Zoekresultaten  1-20 van de 228 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Luchtverwijder
Thema: Wonenverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Evaluatie beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet: Beter zicht op uitvoering

  De landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt op verschillende niveaus beheerd. Dit met het oog op waarborg van stabiliteit van het stelsel, nu en in de toekomst. Afspraken over het beheer staan in de beheerovereenkomst en het beheerarrangement. De evaluatie van dit beheerconstruct is verankerd in de beheerovereenkomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoeksopzet doeltreffendheid regels voor goede kwaliteit uitvoering en handhaving

  Staatssecretaris Mansveld (IenM) informeert de Tweede Kamer over de opzet van het onderzoek naar de doeltreffendheid van de regels die een goede kwaliteit van de uitvoering en handhaving waarborgen. Dit onderzoek is opgenomen in het wetsvoorstel wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden

  Tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet dient voor bouw- en sloopwerkzaamheden een veiligheidsplan te worden opgesteld en een veiligheidscoördinator te worden aangesteld als er risico's zijn voor de veiligheid in de omgeving van deze werkzaamheden. Door het invullen van een risicomatrix wordt duidelijk of er veiligheidsrisico's zijn. Dit infoblad geeft hierover meer informatie. Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden (PDF | 17 pagina's | 237 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem

  Advies over het het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem in het kader van de Omgevingswet door de Integrale Adviescommissie-Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen

  Ontwerp voor het Besluit tot wijziging van het Omgevingsbesluit vanwege het aanwijzen van categorieën ontwikkelingen waarvoor financiële bijdragen kunnen worden verhaald. Ontwerp-Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen (PDF | 22 pagina's | 190 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale Omgevingsvisie

  Duurzaam perspectief voor onze leefomgeving

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale Omgevingsvisie

  Duurzaam perspectief voor onze leefomgeving

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Versnelling van rechtsbescherming in het omgevingsrecht: de procedure bij de bestuursrechter

  Rapport over de mogelijkheden om procedures in beroep te versnellen voor de realisatie van woningbouw- en energie-infrastructurele projecten. Versnelling van rechtsbescherming in het omgevingsrecht: de procedure bij de bestuursrechter (PDF | 95 pagina's | 826 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit bouwwerken leefomgeving

  Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving (Besluit bouwwerken leefomgeving)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het nader verslag Omgevingswet

  Nota naar aanleiding van het nader verslag bij het wetsvoorstel voor de Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit activiteiten leefomgeving

  Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving (Besluit activiteiten leefomgeving).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit kwaliteit leefomgeving

  Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit leefomgeving).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van Antwoord Invoeringswet Omgevingswet

  Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

  Besluit tot aanvulling en wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit, de intrekking en wijziging van andere besluiten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringsbesluit Omgevingswet).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geconsolideerde versie van de Omgevingswet

  Omgevingswet waarin de in het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet voorgestelde wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tabel met overzicht verwerking advies Raad van State (majeure wijzigingen)

  Tabel van deverwerking van het advies van de Raad van State ten aanzien van het ontwerp van de Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport Besluit activiteiten leefomgeving

  Nader rapport over het voorstel van algemene maatregel van bestuur houdende regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving (Besluit activiteiten leefomgeving).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport Besluit bouwwerken leefomgeving

  Nader rapport over het voorstel van algemene maatregel van bestuur houdende regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving (Besluit bouwwerken leefomgeving).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport Omgevingsbesluit

  Nader rapport over het voorstel van algemene maatregel van bestuur houdende procedurele regels en regels over algemene onderwerpen over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingsbesluit).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van antwoord Ontwerp Nationale Omgevingsvisie

  Nota van antwoord Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (PDF | 164 pagina's | 1.9 MB) 

  Bekijk document gepubliceerd op