Zoekresultaten  1-50 van de 1.350 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Dienstensectorverwijder
 • Aanbiedingsbrief bij advies Adviescommissie verdeling 3,5 GHz-band en waarborging nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie

  Minister Adriaansens (EZK) biedt de Tweede Kamer het advies van de Adviescommissie verdeling 3,5 GHz-band en waarborging nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie aan. Dit advies gaat over hoe en per wanneer de 3,5 GHz-band in heel Nederland ter beschikking kan worden gesteld voor mobiele communicatie, op een wijze die de verzorging van de nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie die momenteel in de 3,5 GHz-band wordt afgewikkeld, waarborgt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Overzicht aanvullende waarborgen bij OOB controle

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie DNB inzake blootstelling van de Nederlandse financiële sector aan de carbon bubble

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over tijdspad bij acties voor waarborgen bereikbaarheid en toegankelijkheid pinautomaten

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief over het tijdspad omtrent de acties van de Nederlandse banken en het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer om de toegankelijkheid en bereikbaarheid van geldautomaten te waarborgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultaten onderzoek Psychosociale Arbeidsbelasting bij TNT Post Productie BV door ARBONED en voorgestelde aanpak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Follow-up ESRB-aanbeveling kapitaalgebaseerde maatregel voor veerkracht bankensector

  Follow-up op de aanbeveling van de European Systemic Risk Board (ESRB) over het activeren van een kapitaalgebaseerde maatregel om de veerkracht van de bankensector te waarborgen. Dit document is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De toekomst van de trustsector

  Dit rapport onderzoekt de vraag of bij trustdienstverlening de integriteit voldoende is te waarborgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op advies verdeling 3,5 GHz-band

  Minister Adriaansens (EZK) deelt haar reactie op het advies van de Adviescommissie verdeling 3,5 GHz-band en waarborging nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie met de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag vergadering FATF 19-21 oktober 2022

  Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF). De vergadering vond plaats van 19-21 oktober 2022. Het doel van de FATF is het voorkomen en bestrijden van witwassen, en het voorkomen en bestrijden van de financiering van terrorisme en massavernietigingswapens. De FATF wil zo de integriteit van het internationale financiële stelsel waarborgen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij verslag vergadering FATF 19-21 oktober 2022

  Minister Kaag (Financiën) biedt de Tweede Kamer het verslag aan van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF). De vergadering vond plaats van 19-21 oktober 2022. Het doel van de FATF is het voorkomen en bestrijden van witwassen, en het voorkomen en bestrijden van de financiering van terrorisme en massavernietigingswapens. De FATF wil zo de integriteit van het internationale financiële stelsel waarborgen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief inzake Kamervragen over kleine verzekeraars

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede kamer antwoorden op Kamervragen over onderlinge waarborgmaatschappijen en de proportionaliteit van het toezicht op deze verzekeraars.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het uitblijven van een akkoord met de Franse staat omtrent de aandelenaankoop van Air France–KLM

  Minister Hoekstra beantwoordt, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Kamervragen over het uitblijven van een akkoord met de Franse staat over de waarborging van de Nederlandse publieke belangen na de aandelenaankoop van Air France–KLM.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief Tweede kamer mbt BNC-fiche drie voorstellen voor verordeningen van de Europese commissie

  Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Eerste en Tweede Kamer een uitstelbrief voor drie voorstellen voor verordeningen van de Europese commissie; een EU-classificatiesysteem, verplichtingen en openbaarmakingseisen voor beleggers en low-carbon benchmarks.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief AO Fintech 17 maart

  Minister Dijsselbloem van Financien stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen uit het algemeen overleg van 17 maart jl. De vragen gaan over de aanpak en afhandeling van cybercrime, het waarborgen van de privacy en het herkenbaarder maken van betaal-afschrijvingsinformatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijzigingswet financiële markten 2014

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer de Wijzigingswet financiële markten 2014. Hierin wordt de algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners wettelijk vastgelegd. Hiermee wordt gewaarborgd dat instellingen in het belang van de klant handelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • UPD bij Sandd in goede handen

  De universele postdienst (UPD) vormt een belangrijke publieke voorziening. Het voortbestaan hiervan dient te worden veiliggesteld op een wijze die kwaliteit, een aanvaardbaar serviceniveau en betaalbaarheid alsmede duurzaamheid, veiligheid en werkgelegenheid waarborgt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen financiële fragmentatie Europa

  Minister Dijsselbloem van Financiën laat in reactie op vragen over fragmentatie van het Europese bankenlandschap aan de Tweede Kamer weten het belang te onderschrijven van het waarborgen van een gepast evenwicht tussen het vrije verkeer van kapitaal en het adequaat kunnen adresseren van de risico’s die met deze overdrachten gepaard kunnen gaan. Dit is ook een van de doelstellingen van de bankenunie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief FinTech-ontwikkelingen

