Zoekresultaten  1-50 van de 226 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Hoger onderwijsverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Financiënverwijder
 • Bijlage 6 - Onderzoek ADR Waarborgen Projectcode 1043 (werking)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport van feitelijke bevindingen Waarborgen Projectcode 1043

  De Auditdienst Rijk (ADR) heeft een onderzoek verricht naar de opzet en het bestaan van de door de Belastingdienst opgestelde en versterkte waarborgen rond projectcode 1043. Deze projectcode maakt deel uit van de uitvoerings- en toezichtstrategie van de Belastingdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar het proces van totstandkoming van eindprocessen-verbaal FIOD

  Doel van de audit is meer inzicht te krijgen in de opzet en werking van de kwaliteitswaarborgen in de totstandkoming van het eindproces-verbaal. De ADR concludeert dat de FIOD organisatorische en technische maatregelen heeft getroffen om de kwaliteit van het eindproces-verbaal te borgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Review accountantscontrole financiële verantwoording 2019 van CEA, WBF, NBM en NLFI

  De Auditdienst Rijk heeft reviews uitgevoerd op de door publieke accountantskantoren uitgevoerde accountantscontrole voor 4 instellingen over het jaar 2019. Het gaat om de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA), het Waarborgfonds Motorverkeer (WBF), het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars (NBM) en NL Financial Investment (NLFI). Review accountantscontrole financiële verantwoording 2019 van CEA, WBF, NBM en NLFI (PDF | 13 pagina's | 2,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport ziekteverzuim ministerie van Financiën

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over onderzoek naar het ziekteverzuim binnen het ministerie van Financiën. Het doel is inzicht te geven in de huidige sturing op verzuim en de bijdrage van de ingezette acties om het ziekteverzuim terug te dringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Half vol of half leeg? Eindrapportage microbelevingsmonitor regeldruk 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bevindingen Quick scan monitoring PPS De Knoop Utrecht 2018

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over een assuranceonderzoek naar het systeem van registratie en afhandeling van meldingen over het facilitair beheer van Rijkskantoor 'De Knoop' in Utrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring PPS Kempkensberg Groningen 2018

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de publiek-private samenwerking (PPS) bij het facilitair beheer van het Belastingdienstkantoor aan de Kempkensweg in Groningen. Jaarlijks wordt een audit uitgevoerd naar de betrouwbaarheid van het monitoringsysteem op de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening. De ADR komt tot het oordeel dat het monitoringsysteem voldoet aan de gestelde normen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Assurancerapport Monitoring PPS Hamburgerbroeklaan Doetinchem 2020

  Het facilitair beheer van het Belastingdienstkantoor in Doetinchem is ingericht op basis van het samenwerkingsmodel publiek-private samenwerking (PPS). De Auditdienst Rijk heeft onderzocht of het monitoringsproces voor de prestatie-eisen die zijn afgesproken goed heeft gewerkt in 2020. Assurancerapport Monitoring PPS Hamburgerbroeklaan Doetinchem 2020 (PDF | 18 pagina's | 4,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring PPS Hamburgerbroeklaan Doetinchem 2018

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de publiek-private samenwerking (PPS) bij het facilitair beheer van het Belastingdienstkantoor aan de Hamburgerbroeklaan in Doetinchem. Jaarlijks wordt een audit uitgevoerd naar de betrouwbaarheid van het monitoringsysteem op de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening. De ADR komt tot het oordeel dat het monitoringsysteem voldoet aan de gestelde normen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Organisatiebesluit, mandaatbesluit, mandaatregister en instellingsbesluit ministerie van Financiën - Organisatiebesluit (versie 1 april 2023)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage Regeldruk Bedrijven, april 2010

  Met de val van het kabinet Balkenende IV is deze rapportage de laatste over het programma Regeldruk Bedrijven. In de rapportage wordt niet alleen ingegaan op de voortgang van de concrete acties, maar ook inzicht gegeven in de eindstand van de diverse onderdelen van het programma. In onderstaande tabel wordt de realisatie van het kabinet afgezet tegen de doelstellingen en wordt een doorkijk gegeven naar de verwachtingen voor 2011 en later.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de recente rechterlijke uitspraken aangaande het toeslagenschandaal en het verzoek niet in hoger beroep te gaan

  Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) geeft antwoord op vragen over de recente rechterlijke uitspraken aangaande het toeslagenschandaal en het verzoek niet in hoger beroep te gaan. Het Tweede Kamerlid Leijten (SP) heeft de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2022

  Jaarverslag over 2022  van Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Belevingsmonitor Regeldruk 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Literatuuronderzoek Responsive Regulation: voorbij de handhavingspiramide - literatuuronderzoek-responsive-regulation.pdf

  Deze literatuurstudie is een wetenschappelijke verkenning van Responsive Regulation, of ‘responsieve handhaving’ en biedt een theoretische basis om verdere vraagstukken over responsiviteit te verkennen. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de betekenis en reikwijdte van responsiviteit voor de Belastingdienst. Het onderzoek is 1 van de bouwstenen om de aansluiting bij de samenleving te verstevigen. Een goede verbinding met de samenleving betekent dat de Belastingdienst ontvankelijk en betrokken is en responsief kan inspelen op de verwachtingen van de maatschappij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij aanbiedingsbrief bij Jaarverslag 2022 Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD)

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke Kamervragen over het bericht 'Belastingmedewerkers gedumpt op de drempel: ’Toeslagenaffaire verbaast me niks, ze liegen tot het bittere einde’'

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Belastingmedewerkers gedumpt op de drempel: ’Toeslagenaffaire verbaast me niks, ze liegen tot het bittere einde’'. Het Tweede Kamerlid  Eppink (JA21) heeft de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over bericht dat ministerie van Financiën grote invloed had op hoogleraarsplek Erasmus Universiteit

  Minister Dijkgraaf (OCW) beantwoordt vragen over het bericht dat het ministerie van Financiën grote invloed had op een hoogleraarsplek van de Erasmus Universiteit. De vragen zijn van de Kamerleden Kwint en Jasper van Dijk (beiden SP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht rapporten ministerie DEF 2e halfjaar 2022 (met toelichtingen en links)

  Overzicht met de titels van rapporten die de Auditdienst Rijk (ADR) in het 2e halfjaar van 2022 heeft uitgebracht over onderwerpen die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Defensie (DEF). Het overzicht bevat korte toelichtingen op de rapporttitels en links naar de rapporten op Rijksoverheid.nl. Overzicht rapporten ministerie DEF 2e halfjaar 2022 (met toelichtingen en links) (PDF | 13 pagina's | 182 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht rapporten ministerie FIN 2e halfjaar 2022 (met toelichtingen en links)

  Overzicht met de titels van rapporten die de Auditdienst Rijk (ADR) in het 2e halfjaar van 2022 heeft uitgebracht over onderwerpen die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën (FIN). Het overzicht bevat korte toelichtingen op de rapporttitels en links naar de rapporten op Rijksoverheid.nl. Overzicht rapporten ministerie FIN 2e halfjaar 2022 (met toelichtingen en links) (PDF | 3 pagina's | 100 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Benchmark staffuncties Douane

  Onderzoek naar de kosten van de staffuncties bij de Douane, ten opzichte van vergelijkbare overheidsorganisaties. Door de vele wijzigingen bij de Douane is de vraag ontstaan of de staffunctie van de Douane voldoende is meegegroeid met de toegenomen taken in het primaire proces.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel opheffing geheimhoudingsplicht voor inspectie belastingen, toeslagen en douane

  Wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de Algemene douanewet ter opheffing van de geheimhoudingsplicht in verband met het verstrekken van gegevens aan de inspectie belastingen, toeslagen en douane (Wet opheffing geheimhoudingsplicht ten behoeve van de inspectie belastingen, toeslagen en douane). Wetsvoorstel opheffing geheimhoudingsplicht voor inspectie belastingen, toeslagen en douane (PDF | 11 pagina's | 562 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Perspectieven op een open Belastingdienst

  Dit onderzoek beschrijft op basis van een documentenanalyse wat media, belastingplichtigen, maatschappelijke organisaties, politiek, fiscaal dienstverleners en medewerkers van een opener Belastingdienst verwachten. Het is 1 van de bouwstenen om te komen tot een opener Belastingdienst en maakt onderdeel uit van de Strategische Kennis en Innovatieagenda (SKIA) om te komen tot een wendbare en toekomstige organisatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar Woo-besluit over totstandkoming onderzoeksvraag 4 Effecten FSV - Bijlagen bij Beslissing op bezwaar Woo-besluit totstandkoming onderzoeksvraag 4 Effecten FSV

