Zoekresultaten  1-50 van de 857 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Woningmarktverwijder
 • Kamerbrief over uitwerking woonlastenwaarborg

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) schrijft de Tweede Kamer een brief over de wijze waarop hij de woonlastenwaarborg in het Besluit energieprestatievergoeding wil vormgeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van financiering voor de sociale woningbouw door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) beantwoordt vragen van de Algemene Commissie voor Wonen en Rijksdienst over de voorstellen ter versterking van de risicobeheersing en prikkelwerking bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

  Minister Blok (Wonen & Rijksdienst) stuurt een brief aan de Tweede Kamer met de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Van Vliet (Van Vliet) en Bashir (SP) over het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief Kamervragen over het Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) meldt de Tweede Kamer dat hij de vragen van de Kamerleden Van Vliet (Van Vliet) en Bashir (SP) over het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport Toezicht Waarborgfonds Sociale Woningbouw 2021

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer het rapport Toezicht WSW 2021 dat is opgesteld door de Autoriteit Woningcorporaties (Aw).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief van Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw over beperking borging

  Brief van Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw aan minister Blok (Wonen en Rijksdienst) over de beperking van de borging door de Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effecten regeerakkoord op kasstromen van woningcorporaties

  Bijlage bij brief aan minister Blok (Wonen en Rijksdienst) van Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw, over de beperking van de borging door de Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Akkoord structurele oplossing Vestia probleem

  Akkoord structurele oplossing Vestia probleem tussen Staat de Nederlanden, Vereniging Aedes, Stichting Vestia ,Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw en De stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw, handelend namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in hoedanigheid van gemandateerd saneerder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies beleidsregels Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  De Autoriteit woningcorporaties adviseert minister Ollongren over de nieuwe beleidsregels van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief evaluatie Waarborgfonds Sociale Woningbouw en splitsing Vestia

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) deelt de uitkomsten van de externe evaluatie van het risicokapitaalbeleid van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de jaarlijkse kapitaaltoereikendheidstoets met de Tweede Kamer. Ook gaat de minister in op de splitsing van Vestia en enkele financiële aspecten die daarbij van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op advies beleidsregels Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Minister Ollongren reageert op het advies van de Autoriteit woningcorporaties over de nieuwe beleidsregels van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief evaluatie Waarborgfonds Sociale Woningbouw en splitsing Vestia

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Verdiepende analyse Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Verdiepende analyse Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief afronding Strategisch Programma Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de afronding van het Strategisch Programma van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstel beantwoording Kamervragen over waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuurt een uitstelbrief op de vragen van de Kamerleden Van Vliet (Van Vliet) en Bashir (SP) over het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake Achtervangovereenkomst met Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid op de achtervangovereenkomst tussen het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Staat

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over rapport Toezicht Waarborgfonds Sociale Woningbouw 2021

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over samenwerking Autoriteit woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) informeert de Tweede Kamer over de voorstellen van Autoriteit woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor een nauwere samenwerking in het verticaal toezicht op corporaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over goedkeuring uitwerking premiedifferentiaitie Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Minister Blok (Wonen & Rijksdienst) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de premiedifferentiatie door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake achtervangovereenkomst met Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de toepassing van het Toetsingskader risicoregelingenRijksoverheid op de achtervangovereenkomst tussen het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Staat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorstellen ter versterking van de risicobeheersing en prikkelwerking Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuurt de Tweede Kamer een brief inzake analyses en uitwerkingen van de voorstellen ter versterking van de risicobeheersing en prikkelwerking Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) : analyse publiek en privaat stelsel en scenarios faillissementen

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) informeert de Tweede Kamer over de toezeggingen betreffende het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29453, nr. 559 - Woningcorporaties

  Woningcorporaties; Brief regering; Evaluatie Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en Vestia

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Externe Doorlichting Beleidsregel I

  Dit rapport onderzoekt de toereikendheid van het risicokapitaal van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29453, nr. 542 - Woningcorporaties

  Woningcorporaties; Brief regering; Rapport Toezicht Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Autoriteit Woningcorporaties Toezicht WSW 2021

  Bevindingen en conclusies over het toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) in haar rol als toezichthouder op WSW.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29453, nr. 540 - Woningcorporaties

  Woningcorporaties; Brief regering; Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de achtervangovereenkomst tussen het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Staat

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programma Verticaal Toezicht

  Brief van Autoriteit woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw aan minister Blok over het Programma Verticaal Toezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging Besluit Basisregistratie Personen

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen (BRP) in verband met het aanwijzen van de werkzaamheden van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Follow-up ESRB-aanbeveling kapitaalgebaseerde maatregel voor veerkracht bankensector

