Zoekresultaten  1-50 van de 54 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Hoger onderwijsverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Financiënverwijder
 • Organisatiebesluit, mandaatbesluit, mandaatregister en instellingsbesluit ministerie van Financiën - Organisatiebesluit (versie 1 april 2023)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Benchmark staffuncties Douane

  Onderzoek naar de kosten van de staffuncties bij de Douane, ten opzichte van vergelijkbare overheidsorganisaties. Door de vele wijzigingen bij de Douane is de vraag ontstaan of de staffunctie van de Douane voldoende is meegegroeid met de toegenomen taken in het primaire proces.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht rapporten ministerie DEF 2e halfjaar 2022 (met toelichtingen en links)

  Overzicht met de titels van rapporten die de Auditdienst Rijk (ADR) in het 2e halfjaar van 2022 heeft uitgebracht over onderwerpen die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Defensie (DEF). Het overzicht bevat korte toelichtingen op de rapporttitels en links naar de rapporten op Rijksoverheid.nl.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht rapporten ministerie FIN 2e halfjaar 2022 (met toelichtingen en links)

  Overzicht met de titels van rapporten die de Auditdienst Rijk (ADR) in het 2e halfjaar van 2022 heeft uitgebracht over onderwerpen die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën (FIN). Het overzicht bevat korte toelichtingen op de rapporttitels en links naar de rapporten op Rijksoverheid.nl.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2022

  Jaarverslag over 2022 van Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar Woo-besluit over totstandkoming onderzoeksvraag 4 Effecten FSV - Bijlagen bij Beslissing op bezwaar Woo-besluit totstandkoming onderzoeksvraag 4 Effecten FSV

  Beslissing op bezwaar Woo-besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van onderzoeksvraag 4 van het onderzoek 'Effecten Fraude Signalering Voorziening (FSV) op toeslaggerechtigden'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel opheffing geheimhoudingsplicht voor inspectie belastingen, toeslagen en douane

  Wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de Algemene douanewet ter opheffing van de geheimhoudingsplicht in verband met het verstrekken van gegevens aan de inspectie belastingen, toeslagen en douane (Wet opheffing geheimhoudingsplicht ten behoeve van de inspectie belastingen, toeslagen en douane).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waarderingskamer Evaluatie 2017-2021- Eindrapport

  Onder de Kaderwet worden zbo’s (zelfstandig bestuursorgaan) elke 5 jaar geëvalueerd. De Waarderingskamer is een zbo dat onder het ministerie van Financiën valt en toezicht houdt op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en de Basisregistratie waarde onroerende zaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek burgermeldingen Kinderopvangtoeslagenaffaire Inspectie JenV

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar burgermeldingen in het domein van Jeugdbescherming. Specifiek of bij de uithuisplaatsingen van kinderen als gevolg van de kinderopvangtoeslagenaffaire signalen zijn gemist en of burgermeldingen procesmatig adequaat zijn afgehandeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek Skal Biocontrole

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de doeltreffendheid van de door Skal uitgevoerde controles en het kwaliteitssysteem van Skal gericht op deze controles.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht rapporten ministerie FIN 2e halfjaar 2021 (met toelichtingen en links)

  Overzicht met de titels van rapporten die de Auditdienst Rijk (ADR) in het 2e halfjaar van 2021 heeft uitgebracht over onderwerpen die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën (FIN). Het overzicht bevat korte toelichtingen op de rapporttitels en links naar de rapporten op Rijksoverheid.nl.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Auditdienst Rijk (ADR)

  Het ministerie van Financiën heeft op grond van het Besluit Auditdienst Rijk een externe onderzoeker gevraagd om de Auditdienst Rijk (ADR) te evalueren. De evaluatie geeft inzicht in de organisatie van de ADR en de uitvoering van haar taken, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan de onderwerpen governance, toegevoegde waarde, kwaliteit van het primaire proces en talentontwikkeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht rapporten ministerie FIN 1e halfjaar 2021 (met toelichtingen en links)

  Overzicht met de titels van rapporten die de Auditdienst Rijk (ADR) in het 1e halfjaar van 2021 heeft uitgebracht over onderwerpen die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën (FIN). Het overzicht bevat korte toelichtingen op de rapporttitels en links naar de rapporten op Rijksoverheid.nl.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Productieverklaring DCS Datacenter Services 2021

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) over de Productieverklaring DCS 2021. Met de Productieverklaring wordt verantwoording afgelegd over de opzet en werking van de exploitatieservices Print en Mail. DCS staat voor Datacenter Services en valt onder de Belastingdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Perspectieven op een open Belastingdienst

