Zoekresultaten  1-50 van de 852 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Klimaatveranderingverwijder
 • A carbon takeback obligation for fossils fuels: Feasibility study - phase 2

  Onderzoek naar de voorwaarden voor het op de markt te brengen van hoeveelheden aardgas. Deze vorm van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid heet Carbon Takeback Obligation (CTBO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over Carbon Capture and Storage-subsidies

  Minister Van 't Wout beantwoordt vragen over Carbon Capture and Storage-subsidies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op rapport van Joint Research Centre (JRC) Carbon accounting of forest bioenergy

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over CARbonTAX

  Staatssecretaris Van Veldhoven reageert op een bericht op rtlnieuws.nl over het Carbontax-model. Zij gaat in op het belang van fiscale stimulering van emissievrij rijden. Daarna behandelt zij enkele onderdelen van het Carbontax-model, zoals de geschiktheid voor het maken van doorrekeningen, transparantie van het model en de aanbestedingstrajecten. Tot slot gaa zij in op 'Van het kwartje van Kok naar het tientje van Rutte'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Risk of carbon leakage in Dutch non-ETS sectors

  Onderzoek naar het risico dat bedrijven die niet onder het Europese emissiehandelssysteem ETS vallen activiteiten naar het buitenland verplaatsen wanneer ze in Nederland moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dit rapport is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport A carbon takeback obligation for fossil fuels: Feasibility study - phase 2

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) reageert op het rapport 'A carbon takeback obligation for fossil fuels: Feasibility study phase 2'. De commissie voor Economische Zaken en Klimaat had om een reactie gevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording 37 vragen over CARbonTax-model

  Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt Kamervragen over het Revnext-model voor de stimulering van elektrische auto's, de merkwaardige aanbesteding, de uitkomsten van dit model en het feit dat TNO de staatssecretaris weerspreekt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 13 Verordening Carbon Border Adjustment Mechanism

  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment Mechanism; CBAM)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij de kabinetsreactie op de consultatie Carbon Leakage

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Mansveld (IenM) en minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer bij de kabinetsreactie op de consultatie over Carbon Leakage (koolstoflekkage).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over rapport A carbon takeback obligation for fossil fuels: Feasibility study - phase 2

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over rapport A carbon takeback obligation for fossil fuels: Feasibility study - phase 2 (PDF | 3 pagina's | 189 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken Carbon Capture and Storage (CCS)

  Staatssecetaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) informeert de Tweede kamer over de stand van zaken over de afvang, transport en opslag van CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS). Voor de CO2- reductiedoelstelling van 2030 is additionele infrastructuur voor CO2-transport en -opslag vereist.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie consultatie voorkomen carbon leakage (koolstoflekkage)

  Kabinetsreactie op de consultatie over het voorkomen van carbon leakage (koolstoflekkage).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak staatssecretaris Van Veldhoven bij de TDI series Boosting transport decarbonisation investment

  Toespraak van staatssecretaris Van Veldhoven bij de TDI series Boosting transport decarbonisation investment op 7 juni 2021. De tekst is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Speech staatssecretaris Snel tijdens Conference on Carbon Pricing and Aviation Taxes

  Staatssecretaris Snel (Financiën) sprak op donderdag 20 juni 2019 tijdens de Conference on Carbon Pricing and Aviation Taxes in Madurodam, Den Haag. De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar. Het gesproken woord geldt

 • Aanbiedingsbrief bij de publicatie “Going for Green Growth: The case for ambitious and immediate EU low carbon action”

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Mansveld (IenM) aan de Tweede Kamer bij  de publicatie “Going for Green Growth: The case for ambitious and immediate EU low carbon action”

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 4 Verordening bijmengverplichting luchtvaartbrandstoffen

  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor het waarborgen van het gelijke speelveld voor duurzame luchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fit for 55 and 2030 milestones for maritime shipping

