Zoekresultaten  1-50 van de 860 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Onderzoek en wetenschapverwijder
Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
 • Advies Raad van State voorstel wetswijziging onderwijswetten invoeren van de verplichting voor scholen om de sociale veiligheid op school te waarborgen

  voorstel van een wet tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen om de sociale veiligheid op school te waarborgen, met memorie van toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31288, nr. 1044 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Motie; Motie van de leden Krul en Peters over waarborgen voor voldoende opleidingsaanbod voor jonge mensen in alle regio's in Nederland

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Onderwijsraad Grenzen aan kleine scholen

  In dit advies geeft de Onderwijsraad antwoord op de vraag hoe bij dalende leerlingenaantallen een goed onderwijsaanbod kan worden gewaarborgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31288, nr. 958 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Motie; Motie van het lid Westerveld over de positie van de medezeggenschap waarborgen in het wetsvoorstel

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met contouren nieuwe organisatie NWO

  Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de rapportage met de nadere contouren voor de nieuwe organisatie NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Het nieuwe model voor de governance en organisatie van NWO waarborgt dat NWO in de toekomst haar (bredere) taken optimaal kan uitvoeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpassing governance en organisatie NWO: nadere uitwerking van de contouren

  Deze rapportage beschrijft het nieuwe model voor de governance en organisatie van NWO dat waarborgt dat NWO in de toekomst haar (bredere) taken optimaal kan uitvoeren, een groot draagvlak in de wetenschap en bij andere stakeholders geniet, werkt op basis van gezamenlijke visie en samenwerking over disciplines heen, een grote flexibiliteit heeft om in te spelen op ontwikkelingen in wetenschap, beleid en maatschappij, beschikt over een efficiënte bureauorganisatie met voldoende aanpassingsvermogen en transparant is naar partners en stakeholders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over veiligheid in en om het onderwijs

  Brief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan de Tweede Kamer over veiligheid in en om het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De invloed van sociale netwerken op de implementatie van agressie- en geweldsbeleid op scholen

  Onderzoeksbureau Motivaction heeft in opdracht van de ministeries van Algemene Zaken (AZ) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een onderzoek uitgevoerd naar het sociale netwerk van scholen. Doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de invloed van de netwerken van actoren in het onderwijs op de implementatie van agressie- en geweldsbeleid in de sector onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een Gedragscode voor Biosecurity

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen van het lid Kwint over het artikel ‘Universiteit van Amsterdam beloofde EY wetenschappelijk advies in ruil voor sponsordeal’

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie Evaluatie Wet veiligheid op school

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van de Wet veiligheid op school. Hij gaat daarbij in op de resultaten en aanbevelingen en geeft zijn beleidsreactie. Het evaluatierapport stuurt hij mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over amendement bij wetsvoorstel sociale veiligheid op school

  Staatssecretaris Dekker (OCW) reageert op het amendement dat de Kamerleden Bergkamp (D66) en Bisschop (SGP) hebben ingediend op het voorstel van wet tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2010 TNO

  Jaarverslag over 2010 van TNO.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak van minister Dijkgraaf bij Opening Academisch Jaar bij Universiteit Twente

  Minister Dijkgraaf (OCW) sprak bij de opening van het academisch jaar op 4 september 2023 in het Wilminktheater in Enschede.

 • Evaluatie Wet veiligheid op school Eindrapportage

  Het rapport evalueert de Wet veiligheid op school. Deze trad in werking in 2015. Het rapport bespreekt de sociale veiligheid van leerlingen en van onderwijspersoneel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen, 22 tot en met 24 juli 2013

  Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer met een geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen, die van 22 tot en met 24 juli zal plaatsvinden in Vilnius, Litouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over meer waardering voor praktijkgericht onderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over een verkenning voor andere keuzes in het funderend onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 697 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Meer waardering voor praktijk in het funderend onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 27428, nr. B - Beleidsnota Biotechnologie

  Beleidsnota Biotechnologie; Brief van de minister van BUZA over het BNC-fiche inzake EU-voorstel Nieuwe Genomische Technieken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpak regeldruk onderwijs

  Brief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) aan de Tweede Kamer over aanpak regeldruk onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vandaag is het 2040 Deel 1

  Rapport van het KBA-consortium (Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt). Het rapport gaat over een toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger onderwijs en wetenschap. Deel 1 bevat het kernrapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Kamerbrief bij Toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag inzake veiligheid op school

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van wet tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TNO Jaarverslag 2009

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen so voorhang besluit oprichting vereniging Neth-ER

  Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen uit het schriftelijk overleg (so) over haar brief van 31 augustus 2021. De brief ging over de voorhang voorgenomen besluit tot oprichting van de vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research). Zij kreeg de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief kabinetsreactie Groenboek Modernisering Richtlijn Erkenning Beroepskwalificaties

