Zoekresultaten  1-50 van de 392 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Onderzoek en wetenschapverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
 • Convenant waarborging .nl-domein 2022-2029

  Het convenant tussen EZK en de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) over waarborging van het .nl-domein van 2022 tot 2029.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpassing governance en organisatie NWO: nadere uitwerking van de contouren

  Deze rapportage beschrijft het nieuwe model voor de governance en organisatie van NWO dat waarborgt dat NWO in de toekomst haar (bredere) taken optimaal kan uitvoeren, een groot draagvlak in de wetenschap en bij andere stakeholders geniet, werkt op basis van gezamenlijke visie en samenwerking over disciplines heen, een grote flexibiliteit heeft om in te spelen op ontwikkelingen in wetenschap, beleid en maatschappij, beschikt over een efficiënte bureauorganisatie met voldoende aanpassingsvermogen en transparant is naar partners en stakeholders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bevindingen Quick scan monitoring PPS De Knoop Utrecht 2018

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over een assuranceonderzoek naar het systeem van registratie en afhandeling van meldingen over het facilitair beheer van Rijkskantoor 'De Knoop' in Utrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programmaplan SSC-ICT - Deel 2

  In het Programmaplan Transitie SSC-ICT wordt de aanpak die KPMG voorstelt geconcretiseerd en aangescherpt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie CommissieGenetische Modificatie Eindrapport

  Het rapport evalueert de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) over de periode 2016 –2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning verbeteringen IG ggo's

  Het rapport bevat een opsomming van verbetervoorstellen voor de regelgeving over genetisch gemodificeerde organismen (ggo's).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regulering van onzekere risicos van nanomaterialen

  Mogelijkheden en knelpunten in de regelgeving op het gebied van milieu, consumentenbeveiliging en arbeidsomstandigheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brainport nationale actieagenda

  Om de mainport-status van de regio Eindhoven verder uit te werken hebben Rijk en regio gezamenlijk deze langjarige Brainport Nationale Actieagenda opgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van het Nederlandse Ruimtevaartbeleid 2012-2016

  Dit rapport is een evaluatie van het Nederlandse ruimtevaartbeleid tussen 2012 en 2016. En is erop gericht lering te trekken uit de 4 doelstellingen van het gevoerde beleid: wetenschappelijk onderzoek naar onder meer sterren en planeten; de ontwikkeling van een gezonde ruimtevaartsector met verkoopbare producten en diensten;  de inzet van satellietdata voor nieuwe toepassingen en diensten; het behouden en versterken van de ESA-vestiging in Noordwijk en de samenwerking met ESTEC, bedrijven en instellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag College van Toeztcht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en Naburige rechten 2020

  Het jaarverslag gaat over de activiteiten van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA) in het jaar 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Performance requirements for textiles Input on EU sustainable design criteria for textiles

  Het rappoprt gaat over onderzoek naar mogelijke ontwerpeisen voor textiel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Balans van de Leefomgeving 2023

  2-jaarlijks rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het rapport maakte de balans op van het leefomgevingsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Procesevaluatie risicobeleid Nanotechnologie

  Rapport Procesevaluatie risicobeleid Nanotechnologie van Bureau KLB.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rathenau Instituut Jaarverslag 2022

  Het jaarverslag bevat een weergave van de activiteiten in 2022 van het Rathenau Instituut die voortkomen uit het Werkprogramma 2021 -2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sustainability of biobased plastics Analysis focusing on CO2 for policie

  Het rapport onderzoekt een mogelijke vermindering van de ecologische voetafdruk door het gebruik van bioplastic in vergelijking met fossiel plastic. Daarnaast geeft het een methode voor de berekening van de vermindering van de ecologische voetafdruk door bioplastic.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Derde evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

  Evaluatierapport van ZonMW over de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NWA Portfolio voor onderzoek 2023 en verder

  De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bevat het portfolio voor onderzoek vanaf 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland

  Advies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen over de kans op zelfcensuur en beperking van diversiteit aan perspectieven binnen het wetenschappelijk onderzoek in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage – Q2 2023 Infrastructuur en Waterstaat

  De kwartaalrapportage bevat de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het gaat om het 2e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur

  Rapport van de Adviesraad voor Wetenschaps -en Technologiebeleid aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Waarde creëren uit maatschappelijke uitdagingen

  Het kabinet heeft de AWT om advies gevraagd over hoe in Nederland optimaal kan worden bijgedragen aan de aanpak van maatschappelijke uitdagingen via het topsectorenbeleid, het profileringsbeleid, en het Europese kaderprogramma Horizon 2020, dan wel een combinatie van deze beleidsprogramma’s.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Safe by Design – A design approach for dealing with hazardous substances in products

  Onderzoek met een inventarisatie van strategieën om de risico’s van zorgwekkende stoffen over de hele productlevenscyclus weg te nemen dan wel te verkleinen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept opdrachtbevestiging onderzoek gebruik van data binnen de overheid

  Concept opdrachtbevestiging onderzoek motie Kamerlid Marijnissen c.s. en motie van het Kamerlid Klaver c.s. over gebruik van data binnen de overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beschrijving en evaluatie Ruimteonderzoek in Nederland

  Het rapport geeft een kwalitatief en kwantitatief beeld van de activiteiten van onderzoeksgroepen in het ruimteonderzoek in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Integrale aanpak voor digitalisering in wetenschap

  Advies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) over de inzet van digitalisering in de wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatieonderzoek organisaties voor toegepast onderzoek (TO2): deelevaluatie Wageningen Research