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief over de technologische innovaties die de financiële sector zullen beïnvloeden. Het gaat over de kansen en de risico’s die FinTech-ontwikkelingen met zich meebrengen. Ook worden drie belangrijke (beleids)sporen beschreven: het wegnemen van mogelijke knelpunten, het waarborgen van de veiligheid van de financiële sector en het aangrijpen van nieuwe kansen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel over de afwikkeling van banken

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer het wetsvoorstel over de afwikkeling van banken. Dit wetsvoorstel voorziet in instrumenten en bevoegdheden om tijdig genoeg in een falende instelling te kunnen ingrijpen of deze zonodig op een ordentelijke wijze af te kunnen wikkelen om zo de continuïteit van de kritieke financiële en economische functies van de instelling te waarborgen en tegelijkertijd de gevolgen van het falen van een instelling voor de economie en het financiële systeem tot een minimum te beperken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de aanpak van flitshandel

  Minister Dijsselbloem van Financiën laat de Tweede Kamer weten dat er voor handelsplatformen voorwaarden gelden die een gelijk speelveld wat betreft de handel in financiële instrumenten waarborgen. De toezichthouder AFM ziet er op toe dat deze regels worden nageleefd. De afgelopen jaren is veelvuldig en uitgebreid onderzoek gedaan naar High Frequency Traders. Deze onderzoeken hebben hun weerslag gehad in regelgeving, in het bijzonder MiFID-II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Technical feasibility study on coexistence of private IMT networks and satellite ground stations in the 3800-4200 MHz band and interference study on radar altimeters in the 4200-4400 MHz band

  TNO heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een studie uitgevoerd naar de mogelijkheid om lokale mobiele telecomnetwerken onder te brengen in de 3800-4200 MHz frequentieband. TNO heeft onderzocht onder welke voorwaarden dit mogelijk is zonder het bestaand gebruik door satellietgrondstations in dezelfde band en het bestaande gebruik door radarhoogtemeters in de daarboven gelegen band te verstoren. Dit rapport is in het Engels met een Nederlandse samenvatting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden schriftelijke vragen coco’s

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens staatssecretaris Wiebes van Financiën, de antwoorden op Kamervragen over de contingent convertibles (coco’s). De minister schrijft dat het kabinet ervoor heeft gekozen de bestaande situatie van de fiscale aftrekbaarheid voor banken en verzekeraars te continueren. Hiermee wordt het gelijke speelveld ten opzichte van die bedrijven andere landen gewaarborgd. Bij het opstellen van het wetsvoorstel is gekeken naar de mogelijke staatssteunrisico’s. Het kabinet heeft uiteindelijk geoordeeld dat de maatregel niet is aan te merken als staatssteun.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden schriftelijke vragen cocos

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens staatssecretaris Wiebes van Financiën, de antwoorden op Kamervragen over de contingent convertibles (coco’s). De minister schrijft dat het kabinet ervoor heeft gekozen de bestaande situatie van de fiscale aftrekbaarheid voor banken en verzekeraars te continueren. Hiermee wordt het gelijke speelveld ten opzichte van die bedrijven andere landen gewaarborgd. Bij het opstellen van het wetsvoorstel is gekeken naar de mogelijke staatssteunrisico’s. Het kabinet heeft uiteindelijk geoordeeld dat de maatregel niet is aan te merken als staatssteun.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bonussen Robeco

  Minister Dijsselbloem van Financiën laat aan de Tweede Kamer weten dat DNB bij de bonussen van Robeco een eenmalige ontheffing heeft verleend aan Robeco van artikel 13 Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011. Volgens DNB zijn dergelijke bonussen internationaal gebruikelijk, ook voor Nederlandse bedrijven die internationaal opereren. DNB wijst tevens op de prudente bedrijfsvoering gedurende het verkoopproces en het waarborgen van continuïteit. DNB heeft voorwaarden gesteld met betrekking tot de uitkering van de bonussen. De minister laat weten niet overtuigd te zijn van de noodzaak van dergelijke excessieve gegarandeerde bonussen om sleutelpersoneel te behouden. Na de zomer komt hij met een wetsvoorstel beloningsbeleid, waar een bonusplafond van 20% deel van uit zal maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Minister Kaag en haar stichting in de fout met eigen anti-witwasregels'

  Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Minister Kaag en haar stichting in de fout met eigen anti-witwasregels'. Het Tweede Kamerlid Ephraim (Groep Van Haga) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gebruik van garageboxen als postdepot door TNT Post

