Zoekresultaten  1-50 van de 153 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Luchtverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Reactie op rapport ‘An Economic Assessment of Low-Carbon Vehicles’

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over gevolgen van de jurisprudentie van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over plattelandswoningen en luchtkwaliteit

  Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over de gevolgen van de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over plattelandswoningen en luchtkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veiligheid van emissiearme stalvloersystemen in melkveehouderijen

  Het rapport doet onderzoek naar de veiligheid van emissiearme vloeren in melkveebedrijven voor de gezondheid en veiligheid van de mens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de schadelijke effecten groeiende luchtvaart op de luchtkwaliteit rond Schiphol

  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Van Raan en Wassenberg (beiden PvdD) over de schadelijke effecten van de groeiende luchtvaart op de luchtkwaliteit rond Schiphol. De Kamerleden stelden deze vragen naar aanleiding van het bericht 'Luchtkwaliteit IJmond en Schiphol blijft probleem'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over de Zembla-uitzending van 9 december 2021 over ultrafijn stof op Schiphol

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht ‘Schiphol en KLM al 15 jaar op de hoogte van gezondheidsrisico’s medewerkers'. Hij doet dit mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het Tweede Kamerlid De Hoop (PvdA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen schriftelijk overleg betreffende Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer

  Staatssecretaris Mansveld (IenM) beantwoordt schriftelijke vragen van de diverse fracties over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten) (29383-223) en de Energiebesparing Wet milieubeheer (30196-253).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de berichten over miljardenschade door chemische uitstoot Shell

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'Miljardenschade door chemische uitstoot Shell en industrie in Rotterdamse haven' en 'Duizenden doden, ieder jaar opnieuw: dit kost de chemische industrie in de Rotterdamse haven'. Het Tweede Kamerlid Bouchallikht (GroenLinks) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden lijst van vragen over tweede monitoringsrapportage NSL

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effectieve gedragsinterventies voor stimulering van duurzame bezorgkeuzes

  Het rapport gaat over onderzoek naar de bijdrage die online consumenten kunnen leveren aan de verduurzaming van de e-commercesector door te kiezen voor een bezorgoptie met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handboek Milieuprijzen 2023

  Milieuprijzen zijn kengetallen die de maatschappelijke schade van milieuvervuiling berekenen en uitdrukken in euro’s per kilogram vervuilende stof. Door milieuprijzen in euro’s schade uit te drukken kunnen deze onderling worden gewogen en vergeleken met financiële parameters zoals in maatschappelijke kosten-batenanalyses, maatschappelijke businesscases en levenscyclusanalyses. Het handboek geeft voor meer dan 3.000 milieugevaarlijke stoffen kengetallen voor waardering voor emissies naar lucht, water en bodem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Template for providing your feedback on the EU Taxonomy Delegated Acts

  Het Nederlandse kabinet reageert op de publieke consultatie van de Europese Commissie (EC) over aanvullende criteria in EU-taxonomie gedelegeerde handelingen. Het voorstel van de EC gaat over criteria om vast te stellen of economische activiteiten bijdragen aan 1 of meer milieudoelstellingen. Dit document is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie Emissie en verspreiding van PFAS van afvalverbrandingsinstallatie Indaver

  Notitie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De notitie geeft advies over PFAS afvalverwerking en PFAS emissies. Notitie Emissie en verspreiding van PFAS van afvalverbrandingsinstallatie Indaver (PDF | 32 pagina's | 865 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over intentieverklaring Tata Steel - Bijlagen deel 1 bij Woo-besluit over intentieverklaring Tata Steel

  Besluit op een verzoek om informatie die betrekking heeft op het voorbereiden van de intentieverklaring (Expression of Principles) aangaande ‘Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie en verbeteren leefomgeving’ vanaf het begin dat deze besprekingen over deze intentieverklaring zijn gestart tussen IenW en EZK en de Provincie Noord-Holland en tussen IenW en Tata Steel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Houtrook uit particuliere kachels: zoektocht naar indicatoren en verkenning van mogelijkheden voor reductie van overlast

  Het rapport bevat de resultaten van een nderzoek naar een methode om overlast van houtrook te kunnen meten en mogelijkheden om overlast te beperken. Houtrook uit particuliere kachels: zoektocht naar indicatoren en verkenning van mogelijkheden voor reductie van overlast (PDF | 36 pagina's | 2,0 mB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Petrol fuel quality and its effects on the vehicle technology and the environment

  Het TNO-rapport beschrijft de nadelige effecten van de brandstoffen op de uitlaatgassen van auto’s bij de export naar Afrikaanse landen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Blootstelling aan ultrafijnstof Achtergronddocument

  Het rapport geeft achtergrondinformatie bij het advies 'Risico’s van ultrafijnstof in de buitenlucht'van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad geeft adviezen voor beleidsmaatregelen tegen blootstelling aan ultrafijnstof of ultrafine particles (ufp) in de buitenlucht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over het Europese emissiehandelssysteem voor CO2