  Dit onderzoek beschrijft op basis van een documentenanalyse wat media, belastingplichtigen, maatschappelijke organisaties, politiek, fiscaal dienstverleners en medewerkers van een opener Belastingdienst verwachten. Het is 1 van de bouwstenen om te komen tot een opener Belastingdienst en maakt onderdeel uit van de Strategische Kennis en Innovatieagenda (SKIA) om te komen tot een wendbare en toekomstige organisatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek algoritmen Belastingdienst en Toeslagen - Openbaar gemaakte documenten 1-12

  Besluit op een verzoek om informatie over het gebruik en de werking van algoritmes bij de Belastingdienst, Toeslagen, FIOD en Douane. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Interim-auditrapport 2022 ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX)

  Interim-onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) en managementletters over Belastingdienst, Toeslagen en Douane. De definitieve uitkomsten worden in het auditrapport over 2022 gepubliceerd bij het jaarverslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Literatuuronderzoek Responsive Regulation: voorbij de handhavingspiramide - literatuuronderzoek-responsive-regulation.pdf

  Deze literatuurstudie is een wetenschappelijke verkenning van Responsive Regulation, of ‘responsieve handhaving’ en biedt een theoretische basis om verdere vraagstukken over responsiviteit te verkennen. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de betekenis en reikwijdte van responsiviteit voor de Belastingdienst. Het onderzoek is 1 van de bouwstenen om de aansluiting bij de samenleving te verstevigen. Een goede verbinding met de samenleving betekent dat de Belastingdienst ontvankelijk en betrokken is en responsief kan inspelen op de verwachtingen van de maatschappij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Formatiebeheer Belastingdienst

  Rapport van de Auditdienst rijk (ADR) over het onderzoek naar het proces formatiebeheer met betrekking tot het personeelsbestand van de Belastingdienst. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Integriteit 2021 Ministerie van Financiën

  In 2018 heeft de Interdepartementale commissie bedrijfsvoering Rijk besloten met ingang van 2020 meer openheid te geven over integriteitsincidenten. Alle ministeries publiceren daarvoor een jaarverslag integriteit. De jaarrapportage van het ministerie van Financiën geeft inzicht in de wijze waarop invulling is gegeven aan het integriteitsbeleid in 2021. Het gaat daarbij om het gehele terrein van integriteit inclusief omgangsvormen en omvat beleid en kaderstelling, bewustwording en preventie, advisering, handhaving en afdoening. Bij het verslag zit een geanonimiseerd overzicht van het aantal schendingen in 2021, de aard van de schending en hoe deze schendingen zijn afgedaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek algoritmen Belastingdienst en Toeslagen - Openbaar gemaakte documenten 12-30

  Besluit op een verzoek om informatie over het gebruik en de werking van algoritmes bij de Belastingdienst, Toeslagen, FIOD en Douane. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie toeslagenstelsel

  Onderzoek naar hoe de burger het toeslagenstelsel ervaart, wat hiervan de belangrijkste oorzaken zijn en hoe het huidige toeslagenstelsel voor de burger kan worden verbeterd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verbeterrapport na Wpg audit Douane december 2022

  Dit rapport beschrijft maatregelen om de tekortkomingen uit de privacy audit Wet politiegegevens Douane 2021 te verbeteren. In de privacy audit heeft de Auditdienst Rijk onderzocht of de Douane voldoet aan de Wet politiegegevens bij de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie Waarderingskamer op Kaderwetevaluatie 2017-2021

  Reactie van de Waarderingskamer op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het zbo-evaluatieonderzoek (zelfstandig bestuursorgaan) Waarderingskamer 2017-2021. De Waarderingskamer valt onder de Kaderwet en wordt elke 5 jaar geëvalueerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek Herstelbetalingen

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de zogenoemde eerste toets. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksbreed AVG 2022: deelrapport van bevindingen ministerie van LNV

  Deelrapport van de ADR over de bevindingen bij het ministerie van LNV in relatie tot rijksbreed AVG-onderzoek door de ADR.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Privacy-audit Wet politiegegevens Bureau Economische Handhaving

  De Auditdienst Rijk heeft onderzocht of Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst voldoet aan de Wet politiegegevens bij de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij aanbiedingsbrief bij Jaarverslag 2022 Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD)

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Assurancerapport Privacy audit Wet politiegegevens Douane 2021