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen arbeidsomstandigheden Nederlandse pakketdienstensector

  Antwoorden van minister Asscher (SZW) mede namens minister Kamp (EZ) op de vragen van de Kamerleden Vos, Kerstens en Hamer (allen PvdA) over ‘het onderzoek naar de arbeidsomstandigheden in de Nederlandse pakketdienstensector’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden schriftelijke vragen Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2018

  Antwoorden schriftelijke vragen Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e deelbesluit Wob-verzoek Bijzonder Beheer MKB - Documenten deel 4

  Besluit op een verzoek om documenten die ten grondslag hebben gelegen aan discussie, onderzoek, antwoorden en besluitvorming over Bijzonder Beheer voor MKB bij banken in de periode 2013-2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e deelbesluit Wob-verzoek Bijzonder Beheer MKB - Documenten deel 2

  Besluit op een verzoek om documenten die ten grondslag hebben gelegen aan discussie, onderzoek, antwoorden en besluitvorming over Bijzonder Beheer voor MKB bij banken in de periode 2013-2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage beantwoording feitelijke vragen over het artikel 47-besluit inzake de concentratie van PostNL en Sandd

  Betreft vragen en antwoorden betreffende de toekomstige ontwikkeling van de Nederlands postsector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen VVD over BKR-registratie hypotheken

  Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over berichtgeving dat BKR hypotheken positief wil registreren. Het Tweede Kamerlid Heinen (VVD) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 januari 2023

  Minister Kaag (Financiën) doet verslag van de Eurogroep en Ecofinraad op 16 en 17 januari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen D66 over BKR-registratie hypotheken

  Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over berichtgeving dat BKR hypotheken positief wil registreren. De Tweede Kamerleden Van Weyenberg, Boulakjar en Kat (allen D66) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij antwoorden op Kamervragen over BKR-registratie hypotheken

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen landelijke commerciële radio-omroep 2023

  Afschrift van de Regeling van de minister van EZK tot vaststelling van regels met betrekking tot de aanvraag en veiling van vergunningen voor landelijke commerciële FM-radio-omroep met daaraan gekoppelde vergunningen voor digitale radio-omroep in laag 2 (kanaal 11C). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsvoorstellen Financiën - januari 2023

  Het kwartaaloverzicht van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van het ministerie van Financiën.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toegang tot betalingsverkeer

  Minister Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer over toegang tot betalingsverkeer voor burgers, ondernemers en religieuze instellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen (VSO) over ontwerp-Besluit toepassingsbereik sensitieve technologie

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt haar antwoorden op vragen over het ontwerp-Besluit toepassingsbereik sensitieve technologie. De vragen zijn gesteld vanuit de vaste Tweede Kamercommissie voor EZK in een verslag van een schriftelijk overleg (VSO) met de minister.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • The Climate Commitment of the Dutch Financial Sector: Progress Report 2022 - part 1

  Dit rapport beschrijft de voortgang van het meten van en rapporteren over het CO2-gehalte in portefeuilles en actieplannen van de deelnemende instellingen aan het Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector. Dit rapport is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bankzaken op Saba

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over bankzaken op Saba. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Van den Berg en Van Dijk (beiden CDA). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reserveprijs veiling commerciële radiolicenties

  Advies  voor de reserveprijzen in de veiling van de gekoppelde FM- en DAB+-vergunningen voor landelijke commerciële radio. Voor de veiling van de landelijke commerciële radiovergunningen is namelijk een reserveprijs nodig.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'iPhone 14 kan vanaf nu noodoproepen sturen via satellieten'

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het bericht 'iPhone 14 kan vanaf nu noodoproepen sturen via satellieten'. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Van Dijk (CDA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over kosten internet in Nederland

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het bericht "Internet kan tientallen euro's goedkoper in Nederland". Het gaat om vragen van het Tweede Kamerlid Van Dijk (CDA) en van de Tweede Kamerleden Grevink en Rajkowski (beiden VVD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector: Voortgangsrapportage 2022 - deel 1

  Dit rapport beschrijft de voortgang van het meten van en rapporteren over het CO2-gehalte in portefeuilles en actieplannen van de deelnemende instellingen aan het Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over uitspraken Koningin Maxima over digitaal centrale bankgeld

  Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over uitspraken van Koningin Máxima over digitaal centrale bankgeld. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Van Houwelingen (FVD) en Eppink (JA21)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

  Minister Kaag (Financiën) reageert op het advies van de Raad van State over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf € 3.000 en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

  Toelichting op het voorstel van wet tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf € 3.000 en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang Wetsvoorstel tot wijziging Postwet

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Wetsvoorstel tot wijziging van de Postwet, met het oog op de plenaire behandeling in december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op