Zoekresultaten  1-50 van de 227 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Luchtverwijder
Thema: Wonenverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Evaluatie beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet: Beter zicht op uitvoering

  De landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt op verschillende niveaus beheerd. Dit met het oog op waarborg van stabiliteit van het stelsel, nu en in de toekomst. Afspraken over het beheer staan in de beheerovereenkomst en het beheerarrangement. De evaluatie van dit beheerconstruct is verankerd in de beheerovereenkomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoeksopzet doeltreffendheid regels voor goede kwaliteit uitvoering en handhaving

  Staatssecretaris Mansveld (IenM) informeert de Tweede Kamer over de opzet van het onderzoek naar de doeltreffendheid van de regels die een goede kwaliteit van de uitvoering en handhaving waarborgen. Dit onderzoek is opgenomen in het wetsvoorstel wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden

  Tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet dient voor bouw- en sloopwerkzaamheden een veiligheidsplan te worden opgesteld en een veiligheidscoördinator te worden aangesteld als er risico's zijn voor de veiligheid in de omgeving van deze werkzaamheden. Door het invullen van een risicomatrix wordt duidelijk of er veiligheidsrisico's zijn. Dit infoblad geeft hierover meer informatie. Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden (PDF | 17 pagina's | 237 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem

  Advies over het het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem in het kader van de Omgevingswet door de Integrale Adviescommissie-Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen

  Ontwerp voor het Besluit tot wijziging van het Omgevingsbesluit vanwege het aanwijzen van categorieën ontwikkelingen waarvoor financiële bijdragen kunnen worden verhaald. Ontwerp-Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen (PDF | 22 pagina's | 190 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De vaste commissies voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet (PDF | 74 pagina's | 4,9 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Versnelling van rechtsbescherming in het omgevingsrecht: de procedure bij de bestuursrechter

  Rapport over de mogelijkheden om procedures in beroep te versnellen voor de realisatie van woningbouw- en energie-infrastructurele projecten. Versnelling van rechtsbescherming in het omgevingsrecht: de procedure bij de bestuursrechter (PDF | 95 pagina's | 826 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale Omgevingsvisie

  Duurzaam perspectief voor onze leefomgeving

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale Omgevingsvisie

  Duurzaam perspectief voor onze leefomgeving

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de openbaarmaking van concept adviezen van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT). De Eerste Kamerleden van de fracties van PvdD en SP van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld.  Antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet (PDF | 5 pagina's | 76 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit bouwwerken leefomgeving

  Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving (Besluit bouwwerken leefomgeving)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het nader verslag Omgevingswet

  Nota naar aanleiding van het nader verslag bij het wetsvoorstel voor de Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit activiteiten leefomgeving

  Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving (Besluit activiteiten leefomgeving).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit kwaliteit leefomgeving

  Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit leefomgeving).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van Antwoord Invoeringswet Omgevingswet

  Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

  Besluit tot aanvulling en wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit, de intrekking en wijziging van andere besluiten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringsbesluit Omgevingswet).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geconsolideerde versie van de Omgevingswet

  Omgevingswet waarin de in het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet voorgestelde wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport Besluit activiteiten leefomgeving

  Nader rapport over het voorstel van algemene maatregel van bestuur houdende regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving (Besluit activiteiten leefomgeving).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport Besluit bouwwerken leefomgeving

  Nader rapport over het voorstel van algemene maatregel van bestuur houdende regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving (Besluit bouwwerken leefomgeving).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport Omgevingsbesluit

  Nader rapport over het voorstel van algemene maatregel van bestuur houdende procedurele regels en regels over algemene onderwerpen over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingsbesluit).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tabel met overzicht verwerking advies Raad van State (majeure wijzigingen)

  Tabel van deverwerking van het advies van de Raad van State ten aanzien van het ontwerp van de Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van antwoord Ontwerp Nationale Omgevingsvisie

  Nota van antwoord Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (PDF | 164 pagina's | 1.9 MB) 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag invoeringswet Omgevingswet

  Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage A: Analyse decentrale ruimte AMvB's op regelniveau

  Bijlage bij het rapport 'Decentrale ruimte in zicht' met een overzicht van de decentrale ruimte op regelniveau. Dit overzicht laat zien in hoeverre provincies en gemeenten de mogelijkheid hebben om van de regels in de Omgevingswet af te wijken of hier iets aan toe te voegen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nadere memorie van antwoord Omgevingswet.

