Zoekresultaten  1-50 van de 322 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Onderzoek en wetenschapverwijder
 • 31288, nr. 1044 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Motie; Motie van de leden Krul en Peters over waarborgen voor voldoende opleidingsaanbod voor jonge mensen in alle regio's in Nederland

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31288, nr. 958 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Motie; Motie van het lid Westerveld over de positie van de medezeggenschap waarborgen in het wetsvoorstel

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met contouren nieuwe organisatie NWO

  Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de rapportage met de nadere contouren voor de nieuwe organisatie NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Het nieuwe model voor de governance en organisatie van NWO waarborgt dat NWO in de toekomst haar (bredere) taken optimaal kan uitvoeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpassing governance en organisatie NWO: nadere uitwerking van de contouren

  Deze rapportage beschrijft het nieuwe model voor de governance en organisatie van NWO dat waarborgt dat NWO in de toekomst haar (bredere) taken optimaal kan uitvoeren, een groot draagvlak in de wetenschap en bij andere stakeholders geniet, werkt op basis van gezamenlijke visie en samenwerking over disciplines heen, een grote flexibiliteit heeft om in te spelen op ontwikkelingen in wetenschap, beleid en maatschappij, beschikt over een efficiënte bureauorganisatie met voldoende aanpassingsvermogen en transparant is naar partners en stakeholders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 27428, nr. E - Beleidsnota Biotechnologie

  Beleidsnota Biotechnologie; Brief van de Europese Commissie inzake de beantwoording van vragen over een voorstel voor een verordening over nieuwe genomische technieken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2010 TNO

  Jaarverslag over 2010 van TNO.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen, 22 tot en met 24 juli 2013

  Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer met een geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen, die van 22 tot en met 24 juli zal plaatsvinden in Vilnius, Litouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TNO Jaarverslag 2009

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so oprichting NEWS

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over het voornemen tot oprichting van de Stichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving (NEWS). De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36472, nr. 2 - Voornemen tot oprichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving

  Voornemen tot oprichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het voornemen tot oprichting van de Stichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving (hierna: NEWS) (Kamerstuk 36472-1)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vanuit de ruimte, voor de aarde - Lange-termijn ruimtevaartagenda voor Nederland

  In de lange-termijn ruimtevaartagenda staan zes missies om de positie van Nederland te verbeteren en richting 2035 weer op het niveau te brengen waarmee andere landen binnen en buiten Europa versneld zijn gaan investeren in de sector. Om de missies te halen, is het nodig dat Nederland gaat voldoen aan de driejaarlijkse investeringsnormen (verplicht en optioneel) van het European Space Agency (ESA) en nationaal extra in ruimtevaart investeert.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamer Verslag van de OJCS-Raad onderwijs en cultuur 23 en 24 november 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de formele Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) voor de onderdelen onderwijs en cultuur. Deze onderdelen vonden plaats op 23 en 24 november 2023 in Brussel. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamer Verslag van de OJCS-Raad onderwijs en cultuur 23 en 24 november 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste Kamer het verslag van de formele Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) voor de onderdelen onderwijs en cultuur. Deze onderdelen vonden plaats op 23 en 24 november 2023 in Brussel. De Tweede Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

 • 27428, nr. D - Beleidsnota Biotechnologie

  Beleidsnota Biotechnologie; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van LNV betreffende het voorstel voor een Verordening over Nieuwe Genomische Technieken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het voornemen oprichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving (Kamerstuk 36472-1)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31288, nr. 1101 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Brief regering; Overleg met rectoren universiteiten over wetenschappelijke integriteiten onafhankelijkheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over overleg met rectoren universiteiten over wetenschappelijke integriteit en onafhankelijkheid

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over zijn gesprek met de rectoren van de universiteiten. Het gesprek ging over het belang van transparantie van nevenwerkzaamheden van hoogleraren en externe financiering van leerstoelen in het kader van wetenschappelijke onafhankelijkheid en integriteit.

