Zoekresultaten  1-50 van de 256 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Cultureel erfgoedverwijder
 • Samenvatting Wetsvoorstel gebruik Friese taal

  In het regeerakkoord dat is gesloten tussen CDA en VVD staat op bladzijde 6: In een taalwet worden de gelijke rechten van de Nederlandse taal en de Friese taal binnen de provincie Fryslân gewaarborgd. Met dit wetsvoorstel worden de mogelijkheden voor het gebruik van het Fries in het rechtsverkeer en het bestuurlijk verkeer versterkt. Het doel van deze wet is om in de provincie Fryslân het recht van een ieder te garanderen om gebruik te maken van zijn eigen taal, hetzij Nederlands of Fries, in de rechtszaal en in het contact met bestuursorganen en daarmee de gelijke positie van het Fries en het Nederlands, conform de wens van de regering, in de provincie Fryslân te waarborgen. Het voorstel is om de Wet gebruik Friese taal in het rechtsverkeer en de artikelen 2:7 t/m 2:11 van de Algemene wet bestuursrecht, met enkele aanpassingen, over te hevelen naar de nieuwe wet, Wet gebruik Friese taal. Het wetsvoorstel bevat verder een algemene bepaling waarin de positie van het Fries als tweede officiële taal van Nederland wordt aangeduid. Ook is de introductie van een Raad voor de Friese taal een onderdeel van deze wet. De Raad voor de Friese taal kan door middel van taken en bevoegdheden neergelegd in de Wet gebruik Friese taal bijdragen aan een versterking en waarborging van de Friese taal in de provincie Fryslân. De invulling van deze taken worden nader toegelicht in paragraaf 1.4. Voorts bevat dit wetsvoorstel aanvullende bepalingen inzake de eed en belofte in de Friese taal, met name in het rechtsverkeer. Tot slot is in de memorie van toelichting opgenomen dat voor de toekomst het beschikbaar stellen van Friestalige modellen voor kandidaatstelling bij verkiezingen nader zal worden bezien. In de volgende paragrafen worden de voorgestelde wijzigingen samengevat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwaliteit vakmanschap in de keten waarborgen

  De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informeert de Kamer over het programma Restauratiekwaliteit (voorheen Kwaliteitsborging van de uitvoering genoemd). Doel van het programma is het waarborgen en waar nodig verbeteren van de uitvoeringskwaliteit van onderhoud en restauratie van monumenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • RCE advies 1320004 NDSM-plein 84, 1033WB Amsterdam 528255.

  Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op het rapport Kapitalisering van vrijwilligersinzet in de erfgoedsector

  Minister Bussemaker (OCW) stuurt haar reactie op het rapport Kapitalisering van vrijwilligersinzet in de erfgoedsector van Berenschot aan de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kapitalisering van vrijwilligersinzet in de erfgoedsector

  Onderzoek met als vraagstelling hoe de inzet van vrijwilligers in de cultuur- en erfgoedsector het best kan worden gewaardeerd, waarbij expliciet het Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten, de Sim en de Wsc worden betrokken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • RCE advies 1294635 . 523034-Weurt.

  Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2023-2024

  Werkprogramma van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Het werkprogramma gaat over het toezicht op informatiehuishouding en digitalisering en de omgang met het erfgoed in 2023-2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • RCE advies 162057 Honthorststraat 25, 1071DC Amsterdam 1994.

  Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

  Bekijk document gepubliceerd op

 • RCE advies 1310246 Eemster 25, 7991PS Dwingeloo 507328.

  Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Format onderbouwing keuze stichting

  Onderbouwing van het ministerie VWS over de keuze van de oprichting stichting Kennis- en Innovatiecentrum WOII voor de Toetsingscommissie Financiën. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek correspondentie RCE en Stichting Oude Kerk Amsterdam - Documenten 135766_DEF.pdf

  Besluit op een verzoek om correspondentie tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Stichting Oude Kerk in Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aan de Eerste Kamer - Beleidsreactie advies Onvervangbaar en Onmisbaar

  Staatssecretaris Uslu (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer haar reactie op het advies'‘Onmisbaar en Onvervangbaar. Naar een dynamisch beschermingsmodel voor de Collectie Nederland van de Commissie Collectie Nederland'. Zij kreeg het advies van de Commissie Collectie Nederland van de Raad van Cultuur. Eerste Kamerbrief met beleidsreactie advies Onvervangbaar en Onmisbaar (PDF | 12 pagina's | 385 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aan de Tweede Kamer - Beleidsreactie advies Onvervangbaar en Onmisbaar

  Staatssecretaris Uslu (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer haar reactie op het advies'‘Onmisbaar en Onvervangbaar. Naar een dynamisch beschermingsmodel voor de Collectie Nederland van de Commissie Collectie Nederland'. Zij kreeg het advies van de Commissie Collectie Nederland van de Raad van Cultuur. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota. Tweede Kamerbrief met beleidsreactie advies Onvervangbaar en Onmisbaar (PDF | 12 pagina's | 386 kB)  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen 1 t/m 7 bij besluit Wob-verzoek over overdracht oorlogsarchief van het Nederlandse Rode kruis - 20211104 bijlage Wob besluit NA_Deel5.pdf

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken beleid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het beleid ‘Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII’. De staatssecretaris geeft een uitgebreidere stand van zaken over het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, de zorg en ondersteuning van oorlogsgetroffenen, de collectieve erkenning van de Indische en Molukse gemeenschap, Sinti en Roma en de internationale samenwerking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over vliegtuigwrakken in zee

  Besluit op een verzoek om informatie over over documenten die gaan over de zoektocht naar de Amerikaanse B-17 bommenwerper genaamd 'Miss Deal' en overige vermiste vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog in de Wadden- en Noordzee. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Cultureel erfgoed voor en met iedereen Overwegingen bij het ratificeren Verdrag van FARO

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept statuten stichting Kennis-en innovatiecentrum WO II

  Concept statuten voor de stichting Kennis-en innovatiecentrum WO II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden SO informele OJCS-Raad (Cultuur) 7 en 8 maart 2022

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op vragen over de geannoteerde agenda van de informele Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport (OJCS-Raad) van 7 en 8 maart 2022. De vragen gingen over het onderdeel Cultuur. Daarnaast geeft zij antwoorden op vragen over het BNC-fiche Commissieaanbeveling gemeenschappelijke Europese dataruimte voor cultureel erfgoed. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld in het schriftelijk overleg (so) van 25 februari 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesbrief van het ministerie van Financiën over oprichten Stichting Kennis- en Innovatiecentrum WOII

  Het advies van de Toetsingscommissie Verzelfstandiging van het ministerie van Financiën.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Derde rapportage Nederland over Kaderverdrag bescherming nationale minderheden

  Derde rapportage van Nederland over het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Erfgoed in goede handen?

  Focus op de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor rijksmonumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en archeologie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van wet over bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed

  Voorstel van wet over bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over VOC-schip De Rooswijk - Lijst van documenten en openbaar gemaakte documenten

  Besluit op een verzoek om informatie over het VOC-schip De Rooswijk, over de periode 1 januari 2000 tot en met 31 december 2009 en de periode 1 januari 2010 tot en met 7 december 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beperkt houdbaar?

  Rapport ‘Beperkt houdbaar?’ van de Erfgoedinspectie (EGI) over duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij de Rijksoverheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden schriftelijk overleg cultuurbeleid Erfgoed en Archeologie

  Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen uit het schriftelijk overleg van 1 juni 2021 over cultuurbeleid en Erfgoeden Archeologie. Zij kreeg de vragen van decommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) an de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Derde advies over Nederland over Kaderverdrag bescherming nationale minderheden (Nederlands)

  Advies van het Adviescomité voor het kaderverdrag over de bescherming van nationale minderheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vierde rapportage Nederland Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden

  Rapportage over de Nederlandse implementatie van het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden in de periode 2018-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over rijksmonument Nieuwlandsedijk te Lage Zwaluwe - bijlage-2-wobbesluit-rijksmonument-nieuwlandsedijk-lage-zwaluwe.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over aanwezige documenten bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over een rijksmonument aan de Nieuwlandsedijk te Lage Zwaluwe. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over besluit toegang SOO tot het CABR - Documenten Wob-verzoek SOO toegang CABR.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over besluit toegang Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden tot het Centraal Archief Bijzondere rechtspleging. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 Eindrapport Gemeenten MoMo-proof van AEF