  Beslissing op bezwaar Woo-besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van onderzoeksvraag 4 van het onderzoek 'Effecten Fraude Signalering Voorziening (FSV) op toeslaggerechtigden'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek Skal Biocontrole

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de doeltreffendheid van de door Skal uitgevoerde controles en het kwaliteitssysteem van Skal gericht op deze controles.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waarderingskamer Evaluatie 2017-2021- Eindrapport

  Onder de Kaderwet worden zbo’s (zelfstandig bestuursorgaan) elke 5 jaar geëvalueerd. De Waarderingskamer is een zbo dat onder het ministerie van Financiën valt en toezicht houdt op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en de Basisregistratie waarde onroerende zaken. Waarderingskamer Evaluatie 2017-2021- Eindrapport (PDF | 75 pagina's | 3,8 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek burgermeldingen Kinderopvangtoeslagenaffaire Inspectie JenV

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar burgermeldingen in het domein van Jeugdbescherming. Specifiek of bij de uithuisplaatsingen van kinderen als gevolg van de kinderopvangtoeslagenaffaire signalen zijn gemist en of burgermeldingen procesmatig adequaat zijn afgehandeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Productieverklaring DCS Datacenter Services 2021

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) over de Productieverklaring DCS 2021. Met de Productieverklaring wordt verantwoording afgelegd over de opzet en werking van de exploitatieservices Print en Mail. DCS staat voor Datacenter Services en valt onder de Belastingdienst. Onderzoeksrapport Productieverklaring DCS Datacenter Services 2021 (PDF | 19 pagina's | 3,8 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Auditdienst Rijk (ADR)

  Het ministerie van Financiën heeft op grond van het Besluit Auditdienst Rijk een externe onderzoeker gevraagd om de Auditdienst Rijk (ADR) te evalueren. De evaluatie geeft inzicht in de organisatie van de ADR en de uitvoering van haar taken, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan de onderwerpen governance, toegevoegde waarde, kwaliteit van het primaire proces en talentontwikkeling. Evaluatie Auditdienst Rijk (ADR) (PDF | 26 pagina's | 10,7MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht rapporten ministerie FIN 2e halfjaar 2021 (met toelichtingen en links)

  Overzicht met de titels van rapporten die de Auditdienst Rijk (ADR) in het 2e halfjaar van 2021 heeft uitgebracht over onderwerpen die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën (FIN). Het overzicht bevat korte toelichtingen op de rapporttitels en links naar de rapporten op Rijksoverheid.nl.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek algoritmen Belastingdienst en Toeslagen - Openbaar gemaakte documenten 1-12

  Besluit op een verzoek om informatie over het gebruik en de werking van algoritmes bij de Belastingdienst, Toeslagen, FIOD en Douane. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ADR-rapport van feitelijke bevindingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht rapporten ministerie FIN 1e halfjaar 2021 (met toelichtingen en links)

  Overzicht met de titels van rapporten die de Auditdienst Rijk (ADR) in het 1e halfjaar van 2021 heeft uitgebracht over onderwerpen die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën (FIN). Het overzicht bevat korte toelichtingen op de rapporttitels en links naar de rapporten op Rijksoverheid.nl.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht rapporten ministerie JenV 2e halfjaar 2020 (met toelichtingen en links)

  Overzicht met de titels van door de Auditdienst Rijk (ADR) uitgebrachte rapporten (met toelichtingen en links naar de rapporten op Rijksoverheid.nl) in het 2e halfjaar van 2020 over onderwerpen die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Auditrapport 2021 Ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX)

  De Auditdienst Rijk (ADR) heeft onderzoek gedaan naar de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (hoofdstuk IX van de Rijksbegroting). Ook heeft de ADR het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties onderzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Herijking KPI’s en Concern Dashboard

  Onderzoeksrapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het totstandkomingsproces van de herijkte prestatie-indicatoren voor de begroting en de verwerking in het dashboard voor het managemen. Daarbij beoordeeld ze of dit begrijpelijk ordelijk en controleerbaar plaatsvindt. Het betreft vijf nieuwe KPI’s die zijn opgenomen in de begroting 2021. De ADR heeft bij één KPI bevindingen betreft begrijpelijkheid en eenduidigheid en het ontbreken van een procesbeschrijving van het totstandkomingsproces bij een andere KPI. Hierover doet de ADR aanbevelingen. Onderzoeksrapport Herijking KPI’s en Concern Dashboard (PDF | 20 pagina's | 4,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek opvolging aanbevelingen Gateway schenk- en erfbelasting

  In 2018 is een Gateway-review uitgevoerd op het automatiseringsproject Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting, gericht op het realiseren van twee nieuwe systemen die de aangifteverwerkingen en het heffings- en inningsproces van de schenk- en erfbelasting ondersteunen. Uit die Gateway zijn meerdere aanbevelingen voortgekomen. Het doel van de audit van de ADR is inzicht te geven in de mate waarin de Belastingdienst deze aanbevelingen heeft opgevolgd. De ADR concludeert dat nog een aantal punten resteren die nog nadere aandacht behoeven en doet daarvoor een aantal aanbevelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie toeslagenstelsel

  Onderzoek naar hoe de burger het toeslagenstelsel ervaart, wat hiervan de belangrijkste oorzaken zijn en hoe het huidige toeslagenstelsel voor de burger kan worden verbeterd. Evaluatie toeslagenstelsel (PDF | 157 pagina's | 3,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Assurancerapport Audit Monitoring PPS Korte Voorhout 7 Den Haag

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over een audit van de monitoring van de PPS (Publiek-Private Samenwerking) bij het rijkskantoor Korte Voorhout 7 te Den Haag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek algoritmen Belastingdienst en Toeslagen - Openbaar gemaakte documenten 12-30

  Besluit op een verzoek om informatie over het gebruik en de werking van algoritmes bij de Belastingdienst, Toeslagen, FIOD en Douane. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies beoordelen en bepalen voorgestelde behandelwijze fraudesignalen

  De Autoriteit Persoonsgegevens geeft advies over het voorgenomen nieuwe proces van de Belastingdienst voor het behandelen van signalen van fraude. Advies beoordelen en bepalen voorgestelde behandelwijze fraudesignalen (PDF | 21 pagina's | 11,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Comptabiliteitswet 2001, integrale tekst

  Comptabiliteitswet 2001, integrale tekst zoals deze luidt sinds de wijziging van 7-11-2011 (Stb. 2011, 544) (Vijfde wijziging Comptabiliteitswet 2001). Deze versie vervangt de voorgaande versie van de CW 2001, die gold tot 1-8-2011/25-11-2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Doorlichting UBR

  De doelstelling van de doorlichting van het baten-lastenagentschap Uitvoering Bedrijfsvoering Rijk is in zijn algemeenheid: het geven van inzicht in het functioneren van UBR in het licht van de Regeling agentschappen op de gebieden governance, financieel beheer, bekostiging en doelmatigheidsbevordering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie De Nederlandsche Bank (DNB) 2016-2020

  De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen bepaalt dat elke 5 jaar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) wordt beoordeeld. De Nederlandsche Bank (DNB) is een zbo van het ministerie van Financiën.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Interim-auditrapport 2022 ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX)

  Interim-onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) en managementletters over Belastingdienst, Toeslagen en Douane. De definitieve uitkomsten worden in het auditrapport over 2022 gepubliceerd bij het jaarverslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek Herstelbetalingen

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de zogenoemde eerste toets. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Auditrapport 2020 Ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX)

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het jaarverslag 2020 van het ministerie van Financiën en over de Nationale Schuld. Het Romeinse cijfer geeft de plaats aan die dit onderdeel heeft op de Rijksbegroting. Auditrapport 2020 Ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (PDF | 34 pagina's | 9,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij besluit Wob-verzoek ADR rapporten 2015: Financiën

  Openbaar gemaakte rapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) over onderwerpen die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën. Deze documenten zijn geopenbaard naar aanleiding van een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brede heroverwegingen 7. Hoger onderwijs

  De overheid heeft in 2009 onderzocht op welke zaken zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen. Hier vindt u de brede heroverwegingen op het gebied van Hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op