Zoekresultaten  1-10 van de 263 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Jeugdzorgverwijder
 • Onderzoeksrapport Regiovisies Jeugdhulp

  Regionale samenwerking vervult een belangrijke rol in het waarborgen van de continuïteit van de jeugdhulp. De inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering is alleen goed mogelijk door regionale samenwerking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Wet op de Jeugdverblijven

  Dit rapport bevat een evaluatie op de Wet op de Jeugdverblijven die op1 juli 2016 in werking getreden. Het doel van de wet is het zo veel mogelijk waarborgen van de veiligheid, de ongestoorde ontwikkeling van de kinderen en van het pedagogisch klimaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012

  In april 2010 is gestart met de uitvoering van de projecten onder de naam “Jeugdzorg: Goed werk”. In dit eindverslag treft u een omschrijving van het project “Jeugdzorg: Goed Werk” , aanpak en uitgangspunten en informatie over de opbrengsten en het vervolg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkplan 2022 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onvoldoende beschermd - Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden - Bronstudies geweld in de kinder- en jeugdpsychatrie.pdf

  De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg deed in 2016 onderzoek naar fysiek en psychisch geweld in de jeugdzorg van 1945 tot nu. Op 12 juni 2019 publiceerde de commissie haar eindrapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Het belang van zorgvuldig afwegen

  Rapport van het Verweij-Jonkerinstituut over de mogelijkheden van een afwegingsproces horend bij scherpere afbakening van niet-vrij toegankelijke jeugdhulp.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Risico-regelreflex in de jeugdzorg?

  Verkennende analyse van de bestuurlijke valkuil van overreactie op risico’s en incidenten in de jeugdzorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eenvoudige adoptie: de behoeften en belangen van pleegkinderen en oorspronkelijke ouder

  Rapport van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, het Amsterdams Centrum voor Familierecht (ACFL) en de Universiteit Leiden. Het rapport onderzoekt in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) de wenselijkheid van het invoeren van eenvoudige adoptie van pleegkinderen vanuit het perspectief van pleegkinderen en oorspronkelijke ouders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De predictieve validiteit van het vroegsignaleringsinstrument ProKid Plus

  Rapport van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het rapport onderzoekt de voorspellende waarde van het signaleringsinstrument ProKid Plus. Dit instrument maakt met behulp van algoritmes inschattingen hoe groot de kans is dat een kind een geweldsdelict pleegt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Behoefteverkenning Voor de ondersteuning van ouders bij internationale kinderontvoering

  Het rapport brengt in kaart  wat de ondersteuningsbehoeften zijn van ouders die te maken hebben met internationale kinderontvoering.

  Bekijk document gepubliceerd op