Zoekresultaten  1-50 van de 98 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Onderzoek en wetenschapverwijder
 • Aanpassing governance en organisatie NWO: nadere uitwerking van de contouren

  Deze rapportage beschrijft het nieuwe model voor de governance en organisatie van NWO dat waarborgt dat NWO in de toekomst haar (bredere) taken optimaal kan uitvoeren, een groot draagvlak in de wetenschap en bij andere stakeholders geniet, werkt op basis van gezamenlijke visie en samenwerking over disciplines heen, een grote flexibiliteit heeft om in te spelen op ontwikkelingen in wetenschap, beleid en maatschappij, beschikt over een efficiënte bureauorganisatie met voldoende aanpassingsvermogen en transparant is naar partners en stakeholders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vanuit de ruimte, voor de aarde - Lange-termijn ruimtevaartagenda voor Nederland

  In de lange-termijn ruimtevaartagenda staan zes missies om de positie van Nederland te verbeteren en richting 2035 weer op het niveau te brengen waarmee andere landen binnen en buiten Europa versneld zijn gaan investeren in de sector. Om de missies te halen, is het nodig dat Nederland gaat voldoen aan de driejaarlijkse investeringsnormen (verplicht en optioneel) van het European Space Agency (ESA) en nationaal extra in ruimtevaart investeert.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NWA Portfolio voor onderzoek 2023 en verder

  De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bevat het portfolio voor onderzoek vanaf 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rathenau Instituut Jaarverslag 2022

  Dit jaarverslag bevat een weergave van de activiteiten in 2022 van het Rathenau Instituut die voortkomen uit het Werkprogramma 2021-2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatieonderzoek organisaties voor toegepast onderzoek (TO2): deelevaluatie Wageningen Research

  Evaluatie van kwaliteit en impact van het onderzoek van Wageningen Research.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Derde evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

  Evaluatierapport van ZonMW over de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 2021

  De Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (GWI) is een instrument voor overheidsinvesteringen in onderzoeksinfrastructuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar academische zelfcensuur in hoger onderwijs en wetenschap Bijlagen van Eindrapport

  Bijlagen bij het rapport 'Onderzoek naar academische zelfcensuur in hoger onderwijs en wetenschap'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland

  Advies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen over de kans op zelfcensuur en beperking van diversiteit aan perspectieven binnen het wetenschappelijk onderzoek in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsplan investeringen digitale onderzoeksinfrastructuur

  Rapport van het NWO over integrale aanpak van digitalisering in de wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in het mbo, hbo en wo&o

  Het rapport bevat de bevindingen uit onderzoek naar de toereikendheid van het macrobudget, de doelmatigheid van de bestedingen en de bekostiging van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger onderwijs en het praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Waarde creëren uit maatschappelijke uitdagingen

  Het kabinet heeft de AWT om advies gevraagd over hoe in Nederland optimaal kan worden bijgedragen aan de aanpak van maatschappelijke uitdagingen via het topsectorenbeleid, het profileringsbeleid, en het Europese kaderprogramma Horizon 2020, dan wel een combinatie van deze beleidsprogramma’s.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur

  Rapport van de Adviesraad voor Wetenschaps -en Technologiebeleid aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Briefadvies Onderwijsraad toekomstverkenning mbo, ho en wetenschap

  De Onderwijsraad geeft advies naar aanleiding van de toekomstverkenning 'Vandaag is het 2040' over het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger onderwijs (ho) en wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beschrijving en evaluatie Ruimteonderzoek in Nederland

  Het rapport geeft een kwalitatief en kwantitatief beeld van de activiteiten van onderzoeksgroepen in het ruimteonderzoek in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Integrale aanpak voor digitalisering in wetenschap

  Advies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) over de inzet van digitalisering in de wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Forensische geneeskunde ontleed

  Een advies van de Gezondheidsraad over de kennisinfrastructuur die nodig is voor het forensisch-medisch wetenschappelijk onderzoek, de vervolgopleiding van artsen op forensisch gebied en de kwaliteitsbewaking en –bevordering van het forensisch-medische handelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren

  Advies van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies hoger onderwijs voor de toekomst

  Advies van de Onderwijsraad over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap, in opdracht van staatssecretaris Zijlstra (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap

  Het doel van de gids 'Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap' is een proces in gang te zetten waarmee de sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap kan worden vergroot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie TTW Perspectief

  Dit rapport evalueert de bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan het programma Perspectief van het domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek over de periode 2016-2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale Leidraad Kennisveiligheid

  De Nationale Leidraad Kennisveiligheid bevat aanwijzingen voor kennisinstellingen in Nederland om de veiligheid van kennis zeker te stellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale leidraad kennisveiligheid - Veilig internationaal samenwerken - nationale-leidraad-kennisveiligheid.pdf

  De leidraad is een gids voor bestuurders van kennisinstellingen die te maken hebben met internationale samenwerking en daarbij kansen en (veiligheids)risico’s tegen elkaar moeten afwegen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatieonderzoek organisaties voor toegepast onderzoek (TO2): deelevaluatie NLR

  Evaluatie van kwaliteit en impact van het onderzoek van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennis in het vizier

  De gevolgen van de digitale wapenwedloop voor de publieke kennisinfrastructuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Grenzeloos onderzoeken Stimuleer interdisciplinariteit met twee onderscheidende overheidsrollen

  Advies van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). Het advies gaat over het onderscheid tussen de 2 rollen van de overheid bij interdisciplinair onderzoek en de versterking van die 2 rollen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Report evaluation Rathenau Instituut 2006-2011

  Rapport evaluatie Rathenau Instituut 2006-2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Achtergrondstudie Onderzoeks- en innovatie-ecosystemen in Nederland

  Achtergrondstudie bij de kabinetsstrategie: ‘Versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen’

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Stichting voor de Technische Wetenschappen

  Evaluatie Stichting voor de Technische Wetenschappen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Investeren in een waardevolle samenleving Strategisch kader 2022-2025

  Strategisch plan voor de periode van 2022 - 2025 van de vijf TO2-instellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisinvesteringsagenda 2010

  “Onderwijs en kennis hebben geen vijanden, maar te weinig echte vrienden”, zegt Alexander Rinnooy Kan, SER voorzitter en voorzitter van de werkgroep Kennisinvesteringsagenda van het Innovatieplatform, met het uitkomen van de derde evaluatie van de Kennisinvesteringsagenda(KIA). “Juist de komende jaren hebben onderwijs, onderzoek en ondernemerschap echte vrienden nodig”. De KIA laat zien hoe Nederland er voor staat als kennisintensief land. Rinnooy Kan: “Helaas constateren we voor het derde achtereenvolgende jaar dat er maar sporadisch vooruitgang is geboekt. We benutten nog steeds lang niet al het talent dat in Nederland beschikbaar is. De afstand tot onze naaste concurrenten, Duitsland en Scandinavië, is verder opgelopen. Het doel om tot de top 5 te behoren raakt daarmee verder uit zicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwaliteit in verscheidenheid

  Om het hogeronderwijsstelsel gereed te maken voor 2025 is een koerswijziging nodig. In deze strategische agenda ‘Kwaliteit in verscheidenheid’ staat een pakket van maatregelen om dit te bewerkstelligen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning naar de optimale verhouding tussen vaste en variabele onderwijsbekostiging in het hoger onderwijs

  Het rapport bevat een theoretisch en kwalitatief onderzoek naar inzichten in de optimale verhouding vaste en variabele financiering in de onderwijsbekostiging van het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag over het Science and Technology verdrag met de VS

  Nota naar aanleiding van het verslag bij het Verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika. Het Verdrag heeft betrekking op wetenschappelijke en technologische samenwerking op het gebied van nationale en civiele veiligheid (Trb. 2012, 227 en 2013, 149).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van de Knaw 2014

