Zoekresultaten  1-20 van de 201 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Overheidsfinanciënverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Brief Actal administratieve lasten wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs

  Brief van Actal aan minister Bussemaker (OCW) met het advies over de administratieve lasten van het wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over advies Actal administratieve lasten wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs

  Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over het advies van Actal over de administratieve lasten van het wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies verbreding aanwijzigingsbevoegdheid

  Advies van de Raad van State in verband met de introductie van een aanwijzingsbevoegdheid voor de minister (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Oberon QuickScan kwaliteit onderwijshuisvesting Wat is de kwaliteit van onze schoolgebouwen

  Het rapport bevat een quickscan naar de kwaliteit van onderwijshuisvesting in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs). Het gaat om een representatieve steekproef onder schoolgebouwen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Het doel is meer inzicht te krijgen in de staat van schoolgebouwen. Het rapport geeft een landelijk beeld van de kwaliteit van schoolgebouwen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en onderwijsadaptiviteit. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft opdracht gegeven voor dit onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Vervangingsfonds 2010

  In dit jaarverslag legt het Bestuur verantwoording af over de activiteiten van het fonds in 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Vervangingsfonds 2009

  Jaarverslag 2009 van de Stichting Vervangingsfonds (Vf). Het Vf betaalt de kosten voor vervangers die schoolbesturen moeten inzetten bij ziekte of afwezigheid van personeel. Naast de taak voor vervanging levert het Vf een bijdrage aan het terugdringen van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid van onderwijspersoneel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IBO Onderwijshuisvesting funderend onderwijs - Een vak apart - Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel

  Het rapport bevat een advies van het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) over verbeteringen van het huisvestingsstelsel voor scholen in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IBO Onderwijshuisvesting funderend onderwijs - Een vak apart - Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel

  Het rapport bevat een advies van het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) over verbeteringen van het huisvestingsstelsel voor scholen in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Participatiefonds 2009

  Jaarverslag 2009 van de Stichting Participatiefonds (Pf). Het Pf is verantwoordelijk voor het beheren en terugdringen van de werkloosheidsuitgaven in het primair onderwijs. Het Pf betaalt de uitkeringskosten van werkloos onderwijspersoneel. Naast de taak voor werkloosheidsuitgaven ondersteunt het Pf schoolbesturen bij het opzetten van hun personeels- en mobiliteitsbeleid. Het fonds zet zich ook in voor individuele medewerkers die werkloos zijn of worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2013 Inspectie van het Onderwijs

  In dit jaarverslag over het jaar 2013 legt de Inspectie van het Onderwijs verantwoording af over de uitoefening van het toezicht op het onderwijs. En over het financieel beheer van de Inspectie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Participatiefonds 2010

  In dit jaarverslag legt het Bestuur van het Participatiefonds verantwoording af over de activiteiten van het fonds in 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nulmeting contextinformatie vervangingsstelsel primair onderwijs

  Onderzoek naar de financiële en andere risicos van de voorgenomen wijziging van het stelsel van vervanging in het basisonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2020 Inspectie van het Onderwijs

  Het jaarverslag beschrijft het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs in 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2014 Inspectie van het Onderwijs

  In dit jaarverslag over het jaar 2014 legt de Inspectie van het Onderwijs verantwoording af over de uitoefening van het toezicht en het financieel beheer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op het verslag van de vaste Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het wetsvoorstel Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs. Het wetsvoorstel gaat over de tijdelijke inrichting van tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen voor leerplichtige nieuwkomers en het versterken van de regierol van gemeentebesturen bij het aanbod van nieuwkomersonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden feitelijke vragen over de Staat van het Onderwijs 2023

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Dijkgraaf (OCW) geven antwoorden op feitelijke vragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 10 mei 2023. Deze ging over de Staat van het Onderwijs 2023 met beleidsreactie. Aanleiding is de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen in het voortgezet onderwijs - Bijlagen bij Woo-verzoek Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

  Besluit op een verzoek om informatie over Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen in het voortgezet onderwijs. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stichting Islamitische School Amsterdam Herstelonderzoek bestuur

  Het rapport bevat de resultaten van het herstelonderzoek naar het bestuurlijk handelen van de Stichting Islamitische School Amsterdam (ISA). Daarnaast bevat het de resultaten van het onderzoek naar het financieel beheer. De onderzoeken vonden plaats in de maanden februari tot en met juni 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit participatiefonds 2022

  Het besluit gaat over vaststelling van de voorwaarden voor de ministeriële instemming met de statuten van het participatiefonds.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e Voortgangsbrief IT-traject Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de 2e halfjaarlijkse voortgangsbrief van ICT-traject 'Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostigen’ (DAB). Het ICT-traject DAB vervangt de verouderde ICT-systemen waarmee de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de bekostiging van alle onderwijsinstellingen uitvoert.

  Bekijk document gepubliceerd op