Zoekresultaten  1-50 van de 2.222 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Jeugdzorgverwijder
Thema: Veiligheidverwijder
 • Briefadvies waarborgen zorgcontinuïteit

  Briefadvies waarborgen zorgcontinuïteit van de Transitie-commissie Stelselherziening Jeugd (TSJ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over nadere waarborgen vastgesteld voor continuïteit Bureaus Jeugdzorg

  Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over nadere waarborgen vastgesteld voor continuïteit Bureaus Jeugdzorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief Kamervragen over demonstranten die vrouwen intimideren voor arbortusklinieken

  Minister Grapperhaus (JenV) stelt de beantwoording van de Kamervragen over demonstranten die vrouwen intimideren voor arbortusklinieken uit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op kamervragen over belastingheffing over de uitkering van het Waarborgfonds Politie

  Beantwoording van vragen van de leden Van Raak (SP) en Brinkman (PVV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de waarborgen voor voldoende landelijke specialistische opvang voor slachtoffers van mensenhandel

  Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van de Kamerleden Berndsen (D66) en Segers (CU) over de waarborgen voor voldoende landelijke specialistische opvang voor slachtoffers van mensenhandel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De hackbevoegdheid in het buitenland

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport gaat over een rechtsvergelijkend onderzoek naar het gebruik van de wettelijke hackbevoegdheid van de politie in het buitenland. Daarnaast bespreekt het rapport het waarborgen van de kwaliteit van gegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over het onderzoek ‘Een recht op een steunfiguur voor jeugdigen in de Jeugdwet?’

  Staatssecretaris van Ooijen (VWS) reageert op onderzoek ‘Een recht op een steunfiguur voor jeugdigen in de Jeugdwet?’.

 • Toezicht en waarborgen Politieorganisatie def

  In de bijlage gaat minister Grapperhaus (JenV) in op het toezicht op de politie, zijn rol als minister en de rol van onafhankelijke toezichthouders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan de Tweede Kamer over oprichting Stichting Waarborgfonds politie

  De Stichting waarborgfonds politie is opgericht. Oprichting vloeit nog voort uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2005-2007 sector Politie. Partijen hebben toen afgesproken een waarborgfonds voor de Nederlandse politie in te richten dat als vangnet moet dienen voor het geval schade van de politieambtenaar door een dienstongeval of anderszins door dienstuitoefening, niet op een andere grond wordt vergoed en dit sociaal maatschappelijk gezien niet aanvaardbaar is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31839, nr. 836 - Jeugdzorg

  Jeugdzorg; Motie; Motie van het lid Ceder c.s. over het onderzoeken van nut en effectiviteit van een wettelijke waarborging van de voortgang

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 35942, nr. 23 - Wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp)

  Wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp); Amendement; Amendement van het lid Ceder over het waarborgen van goede faciliteiten voor jeugdigen met een kind in een gesloten accommodatie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29517, nr. 214 - Veiligheidsregio's

  Veiligheidsregio's; Motie; Motie van de leden Van Nispen en Van der Werf over voorstellen voor het waarborgen van de democratische legitimiteit van de veiligheidsregio's

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Regiovisies Jeugdhulp

  Regionale samenwerking vervult een belangrijke rol in het waarborgen van de continuïteit van de jeugdhulp. De inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering is alleen goed mogelijk door regionale samenwerking. Onderzoeksrapport Regiovisies Jeugdhulp (PDF | 35 pagina's | 6,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over gezichtsherkenning openbare ruimte

  Minister Dekker (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over wettelijke waarborgen bij technologie voor gezichtsherkenning en toepassing door de politie. Hij doet dit mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toezicht op de politieorganisatie

  Minister Grapperhaus (JenV) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe inrichting van het toezicht op de politie en de verdere ontwikkeling in komende jaren. De publicatie 'Toezicht op en waarborgen voor de politieorganisatie' stuurt hij mee met de brief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over appreciatie motie van Haga en Smolders

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de appreciatie (reactie) van het kabinet op de motie van de Kamerleden van Haga en Smolders (beiden Groep Van Haga). De motie verzoekt de regering om de online privacy van burgers en bedrijven te waarborgen en hier strikt op toe te zien.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31839, nr. 963 - Jeugdzorg

  Jeugdzorg; Motie; Motie van het lid Peters c.s. over waarborgen dat er voldoende ruimte komt voor reflectie bij het "werkende weg" uitvoeren van de hervormingsagenda

