Zoekresultaten  1-50 van de 1.049 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Arbeidsverhoudingenverwijder
 • Waarborgen voor een generatieproof nieuw pensioencontract

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het artikel ‘Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt’

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit nettopensioen

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met uitvoering van het nettopensioen en de waarborg voor fiscale hygiëne van het nettopensioen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief schriftelijk overleg conceptbesluit nettopensioen

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) bij het Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met uitvoering van het nettopensioen en de waarborg voor fiscale hygiëne van het nettopensioen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording kamervragen medische gegevens werknemers

  Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer mede namens minister Schippers (VWS) de antwoorden op de Kamervragen van het lid Voortman (GroenLinks) over “een arbodienst die medische gegevens doorgegeven heeft aan werkgevers”.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording kamervragen vertrouwelijke informatie zieke werknemers

  Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van de leden Kerstens en Tanamal (beiden PvdA) over het bericht dat arbobedrijven vertrouwelijke informatie van zieke werknemers delen met hun werkgever.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen bedrijfsarts onder druk

  Antwoorden van staatssecretaris De Krom (SZW), mede namens minister Schippers (VWS), op vragen van het Kamerlid Voortman (GroenLinks) over de berichten ‘Bedrijfsarts onder druk gezet door werkgever en arbodiensten’ en ‘Bedrijfsarts in greep werkgever’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit nettopensioen

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) bij het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met uitvoering van het nettopensioen en de waarborg voor fiscale hygiëne van het nettopensioen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekrapport Gezond en veilig werken in caos

  Uitkomsten onderzoek naar de aandacht voor gezond en veilig werken in cao’s, de achterliggende motieven en de doorwerking naar de achterban. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek openbaarmaking afschriften, c.q. overzichten aangaande individuele ontheffingen van de arbeidstijdenwet voor medewerkers van Cordaan

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 januari 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle afschriften, c.q. overzichten aangaande individuele ontheffingen van de arbeidstijdenwet voor medewerkers van Cordaan. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 3 documenten aangetroffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2013 Inspectie SZW

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst met vragen en antwoorden 25883, nr. 325. Staat van de Arbeidsveiligheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning Kennisinfrastructuur Arbeid & Zorg

  Verkenning naar de inrichting van een kennisinfrastructuur Arbeid en Zorg. Deze verkenning is gebaseerd op een kenniscyclus: kennisbehoefte, onderzoek, kennistransfer en de praktijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2014 Inspectie SZW

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording kamervragen over verzekeraars die werkgevers chanteren

  Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer, mede namens minister Schippers (VWS) en staatssecretaris Teeven (V&J), de antwoorden op de Kamervragen van het lid Voortman (GroenLinks) over “verzekeraars die werkgevers chanteren om medische gegevens van werknemers door te spelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De instroom van bedrijfsartsen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsagenda 2020: investeren in participatie en inzetbaarheid

  In juni 2010 hebben de sociale partners in de Stichting van de Arbeid het Pensioen Akkoord Voorjaar 2010 afgesloten. Daarin maken zij afspraken over aanpassingen van de arbeidspensioenen. Er zijn belangrijke aanpassingen nodig. Het Pensioenakkoord bevat ook de afspraak om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verhogen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage evaluatie handhaving arbeidswetten - Beschrijvende foto en krachtenveldanalyse

  Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Inspectie SZW hebben onderzoek te laten doen naar het beleid en de praktijk van de handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet en Wet arbeid Vreemdelingen. Dit heeft geleid tot een beschrijvende ‘foto’ van het beleid en de uitvoering en een rapport met verbeterkansen voor de toekomst. De bevindingen in de rapporten worden gebruikt voor de uitwerking van het handhavingsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg

  Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de voornemens van het kabinet naar aanleiding van het SER advies over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2016 Inspectie SZW

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief vierde voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies

  Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de behaalde doelstellingen, de lopende activiteiten en de resterende ambities van het actieplan ‘Aanpak schijnconstructies’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen Jaarplan 2018 Inspectie SZW

  Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake het Jaarplan 2018 van de Inspectie SZW.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitkomsten evaluatie Wet aanpak schijnconstructies

  Minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark melden de uitkomsten van de evaluatie van de Wet aanpak schijnconstructies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport wetsvoorstel tot wijziging van de Ziektewet

  Minister Kamp (SZW) zendt de Tweede Kamer het Nader rapport bij het voorstel van wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord wetsvoorstel beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

  Memorie van antwoord inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Akkoord Arbeidsvoorwaarden Sector Politie 2018-2020

  Arbeidsvoorwaardenakkoord tussen de werkgever in de sector Politie en politievakorganisaties. Het akkoord geldt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek misbruikrisico’s Ziektewet

  Onderzoek naar misbruikrisico’s in de Ziektwet (ZW) en Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). In dit rapport zijn de bevindingen van het misbruikonderzoek inzake de ZW opgenomen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • OECD rapport Mental Health and Work: the Netherlands

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan FNV Bongenoten over verzuimbedrijven