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag rond Erfgoedwet

  Nota naar aanleiding van het verslag van het voorstel van wet tot bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over rijksmonument Nieuwlandsedijk te Lage Zwaluwe - bijlage-1-wobbesluit-rijksmonument-nieuwlandsedijk-lage-zwaluwe.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over aanwezige documenten bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over een rijksmonument aan de Nieuwlandsedijk te Lage Zwaluwe. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale Monumenten Organisatie Jaarverslag 2020 met jaarrekening

  Het Jaarverslag van Nationale Monumenten Organisatie Jaarverslag 2020 met jaarrekening over het boekjaar 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 6e evaluatie Nederland voor Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden

  Rapport over de toepassing van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden in Nederland. 6e evaluatie Nederland voor Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden ( PDF | 37 pagina's | 20,3 MB )

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma commissie 'Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië'

  De commissie 'Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië’ draagt bij aan de doelstellingen van de Collectieve Erkenning - een extra impuls 2021-2024 vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over de voormalige commandobunker van Seyss-Inquart - Documenten Wob_ publicatie _1_.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over de de voormalige commandobunker van Seyss-Inquart. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nadere memorie van antwoord over Erfgoedwet

  Nadere memorie van antwoord over voorstels van wet inzake bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel efgoed (Erfgoedwet).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Taalskipper Frysk – “Versterken en verbreden”

  Deze evaluatie van de rol van de taalskipper is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De evaluatie heeft als doel om te kijken hoe de taalskipper tot nu toe functioneert en om te komen tot eventuele verbeterpunten voor de toekomst. De rol van de taalskipper richt zich op de drie kernwoorden van aansturing, ambitie en samenwerking in het Friese taaldossier.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een wapen in vredestijd

  Het rapport bevat een advies van de Nederlandse Unesco Commissie over de uitvoering van het Unesco Haags Verdrag  en het gebruik van het blauw‑witte schildje voor cultureel erfgoed.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen 1 t/m 7 bij besluit Wob-verzoek over overdracht oorlogsarchief van het Nederlandse Rode kruis - 20211104 bijlage Wob besluit NA_Deel1.pdf

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord inzake Erfgoedwet

  Memorie van antwoord over bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 6e rapportage Raad van Europa over regionale en minderheidstalen

  Rapportage over de belangrijkste ontwikkelingen bij de talen die erkend worden onder het Europees Handvest voor Regionale talen of talen van Minderheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuursafspraak Friese taal en cultuur 2013-2018

  Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op maandag 22 april samen met gedeputeerde van de provincie Fryslân De Vries de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur (BFTC) getekend. In de bestuursafspraak staan voor de komende vijf jaar afspraken die de Friese taal en cultuur bevorderen op het gebied van onderwijs, media en cultuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • RCE advies 1311573 Sectorpark 2, 1505SH Zaandam 530311_530312_530313.

  Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Ruimte voor archeologie Synthese van de themaveldrapportages

  Rapport Ruimte voor archeologie Synthese van de themaveldrapportages van RIGO Research en Advies met een evaluatie van de Wet op de archeologische monumentenzorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Second Opinion overdracht Monumenten

  Toetsing van de zorgvuldigheid van de procedure voor de overdracht van 31 monumenten van het Rijksvastgoedbedrijf aan de Nationale Monumentenorganisatie (NMo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport van de commissie-Kordes

  Eindrapport van de Commissie Onderzoek Liro-archieven, de commissie-Kordes. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek HMS Apollo - Wob-besluit-HMS-Apollo.pdf

  Besluit op een verzoek om alle informatie over de HMS Apollo. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen uit het verslag schriftelijk overleg inzake de evaluatie van het erfgoed

  Minister Van Engelshoven stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uit het schriftelijk overleg over de evaluatie van het erfgoed.

  Bekijk document gepubliceerd op