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Wet op de Jeugdverblijven

  Dit rapport bevat een evaluatie op de Wet op de Jeugdverblijven die op1 juli 2016 in werking getreden. Het doel van de wet is het zo veel mogelijk waarborgen van de veiligheid, de ongestoorde ontwikkeling van de kinderen en van het pedagogisch klimaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over thuiswerkvoorzieningen overheidssectoren Rijk en Politie tijdens coronacrisis

  Staatssecretaris Knops laat weten welke maatregelen de overheidssectoren Rijk en Politie nemen om ervoor te zorgen dat hun medewerkers tijdens de coronacrisis kunnen thuiswerken op een manier die verantwoord is volgens de wetgeving over arbeidsomstandigheden (Arbowetgeving).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landelijk Crisisplan Hoogwater en Overstromingen

  Het doel van het Landelijk Crisisplan Hoogwater en Overstromingen is het bijdragen aan een effectieve crisisbeheersing tijdens de dreiging op of een feitelijke overstroming in Europees Nederland. Het beoogt te waarborgen dat tijdens een (dreigende) overstromingscrisis zoveel als mogelijk wordt gewerkt volgens de generieke crisisstructuur van de (Rijks)overheid, aangevuld met specifieke kennis en expertise benodigd om de (potentiële) gevolgen zoveel als mogelijk te beperken. Landelijk Crisisplan Hoogwater en Overstromingen (PDF | 48 pagina's | 1,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstel beantwoording vragen van het lid Westerveld over de misstanden bij Woodbrookers

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstel beantwoording vragen van het lid Van der Plas over het schrijnende bericht van een jeugdzorginstelling

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Indicatoren van agressie en geweld

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC). Het rapport gaat over een verkenning naar indicatoren van agressie en geweld tegen politieambtenaren, brandweerlieden en buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij antwoorden kamervragen Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen

  Afschriften van de brieven van de Inspectie SZW aan de politie over de inspecties naar wettelijke bepalingen op het gebied arbeids- en rusttijden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012

  In april 2010 is gestart met de uitvoering van de projecten onder de naam “Jeugdzorg: Goed werk”. In dit eindverslag treft u een omschrijving van het project “Jeugdzorg: Goed Werk” , aanpak en uitgangspunten en informatie over de opbrengsten en het vervolg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De invloed van sociale netwerken op de implementatie van agressie- en geweldsbeleid op scholen

  Onderzoeksbureau Motivaction heeft in opdracht van de ministeries van Algemene Zaken (AZ) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een onderzoek uitgevoerd naar het sociale netwerk van scholen. Doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de invloed van de netwerken van actoren in het onderwijs op de implementatie van agressie- en geweldsbeleid in de sector onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport ’De invloed van sociale netwerken op de implementatie van agressie- en geweldsbeleid op scholen’.

  Onderzoek naar de netwerken van bestuurders, gedelegeerd verantwoordelijken en uitvoerders van agressie- en geweldsbeleid in het voortgezet onderwijs in het kader van het programma Veilige Publieke Taak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport 'De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd'

  Rapport van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) naar de naleving van de Arbeidstijdenwet en de bepalingen rondom Agressie en Geweld van de Arbeidsomstandighedenwet door de Nationale Politie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA)

  Onderzoek uitgevoerd door de DSP-groep naar de naleving van de Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA) door politie en Openbaar Mnisterie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan Versterking professionele weerbaarheid

  Politiemensen tonen zich 24/7 loyaal aan de uitvoering van de politietaak en boeken hierin mooie resultaten. Geweld en agressie tegen politieambtenaren nemen echter toe, het gezag van politiemensen wordt doorlopend bevochten en de frustratie binnen het vak over bureaucratie en de administratieve lastendruk is groot. Het politievak is opgeschoven van een ‘stevig ambt’ naar een ‘hoog risicoberoep’. Dit eist zijn tol: de druk op mensen is groot, het aantal psychosociale klachten onder politiemensen neemt toe, de inzetbaarheid neemt af. Dit vraagt om bijzondere aandacht voor de veerkracht van politiemensen en een organisatie diedit ondersteunt: bij een professionalisering van het vak hoort een doorlopend onderhoud van het fysieke, mentale en morele schild.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport: De prijs die je betaalt ...