  Follow-up op de aanbeveling van de European Systemic Risk Board (ESRB) over het activeren van een kapitaalgebaseerde maatregel om de veerkracht van de bankensector te waarborgen. Dit document is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36130, nr. 43 - Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap)

  Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap); Amendement; Amendement van het lid Van Baarle over het wettelijk reguleren van de waarborgsom bij huur

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op trendanalyse 2013-2017 WSW

  Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer met een reactie op de trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) van 16 mei 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift brief aan FCB over garantstelling leningen

  Aanbiedingsbrief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer bij een afschrift van zijn antwoord op de brief van de Fundashon Cas Bonairiano (FCB) van 25 augustus waarin deze stichting om een garantstelling van het ministerie van BZK of van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) verzoekt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het vaststellen van de borgings- en investeringsruimte voor woningcorporaties

  Antwoorden van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) op vragen van het Kamerlid Paulus Jansen (SP) over het vaststellen van de borgings- en investeringsruimte voor woningcorporaties door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over invulling van de algemene maatregel van bestuur WSW

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) informeert de Tweede Kamer over de invulling van de algemene maatregel van bestuur WSW. Het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) is een privaatrechtelijke rechtspersoon die borg staat voor de dienst der lening verstrekt aan corporaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapportages woningcorporaties en reactie over artikel hypothecaire volmacht

  Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer bij de rapporten Sectorbeeld woningcorporaties en het rapport Presteren woningcorporaties. De minister geeft ook een reactie op een artikel over de door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) verlangde hypothecaire volmachten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief inzake grondpolitiek gemeenten

  Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer over de voor- en nadelen van het beëindigen van de staatssteun aan woningcorporaties, door financiële voordelen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) te bruteren met de verhuurderheffing en de voor- en nadelen van het beëindigen van de staatssteun aan woningcorporaties door kortingen op bouwgrond te koppelen aan prestatiecontracten die openstaan voor alle profit- en nonprofitverhuurders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29453, nr. 565 - Woningcorporaties

  Woningcorporaties; Brief regering; Nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) - Staat

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op bezwaren tegen de invoering van een generieke passendheidsnorm

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de brief die woningcorporatie Goede Stede te Almere, mede namens andere woningcorporaties in Flevoland, op 19 mei 2015 aan de Tweede Kamer heeft gezonden. In deze brief uiten deze woningcorporaties bezwaren tegen de invoering van een generieke passendheidsnorm ter waarborging van de betaalbaarheid voor huishoudens met aanspraak op huurtoeslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1.4 - Verantwoording doorrekeningen WSW

  Verantwoording doorrekeningen Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Onderzoeksopdracht validatie Risicobeoordelingsmethodiek WSW

  Onderzoeksopdracht validatie Risicobeoordelingsmethodiek Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Achtervangovereenkomst Rijk 2015

  Overeenkomst tussen het Rijk en de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen tot zekerstelling voor de nakoming van betalingsverplichtingen van de stichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over het rapport Toezicht op WSW 2021

  Besluit op een verzoek om informatie over het openbaar maken van het rapport Toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36130, nr. 45 - Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap)

  Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap); Brief regering; Appreciatie van het amendement van het lid Van Baarle over het wettelijk reguleren van de waarborgsom bij huur

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op amendement-Van Baarle op wetsvoorstel goed verhuurderschap

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) reageert op het amendement van het Tweede Kamerlid Van Baarle (DENK) op het wetsvoorstel goed verhuurderschap. Het amendement stelt regels over de waarborgsom bij de verhuur van woningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over meewerken WSW aan riskant derivatengebruik woningcorporaties

  Antwoorden van minister Spies (BZK) op vragen van het Kamerlid Lucassen (PVV) over medewerking van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) aan het gebruik van risicovolle financiële producten door woningcorporaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over hogere hypotheek in te zetten voor energiebesparende maatregelen

  Brief van minister Donner (BZK) aan de Tweede Kamer over het standpunt van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betreffende de mogelijkheid tot extra financiële ruimte boven de maximale leencapaciteit ten behoeve van energiebesparende maatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit BRP

  Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen (BRP) in verband met het aanwijzen van de werkzaamheden van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer verzonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging Rijks-achtervang Nationale Hypotheek Garantie

  Wijziging Rijks-achtervang Nationale Hypotheek Garantie Overeenkomst tussen het Rijk en de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) die ertoe strekt de 50 - 50 % verdeling tussen gemeenten en het Rijk te wijzigen zodat het Rijk voor nieuwe gevallen met ingang van 1 januari 2011 de volledige achtervang draagt.

  Bekijk document gepubliceerd op