marsal: ‘NS weerbaar naar de toekomst’ (bijlage 1)

  Minister Dijsselbloem van Financiën informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek van Alvarez en Marsal (A&M) naar de effectiviteit van interne procedures, risicobeheersing, compliance en controlemaatregelen in de NS-organisatie. A&M heeft onderzocht of de procedures van NS en de werking ervan voldoende zijn om onregelmatigheden zoveel mogelijk te voorkomen en integer gedrag te bevorderen. De directe aanleiding vormde de geconstateerde ernstige onregelmatigheden rondom de aanbesteding van regionaal spoorvervoer in Limburg. Bijgevoegd zit ook het verbeterplan van NS aan de hand van het A&M-rapport. Op basis van het verbeterplan van NS constateert de minister dat NS de conclusies van A&M zeer serieus neemt en de aanbevelingen onverkort en voortvarend doorvoert. De raad van commissarissen van NS volgt de voortgang van de implementatie van het plan nauwlettend. De rvc zal tweemaal per jaar aan de minister als aandeelhouder de voortgang monitoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorlichting Raad van State

  Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State. Voorlichting Raad van State (PDF | 16 pagina's | 552 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelname zbo's met eigen rechtspersoonlijkheid aan inkoopdienstverlening Rijk

  Handreiking om richting te geven aan het proces van deelname van zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) met eigen rechtspersoonlijkheid aan de inkoopdienstverlening van het Rijk. Het betreft dan deelname van publiekrechtelijke zbo’s met eigen rechtspersoonlijkheid en privaatrechtelijke zbo’s die voltijds publieke taken uitvoeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Nog deze maand besluit nodig over waterstofsubsidies'

  Minister Jetten (EZK) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Nog deze maand besluit nodig over waterstofsubsidies'. Het Tweede Kamerlid Erkens (VVD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning naar toekomstopties en governancemodellen de Volksbank

  Verkenning naar toekomstopties en governancemodellen de Volksbank (PDF | 70 pagina's | 754 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie stimuleringspakket woningbouw

  Het kabinet heeft in 2009 stimuleringsmaatregelen genomen om de negatieve gevolgen van de crisis te beperken. In deze studie wordt ingegaan op maatregelen die zijn genomen richting de woningmarkt. Deze maatregelen moeten worden gezien in de bredere context van de kabinetsmaatregelen richting de hele Nederlandse economie en arbeidsmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorgenomen verkoop aandelen URENCO

  Met deze brief informeert minister Dijsselbloem van Financiën, mede namens de ministers van Economische Zaken en van Buitenlandse Zaken, de Tweede Kamer over het voornemen de aandelen die de Staat der Nederlanden indirect houdt in URENCO te verkopen. Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over het voornemen strategische samenwerkingsverbanden van GasUnie en TenneT toe te staan

  Brief van minister Dijsselbloem (Fin) en minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over het voornemen om strategische samenwerkingsverbanden van GasUnie en TenneT toe te staan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Response the Netherlands on draft proposal to amend the State aid Temporary Crisis Framework to support EU economy in context Russia’s invasion Ukraine

  Response of the Dutch authorities to the consultation of second amendment Temporary Crisis Framework Ukrain Response the Netherlands on draft proposal to amend the State aid Temporary Crisis Framework to support EU economy in context Russia’s invasion Ukraine (PDF | 6 pagina's | 209 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies publiek belang SI

  Advies over de stichting SimplerInvoicing (SI) die zich ondersteunt bij e-facturatie. Dit is de elektronische verzending van facturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2013

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2014

  In deze Jaarrapportage Bedrijfsvoering wordt een integraal en samenhangend overzicht verstrekt van wat er afgelopen jaar heeft gespeeld op het gebied van de bedrijfsvoering en de ontwikkelingen binnen het Rijk en de rijksdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief inzake beantwoording schriftelijke vragen over de verkoop van SNS Reaal

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen over de voorwaardelijke verkoop van verzekeringsgroep REAAL.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking Staatssteun voor de overheid

  Deze handreiking geeft de basisregels over staatssteun: hoe herken je staatssteun en hoe ga je er vervolgens mee om. Verder geeft de Handreiking Staatssteun voor de overheid via links en bijlagen inzicht in de stappen die moeten worden doorlopen om voorgenomen overheidsingrijpen te laten voldoen aan de staatssteunregels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking Staatssteun voor de overheid

  Deze Handreiking geeft de basisregels over staatssteun: hoe herken je staatssteun en hoe ga je er vervolgens mee om. Verder geeft de Handreiking Staatssteun voor de overheid via links en bijlagen inzicht in de stappen die moeten worden doorlopen om voorgenomen overheidsingrijpen te laten voldoen aan de staatssteunregels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport van de Commissie van Onderzoek DSB Bank

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2010 Beheer Staatsdeelnemingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • EU-wetgevingsonderhandelingen EZK

  Overzicht van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen voor de periode juli tot en met september 2022 op het gebied van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). EU-wetgevingsonderhandelingen EZK (PDF | 8 pagina's | 160 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage wob-verzoek overzicht gecommitteerde subsidiebedragen naar regeling en begunstigde 2010

  Bijlage bij Besluit wob-verzoek inzake een overzicht van gecommitteerde subsidiebedragen naar regeling en begunstigde in 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op