 • Nader Rapport Reparatiewet Reparatiewet OCW 20xx

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen het nader rapport over het wetsvoorstel Reparatiewet OCW 20## naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap. Het gaat daarbij om het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen so oprichting NEWS

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31288, nr. 1100 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Brief regering; Versterking medezeggenschap hoger onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31288, nr. 1092 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang accreditatiekader NVAO (Kamerstuk 31288-1074)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31288, nr. 1089 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Verslag van een commissiedebat; Verslag van een commissiedebat, gehouden op 11 oktober 2023, over Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van wet Reparatiewet OCW 20##

  Het wetsvoorstel gaat over wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap. Het gaat daarbij om het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31288, nr. 1031 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Brief regering; Verslag van een schriftelijk overleg over het bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap (Kamerstuk 31288-969)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Nader Rapport Reparatiewet Reparatiewet OCW 20xx

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar academische zelfcensuur in hoger onderwijs en wetenschap Bijlagen van Eindrapport

  Bijlagen bij het rapport 'Onderzoek naar academische zelfcensuur in hoger onderwijs en wetenschap'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31288;31524, nr. 1060 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over toekomst bindend studieadvies (Kamerstuk 31288-1039)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Derde evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

  Evaluatierapport van ZonMW over de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 27428, nr. B - Beleidsnota Biotechnologie

  Beleidsnota Biotechnologie; Brief van de minister van BUZA over het BNC-fiche inzake EU-voorstel Nieuwe Genomische Technieken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32336, nr. 151 - Dierproeven

  Dierproeven; Brief regering; Recente moties aangaande Dierproeven en TPI

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Briefadvies Onderwijsraad toekomstverkenning mbo, ho en wetenschap

  De Onderwijsraad geeft advies naar aanleiding van de toekomstverkenning 'Vandaag is het 2040' over het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger onderwijs (ho) en wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31288, nr. 1037 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Verslag van een commissiedebat; Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 april 2023, over wetenschapsbeleid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland

  Advies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen over de kans op zelfcensuur en beperking van diversiteit aan perspectieven binnen het wetenschappelijk onderzoek in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31288, nr. 943 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Verslag van een commissiedebat; Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 februari 2022, over Internationalisering en Kennisveiligheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31288, nr. 994 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Brief regering; Uitkomst evaluatie experiment instellingsaccreditatie, in relatie tot aanbevelingen over het hoger onderwijs uit het advies ‘Essentie van extern toezicht’ van de Onderwijsraad

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met kabinetsreactie op rapport over wetenschappelijk onderzoek embryos

  Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de reactie van het kabinet op het rapport Onderzoek naar speciaal kweken. Dit rapport gaat over het speciaal tot stand brengen van embryos voor wetenschappelijk onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geconsolideerde tekst WHW WTT

  Geconsolideerde wettekst van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) naar aanleiding van het wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsbrief bestuursakkoord en beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het bestuursakkoord en de doelen voor het onderzoeks- en wetenschapsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur

  Rapport van de Adviesraad voor Wetenschaps -en Technologiebeleid aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Waarde creëren uit maatschappelijke uitdagingen

  Het kabinet heeft de AWT om advies gevraagd over hoe in Nederland optimaal kan worden bijgedragen aan de aanpak van maatschappelijke uitdagingen via het topsectorenbeleid, het profileringsbeleid, en het Europese kaderprogramma Horizon 2020, dan wel een combinatie van deze beleidsprogramma’s.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 24446;21501-30, nr. 86 - Ruimtevaartbeleid

  Ruimtevaartbeleid; Brief regering; Geannoteerde agenda EU-ESA top 6-7 november 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten (Kamerstuk 31288-1077)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NWA Portfolio voor onderzoek 2023 en verder

  De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bevat het portfolio voor onderzoek vanaf 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31288, nr. 1052 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over investeringen in Nederlandse Levensbeschouwelijke Universiteiten en beleidsreactie evaluatie financieringswijze ambtsopleidingen aan de Vrije Universiteit (Kamerstuk 31288-990)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies RvS Reparatiewet OCW 20##

  De Raad van State (RvS) geeft advies over het wetsvoorstel Reparatiewet OCW 20##. Het wetsvoorstel gaat over wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap. Het gaat daarbij om het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rathenau Instituut Jaarverslag 2022

  Dit jaarverslag bevat een weergave van de activiteiten in 2022 van het Rathenau Instituut die voortkomen uit het Werkprogramma 2021-2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beschrijving en evaluatie Ruimteonderzoek in Nederland

  Het rapport geeft een kwalitatief en kwantitatief beeld van de activiteiten van onderzoeksgroepen in het ruimteonderzoek in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Integrale aanpak voor digitalisering in wetenschap

  Advies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) over de inzet van digitalisering in de wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over convenant Open Science

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over het convenant dat hij heeft ondertekend samen met open science partners voor het versnellen van de transitie (overgang) naar open science. Hij stuurt een afschrift van het convenant mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies hoger onderwijs voor de toekomst

  Advies van de Onderwijsraad over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap, in opdracht van staatssecretaris Zijlstra (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op