  Minister Schultz van Haegen (IenM) stuurt een nadere memorie van antwoord bij de Omgevingswet naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken inwerkingtreding Omgevingswet – januari 2023

  De stand van zaken van de inwerkingtreding Omgevingswet van januari 2023. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) gaat nader in op de stand van zaken ten aanzien van de implementatie van de stelselherziening. Stand van zaken inwerkingtreding Omgevingswet – januari 2023 (PDF | 7 pagina's | 177 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage Volwassenheidstoets transitie SBO en TBO

  Dit onderzoek richt zich op een tussentijdse volwassenheidstoets van de huidige situatie van het transitietraject rondom beheer. Het doel van de volwassenheidstoets is om te komen tot aanbevelingen zodat de strategische beheerorganisatie (SBO) en de tactische beheerorganisatie (TBO) deze kunnen meenemen in de transitie naar een volwassen inrichting van het beheer in 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsagenda Nationale Omgevingsvisie 2021-2024

  Uitvoeringsagenda Nationale Omgevingsvisie 2021-2024 (PDF | 137 pagina's | 3 MB) 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen begroting BZK

  Antwoorden van minister Donner (BZK) op de vragen over begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting Ontwerp Nationale Omgevingsvisie

  Dit onderdeel is een nadere toelichting op de hoofdtekst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Besluit kwaliteit leefomgeving

  Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit leefomgeving), met nota van toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) beantwoordt vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De leden van de fracties van CDA, GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, PvdD, SP en 50PLUS hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen tijdens het wetgevingsoverleg over het voorstel voor de Omgevingswet

  Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt vragen van de Kamerleden Veldman (VVD), Albert de Vries (PvdA), Smaling (SP), Madlener (PVV), Dik-Faber (ChristenUnie), Van Tongeren (GroenLinks) en Bisschop (SGP). De Kamerleden hadden vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg over het voorstel voor de Omgevingswet

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Versnelling van rechtsbescherming in het omgevingsrecht de procedure in bezwaar

  Rapport over de mogelijkheden om procedures in bezwaar te versnellen voor de realisatie van woningbouw- en energie-infrastructurele projecten. Versnelling van rechtsbescherming in het omgevingsrecht de procedure in bezwaar (PDF | 48 pagina's | 436 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord Omgevingswet

  Memorie van antwoord over het wetsvoorstel over regels voor het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-Omgevingsbesluit

  Afschrift van de antwoorden van minister Schultz van Haegen (IenM) op de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer over het ontwerp-omgevingsbesluit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Omgevingsbesluit

  Besluit van 3 juli 2018, houdende procedurele regels en regels over algemene onderwerpen over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingsbesluit).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Nationale Omgevingsvisie

  De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programma 'Een thuis voor iedereen'

  Het programma ‘Een thuis voor iedereen’ is het 2e van de 6 programma’s onder de Nationale Woon- en Bouwagenda. Dit programma heeft als doel te zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor alle aandachtsgroepen met een evenwichtige verdeling over gemeenten en met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting stand van zaken bij de voortgangsbrief implementatie Omgevingswet

  Toelichting stand van zaken bij de voortgangsbrief implementatie Omgevingswet (PDF | 12 pagina's | 327 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Omgevingswet

  Nota naar aanleiding van het Verslag bij de Omgevingswet . De nota gaat in op de vragen die de fracties hebben gesteld naar aanleiding van het wetsvoorstel. Veel vragen gingen over sturing op kwaliteit van de fysieke leefomgeving, de balans tussen flexibiliteit en rechtszekerheid en de verhouding tussen wet en algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet - Advies Raad van State en nader rapport

  Advies en nader rapport van de Raad van State over het aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Achtergronddocument NOVI: opgaven in de fysieke leefongeving

  In de ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zijn 21 nationale belangen opgenomen. In dit rapport leest u wat de huidige situatie, trends en ontwikkelingen zijn van deze belangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel wijziging certificering werkzaamheden gasverbrandingsinstallaties

  Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van Kamerleden van de fracties van de VVD, het CDA, de D66 en de SP over het wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de introductie van een stelsel van certificering voor installateurs van gasverbrandingsinstallaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over maximering van het WOZ-puntenaandeel in het woningwaarderingsstelsel (WWS) - Bijlagen bij Wob-verzoek over maximering van het WOZ-puntenaandeel in het woningwaarderingsstelsel (WWS)

  Besluit op een verzoek om informatie over maximering van het WOZ-puntenaandeel in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht

  Antwoorden van minister Schultz van Haegen (IenM) op vragen van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren

  Deze handreiking heeft als doel om aan de hand van concrete voorbeelden te laten zien wat er binnen decentrale regelgeving mogelijk is voor klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren. Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren (PDF | 120 pagina's | 4,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuursrecht op Maat deel 2

  'Bestuursrecht op Maat' deel 2 beschrijft in welke mate het algemene bestuursrecht maatwerk (be)vordert en hoe zij potentieel kan worden vergroot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport Besluit kwaliteit leefomgeving

  Nader rapport over het voorstel van algemene maatregel van bestuur houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit leefomgeving).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nadere Memorie van Antwoord over de Invoeringswet Omgevingswet

  Bekijk document gepubliceerd op