Zoekresultaten  1-20 van de 1.346 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Jeugdzorgverwijder
Thema: Veiligheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Waarborgen voor Heimelijk Werk

  Het rapport gaat over onderzoek van de commissie Waarborgen Werken Onder Dekmantel. De commissie onderzoekt mogelijkheden om het heimelijk werken door de politie te versterken en geeft hier advies over.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief Kamervragen over demonstranten die vrouwen intimideren voor arbortusklinieken

  Minister Grapperhaus (JenV) stelt de beantwoording van de Kamervragen over demonstranten die vrouwen intimideren voor arbortusklinieken uit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op kamervragen over belastingheffing over de uitkering van het Waarborgfonds Politie

  Beantwoording van vragen van de leden Van Raak (SP) en Brinkman (PVV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan de Tweede Kamer over oprichting Stichting Waarborgfonds politie

  De Stichting waarborgfonds politie is opgericht. Oprichting vloeit nog voort uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2005-2007 sector Politie. Partijen hebben toen afgesproken een waarborgfonds voor de Nederlandse politie in te richten dat als vangnet moet dienen voor het geval schade van de politieambtenaar door een dienstongeval of anderszins door dienstuitoefening, niet op een andere grond wordt vergoed en dit sociaal maatschappelijk gezien niet aanvaardbaar is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezicht en waarborgen Politieorganisatie def

  In de bijlage gaat minister Grapperhaus (JenV) in op het toezicht op de politie, zijn rol als minister en de rol van onafhankelijke toezichthouders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De hackbevoegdheid in het buitenland

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport gaat over een rechtsvergelijkend onderzoek naar het gebruik van de wettelijke hackbevoegdheid van de politie in het buitenland. Daarnaast bespreekt het rapport het waarborgen van de kwaliteit van gegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over gezichtsherkenning openbare ruimte

  Minister Dekker (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over wettelijke waarborgen bij technologie voor gezichtsherkenning en toepassing door de politie. Hij doet dit mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toezicht op de politieorganisatie

  Minister Grapperhaus (JenV) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe inrichting van het toezicht op de politie en de verdere ontwikkeling in komende jaren. De publicatie 'Toezicht op en waarborgen voor de politieorganisatie' stuurt hij mee met de brief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over appreciatie motie van Haga en Smolders

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de appreciatie (reactie) van het kabinet op de motie van de Kamerleden van Haga en Smolders (beiden Groep Van Haga). De motie verzoekt de regering om de online privacy van burgers en bedrijven te waarborgen en hier strikt op toe te zien.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij antwoorden kamervragen Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen

  Afschriften van de brieven van de Inspectie SZW aan de politie over de inspecties naar wettelijke bepalingen op het gebied arbeids- en rusttijden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Indicatoren van agressie en geweld

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC). Het rapport gaat over een verkenning naar indicatoren van agressie en geweld tegen politieambtenaren, brandweerlieden en buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport 'De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd'

  Rapport van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) naar de naleving van de Arbeidstijdenwet en de bepalingen rondom Agressie en Geweld van de Arbeidsomstandighedenwet door de Nationale Politie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport: De prijs die je betaalt ...

  De mentale weerbaarheid van politiemedewerkers staat onder druk. Externe ontwikkelingen zoals een toename van agressie en geweld kunnen leiden tot mentaal overbelaste politiemedewerkers. Naast mogelijke externe ontwikkelingen kunnen persoonlijke en organisatorische oorzaken leiden tot een ontoereikend niveau van mentale weerbaarheid. Als goed werkgever wil de Raad van Korpschefs (RKC) inzicht in het aantal politiemedewerkers dat te kampen heeft met een verlaagd niveau van mentale weerbaarheid en welke kosten daaraan verbonden zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Akkoord Arbeidsvoorwaarden Sector Politie 2018-2020

  Arbeidsvoorwaardenakkoord tussen de werkgever in de sector Politie en politievakorganisaties. Het akkoord geldt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan Versterking professionele weerbaarheid

  Politiemensen tonen zich 24/7 loyaal aan de uitvoering van de politietaak en boeken hierin mooie resultaten. Geweld en agressie tegen politieambtenaren nemen echter toe, het gezag van politiemensen wordt doorlopend bevochten en de frustratie binnen het vak over bureaucratie en de administratieve lastendruk is groot. Het politievak is opgeschoven van een ‘stevig ambt’ naar een ‘hoog risicoberoep’. Dit eist zijn tol: de druk op mensen is groot, het aantal psychosociale klachten onder politiemensen neemt toe, de inzetbaarheid neemt af. Dit vraagt om bijzondere aandacht voor de veerkracht van politiemensen en een organisatie diedit ondersteunt: bij een professionalisering van het vak hoort een doorlopend onderhoud van het fysieke, mentale en morele schild.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedragscode lifestyle-neutraliteit

  Deze gedragscode geeft een leidraad voor de gewenste uitstraling voor de gehele Nederlandse politie. Het is een landelijk uniforme richtlijn bij functionerings- ontwikkel- en beoordelingsgesprekken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK bijlage Staat van de rechtshandhaving 2022 2023

  Rapport van de Raad voor de rechtshandhaving. Het rapport beoordeelt de rechtshandhaving in Caribisch Nederland in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op inspectierapport SZW

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over onbegrip tussen politie en ggz

  Minister Grapperhaus beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Volop onbegrip tussen politie en ggz'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over resultaten onderzoekscommissie MIT

  Minister Grapperhaus (JenV) stuurt het onderzoeksrapport over een mogelijke misstand bij de uitvoering van de Micro-analyse Invasieve Trauma’s (MIT) naar de Tweede Kamer. De MIT-methode beoordeelt sporen van steekwonden en slagwonden aan het skelet of weefsel van slachtoffers. De minister geeft zijn reactie op het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op