  Staatssecretaris Mansveld (IenM) en minister Kamp (EZ) informeren de Tweede Kamer over het toekomstige Emissions Trading Scheme (ETS), het Europese emissiehandelssysteem voor CO2.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Metingen van roet en deeltjesgrootteverdeling op basisscholen in Aalsmeer en Badhoevedorp

  In een gezamenlijke studie met RIVM, TNO, GGD Amsterdam en IRAS is onderzoek gedaan naar de korte termijn effecten van ultrafijn stof en roet op de gezondheid (in dit geval op basis van longfunctie) van basisschoolleerlingen rondom Schiphol (in Badhoevedorp en Aalsmeer).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Besluit voor de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

  Het besluit gaat over de actualisatie en aanscherping van de regels voor industriële emissies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgang onderzoek fijn stof en schadelijkheid van deeltjes - Voortgangonderzoek fijnstof en schadelijkheid van deeltjes

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over de Zembla-uitzending over ultrafijn stof op Schiphol van 9 december 2021

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht ‘Schiphol en KLM al 15 jaar op de hoogte van gezondheidsrisico’s medewerkers'. Hij doet dit mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De Tweede Kamerleden Bouchallikh, Maatoug (beiden GroenLinks) en Alkaya (SP) hadden hierover vragen gesteld. Daarnaast gaat de minister in op het rapport ‘Verkenning haalbaarheid gezondheidsonderzoek werknemers Schiphol’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapportages onderzoek veiligheid emissiearme vloeren

  Staatssecrataris Van Veldhoven stuurt 2 rapportages van het onderzoek naar de veiligheidsrisico’s van emissiearme vloeren in de melkveehouderij naar de Tweede Kamer. Zij gaat nader in op beide onderzoeken en geeft haar reactie op de rapportages.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel voor het meten en modelleren van ultrafijnstof in Nederland

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport adviseert over een plan van aanpak voor het structureel opnemen van ultrafijnstof-metingen in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) en het kunnen uitvoeren van modelberekeningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van toelichting Ontwerp Besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit

  De nota geeft een toelichting op het ontwerp van het Besluit  tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit. De wijziging gaat over het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Netherlands input Consultation HDV standards

  Nederlandse bijdrage voor de Europese Commissie. Het gaat om een publieksconsultatie over de  ́Vermindering van koolstofemissies– herziening van emissienormen voor zware bedrijfsvoertuigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over uitzending Zembla 9 december 2021 over ultrafijn stof op Schiphol

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht ‘Schiphol en KLM al 15 jaar op de hoogte van gezondheidsrisico’s medewerkers'. Hij doet dit mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De Tweede Kamerleden Van Raan en Van Esch (beiden PvdD) hadden hierover vragen gesteld.  De vragen zijn een aanvulling op eerdere vragen van het Kamerlid De Hoop (PvdA) over hetzelfde onderwerp.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmond regio

  Het rapport richt zich op de herkomst van de emissies (uitstoot) en verspreiding van stoffen en stofdeeltjes afkomstig van het Tata Steel terrein bij Beverwijk. Dit in verband met gezondheidsrisico's van inwoners van het IJmondgebied. De nadruk ligt daarbij op de aanwezigheid van fijnstof, metalen en PAK in de lucht, en metalen en PAK in neergedaald stof (depositie). Het rapport beschrijft 3 wetenschappelijke analyses naar de herkomst, de concentratie en de bronherkenning van deze stoffen en stofdeeltjes.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen naar aanleiding van het UNICEF-rapport over een gezonde leefomgeving

  Staatssecretaris Heijnen beantwoordt vragen over het bericht “Unicef: Nederland biedt kinderen geen gezonde leefomgeving”. De vragen zijn van de Kamerleden Bouchallikht, Bromet en Kröger (allen GroenLinks) en van het Kamerlid Van der Graaf (ChristenUnie).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoringsrapportage NSL 2022

  Rapportage van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De rapportage geeft inzicht in de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in Nederland en de voortgang van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Monitoringsrapportage NSL 2022 (PDF | 82 pagina's | 3,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Analyse plattelandswoningen

  Dit onderzoek, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, biedt door middel van vergelijking in België, Duitsland en Denemarken inzicht in hoe andere Europese landen omgaan met de uitvoering van de richtlijn luchtkwaliteitseis 2008/50/EG in relatie tot (voormalige) (agrarische) bedrijfswoningen, en welke oplossingsrichtingen hieruit voor Nederland kunnen worden gedestilleerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effectmeting aanpassing algemene regels lucht industrie

