Zoekresultaten  1-10 van de 1.492 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Cultureel erfgoedverwijder
Thema: Rechten en vrijhedenverwijder
 • Kamerbrief over voortgang wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift brief gevolgen ongeldigverklaring Safe Harbourbeschikking

  Minister van der Steur (VenJ)  stuurt een afschrift van de brief die hij aan de Tweede Kamer zond over de gevolgen van de ongeldigverklaring van de Safe Harbourbeschikking aan de Eerste Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de privacy van patiënten slecht gewaarborgd is

  Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het bericht dat de privacy van patiënten slecht gewaarborgd is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting Wetsvoorstel gebruik Friese taal

  In het regeerakkoord dat is gesloten tussen CDA en VVD staat op bladzijde 6: In een taalwet worden de gelijke rechten van de Nederlandse taal en de Friese taal binnen de provincie Fryslân gewaarborgd. Met dit wetsvoorstel worden de mogelijkheden voor het gebruik van het Fries in het rechtsverkeer en het bestuurlijk verkeer versterkt. Het doel van deze wet is om in de provincie Fryslân het recht van een ieder te garanderen om gebruik te maken van zijn eigen taal, hetzij Nederlands of Fries, in de rechtszaal en in het contact met bestuursorganen en daarmee de gelijke positie van het Fries en het Nederlands, conform de wens van de regering, in de provincie Fryslân te waarborgen. Het voorstel is om de Wet gebruik Friese taal in het rechtsverkeer en de artikelen 2:7 t/m 2:11 van de Algemene wet bestuursrecht, met enkele aanpassingen, over te hevelen naar de nieuwe wet, Wet gebruik Friese taal. Het wetsvoorstel bevat verder een algemene bepaling waarin de positie van het Fries als tweede officiële taal van Nederland wordt aangeduid. Ook is de introductie van een Raad voor de Friese taal een onderdeel van deze wet. De Raad voor de Friese taal kan door middel van taken en bevoegdheden neergelegd in de Wet gebruik Friese taal bijdragen aan een versterking en waarborging van de Friese taal in de provincie Fryslân. De invulling van deze taken worden nader toegelicht in paragraaf 1.4. Voorts bevat dit wetsvoorstel aanvullende bepalingen inzake de eed en belofte in de Friese taal, met name in het rechtsverkeer. Tot slot is in de memorie van toelichting opgenomen dat voor de toekomst het beschikbaar stellen van Friestalige modellen voor kandidaatstelling bij verkiezingen nader zal worden bezien. In de volgende paragrafen worden de voorgestelde wijzigingen samengevat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwaliteit vakmanschap in de keten waarborgen

  De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informeert de Kamer over het programma Restauratiekwaliteit (voorheen Kwaliteitsborging van de uitvoering genoemd). Doel van het programma is het waarborgen en waar nodig verbeteren van de uitvoeringskwaliteit van onderhoud en restauratie van monumenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Drones en privacy. Handleiding voor een gebruik van drones dat voldoet aan de waarborgen voor bescherming van de privacy

  Het rapport bevat een handleiding over de privacy-aspecten van het gebruik van drones en de consequenties daarvan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief gevolgen van ongeldigverklaring Safe Harbourbeschikking

  Afschrift van de brief aan de Tweede Kamer over de gevolgen van de ongeldigverklaring van de Safe Harbourbeschikking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over gevolgen van ongeldigverklaring Safe Harbourbeschikking

  Minister van der Steur (VenJ) informeert de Tweede Kamer over de gevolgen van de ongeldigverklaring van de Safe Harbourbeschikking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over motie Van der Staaij waarborgfunctie mensenrechten

  Minister Grapperhaus beantwoordt vragen over de uitvoering van de motie van het Kamerlid Van der Staaij (SGP). De motie ging over verbetering in de toepassing van de waarborgfunctie van de mensenrechten.

  Bekijk document gepubliceerd op