  Analyse how and in what way the proposals would set shipping on a pathway towards decarbonisation by 2050 and what might eventually be necessary on top of that to reach this goal. Fit for 55 and 2030 milestones for maritime shipping (PDF | 65 pagina's | 1,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Study on the inclusion of the chemical sector in CBAM

  The aim of this study is to investigate the key issues to consider when including chemicals and plastics under the European Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), focussing on the Netherlands. Study on the inclusion of the chemical sector in CBAM (PDF | 80 pagina's | 1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie: SEV III vanuit het perspectief van de Omgevingswet

  Eindevaluatie van de Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III). SEV III heeft als doel ‘het waarborgen van voldoende ruimte voor grootschalige productie en transport van elektriciteit gebaseerd op de verwachte vraag naar elektriciteit’. Deze evaluatie heeft een toekomstgericht karakter: moeten er onder de Omgevingswet ruimtereserveringen voor elektriciteitsvoorzieningen gemaakt worden ? En hoe?  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiscaal beleid personenauto's

  Het document bevat een toelichting op het Carbontaxmodel en de toepassing ervan voor het Klimaatakkoord.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief rapport onderzoek koolstoflekkage non-ETS

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt het rapport 'Risk of carbon leakage in Dutch non-ETS sectors' naar de Tweede Kamer. Ook geeft de minister een samenvatting van het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht openbaar te maken stukken

  De bijlage bevat een overzicht van openbaar te maken stukken die horen bij de Kamerbrief van 16 april 2019  met vragen over het CARbonTax-model.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op moties uit tweeminutendebat Milieuraad

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) reageert op 2 moties van het Tweede Kamerlid Thijssen en de motie-Kröger-Klaver. De moties gaan over de Effort Sharing Regulation, het Carbon Border Adjustment Mechanism, en de hoge gasprijzen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met geannoteerde agenda Milieuraad 10 juni 2021 te Luxemburg.

  Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) en minister Van 't Wout (EZ)  sturen een brief met de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 10 juni 2021  naar de Tweede Kamer. Zij doen dit mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De agendagaat over Raadsconclusies over de EU-klimaatadaptatiestrategie, de Batterijenverordening en het EU-actieplan om de vervuiling van lucht, water en bodem tot nul terug te brengen. Ook staan de Transport Decarbonisation Alliance(TDA) en biodieselfraudeook op de agenda.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veiligheid van emissiearme stalvloersystemen in melkveehouderijen

  Het rapport doet onderzoek naar de veiligheid van emissiearme vloeren in melkveebedrijven voor de gezondheid en veiligheid van de mens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Template for providing your feedback on the EU Taxonomy Delegated Acts

  Het Nederlandse kabinet reageert op de publieke consultatie van de Europese Commissie (EC) over aanvullende criteria in EU-taxonomie gedelegeerde handelingen. Het voorstel van de EC gaat over criteria om vast te stellen of economische activiteiten bijdragen aan 1 of meer  milieudoelstellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met geannoteerde agenda Milieuraad juni 2023

  Minister Van der Wal - Zeggelink (Natuur en Stikstof) en staatssecretaris Heijnen (IenW) sturen de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 20 juni 2023. Daarnaast informeren zij de Kamer over de bereikte algemene oriëntaties op de verordening gefluoreerde broeikasgassen, de verordening voor ozonlaag afbrekende stoffen, en de Europese verordeningoverbrenging afvalstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over inzet middelen transitiefonds betreffende verplichtend instrumentarium

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de inzet van middelen uit het transitiefonds in relatie tot verplichtend instrumentarium.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst van documenten

  Lijst van documenten bij besluit op Woo-verzoek over beleid en communicatie over de productie en subsidieverstrekking van groene waterstof in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel tijdelijke regels instelling Klimaatfonds

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij 3 TNO-rapporten over stikstof uitstoot wegverkeer en mobiele machines

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reflectie op voorstellen voor de inzet van middelen uit het klimaatfonds

  Rapport van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de Voorjaarsbesluitvorming over aanvullende klimaat-maatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Slotspeech minister Jetten bij de Caribbean Climate & Energy Conference (CCEC) op Aruba

  Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) hield een toespraak bij de eerste Caribbean Climate & Energy Conference (CCEC) op Aruba. De toespraak is in het Engels.

 • Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie op initiatiefnota 'Snel weg uit de stikstofcrisis' van BBB JA21

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Klimaattafel Bonaire - Het is nooit te laat - Advies Klimaattafel Bonaire - Het is nooit te laat (Nederlands)

  Advies van de kwartiermaker Klimaattafel Bonaire tot instelling van een klimaattafel op Bonaire die het adaptatie- en mitigatievraagstuk samen behandelt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over geo-engineering - Documenten bij Woo-besluit over geo-engineering

  Besluit op een verzoek om informatie over geo-engineering, ook wel bekend als klimaat-engineering. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Klimaattafel Bonaire - Het is nooit te laat

  Advies van de kwartiermaker Klimaattafel Bonaire tot instelling van een klimaattafel op Bonaire die het adaptatie- en mitigatievraagstuk samen behandelt.

 • Wetgevingsprogramma Klimaat

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Legenda Exceltabel Voorjaarspakket Klimaat

  Per maatregel is aangegeven welke bewindsperso(o)n(en) verantwoordelijk is (zijn) voor de uitwerking. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Synthesis Report of the IPCC 6th assessment Report (AR6)

  Samenvatting voor beleidsmakers van het IPCC AR6 Synthese Rapport. Dit rapport is het sluitstuk van de 6e assessment cyclus (AR6, 2015-2023) van het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering van de Verenigde Naties (IPCC). Dit document is enkel in het Engels beschikbaar. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over stikstofdoelen en Aerius-model

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) beantwoordt vragen over de stikstofdoelen en het Aerius-model. Het Tweede Kamerlid Omtzigt (Lid-Omtzigt) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorjaarsbesluitvorming Klimaat

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de Voorjaarsbesluitvorming over aanvullende klimaat-maatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag so over informele bijeenkomst van klimaat- en milieuministers 18 en 19 april 2023

  Staatsecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief met het verslag van het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding van de informele bijeenkomst van klimaatministers en milieuministers. De bijeenkosmt vindt plaats op 18 en 19 april 2023 in Stockholm, Zweden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tabellen INEK voortgangsrapportage 2023

  1e voortgangsrapportage Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK) 2021-2030, bestaande uit een Excel-tabellenbestand in het Engels (voorgeschreven format van de Europese Commissie). De tabellen worden digitaal ingediend op de rapportageplatforms van de Europese Commissie. Tabellen INEK voortgangsrapportage 2023 (PDF | 194 pagina's | 1,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken Fit for 55-pakket

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken 'Fit for 55-pakket'. In deze brief besteedt de minister bijzondere aandacht aan de CO2-standaarden voor auto’s en bestelwagens. Fit for 55 betreft het voorstel van de Europese Unie om in 2030 55% minder broeikasgassen te hebben.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trade in Environmental Goods and Services

  Onderzoek naar de Nederlandse belangen bij het faciliteren van handel in milieugoederen en milieudiensten binnen de Wereldhandelsorganisatie. Dit rapport is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Technological scope and potential cost reductions Early Phase Scale-up

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht Nederlands beste boerengrond – in Flevoland – maakt plaats voor woningen en natuur

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Nederlands beste boerengrond – in Flevoland – maakt plaats voor woningen en natuur: 'Maar bos kweken werkt hier niet''. De Tweede Kamerleden Boswijk en Geurts (beiden CDA) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over de voermaatregel van augustus 2020 - Bijlagen deel 1 bij besluit op Woo-verzoek over de voermaatregel van augustus 2020

  Besluit op een verzoek om informatie over de voermaatregel van augustus 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op