Zoekresultaten  1-50 van de 228 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Luchtverwijder
Thema: Wonenverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Open norm stikstofemisssie bouw- en sloopwerkzaamheden

  Onderzoek naar de mogelijkheden en belemmeringen van een zogenaamde 'open norm' voor stikstofreductie als invulling van de emissiereductieplicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De vaste commissies voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet (PDF | 74 pagina's | 4,9 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de openbaarmaking van concept adviezen van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT). De Eerste Kamerleden van de fracties van PvdD en SP van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld.  Antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet (PDF | 5 pagina's | 76 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden

  Tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet dient voor bouw- en sloopwerkzaamheden een veiligheidsplan te worden opgesteld en een veiligheidscoördinator te worden aangesteld als er risico's zijn voor de veiligheid in de omgeving van deze werkzaamheden. Door het invullen van een risicomatrix wordt duidelijk of er veiligheidsrisico's zijn. Dit infoblad geeft hierover meer informatie. Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden (PDF | 17 pagina's | 237 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de Omgevingswet februari 2022

  Minister De Jonge ( Volkshuisvestingen Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. De leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer hebben de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over de Omgevingswet februari 2022 (PDF | 14 pagina's | 199 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden EK over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023

  Minister De Jonge ( Volkshuisvestingen Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen van de Eerste Kamer over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken inwerkingtreding Omgevingswet – januari 2023

  De stand van zaken van de inwerkingtreding Omgevingswet van januari 2023. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) gaat nader in op de stand van zaken ten aanzien van de implementatie van de stelselherziening. Stand van zaken inwerkingtreding Omgevingswet – januari 2023 (PDF | 7 pagina's | 177 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MKB-toets Omgevingsloket

  Verslag van de MKB-toets Omgevingsloket. MKB-toets Omgevingsloket (PDF | 25 pagina's | 496 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Indringend Keten Testen (IKT) Fase 3

  Koersaanpassing naar aanleiding van het advies van AcICT. Bevindingen vanuit het project Indringend Ketentesten (IKT) Fase 3. Indringend Keten Testen (IKT) Fase 3 (PDF | 30 pagina's | 769 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren

  Deze handreiking heeft als doel om aan de hand van concrete voorbeelden te laten zien wat er binnen decentrale regelgeving mogelijk is voor klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren. Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren (PDF | 120 pagina's | 4,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over implementatie Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de implementatie van de Omgevingswet. De leden van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over implementatie Omgevingswet (PDF | 54 pagina's | 690 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Volkshuisvesting 2022

  De Staat van de Volkshuisvesting 2022 is de nieuwe integrale voortgangsrapportage over de zes programma’s voor de volkshuisvesting. Staat van de Volkshuisvesting 2022 (PDF | 68 pagina's | 10,8 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie Plancapaciteit Najaar 2022

  Bijlage Inventarisatie Plancapaciteit - najaar 2022. Inventarisatie Plancapaciteit Najaar 2022 (PDF | 30 pagina's | 416 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit specifieke uitkeringen wonen, bouwen en de woonomgeving

  Besluit houdende het stellen van regels over het verstrekken van specifieke uitkeringen aan gemeenten of provincies voor activiteiten die passen in het rijksbeleid met betrekking tot het bouwen, het wonen en de woonomgeving. Besluit specifieke uitkeringen wonen, bouwen en de woonomgeving (PDF | 7 pagina's | 57 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet: Beter zicht op uitvoering

  De landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt op verschillende niveaus beheerd. Dit met het oog op waarborg van stabiliteit van het stelsel, nu en in de toekomst. Afspraken over het beheer staan in de beheerovereenkomst en het beheerarrangement. De evaluatie van dit beheerconstruct is verankerd in de beheerovereenkomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Actieplan Dakloosheid Eerst een Thuis

  Het Nationaal Actieplan Dakloosheid zet in op een paradigmashif in de manier waarop we kijken naar en omgaan met dakloosheid. Het plan stelt de ambitie om dakloosheid in Nederland fors en structureel terug te dringen, waarmee aangesloten wordt bij de Verklaring van Lissabon om dakloosheid in 2030 te beëindigen. Nationaal Actieplan Dakloosheid Eerst een Thuis (PDF | 58 pagina's | 2,5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rappelabele toezeggingen Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