  Rapport van de Auditdienst rijk (ADR) naar onderzoek over het daadwerkelijk bestendigen en borgen van geconstateerde verbeteringen van de Wet Politiegegevens (Wpg) bij de Douane.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Privacy audit Wet politiegegevens Douane 2021

  De Auditdienst Rijk heeft onderzocht of de Douane voldoet aan de Wet politiegegevens bij de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Van verweven naar verbonden

  Haalbaarheidsonderzoek naar de ontvlechting van CAP, IV en KI&S.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke Kamervragen over het bericht 'Belastingmedewerkers gedumpt op de drempel: ’Toeslagenaffaire verbaast me niks, ze liegen tot het bittere einde’'

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Belastingmedewerkers gedumpt op de drempel: ’Toeslagenaffaire verbaast me niks, ze liegen tot het bittere einde’'. Het Tweede Kamerlid  Eppink (JA21) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ADR Rapportage 2022 - Centraal Justitieel Incassobureau

  De Auditdienst Rijk (ADR) doet verslag van de uitkomsten van de werkzaamheden die zij als interne auditdienst van het Rijk hebben gedaan voor hun wettelijke controletaak over 2022 voor het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de recente rechterlijke uitspraken aangaande het toeslagenschandaal en het verzoek niet in hoger beroep te gaan

  Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) geeft antwoord op vragen over de recente rechterlijke uitspraken aangaande het toeslagenschandaal en het verzoek niet in hoger beroep te gaan. Het Tweede Kamerlid Leijten (SP) heeft de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Feitenonderzoek naar de procesgang van een melding bij OCW over de publieke omroep

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) over de procesgang van een melding bij OCW over de publieke omroep.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Planning Kamercommissie Rijksuitgaven 2023

  Overzicht van de wetsvoorstellen en beleidsvoornemens, waarvan de bewindspersonen van Financiën op dit moment verwachten dat deze in 2023 aan de vaste commissie voor Financiën zullen worden gezonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het toetsingsproces 2022 UVB naar het percentage omzetverlies van vaststellingsaanvragen NOW

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over overeengekomen specifieke werkzaamheden van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) onder regie van het ministerie van SZW. NOW staat voor Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief juridische vormgeving tegemoetkoming MSNP

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) informeert de Tweede Kamer over de juridische vormgeving van de tegemoetkomingsregelingen voor personen die ten onrechte zijn afgewezen voor deelname aan een traject voor Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht rapporten ministerie OCW 1e halfjaar 2022 (met toelichtingen en links)

  Overzicht met de titels van rapporten die de Auditdienst Rijk (ADR) in het 1e halfjaar van 2022 heeft uitgebracht over onderwerpen die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het overzicht bevat korte toelichtingen op de rapporttitels en links naar de rapporten op Rijksoverheid.nl.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Kamerbrief juridische vormgeving tegemoetkoming MSNP

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Antwoorden op Kamervragen over Uitwerking beleid tegemoetkoming FSV

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Managementletter RVO 2021

  De Auditdienst Rijk (ADR) heeft onderzoek gedaan naar de verantwoordingsinformatie in de interne jaarrekening 2021 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook heeft de ADR het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties onderzocht. De ADR heeft bij de interne jaarrekening RVO 2021 een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Kamerbrief over goedkeuring werkprogramma Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wederhoortabel werkprogramma 2023 Inspectie belastingen, toeslagen en douane

  Wederhoortabel voor praktische aandachtspunten uit het werkprogramma voor 2023 van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Interim-rapport 2022 ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) - Interim-rapport 2022 ministerie van Justitie en Veiligheid (VI)

  Interim-onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) over het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De managementreactie van JenV op deze tussentijdse uitkomsten is meegestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Woo-besluit en inventarisatie modellen

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) informeert de Tweede Kamer over een Woo-besluit over risicomodellen bij de Belastingdienst en Toeslagen. Woo staat voor Wet open overheid. Ook komt de staatssecretaris terug op een toegezegde inventarisatie van modellen bij Toeslagen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen werkprogramma IBTD 2023

  Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over het werkprogramma van de IBTD voor 2023. De vaste commissie voor Financiën heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over traceren corruptie bij Belastingdienst

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Corruptie is bij de Belastingdienst lastig te traceren'. De Tweede Kamerleden Idsinga en Michon-Derkzen (beiden VVD) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Uitwerking beleid tegemoetkoming FSV

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op vragen over de Uitwerking beleid tegemoetkoming Fraude signalering voorziening (FSV). De vragen zijn in een schriftelijk overleg gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Kamerbrief Woo-besluit en inventarisatie modellen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op