Zoekresultaten  1-10 van de 984 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Luchtverwijder
Thema: Stoffenverwijder
 • Reactie op rapport ‘An Economic Assessment of Low-Carbon Vehicles’

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Relaties tussen de hoeveelheid stikstofdepositie en de kwaliteit van habitattypen

  Onderzoek naar hoe groot het schadelijke effect is bij een beperkte en bij een grote overschrijding van het kritische niveau waarboven schade aan de natuur kan optreden door stikstofdepositie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Besluit tot wijziging Besluit gebruik meststoffen in verband met de implementatie van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over het Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen in verband met de implementatie van het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn. De vragen zijn gesteld door de leden van de fracties van VVD, D66, CDA, GroenLinks, PvdD, CU, SGP en BBB van de vaste commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Woo-besluit over het aanpassen van het mestvolume

  Besluit op een verzoek om informatie over het aanpassen van het mestvolume in opslagen van vaste mest of van drijfmest. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over gevolgen van de jurisprudentie van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over plattelandswoningen en luchtkwaliteit

  Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over de gevolgen van de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over plattelandswoningen en luchtkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Aanpak kosten REACH voor het MKB

  Het rapport beschrijft de aanpak die Rijksoverheid en VNO-NCW hebben ontwikkeld om het voor midden- en kleinbedrijf (MKB) makkelijker te maken om te voldoen aan de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen (REACH). Een onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) had uitgewezen dat het midden- en kleinbedrijf (MKB) relatief hoge kosten moet maken om te voldoen aan REACH.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen n.a.v. technische briefing stikstofproblematiek

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen naar aanleiding van de technische briefing van 15 november 2022 over de stikstofproblematiek. De Eerste Kamerfracties van GroenLinks en PvdA gezamenlijk, PvdD en OSF hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpak kosten REACH voor het MKB

  Staatssecretaris Mansveld (IenM) informeert de Tweede Kamer over de aanpak om het voor midden- en kleinbedrijf makkelijker te maken om te voldoen aan de  Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen (REACH-verordening).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verwerking chroom-6-houdend schroot en de werkwijze van Rijkswaterstaat

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de verwerking van chroom-6-houdend staalschroot dat afkomstig is van Rijkswaterstaatobjecten. Hij gaat daarbij in op de rol van Rijkswaterstaat bij de veilige verwerking van dit schroot. Daarnaast beantwoordt hij Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Giftig staal Rijkswaterstaat ging stiekem naar de ovens van Tata'. De Tweede Kamerleden Mulder en Van der Molen (CDA) hadden hierover vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veiligheid van emissiearme stalvloersystemen in melkveehouderijen

  Het rapport doet onderzoek naar de veiligheid van emissiearme vloeren in melkveebedrijven voor de gezondheid en veiligheid van de mens.

  Bekijk document gepubliceerd op