  Rappelabele toezeggingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van juli 2022. Rappelabele toezeggingen Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (PDF | 6 pagina's | 116 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over totstandkoming advies AcICT

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft de Eerste Kamer informatie over de totstandkoming van het advies van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Deze brief is een vervolg op de Kamerbrief van 17 oktober 2022. Kamerbrief over totstandkoming advies AcICT (PDF | 2 pagina's | 117 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vertrouwelijke inzage conceptadvies AcICT Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) reageert op een verzoek om een conceptadvies van het Adviescollege ICT (AcICT) over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) naar de Eerste Kamer te sturen. De minister meldt dat het conceptadvies vertrouwelijk ter inzage wordt gelegd. Daarom wordt het niet gepubliceerd op Rijksoverheid.nl. Het verzoek werd gedaan door de Eerste Kamerfracties van SP en PvdD. Kamerbrief over vertrouwelijke inzage conceptadvies AcICT Omgevingswet (PDF | 2 pagina's | 118 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over vertrouwelijke inzage conceptadvies AcICT Omgevingswet

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over vertrouwelijke inzage conceptadvies AcICT Omgevingswet (PDF | 2 pagina's | 79 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet

  Antwoorden van minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) op vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De vragen zijn gesteld vanuit de vaste Eerste Kamercommissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet (PDF | 19 pagina's | 365 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Statusoverzicht Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) voor MKB-toets – september 2022

  Dit statusoverzicht is als factsheet vormgegeven. De inhoud van dit statusoverzicht, en de lijst met nog openstaande vragen, opmerkingen en nog te realiseren zaken die in dit statusoverzicht zijn samengevat, zijn besproken met de vertegenwoordigers van de branches die zijn betrokken bij de MKB-toetsperiode. Statusoverzicht Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) voor MKB-toets – september 2022 (PDF | 11 pagina's | 584 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Enquête uitvoeringspraktijk Omgevingswet

  Een enquête met als doel goed zicht te krijgen op de stand van zaken bij de uitvoeringspraktijk van de Omgevingswet op een zodanige wijze dat de uitvoering zo min mogelijk wordt belast. Enquête uitvoeringspraktijk Omgevingswet (PDF | 288 pagina's | 8,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting stand van zaken bij de voortgangsbrief implementatie Omgevingswet

  Toelichting stand van zaken bij de voortgangsbrief implementatie Omgevingswet (PDF | 12 pagina's | 327 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Kamerbrief over aanvullende reactie op het WODC-rapport

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief over aanvullende reactie op het WODC-rapport (PDF | 28 pagina's | 11,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met aanvullende reactie op WODC-rapport

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) stuurt een aanvullende reactie op het rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) "Van beroep in bezwaar" uit 2021 naar de Tweede Kamer. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd. Kamerbrief met aanvullende reactie op WODC-rapport (PDF | 8 pagina's | 444 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Versnelling van rechtsbescherming in het omgevingsrecht: de procedure bij de bestuursrechter

  Rapport over de mogelijkheden om procedures in beroep te versnellen voor de realisatie van woningbouw- en energie-infrastructurele projecten. Versnelling van rechtsbescherming in het omgevingsrecht: de procedure bij de bestuursrechter (PDF | 95 pagina's | 826 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Versnelling van rechtsbescherming in het omgevingsrecht de procedure in bezwaar

  Rapport over de mogelijkheden om procedures in bezwaar te versnellen voor de realisatie van woningbouw- en energie-infrastructurele projecten. Versnelling van rechtsbescherming in het omgevingsrecht de procedure in bezwaar (PDF | 48 pagina's | 436 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de intimidatie van klokkenluiders na kritiek op de Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de intimidatie van klokkenluiders na kritiek op de Omgevingswet. Eenzelfde brief is ook verstuurd aan de Eerste Kamer. Het Tweede Kamerlid Goudzwaard (JA21) heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over de intimidatie van klokkenluiders na kritiek op de Omgevingswet (PDF | 4 pagina's | 188 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De vragen zijn gesteld door de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen. Antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet (PDF | 18 pagina's | 1,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage Quick Scan Go Live DSO LV

  Deze rapportage analyseert of de maatregelen uit de bestuurlijke reactie van 24 februari 2022 op het advies van het Adviescollege ICT-toetsing over de Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO LV) zijn geïmplementeerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ongelakte versie beslisnota over Omgevingswet

  De ongelakte versie van de beslisnota bij een brief met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kritische tijdslijn Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over de kritieke tijdlijn inzake inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over kritische tijdslijn Omgevingswet

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussenrapportage DSO LV - Quick Scan maatregelen opzet

  Het onderzoek betreft een analyse op de opzet en het bestaan van de beheersmaatregelen inzake de Landelijke Voorziening van het DSO (DSO-LV) en de maatregelen die zijn opgenomen in de ‘Bestuurlijke reactie op advies AcICT’ .