  Voor het voornemen om regelgeving ten aanzien van industriële emissies te wijzigen zijn de financiële effecten in beeld gebracht. De wijzigingen, aan het Besluit activiteiten leefomgeving en de Omgevingsregeling, hebben gevolgen voor de regeldruk voor bedrijven en de bestuurlijke lasten voor decentrale overheden. Daarnaast zijn er gevolgen voor de markt en specifieke gevolgen voor het MKB in kaart gebracht. Effectmeting aanpassing algemene regels lucht industrie (PDF | 43 pagina's | 742 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Position Paper: Fitness of the EU Ambient Air Quality Directives

  Engelstalig position paper in verband met de consultatie van de Europese Commissie over de Fitness Check voor de Europese richtlijnen op het gebied van luchtkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling meetresultaten

  De integrale beoordeling van meetrapporten van melkveestallen in samenhang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Nederlandse input publieke consultatie herziening emissienormen vrachtvervoer

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Nederlandse bijdrage voor de Europese Commissie. Het gaat om een publieksconsultatie over de  ́Vermindering van koolstofemissies– herziening van emissienormen voor zware bedrijfsvoertuigen. Zij geeft daarbij een toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Nader verkennend onderzoek ultrafijnstof rond Schiphol

  Het rapport bevat de meetresultaten van het onderzoek van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar ultafijnstof in de omgeving van de luchthaven Schiphol.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 – Overzicht inzet op internationaal niveau op het terrein van luchtkwaliteit, inclusief zeer zorgwekkende stoffen

  De bijlage geeft een overzicht van de niet-reguliere inspanningen op internationaal niveau op het gebied van luchtkwaliteit en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opties voor ammoniakreductie in stallen voor biologische varkens

  Het rapport bevat ontwerpen voor emissiearme biologische varkensstallen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Ultrafijn stof rondom Schiphol – mei 2015 met aanbiedingsbrief van TNO

  Het rapport geeft de meetresultaten weer van het onderzoek van TNO naar ultrafijnstof-niveausrondom Schiphol op de locatie Amsterdamse Bos. Het onderzoek was een herhaling van een eerder onderzoek uit 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Risico's van ultrafijnstof in de buitenlucht Kernadvies

  Het rapport bevat de kern van het advies 'Risico’s van ultrafijnstof in de buitenlucht'van de Gezondheidsraad. Het rapport geeft adviezen voor beleidsmaatregelen tegen blootstelling aan ultrafijnstof of ultrafine particles (ufp) in de buitenlucht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gezondheidseffecten ultrafijnstof Achtergronddocument

  Het rapport geeft achtergrondinformatie bij het advies 'Risico’s van ultrafijnstof in de buitenlucht'van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad geeft adviezen voor beleidsmaatregelen tegen blootstelling aan ultrafijnstof of ultrafine particles (ufp) in de buitenlucht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering NEC-richtlijn grensoverschrijdende luchtverontreiniging

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het batterijenlandschap: Onderwerpen, bedreigingen en kansen voor beleidsdoelen

  Het rapport brengt de verschillende onderwerpen op het gebied van batterijen in kaart met kansen en bedreigingen voor het beleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Non-paper by the Netherlands in the context of the targeted stakeholder survey of the European Commission on the Ambient Air Quality Directives

  Het document geeft een 1e toelichting op de inzet van Nederland in het kader van de Targeted Stakeholder Survey voor de revisie van de EU-luchtkwaliteitsrichtlijnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bericht Luchtkwaliteit in gevaar door130 kilometer per uur

  Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt vragen van de Kamerleden Cegerek, Hoogland en Jan Vos (allen PvdA) over het bericht Luchtkwaliteit in gevaar door 130 kilometer per uur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen Ontwerpbesluit E10

  Staatssecretaris Van Veldhoven beantweoordt vragen over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoringsrapportage NSL 2021

  Het rapport beschrijft de stand van zaken van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) sinds de vorige rapportage van 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen schriftelijk overleg Milieuraad 28 juni 2022

  Staatssecretaris Heijnen (IenW), minister Jetten (Klimaat en Energie) en minister van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geven antwoorden op vragen over de Milieuraad op 28 juni 2022. Zij doen dit mede namens de minister voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW).De fracties van D66, PVV, CDA, PvdA, GroenLinks en PvdD hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen uit schriftelijk overleg externe veiligheid

  Staatssecretaris Dijksma (IenM) beantwoordt vragen van de Tweede Kamerfracties uit het schriftelijk overleg externe veiligheid. De vragen gingen over asbestdaken, het Landelijk Asbest Volgsysteem en het affakkelen bij Shell in Moerdijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit hernieuwbare energie vervoer en het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering NEC-richtlijn grensoverschrijdende luchtverontreiniging

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de Europese NEC -richtlijn. NEC staat voor National Emissions Ceilings. De richtlijn bepaalt voor een aantal luchtverontreinigende stoffen de jaarlijkse maximale uitstoot voor elke lidstaat van de Europese Unie (EU).

  Bekijk document gepubliceerd op