Zoekresultaten  1-10 van de 45 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Cultureel erfgoedverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Samenvatting Wetsvoorstel gebruik Friese taal

  In het regeerakkoord dat is gesloten tussen CDA en VVD staat op bladzijde 6: In een taalwet worden de gelijke rechten van de Nederlandse taal en de Friese taal binnen de provincie Fryslân gewaarborgd. Met dit wetsvoorstel worden de mogelijkheden voor het gebruik van het Fries in het rechtsverkeer en het bestuurlijk verkeer versterkt. Het doel van deze wet is om in de provincie Fryslân het recht van een ieder te garanderen om gebruik te maken van zijn eigen taal, hetzij Nederlands of Fries, in de rechtszaal en in het contact met bestuursorganen en daarmee de gelijke positie van het Fries en het Nederlands, conform de wens van de regering, in de provincie Fryslân te waarborgen. Het voorstel is om de Wet gebruik Friese taal in het rechtsverkeer en de artikelen 2:7 t/m 2:11 van de Algemene wet bestuursrecht, met enkele aanpassingen, over te hevelen naar de nieuwe wet, Wet gebruik Friese taal. Het wetsvoorstel bevat verder een algemene bepaling waarin de positie van het Fries als tweede officiële taal van Nederland wordt aangeduid. Ook is de introductie van een Raad voor de Friese taal een onderdeel van deze wet. De Raad voor de Friese taal kan door middel van taken en bevoegdheden neergelegd in de Wet gebruik Friese taal bijdragen aan een versterking en waarborging van de Friese taal in de provincie Fryslân. De invulling van deze taken worden nader toegelicht in paragraaf 1.4. Voorts bevat dit wetsvoorstel aanvullende bepalingen inzake de eed en belofte in de Friese taal, met name in het rechtsverkeer. Tot slot is in de memorie van toelichting opgenomen dat voor de toekomst het beschikbaar stellen van Friestalige modellen voor kandidaatstelling bij verkiezingen nader zal worden bezien. In de volgende paragrafen worden de voorgestelde wijzigingen samengevat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Derde rapportage Nederland over Kaderverdrag bescherming nationale minderheden

  Derde rapportage van Nederland over het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Derde advies over Nederland over Kaderverdrag bescherming nationale minderheden (Nederlands)

  Advies van het Adviescomité voor het kaderverdrag over de bescherming van nationale minderheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vierde rapportage Nederland Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden

  Rapportage over de Nederlandse implementatie van het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden in de periode 2018-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 6e evaluatie Nederland voor Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden

  Rapport over de toepassing van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 6e rapportage Raad van Europa over regionale en minderheidstalen

  Rapportage over de belangrijkste ontwikkelingen bij de talen die erkend worden onder het Europees Handvest voor Regionale talen of talen van Minderheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale Monumenten Organisatie Jaarverslag 2020 met jaarrekening

  Het Jaarverslag van Nationale Monumenten Organisatie Jaarverslag 2020 met jaarrekening over het boekjaar 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over VOC-schip De Rooswijk - Lijst van documenten en openbaar gemaakte documenten

  Besluit op een verzoek om informatie over het VOC-schip De Rooswijk, over de periode 1 januari 2000 tot en met 31 december 2009 en de periode 1 januari 2010 tot en met 7 december 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuursafspraak Friese taal en cultuur 2013-2018

  Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op maandag 22 april samen met gedeputeerde van de provincie Fryslân De Vries de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur (BFTC) getekend. In de bestuursafspraak staan voor de komende vijf jaar afspraken die de Friese taal en cultuur bevorderen op het gebied van onderwijs, media en cultuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Taalskipper Frysk – “Versterken en verbreden”

  Deze evaluatie van de rol van de taalskipper is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De evaluatie heeft als doel om te kijken hoe de taalskipper tot nu toe functioneert en om te komen tot eventuele verbeterpunten voor de toekomst. De rol van de taalskipper richt zich op de drie kernwoorden van aansturing, ambitie en samenwerking in het Friese taaldossier.

  Bekijk document gepubliceerd op