  Aanbiedingsbrief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan de Tweede Kamer van de reactie van het kabinet op het Groenboek Modernisering Richtlijn Erkenning Beroepskwalificaties van de Europese Commissie. Deze richtlijn geeft burgers en ondernemers de mogelijkheid om in een andere EU lidstaat een beroep uit te oefenen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief met het Groenboek ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op rapport over publiek-private partnerships

  Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt haar reactie op het rapport ‘Bedrijf zoekt universiteit: de opkomst van strategische publiek-private partnerships in onderzoek’ van het Rathenau Instituut.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een succesvolle stap

  Eindrapportage Commissie Breimer over implementatie sectorplan natuur- en scheikunde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het (voortgezet) speciaal onderwijs

  Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs. Het onderzoekskader beschrijft de inrichting van het toezicht op het (voortgezet) speciaal onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de resultaten van het Actieprogramma Onderwijs Bewijs

  Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) informeren de Tweede Kamer over de resultaten van het Actieprogramma Onderwijs Bewijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31288, nr. 1071 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Brief regering; Eerste voortgangsbrief bestuursakkoord en beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsbrief bestuursakkoord en beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het bestuursakkoord en de doelen voor het onderzoeks- en wetenschapsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat Joodse student zich onveilig voelt

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Joodse student voelt zich onveilig'. Het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31288;31524, nr. 1060 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over toekomst bindend studieadvies (Kamerstuk 31288-1039)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamerbrief met kabinetsreactie Onderwijsraadadvies vrijheid onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de kabientsreactie op het advies 'Grenzen stellen, ruimte laten'van de Onderwijsraad uit 2021. Het advies gaat over onderwijsvrijheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamerbrief met kabinetsreactie Onderwijsraadadvies vrijheid onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de kabientsreactie op het advies 'Grenzen stellen, ruimte laten'van de Onderwijsraad uit 2021. Het advies gaat over onderwijsvrijheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31288, nr. 1037 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Verslag van een commissiedebat; Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 april 2023, over wetenschapsbeleid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31288, nr. 1052 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over investeringen in Nederlandse Levensbeschouwelijke Universiteiten en beleidsreactie evaluatie financieringswijze ambtsopleidingen aan de Vrije Universiteit (Kamerstuk 31288-990)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rathenau Instituut Jaarverslag 2022

  Het jaarverslag bevat een weergave van de activiteiten in 2022 van het Rathenau Instituut die voortkomen uit het Werkprogramma 2021 -2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2014 Inspectie van het Onderwijs

  In dit jaarverslag over het jaar 2014 legt de Inspectie van het Onderwijs verantwoording af over de uitoefening van het toezicht en het financieel beheer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van uitwassen in het informeel onderwijs. Hij gaat daarbij in op de resultaten van de verkenning over toezicht op informeel onderwijs. Ook bespreekt hij het toewerken naar een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor medewerkers en vrijwilligers die in het informeel onderwijs werken met kinderen. (PDF | 18 pagina’s | 245 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Kamerbrief over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van uitwassen in het informeel onderwijs. Hij gaat daarbij in op de resultaten van de verkenning over toezicht op informeel onderwijs. Ook bespreekt hij het toewerken naar een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor medewerkers en vrijwilligers die in het informeel onderwijs werken met kinderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Organisatiekosten onderwijsondersteuning

  Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de kosten die de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de schoolbesturen maken voor de organisatie van onderwijsondersteuning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NWA Portfolio voor onderzoek 2023 en verder

  De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bevat het portfolio voor onderzoek vanaf 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so over voortgang van het meldpunt sociale veiligheid

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de Kamerbrieven 'Voortgang meldpunt sociale veiligheid' en 'Ontwikkelingen meldpunt sociale veiligheid'. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld tijdens een schriftelijk overleg (so).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31288, nr. 1031 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Brief regering; Verslag van een schriftelijk overleg over het bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap (Kamerstuk 31288-969)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij besluit op Woo-verzoek over aanvragen 5 nieuwe scholen voortgezet onderwijs - Bijlagen Montessori Maastricht bij Woo-besluit aanvragen 5 nieuwe scholen voortgezet onderwijs

  Bijlagen bij het besluit op een verzoek om informatie over de aanvragen van 5 scholen voor het starten van een nieuwe school in het voortgezet onderwijs, inclusief de reactie van de Inspectie van het Onderwijs en het besluit van minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • OCW Beleidsvisie Veiligheid en Radicalisering

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 27428, nr. 398 - Beleidsnota Biotechnologie

  Beleidsnota Biotechnologie; Brief regering; Voortgang dossier Nieuwe Genomische Technieken voor de plantveredeling

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31288, nr. 1027 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Brief regering; Open Science NL versnelt transitie naar open science

  Bekijk document gepubliceerd op