  Brief van minister Kamp (SZW) aan FNV Bondgenoten in antwoord op de brieven over gesignaleerde problemen rond verzuimbegeleiding en over de brief met het onderzoeksrapport ‘Ziekmakende verzuimbureaus’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over de handhavingsactiviteiten van de Arbeidsinspectie

  Antwoorden van minister Kamp (SZW) op vragen van het lid Heijnen over de handhavingsactiviteiten van de Arbeidsinspectie en de achterblijvende inning van boetes bij overtredingen van onderbetaling en illegale arbeid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief aan FNV over Rapport Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem

  Afschrift brief aan FNV over Rapport Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het nieuwe werken en de arbeidsrechtelijke regelgeving

  Het onderzoek is gericht op de verhouding tussen nieuwe arbeidspatronen, bekend onder de term ‘Het Nieuwe Werken’ (HNW) en de arbeidsrechtelijke regels in Neder-land. Hoofdvraag van het onderzoek is: waar levert de arbeidsrechtelijke regelgeving knel-punten of onduidelijkheden op voor verhoudingen waarin op basis van HNW wordt gewerkt?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht dat UWV slordig omgaat met medische gegevens

  Antwoorden van minister Asscher (SZW) op de vragen van het Kamerlid Tanamal (PvdA) over het bericht dat UWV slordig omgaat met medische gegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie SER-advies scholing

  In deze brief vindt u de inhoudelijke reactie van het kabinet op het advies van de SER van 18 maart 2011 met de titel ‘Toekomst scholing en vorming leden ondernemingsraad’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden Schiphol

  Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over de brief van 12 december 2022 over de moties en toezeggingen over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op Schiphol. De Eerste Kamerfracties van PvdD en SP hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2017 Inspectie SZW

  In dit jaarplan beschrijft de Inspectie SZW de voorgenomen activiteiten in 2017 op de domeinen ‘Eerlijk werk’, ‘Veilig en gezond werk’ en ‘Werk en inkomen’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen arbeidsomstandigheden Nederlandse pakketdienstensector

  Antwoorden van minister Asscher (SZW) mede namens minister Kamp (EZ) op de vragen van de Kamerleden Vos, Kerstens en Hamer (allen PvdA) over ‘het onderzoek naar de arbeidsomstandigheden in de Nederlandse pakketdienstensector’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over Boete voor roken buiten pauze

  Antwoorden van staatssecretaris De Krom (SZW) op de vragen van het Kamerlid Heerma (CDA) over Boete voor roken buiten pauze.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het flitsfaillissement bij Princen Transmission

  Antwoorden van minister Asscher (SZW) op de vragen van de Kamerleden Kerstens en Recourt (beiden PvdA) over het flitsfaillissement bij Princen Transmission.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Pilot ID12 in champignonsector

  Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over ID12 en de pilot die wordt gestart in de champignonsector. ID12 is een identiteitspas waarmee op eenvoudige manier inzicht kan worden gegeven in wie er op een bepaalde werkplek werkt. Hierdoor versterkt het toezicht en wordt zwart werken bemoeilijkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies

  Deze evaluatie van de Wet aanpak schijnconstructies (Was) gaat in op het doel en de effecten van de verschillende maatregelen van de wet. De overkoepelende vraag is in hoeverre de maatregelen uit de Was hebben bijgedragen aan het tegengaan van schijnconstructies op de arbeidsmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage evaluatie handhaving arbeidswetten - Lessen voor de toekomst voor de handhaving van de arbeidswetten

  Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Inspectie SZW hebben onderzoek te laten doen naar het beleid en de praktijk van de handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet en Wet arbeid Vreemdelingen. Dit heeft geleid tot een beschrijvende ‘foto’ van het beleid en de uitvoering en een rapport met verbeterkansen voor de toekomst. De bevindingen in de rapporten worden gebruikt voor de uitwerking van het handhavingsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Cao-fondsen van 2009 in beeld

  In 2009 waren er in totaal 135 avv’de cao-fondsen. Het betrof hier 43 uitkeringsfondsen (fondsen met een uitkering als doel, zoals VUT- en aanvullingsfondsen1) en 92 ideële fondsen (fondsen met een dienstverleningsaanbod als doel). Daarvan zijn er 53 avv’d. Van deze fondsen zijn de gegevens uit de caos en de jaarverslagen onderzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief evaluatie subsidieregeling kanker en werkzoekenden

  Staatssecretaris Wiersma (SZW) informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van de subsidieregeling kanker en werkzoekenden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken project duurzame inzetbaarheid

  Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het project duurzame inzetbaarheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen van het lid Stoffer over 'het bericht KLM stelt vaccinatieplicht in voor nieuwe piloten en stewardessen'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over themarapportage maaltijd- en flitsbezorging

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over de themarapportage maaltijd- en flitsbezorging van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Het Tweede Kamerlid Van Kent (SP) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over cao Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer - Documenten bij Woo-besluit over cao Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer

  Besluit op een verzoek om informatie over de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen. Waaronder de begroting en controleverklaring van de betrokken verenigingen die verstrekkingen uit het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds hebben ontvangen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota wetsvoorstel Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU (detachering wegvervoer)

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota n.a.v. het verslag wetsvoorstel beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Voorstel van wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken.

  Bekijk document gepubliceerd op