  De mentale weerbaarheid van politiemedewerkers staat onder druk. Externe ontwikkelingen zoals een toename van agressie en geweld kunnen leiden tot mentaal overbelaste politiemedewerkers. Naast mogelijke externe ontwikkelingen kunnen persoonlijke en organisatorische oorzaken leiden tot een ontoereikend niveau van mentale weerbaarheid. Als goed werkgever wil de Raad van Korpschefs (RKC) inzicht in het aantal politiemedewerkers dat te kampen heeft met een verlaagd niveau van mentale weerbaarheid en welke kosten daaraan verbonden zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstel beantwoording vragen van het lid Dekker-Abdulaziz over het voorspellend algoritme van de politie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Agressie en geweld in de publieke sector

  Minister Ollongren (BZK) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over agressie en geweld in de publieke sector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Akkoord Arbeidsvoorwaarden Sector Politie 2018-2020

  Arbeidsvoorwaardenakkoord tussen de werkgever in de sector Politie en politievakorganisaties. Het akkoord geldt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020. Akkoord Arbeidsvoorwaarden Sector Politie 2018-2020 (PDF | 25 pagina's | 2,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding onderzoeksrapport en halfjaarlijkse voortgangsrapportage Veilige Publieke Taak

  Minister Plasterk (BZK) en minister van der Steur (VenJ) sturen de Tweede Kamer de monitor Veilige Publieke Taak 2015 en de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van het programma Veilige Publieke Taak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedragscode lifestyle-neutraliteit

  Deze gedragscode geeft een leidraad voor de gewenste uitstraling voor de gehele Nederlandse politie. Het is een landelijk uniforme richtlijn bij functionerings- ontwikkel- en beoordelingsgesprekken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op inspectierapport SZW

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over onbegrip tussen politie en ggz

  Minister Grapperhaus beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Volop onbegrip tussen politie en ggz'. Antwoorden Kamervragen over het bericht over onbegrip tussen politie en ggz (PDF | 6 pagina's | 200 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over resultaten onderzoekscommissie MIT

  Minister Grapperhaus (JenV) stuurt het onderzoeksrapport over een mogelijke misstand bij de uitvoering van de Micro-analyse Invasieve Trauma’s (MIT) naar de Tweede Kamer. De MIT-methode beoordeelt sporen van steekwonden en slagwonden aan het skelet of weefsel van slachtoffers. De minister geeft zijn reactie op het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkplan 2022 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het kind van de rekening. Waarom door de toeslagenaffaire gedupeerde gezinnen te maken kregen met een kinderbeschermingsmaatregel

  De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft onderzocht waarom gezinnen die slachtoffer zijn van de kinderopvangtoeslagenaffaire te maken hebben gekregen met kinderbeschermingsmaatregelen en welke lessen hieruit zijn te trekken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het artikel over nieuwe EU wet voor vrouwenrechten

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het NOS artikel 'Met steun van Nederland wankelt nieuwe EU-wet voor vrouwenrechten'. De Tweede Kamerleden Warmerdam en Van der Werf (beiden D66) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuur in actie

  Handelen en niet-handelen van gemeentelijke bestuurders en managers bij agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geweldsincidenten bij behandelsituaties

  De handreiking gaat over samenwerking tussen politie en de GGZ bij (gewelds)incidenten bij behandelsituaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De misstanden bij Woodbrookers

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Bestuur in actie

  Doel van dit onderzoek is om te beschrijven en begrijpen hoe bestuurders en managers in gemeenten handelen en niet handelen bij agressie en geweld tegen hun medewerkers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wetsvoorstel uitbreiding sluitingsbevoegdheid beschieting en wapenvondst BES

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op vragen uit het voorlopig verslag over het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) en enkele andere wetten. Het wetsvoostel gaat over uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester en de gezaghebber voor handhaving van de openbare orde. De vaste Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdlijnennotitie wijziging Wiv 2017

  De hoofdlijnennotitie volgt op de aanbevelingen van de Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (ECW, van begin 2021). De hoofdconclusie van de ECW was dat de Wiv 2017 voor een belangrijk deel heeft gebracht wat was beoogd, maar op onderdelen tekort schiet. Deze conclusie met bijbehorende aanbevelingen zijn door het kabinet omarmd en vormen het vertrekpunt van de geschetste contouren van de wetsherziening in de hoofdlijnennotitie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen van het lid Maeijer over de politie-inzet bij uithuisplaatsingen van kinderen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag toezicht wettelijke hackbevoegdheid politie 2022

  Rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het rapport gaat over het toezicht op de inzet van de wettelijke hackbevoegdheid van de politie. Het gaat om het jaar 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op