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage Volwassenheidstoets transitie SBO en TBO

  Dit onderzoek richt zich op een tussentijdse volwassenheidstoets van de huidige situatie van het transitietraject rondom beheer. Het doel van de volwassenheidstoets is om te komen tot aanbevelingen zodat de strategische beheerorganisatie (SBO) en de tactische beheerorganisatie (TBO) deze kunnen meenemen in de transitie naar een volwassen inrichting van het beheer in 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage Herijking Volwassenheidstoets transitie SBO en TBO

  Deze eindrapportage bevat een maatwerkadvies met conclusies over de huidige volwassenheid van de strategische beheerorganisatie (SBO) en de tactische beheerorganisatie (TBO) onderbouwd door bevindingen. Daarnaast bevat dit rapport een set van aanbevelingen die kunnen helpen bij verdere optimalisatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op nadere vragen Eerste Kamer over inwerkingtreding Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op nadere vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Eerste Kamer hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over maximering van het WOZ-puntenaandeel in het woningwaarderingsstelsel (WWS) - Bijlagen bij Wob-verzoek over maximering van het WOZ-puntenaandeel in het woningwaarderingsstelsel (WWS)

  Besluit op een verzoek om informatie over maximering van het WOZ-puntenaandeel in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De relatie tussen nieuwbouw van recreatiewoningen en reguliere woningen

  Onderzoek om de (gemeentelijke) dynamiek rondom de realisatie van nieuwe recreatiewoningen in beeld te brengen, ontwikkelingen te onderzoeken en gesprekken aan te gaan over eventuele oplossingsrichtingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programma 'Een thuis voor iedereen'

  Het programma ‘Een thuis voor iedereen’ is het 2e van de 6 programma’s onder de Nationale Woon- en Bouwagenda. Dit programma heeft als doel te zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor alle aandachtsgroepen met een evenwichtige verdeling over gemeenten en met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De vragen zijn van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en Economische Zaken en Klimaat/ Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief met bijlagen gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) beantwoordt vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De leden van de fracties van CDA, GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, PvdD, SP en 50PLUS hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over politiek-democratische cultuur

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het begrip 'goede politiek-democratische cultuur'. Aanleiding voor de vragen zijn 2 pilotstudies die voortvloeien uit het rapport 'De borging van de nationale ruimtelijke belangen' van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Eerste Kamer hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bouwen aan leefomgevingskwaliteit

  Een blik op het begrip leefomgevingskwaliteit en de bijdrage hieraan van binnenstedelijke bouwprojecten uit het recente verleden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Pilot Planmonitor Nationale Omgevingsvisie

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoorden op Kamervragen over de Pilot Planmonitor Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De fracties van GroenLinks, de SP en de PvdD van de vaste commissie van Infrastructuur hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over opzeggen standplaatsen Vakantiepark Berkenven

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de opzegging van de overeenkomsten van de standplaatsen op Vakantiepark Berkenven. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale Woon- en Bouwagenda

  In de Nationale Woon- en Bouwagenda worden de oorzaken van de wooncrisis, de doelstellingen en de programmatische aanpak voor de komende jaren geschetst. Het doel van de Nationale Woon- en Bouwagenda is het bevorderen van de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programma Woningbouw

  Het Programma Woningbouw beschrijft de aanpak om de woningbouw te versnellen met als doel de realisatie van 900.000 woningen tot en met 2030 en het bereiken van 100.000 nieuwe woningen per jaar in deze kabinetsperiode. Het programma Woningbouw onder de Nationale Woon- en Bouwagenda. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV)

  Advies van het Adviescollege ICT-toetsing over de haalbaarheid van de datum van 1 juli 2022 voor inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) en de technische werking van de Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO–LV).

  Bekijk document gepubliceerd op