Zoekresultaten  1-50 van de 114 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Hoger onderwijsverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over woede uitstel lezingenreeks Holocaust Hogeschool Utrecht

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht over de ophef rondom het besluit van de Hogeschool Utrecht om Holocaust-lezingen te schrappen. De Tweede Kamerleden Blaauw en Boon (beiden PVV) hadden de vragen gesteld.

 • Antwoord op Kamervragen over uitstel lezingenreeks Holocaust Hogeschool Utrecht

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Woede over besluit Hogeschool Utrecht om Holocaust-lezingen te schrappen'. De Tweede Kamerleden Martens-America en Ellian (beiden VVD) hadden de vragen gesteld.

 • Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel afschaffen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het wetsvoorstel gaat over het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen agenda geannoteerde agenda OJCS Raad 29 februari en 1 maart 2024

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen over de geannoteerde agenda van de informele Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) (onderwijs) van 29 februari en 1 maart 2024. Daarnaast gingen de vragen over het fiche Aanbeveling leermobiliteitsmogelijkheden en de brief over de Voortgang onderhandelingen verordening mediavrijheid. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

 • Antwoorden op vragen naar aanleiding van Kamerbrief over het Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden naar aanleiding van de Kamerbrief van 16 oktober 2024 over het Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over manifest over inclusieve stilteruimtes op onderwijsinstellingen

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het manifest 'Stilteruimtes ter bevordering van het welzijn en diversiteits- en inclusiebeleid op onderwijsinstellingen' van studentenorganisaties en belangenorganisaties. Het Tweede Kamerlid Van Baarle (Denk) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ondezoek naar selectie in het hoger onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de onderbouwing van selectieprocedures voor het hoger onderwijs. Hij gaat in op de belangrijkste bevindingen van de inspectie en wat instellingen kunnen doen om kansengelijkheid in selectieprocedures te verbeteren. Daarnaast gaat hij in op enkele acties voor instellingen om kansengelijkheid in selectieprocedures te bevorderen.

 • Kamerbrief bij cijfers dossiers vertrouwensinspecteurs 2022-2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer het cijferoverzicht van de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs over seksueel grensoverschrijdend gedrag, psychisch en fysiek geweld of discriminatie en radicalisering in het onderwijs. Het gaat om het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho). Het gaat om het schooljaar 2022-2023. Zij bespreken de cijfers en gaan in op verdere maatregelen.

 • Tweede Kamer Verslag van de OJCS-Raad onderwijs en cultuur 23 en 24 november 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de formele Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) voor de onderdelen onderwijs en cultuur. Deze onderdelen vonden plaats op 23 en 24 november 2023 in Brussel. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamer Verslag van de OJCS-Raad onderwijs en cultuur 23 en 24 november 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste Kamer het verslag van de formele Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) voor de onderdelen onderwijs en cultuur. Deze onderdelen vonden plaats op 23 en 24 november 2023 in Brussel. De Tweede Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

 • Kamerbrief over overleg met rectoren universiteiten over wetenschappelijke integriteit en onafhankelijkheid

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over zijn gesprek met de rectoren van de universiteiten. Het gesprek ging over het belang van transparantie van nevenwerkzaamheden van hoogleraren en externe financiering van leerstoelen in het kader van wetenschappelijke onafhankelijkheid en integriteit.

 • Nader Rapport Reparatiewet Reparatiewet OCW 20xx

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen het nader rapport over het wetsvoorstel Reparatiewet OCW 20## naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap. Het gaat daarbij om het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.

 • Voorstel van wet Verplichtstelling VOG aanvullend onderwijs

  Het wetsvoorstel gaat over de verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) in het aanvullend onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat Universiteit Leiden demonstratie locatie Wijnhaven afkeurt

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Universiteit Leiden keurt demonstratie locatie Wijnhaven af'. Het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over versterking medezeggenschap hoger onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede kamer over de stand van zaken van enkele moties over medezeggenschap in het hoger onderwijs. De moties gaan onder meer over de vergoeding van medezeggenschapsleden, scholing, ondersteuning en communicatie van medezeggenschap.

 • Beslisnota bundel bij Kamerbrief over versterking medezeggenschap hoger onderwijs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage herijking studentenreisproduct 2021-2023 (publieksversie)

  Het doel van het onderzoek is het bepalen van het gebruik door studenten van het studentenreisproduct over de periode 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sturen op blijvende sociale veiligheid in het hoger kunst- en mode-onderwijs. Voer (voor) het gesprek

  Rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Het rapport gaat over thematisch onderzoek naar wat hogeschoolbesturen doen om de sociale veiligheid van studenten aan opleidingen voor kunst en mode te bevorderen. Ook doet het aanbevelingen aan instellingen hoger onderwijs en andere (onderwijs)organisaties om de sturing op sociale veiligheid van studenten te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wet leeruitkomsten hoger onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het wetsvoorstel Wet leeruitkomsten hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten bij besluit Woo-verzoek instroom internationale studenten

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de instroom van internationale studenten bij hogescholen en universiteiten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat Joodse studenten zich onveilig en ongewenst voelen op de UvA

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat Joodse studenten zich onveilig en ongewenst voelen op de Universiteit van Amsterdam (UvA). De Tweede Kamerleden Beertema (PVV), Pouw-Verweij (JA21) en Bisschop (SGP) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke vragen over het Bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 14 juli 2022. Deze ging over het Bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap. De vragen gingen onder meer over de bekostigingssystematiek aan de opgaven van de hoger onderwijsinstellingen. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van wet Reparatiewet OCW 20##

