Zoekresultaten  1-50 van de 485 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Arbeidsomstandighedenverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Arbo in bedrijf 2018

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stelselwijzing arbo-certificaten en de gevolgen voor asbest

  Informatie over de wijzigingen in het stelsel van arbo-certificaten en de gevolgen hiervan voor bedrijven die werken met asbest.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbo in bedrijf 2010

  Een onderzoek naar de naleving van arbo-verplichtingen, blootstelling aan arbeidsrisico’s en genomen maatregelen in 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbo-inspecties in de sociale werkvoorziening

  Inspecties naar de organisatie van veilige en gezonde werkomstandigheden in de sociale werkvoorziening 2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Factsheet arbo-inspecties sociale werkvoorziening 2012

  Aanbiedingsbrief van minister Asscher (SZW) bij het Factsheet arbo-inspecties in de sociale werkvoorziening 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelonderzoek Toezicht door de directie Arbo van de Arbeidsinspectie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan Europese Commissie over Europees arbo aquis

  Minister Asscher (SZW) informeert de Europese Commissie over de Nederlandse opvatting over het Europese arbo acquis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden van minister Donner op Kamervragen over de remmende invloed van arbo-regels op thuiswerken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief evaluatie arbobeleidsagenda 2012 en Arbovisie2040

  Staatssecretaris Van Ark meldt de resultaten van 2 onderzoeken naar arbobeleid. Ook beschrijft zij hoe ze wil komen tot een Arbovisie met als tijdshorizon 2040.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Arbowet: Deelproject C Arbocatalogi Eindrapportage

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbostelsels en -outcome in Europees perspectief. Quickscan naar arbostelsels in vier landen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding afschrift brief aan Europese Commissie over Europees arbo aquis

  Aanbiedingsbrief van minister Asscher (SZW) bij het afschrift van zijn brief aan de Europese Commissie over het Europese arbo aquis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Verantwoordelijk werken

  Evaluatie Arbowet en beleidsdoorlichting arbobegrotingsartikel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie wijzigingen Arbowet

  Bijlagen wijzigingen Arbowet Evaluatie wijzigingen Arbowet (PDF | 18 pagina's | 243 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbobeleid in de praktijk

  Onderzoek naar ervaringen van organisaties met de naleving van de Arbowetgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbobalans 2018

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdlijnen uit het onderzoeksrapport Verantwoordelijk werken

  De hoofdlijnen uit het onderzoeksrapport “Verantwoordelijk werken; evaluatie Arbowet en beleidsdoorlichting arbobegrotingsartikel”

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Arbobalans 2010

  De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt zowel de Eerste als de Tweede Kamer de Arbobalans 2010. De Arbobalans 2010 biedt een overzicht van de stand van zaken en de ontwikkelingen van de arbeidsomstandigheden in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Op weg naar de Arbovisie 2040!: De hoofdlijnen

  Dit document beschrijft de hoofdlijnen die het kabinet ziet voor het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van werkenden in de komende jaren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief beleidsreactie op de Arbobalans 2018

  Staatssecretaris Van Ark (SZW) zendt de Tweede Kamer de Arbobalans 2018 en grijpt dit overzicht en de inzichten die het biedt aan om de Kamer te informeren over de belangrijkste uitkomsten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief signalement ‘Arbozorg in Nederland’

  Aanbiedingsbrief van minister Asscher (SZW) bij het signalement ‘Arbozorg in Nederland’ van de Inspectie SZW.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Certificeren arbozorg, meer dan papier!

  Een onderzoek naar de certificering van arbodiensten en deskundigen, en de invloed hiervan op de kwaliteit van de toetsing van de RI&E.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar meldingen artikel 4.95 Arbobesluit

  Beslissing op een bezwaar na een besluit op een verzoek om informatie over gedane meldingen sinds 1 januari 2018 op grond van artikel 4.95 van het Arbobesluit. Het verzoek werd gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Beslissing op bezwaar meldingen artikel 4.95 Arbobesluit

  Beslissing op een bezwaar na een besluit op een verzoek om informatie over gedane meldingen sinds 1 januari 2018 op grond van artikel 4.95 van het Arbobesluit. Het verzoek werd gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Integraal verslag implementatie EU-arborichtlijnen 2007

  Verslag over de praktische tenuitvoerlegging inzake Richtlijn 89/391/EEG, de daaruit voortvloeiende bijzondere richtlijnen en de Richtlijnen 2009/148/EG, 91/383/EEG, 92/29/EEG en 94/33/EG.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking: Het nieuwe werken. Hoe blijf je er gezond bij?

