Zoekresultaten  1-10 van de 1.695 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Cultureel erfgoedverwijder
Thema: Begrotingverwijder
 • Samenvatting Wetsvoorstel gebruik Friese taal

  In het regeerakkoord dat is gesloten tussen CDA en VVD staat op bladzijde 6: In een taalwet worden de gelijke rechten van de Nederlandse taal en de Friese taal binnen de provincie Fryslân gewaarborgd. Met dit wetsvoorstel worden de mogelijkheden voor het gebruik van het Fries in het rechtsverkeer en het bestuurlijk verkeer versterkt. Het doel van deze wet is om in de provincie Fryslân het recht van een ieder te garanderen om gebruik te maken van zijn eigen taal, hetzij Nederlands of Fries, in de rechtszaal en in het contact met bestuursorganen en daarmee de gelijke positie van het Fries en het Nederlands, conform de wens van de regering, in de provincie Fryslân te waarborgen. Het voorstel is om de Wet gebruik Friese taal in het rechtsverkeer en de artikelen 2:7 t/m 2:11 van de Algemene wet bestuursrecht, met enkele aanpassingen, over te hevelen naar de nieuwe wet, Wet gebruik Friese taal. Het wetsvoorstel bevat verder een algemene bepaling waarin de positie van het Fries als tweede officiële taal van Nederland wordt aangeduid. Ook is de introductie van een Raad voor de Friese taal een onderdeel van deze wet. De Raad voor de Friese taal kan door middel van taken en bevoegdheden neergelegd in de Wet gebruik Friese taal bijdragen aan een versterking en waarborging van de Friese taal in de provincie Fryslân. De invulling van deze taken worden nader toegelicht in paragraaf 1.4. Voorts bevat dit wetsvoorstel aanvullende bepalingen inzake de eed en belofte in de Friese taal, met name in het rechtsverkeer. Tot slot is in de memorie van toelichting opgenomen dat voor de toekomst het beschikbaar stellen van Friestalige modellen voor kandidaatstelling bij verkiezingen nader zal worden bezien. In de volgende paragrafen worden de voorgestelde wijzigingen samengevat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwaliteit vakmanschap in de keten waarborgen

  De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informeert de Kamer over het programma Restauratiekwaliteit (voorheen Kwaliteitsborging van de uitvoering genoemd). Doel van het programma is het waarborgen en waar nodig verbeteren van de uitvoeringskwaliteit van onderhoud en restauratie van monumenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deel en Verbind - Nederland, Nederlands-Indië, Indonesië

  Advies van de Commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië over hoe in het formele onderwijs, maar ook daarbuiten, via cultuur en erfgoed de kennis over, het inzicht in en het begrip voor de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië duurzaam kan worden verankerd in de Nederlandse samenleving met het besef dat er geen sprake is van een eenduidige gemeenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36200-XVI, nr. 165 - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023; Motie; Motie van het lid Van der Laan c.s. over een strategie om te voorkomen dat grote sportevenementen georganiseerd worden zonder voldoende waarborgen op het gebied van mensenrechten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 35925-XVI, nr. 105 - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022; Brief regering; Evaluatie Waarborgfonds voor de zorgsector (WFZ)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36200-XVII, nr. 14 - Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023

  Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023; Motie; Motie van het lid Hammelburg c.s. over het standaard ondersteunen van seksuele-gezondheidszorg en arbortuszorg daar waar met Nederlandse middelen noodhulp wordt verschaft

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 35925-VI, nr. 65 - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022; Motie; Motie van het lid Jasper van Dijk over verbeteren en waarborgen van de veiligheid op de bussen bij Ter Apel

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 35925-VIII, nr. 123 - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022; Motie; Motie van het lid Beertema over universiteitsbestuurders verzoeken om de vrijheid van meningsuiting en wetenschapsbeoefening te waarborgen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 35925-VIII, nr. 104 - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022; Motie; Motie van het lid Van Strien over instructie aan de NPO over samenwerkende omroepen en hun vertegenwoordiging bij de NPO waarborgen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 35925-VI, nr. 94 - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022; Motie; Motie van het lid Bisschop c.s. over de voortzetting van de taskforce "Onze hulpverleners veilig" waarborgen

  Bekijk document gepubliceerd op