  Het wetsvoorstel gaat over wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap. Het gaat daarbij om het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verwarring in veelvoud - De juridische organisatie van instellingen voor hoger onderwijs

  Rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Het rapport geeft een beeld van de juridische organisatiestructuur van instellingen voor hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Nader Rapport Reparatiewet Reparatiewet OCW 20xx

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar academische zelfcensuur in hoger onderwijs en wetenschap Bijlagen van Eindrapport

  Bijlagen bij het rapport 'Onderzoek naar academische zelfcensuur in hoger onderwijs en wetenschap'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek accreditatiestelsel hoger onderwijs, deel 1

  Werkwijze bij beoordelingen van bestaande opleidingen, gericht op onafhankelijkheid, deskundigheid en validiteit en betrouwbaarheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden schriftelijke vragen toekomst bindend studieadvies

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van zijn Kamerbrief van 9 mei 2023. Deze ging over de toekomst van het bindend studieadvies. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over Vierlandenoverleg OCW en Voortgang Caribische Landen

  Minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) geven antwoorden op vragen over het Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  (OCW) & Voortgang Caribische Landen. De vragen gingen over belemmeringen voor Caribische studenten in de voorbereiding op de eilanden op een vervolgstudie in Nederland en over immaterieel erfgoed. De vaste Tweede Kamercommissie voor OCW had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning problematiek zorgopleidingen hbo/wo Caribische studenten

  De rapportage beschrijft een verkenning van de problematiek bij zorgopleidingen in het hoger onderwijs in Europees Nederland voor studenten die afkomstig zijn uit het Caribisch deel van het Koninkrijk. De verkenning geeft inzicht in de kansen voor Caribische studenten bij selectie voor geneeskunde, de instroom, doorstroom van en uitstroom en de keuze van deze afgestudeerden om terug te gaan naar de Caribische eilanden. Daarnaast gaat de rapportage in op personeelstekorten en de aansluiting van opleidingen op de praktijk vanuit het perspectief van Caribische zorgaanbieders. Ook onderzoekt de rapportage andere zorgopleidingen die mogelijk vergelijkbare knelpunten kennen als geneeskunde. Het gaat daarbij om tandheelkunde, farmacie, biomedische wetenschappen, verloskunde en fysiotherapie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gecombineerde beslisnota's Nader rapport wetsvoorstel afschaffing grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 1 tm 4 bij besluit Woo-verzoek herinvoering basisbeurs - Openbaar gemaakte documenten deel 1

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de herinvoering van de basisbeurs voor studenten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over hoogwaardig digitaal onderwijs en verkenning inzet intelligente technologi

  De ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven hun beleidsreactie op het rapport ''Naar hoogwaardig digitaal onderwijs' van het Rathenau Instituut. Daarnaast geven zij een beleidsreactie op de verkenning 'Inzet van intelligente technologie' van de Onderwijsraad. De Tweede Kamer had hierom verzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2023

  De rapportage bericht over de belangrijkste ontwikkelingen voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hun arbeidsmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat Joodse student zich onveilig voelt

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Joodse student voelt zich onveilig'. Het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Briefadvies Onderwijsraad toekomstverkenning mbo, ho en wetenschap

  De Onderwijsraad geeft advies naar aanleiding van de toekomstverkenning 'Vandaag is het 2040' over het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger onderwijs (ho) en wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsbrief bestuursakkoord en beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het bestuursakkoord en de doelen voor het onderzoeks- en wetenschapsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang wetsvoorstel internationalisering hoger onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het voorstel Wet internationalisering in balans (WIB) voor het hoger onderwijs. Hij gaat daarbij in op andere stappen die hij zet om te komen tot grip op internationale studentenstromen en anderstalig onderwijsaanbod.

 • 2e nadere memorie van antwoord wetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op het 2e nader voorlopig verslag van de vaste Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op het verslag van de vaste Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het wetsvoorstel Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies RvS Reparatiewet OCW 20##

  De Raad van State (RvS) geeft advies over het wetsvoorstel Reparatiewet OCW 20##. Het wetsvoorstel gaat over wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap. Het gaat daarbij om het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 5 tm 7 bij besluit Woo-verzoek herinvoering basisbeurs - Openbaar gemaakte documenten deel 5

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de herinvoering van de basisbeurs voor studenten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van wet voor het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs

  Het wetsvoorstel wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat Joodse studenten zich onveilig en ongewenst voelen op de UvA

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 5 tm 7 bij besluit Woo-verzoek herinvoering basisbeurs - Openbaar gemaakte documenten deel 6

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de herinvoering van de basisbeurs voor studenten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de hoofdreacteur van Cursor uit zijn functie is ontheven

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Cursor op zwart'. Het bericht gaat erover dat Han Konings, hoofdredacteur van het onafhankelijke TU Eindhoven-nieuwsblad Cursor, met onmiddellijke ingang uit zijn functie is ontheven. De Tweede Kamerleden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) hadden de vragen gesteld.

 • In het licht van de geschiedenis

  Bijlage bij het rapport 'Wettelijke kaders van de medezeggenschap in het onderwijs'. De bijlage geeft een korte wetshistorische uitleg over medezeggenschapsverschillen tussen de verschillende sectoren van het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op 3 sets Kamervragen over demonstraties conflict Israel-Palestina

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden 3 sets Kamervragen over demonstraties conflict Israel-Palestina

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland

  Het document bevat het herziene accreditatiekader van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Met dit kader beoordeelt de NVAOassociate degree, bacheloropleidingen en in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op