  Evaluatie van kwaliteit en impact van het onderzoek van Wageningen Research.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies hoger onderwijs voor de toekomst

  Advies van de Onderwijsraad over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap, in opdracht van staatssecretaris Zijlstra (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trendanalyse biotechnologie 2023

  De trendanalyse richt zich op de kansen van de biotechnologie op industrieel, agrarisch en medisch terrein.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 2021

  De Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (GWI) is een instrument voor overheidsinvesteringen in onderzoeksinfrastructuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap

  Het doel van de gids 'Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap' is een proces in gang te zetten waarmee de sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap kan worden vergroot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsplan investeringen digitale onderzoeksinfrastructuur

  Rapport van het NWO over integrale aanpak van digitalisering in de wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Routekaart Waterstof

  De Routekaart Waterstof beschrijft hoe een brede groep stakeholders de komende jaren vooruitgang wil boeken om de Nederlandse waterstofambities en klimaatdoelen te behalen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning Primaire Fossiele Grondstoffenheffing

  Verkennend onderzoek naar een primaire fossiele grondstoffenheffing. In deze verkenning is gekeken naar de haalbaarheid en effectiviteit van het belasten van niet-energetisch gebruik van fossiele grondstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring chemical recycling: How to include chemical recycling in plastic recycling monitoring?

  Het rapport richt zich op de inzet van chemische recyclingtechnologieën bij het recyclen van plastic.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in het mbo, hbo en wo&o

  Het rapport bevat de bevindingen uit onderzoek naar de toereikendheid van het macrobudget, de doelmatigheid van de bestedingen en de bekostiging van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger onderwijs en het praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennis in het vizier

  De gevolgen van de digitale wapenwedloop voor de publieke kennisinfrastructuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek nevenactiviteiten SIDN in relatie tot risico's en continuïteit van het .nl-domein

  Rapport over de activiteiten van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Dit rapport geeft een beeld van de activiteiten die SIDN ontplooit naast het beheren van het .nl-domein (‘nevenactiviteiten’), en de risico’s die daaruit mogelijk voortvloeien.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Report evaluation Rathenau Instituut 2006-2011

  Rapport evaluatie Rathenau Instituut 2006-2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Achtergrondstudie Onderzoeks- en innovatie-ecosystemen in Nederland

  Achtergrondstudie bij de kabinetsstrategie: ‘Versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen’

  Bekijk document gepubliceerd op

 • GrIT Basisrapportage 2022

  In de basisrapportage van het programma Grensverleggende IT (GrIT) worden de uitgangspunten en de afspraken bij de start van het programma toegelicht, wordt er een overzicht gegeven van wat het programma inhoudt en wordt de voortgang in 2021, het eerste jaar van de realisatie van GrIT, beschreven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Aanbiedingsbrief Advies Business InformatiePlan OM BIPOM

  Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) stuurt zijn advies over het Business InformatiePlan OM (BIPOM) aan minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Stichting voor de Technische Wetenschappen

  Evaluatie Stichting voor de Technische Wetenschappen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Beleidsreactie OM op aanbiedingsbrief Advies Business InformatiePlan OM BIPOM

  Afschrift van de brief van het Openbaar Ministerie (OM) aan het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT). De brief bevat de beleidsreactie van het OM op het advies over het Business Informatieplan van het Openbaar Ministerie (BIPOM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisinvesteringsagenda 2010

  “Onderwijs en kennis hebben geen vijanden, maar te weinig echte vrienden”, zegt Alexander Rinnooy Kan, SER voorzitter en voorzitter van de werkgroep Kennisinvesteringsagenda van het Innovatieplatform, met het uitkomen van de derde evaluatie van de Kennisinvesteringsagenda(KIA). “Juist de komende jaren hebben onderwijs, onderzoek en ondernemerschap echte vrienden nodig”. De KIA laat zien hoe Nederland er voor staat als kennisintensief land. Rinnooy Kan: “Helaas constateren we voor het derde achtereenvolgende jaar dat er maar sporadisch vooruitgang is geboekt. We benutten nog steeds lang niet al het talent dat in Nederland beschikbaar is. De afstand tot onze naaste concurrenten, Duitsland en Scandinavië, is verder opgelopen. Het doel om tot de top 5 te behoren raakt daarmee verder uit zicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vandaag is het 2040 Deel 1

  Rapport van het KBA-consortium (Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt). Het rapport gaat over een toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger onderwijs en wetenschap. Deel 1 bevat het kernrapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Forensische geneeskunde ontleed

  Een advies van de Gezondheidsraad over de kennisinfrastructuur die nodig is voor het forensisch-medisch wetenschappelijk onderzoek, de vervolgopleiding van artsen op forensisch gebied en de kwaliteitsbewaking en –bevordering van het forensisch-medische handelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Integrale Circulaire Economie Rapportage 2023

  Rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het rapport bevat een Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) die de stand van zaken weergeeft van de transitie (overgang) naar een circulaire economie in Nederland. Het geeft daarnaast handvatten biedt om die transitie te versnellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren

  Advies van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Analyse van toegelaten en lopende EU-markttoelatingsaanvragen voor teelt

  Overzicht van toegelaten en lopende EU-markttoelatingsaanvragen voor de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen (gg-gewassen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 – Handleiding berekeningstool UPV Textiel

  Bijlage bij het rapport 'Onderzoeken in het kader van de UPV Textiel'. De bijlage bevat de handleiding bij de berekeningstool UPV Textiel V1.0.

  Bekijk document gepubliceerd op