  De standpunten en overwegingen van de evaluatiecommissie zijn enerzijds gebaseerd op feiten uit schriftelijke bronnen en anderzijds op de standpunten die de vertegenwoordigers van externe stakeholders tijdens de interviews naar voren hebben gebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ambitieplan BPRC voor de periode 2019-2025

  Plan van aanpak van het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) om het aantal dierproeven met apen bij het BPRC met 40% te verminderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatieonderzoek organisaties voor toegepast onderzoek (TO2): deelevaluatie Deltares

  Evaluatie van kwaliteit en impact van het onderzoek van Deltares.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NLR Strategieplan 2022-2025

  Strategisch plan voor de periode van 2022 - 2025 van NLR, Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetenschap, technologie en innovatie voor de samenleving

  Werkprogramma van het Rathenau Instituut voor de periode 2023-2024. Het werkprogramma onderzoekt de bijdrage die wetenschap, technologie en innovatie kunnen leveren aan maatschappelijke opgaven. Het richt zich op digitalisering, klimaat en gezondheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale Wetenschapsagenda

  De Nationale Wetenschapsagenda heeft als doel mede richting te geven aan Nederlands wetenschappelijk onderzoek in de komende jaren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toekomstscenarios ECN Duurzaam

  Rapport over mogelijke invullingen voor de toekomst van ECN.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Astronomische welvaart? Effecten van Nederlandse deelname aan de Square Kilometre Array radiotelescoop

  Dit rapport is de uitkomst van de aan het SEO Economisch Onderzoek en Technopolis gestelde onderzoeksvraag: Wat zijn de te verwachten wetenschappelijke, economische en bredere maatschappelijke opbrengsten/baten van de Nederlandse deelname aan de SKA-verdragsorganisatie in de periode 2018-2027? Opdrachtgevers zijn de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IBO - Wetenschappelijk onderzoek

  In dit Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) staat de vraag centraal in hoeverre de huidige inzet van middelen voor wetenschappelijk onderzoek optimaal is voor een maximale maatschappelijke output.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatieonderzoek organisaties voor toegepast onderzoek (TO2): Excellent toegepast onderzoek voor maatschappelijke missies

  Evaluatie van het functioneren van alle TO2-instellingen als geheel over de jaren 2016 tot en met 2019. De TO2-instellingen zijn 5 organisaties voor toegepast onderzoek: Deltares, MARIN, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, TNO en Wageningen Reasearch.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Durven Delen

  Dit advies gaat over openheid van de wetenschap (open science), in het bijzonder vrije toegang tot wetenschappelijke artikelen (open access) en onderzoeksgegevens (open research data).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Durven delen: op weg naar een toegankelijke wetenschap

  Advies van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over vrije toegang tot wetenschappelijke artikelen en onderzoeksgegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal_actieplan_boekje_(definitief)

  Het actieplan richt zich op een diverse en veilige leeromgeving en werkomgeving waarin iedereen zich kan ontplooien om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te bevorderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Plan Toekomst Onderwijswetenschappen

  Rapport van de Commissie Nationaal Plan Toekomst Onderwijswetenschappen, onder leiding van de heer Th. de Graaf. De opdracht aan de commissie was om een toekomstgericht nationaal plan op te stellen waarin wordt beschreven: de waarde en de positie van de onderwijswetenschappen in Nederland. de relevantie van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek voor de praktijk en de kwaliteit van de kennisketen als geheel maken. De zwakke positie van het onderwijsrecht als academische discipline.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur

  Deze roadmap geeft een overzicht van de grootschalige onderzoeksinfrastructuur die de hoogste prioriteit heeft voor de Nederlandse wetenschap. Grootschalige onderzoeksinfrastructuur speelt een steeds belangrijkere rol als een noodzakelijke voorwaarde voor internationaal vooraanstaand onderzoek op vrijwel alle terreinen van de wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een succesvolle stap

  Eindrapportage Commissie Breimer over implementatie sectorplan natuur- en scheikunde.

  Bekijk document gepubliceerd op