  In deze handreiking voor werkgevers komen vragen aan de orde als Wat vraagt het nieuwe werken van u als werkgever? en Hoe zit het met Arbo?. De handreiking is een initiatief van de Taskforce Mobiliteitsmanagement en het Kenniscentrum Werk&Vervoer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief naleving kernverplichtingen arbeidsgerelateerde zorg Inspectie SZW

  Staatssecretaris Van Ark informeert de Tweede Kamer over een tweetal recente rapporten op het terrein van arbeidsomstandigheden. Het betreft de nieuwe monitor “Arbo in bedrijf 2018” en het kwalitatieve onderzoek “De nieuwe Arbowet: stand van zaken van de implementatie en uitvoering”.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vragen en antwoorden over het nieuwe stelsel van wettelijke arbocertificaten

  In deze circulaire staan de belangrijkste veranderingen ten gevolge van het nieuwe stelsel van wettelijke arbocertificaten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek meldingen op grond van artikel 4.95 Arbobesluit sinds 1 januari 2018

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een afschrift van alle meldingen op grond van artikel 4.95 van het Arbobesluit die ontvangen zijn sinds 1 januari 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Besluit Wob-verzoek meldingen op grond van artikel 4.95 Arbobesluit sinds 1 januari 2018

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een afschrift van alle meldingen op grond van artikel 4.95 van het Arbobesluit die ontvangen zijn sinds 1 januari 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamervragen over bericht Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over bericht Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt (PDF | 1 pagina | 615 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport van deelonderzoeken signalering van grenswaarden en bevraging arbodienstverleners wetswijzigingen Arbeidsomstandighedenwet 2005 en 2007

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief onderzoek MKB Arbowet

  Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek gedaan onder 774 ‘Arbo beïnvloeders’ naar de bekendheid met en implementatie van de nieuwe Arbowet bij het MKB en grootbedrijf.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbobalans 2020

  De Arbobalans geeft een beeld van de arbeidsomstandigheden en werkgerelateerde gezondheid van werkenden, en van het arbobeleid in bedrijven in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding Werkwijzer Arbobeleidscyclus Gevaarlijke Stoffen

  Staatssecretaris Van 't Wout informeert de Tweede Kamer over de Werkwijzer Arbobeleidscyclus Gevaarlijke Stoffen. Aanbieding Werkwijzer Arbobeleidscyclus Gevaarlijke Stoffen (PDF | 2 pagina's | 117 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Arbobalans 2010

  De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt zowel de Eerste als de Tweede Kamer de Arbobalans 2010. De Arbobalans 2010 biedt een overzicht van de stand van zaken en de ontwikkelingen van de arbeidsomstandigheden in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennis over arbeidsomstandigheden: vraag, aanbod en afstemming

  Het onderzoek voor dit rapport bestaat uit 2 delen: het eerst deel betreft een inventarisatie van de arbokennisbehoefte onder werknemers, werkgevers en deskundigen en hun zoekgedrag. In het tweede deel wordt het aanbod van arbokennisproducten geïnventariseerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbobalans 2010

  Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Arbovisie 2040

  Minister Koolmees deelt de Hoofdlijnennota Arbovisie 2040 met de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Arbobalans 2020

  Minister Koolmees deelt de resultaten van de Arbobalans 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek - De gewijzigde Arbowet

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt'. De Tweede Kamerleden Kathmann (PvdA) en Maatoug (GroenLinks) hebben de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over bericht Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt (PDF | 5 pagina's | 258 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Signalement Arbozorg in Nederland

  Ssignalement ‘Arbozorg in Nederland’ van de Inspectie SZW.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • SER-adviesaanvraag Hoofdlijnennota Arbovisie 2040

  Minister Koolmees vraagt de Sociaal-Economische Raad (SER) te reageren op de Hoofdlijnennota Arbovisie 2040.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Position Paper EU Arboregelgeving

  Minister Asscher (SZW) reageert in deze brief op de door de Tweede Kamer commissie vastgesteld ‘Position paper inzake EU-Arbowetgeving’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekrapport De markt en kwaliteit van arbodienstverlening

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De herziene Arbowet in bedrijf gesteld

  Casestudies naar de werking van de wet in bedrijven en in sectoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over de arbeidsomstandigheden van arboartsen

  Antwoorden van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Kamervragen van de leden J.L.Spekman (PvdA) en R. Vermeij (PvdA) over de arbeidsomstandigheden van arboartsen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar meldingen artikel 4.95 Arbobesluit

  Beslissing op een bezwaar na een besluit op een verzoek om informatie over gedane meldingen sinds 1 januari 2018 op grond van artikel 4.95 van het Arbobesluit. Het verzoek werd gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De nieuwe Arbowet: stand van zaken van de implementatie en uitvoering

  Bekijk document gepubliceerd op