Zoekresultaten  1-10 van de 931 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Cultureel erfgoedverwijder
Thema: Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Brief over het rapport De Waarborgfunctie

  Brief van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) over het rapport De Waarborgfunctie, de beleidsdoorlichting van beleidsartikel 1 van de begroting Koninkrijksrelaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief ontwerpbesluit verlenging Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

  Staatssecretaris Knops stuurt de Tweede Kamer een brief over de verlenging Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten. Eenzelfde brief is ook gezonden aan de Eerste Kamer. Kamerbrief over samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten (PDF | 2 pagina's | 131 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

  Kamerbrief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer met betrekking tot de samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten in verband met doorloop of vertraging van de uitvoering van deze plannen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Ssamenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

  Minister Plasterk (BZK) schrijft de Tweede Kamer een brief over de verlenging van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport ontwerpbesluit Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curacao en St Maarten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De waarborgfunctie

  Rapport waarin het beleidsartikel 1 van de begroting Koninkrijksrelaties wordt onderzocht. Beleidsartikel 1 waarborgt de rechtszekerheid en mensenrechten in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting Wetsvoorstel gebruik Friese taal

  In het regeerakkoord dat is gesloten tussen CDA en VVD staat op bladzijde 6: In een taalwet worden de gelijke rechten van de Nederlandse taal en de Friese taal binnen de provincie Fryslân gewaarborgd. Met dit wetsvoorstel worden de mogelijkheden voor het gebruik van het Fries in het rechtsverkeer en het bestuurlijk verkeer versterkt. Het doel van deze wet is om in de provincie Fryslân het recht van een ieder te garanderen om gebruik te maken van zijn eigen taal, hetzij Nederlands of Fries, in de rechtszaal en in het contact met bestuursorganen en daarmee de gelijke positie van het Fries en het Nederlands, conform de wens van de regering, in de provincie Fryslân te waarborgen. Het voorstel is om de Wet gebruik Friese taal in het rechtsverkeer en de artikelen 2:7 t/m 2:11 van de Algemene wet bestuursrecht, met enkele aanpassingen, over te hevelen naar de nieuwe wet, Wet gebruik Friese taal. Het wetsvoorstel bevat verder een algemene bepaling waarin de positie van het Fries als tweede officiële taal van Nederland wordt aangeduid. Ook is de introductie van een Raad voor de Friese taal een onderdeel van deze wet. De Raad voor de Friese taal kan door middel van taken en bevoegdheden neergelegd in de Wet gebruik Friese taal bijdragen aan een versterking en waarborging van de Friese taal in de provincie Fryslân. De invulling van deze taken worden nader toegelicht in paragraaf 1.4. Voorts bevat dit wetsvoorstel aanvullende bepalingen inzake de eed en belofte in de Friese taal, met name in het rechtsverkeer. Tot slot is in de memorie van toelichting opgenomen dat voor de toekomst het beschikbaar stellen van Friestalige modellen voor kandidaatstelling bij verkiezingen nader zal worden bezien. In de volgende paragrafen worden de voorgestelde wijzigingen samengevat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwaliteit vakmanschap in de keten waarborgen

  De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informeert de Kamer over het programma Restauratiekwaliteit (voorheen Kwaliteitsborging van de uitvoering genoemd). Doel van het programma is het waarborgen en waar nodig verbeteren van de uitvoeringskwaliteit van onderhoud en restauratie van monumenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit samenwerkingsregeling waarborgingplannen aanpak landstaken

  Ontwerpbesluit samenwerkingsregeling waarborgingplannen aanpak landstaken Curacao en Sint Maarten.

  Bekijk document gepubliceerd op