Zoekresultaten  1-39 van de 39 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Zorginstellingenverwijder
 • Overzicht wettelijke waarborgen voor behoud van werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden bij overname van werk

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindevaluatie aanpak arbeidscapaciteit Kraamzorg

  Eindrapportage Arbeidscapaciteit Kraamzorg 2008-2010 over de aanpak om het tekort aan kraamzorgenden terug te dringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Green Deal Samen werken aan duurzame zorg

  Green Deal naar zorg met minimale impact op klimaat, milieu en leefomgeving in 2050. Green Deal Samen werken aan duurzame zorg (PDF | 38 pagina's | 664 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verduurzaming van hulpmiddelen in de zorg

  Rapport over belemmeringen voor duurzamer gebruik van medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg en in zorginstellingen. Verduurzaming van hulpmiddelen in de zorg (PDF | 68 pagina's | 1,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Capaciteitsplan 2013

  Het Capaciteitsplan bevat adviezen over de aantallen opleidingsplaatsen voor de komende jaren in de verschillende vervolgopleidingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het resultaat telt ziekenhuizen 2014

  De belangrijkste reden voor het focus op samenwerking is dat goede zorg in het algemeen en ziekenhuiszorg in het bijzonder vraagt om excellente samenwerking. Op vele plaatsen in het rapport worden voorbeelden gegeven van goede en (soms) slechte samenwerking bij het leveren van zorg,

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Medisch beroepsgeheim

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

  Rapport van de stuurgroep Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging over de beroepsprofielen en de overgangsregeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het beroepsgeheim van de professional in het publieke domein

  Overzicht van de regels voor geheimhouding van ambtenaren bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) / Inspectie Jeugdzorg (IJZ), UWV en gemeenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • RVZ-advies Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg

  Advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) over verschuiving van de inhoud van opleidingen en beroepen in de zorg. ‘Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg’

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak veroorzakers agressie en geweld

  Dit project is onderdeel van het Actieplan Veilig werken in de zorg van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg en het ministerie van VWS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbeid in Zorg en Welzijn 2012

  Dit rapport geeft inzicht in de arbeidsmarkt in de sectoren zorg en welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De rol van de Verpleegkundig Specialist en de Physician Assistant in de zorg

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 4: Marktscan Geestelijke Gezondheidszorg (NZa)

  Markscan Geestelijke Gezondheidszorg. Weergave van de markt 2008-2011 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies commissie macrobeheersinstrument

  Adviesrapport van de commissie Baarsma over een alternatief voor het macrobeheersinstrument om de uitgaven voor medisch-specialistische zorg en curatieve geestelijke gezondheidszorg beheersbaar te houden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Planetary Health: een handreiking voor onderwijsimplementatie in universitaire zorgopleidingen - handreiking-planetary-health.pdf

  Deze handreiking biedt de opleidingsdirecties, universitair docenten en onderwijsmakers van de 8 grootste universitaire zorgopleidingen in Nederland een overzicht van hoe Planetary Health onderwijs geïmplementeerd kan worden in het curriculum.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport De dagelijkse bezetting en kwaliteit van zorg in instellingen voor langdurige zorg

  Dit rapport De dagelijkse bezetting en kwaliteit van zorg in instellingen voor langdurige zorg van het Nivel is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel bevat een managementsamenvatting met beknopte resultaten, conclusies, aanbevelingen en een leidraad die door verschillende partijen kan worden gebruikt bij de discussie over de dagelijkse bezetting van een afdeling in de langdurige zorg. Het tweede deel bestaat uit een verslag van het onderzoeksproces en bevat de uitgebreide resultaten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verduurzamingspilots programma Klimaatneutraal en Circulair inkopen in de zorg 2019-2021

  Vanuit de Green Deal Duurzame zorg is er een aantal deelprojecten uitgevoerd. In het kader van de ‘pijlers’ CO2-reductie in de zorg en Circulair werken zijn er drie verduurzamingspilots uitgevoerd met (kennis)partners, leveranciers en leden (zorginstellingen, ziekenhuizen). Deze pilots zijn onderdeel van het programma Klimaatneutraal en Circulair inkopen in de zorg 2019-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Knelpunten rond de opleidingsplaatsen voor jeugdartsen, infectieziekte-artsen, medisch milieukundigen en Tuberculose-artsen

  Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de knelpunten die de instroom in de opleidingen tot jeugdarts, arts infectieziektenbestrijding, arts TBC-bestrijding en arts medische milieukunde beperken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Financiering en bekostiging energietransitie zorg

  Onderzoek naar de kosten van verduurzaming van het vastgoed van zorginstellingen, en hoe deze kosten gefinancierd kunnen worden. Financiering en bekostiging energietransitie zorg (PDF | 44 pagina's | 1,6 MB)  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Financiering en bekostiging energietransitie zorg

  Onderzoek naar verduurzaming van het vastgoed van zorginstellingen, en hoe deze kosten gefinancierd kunnen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage van Expertgroep Omzetonderzoek 2012-2013 Medisch Specialistische Zorg

  Dit rapport doet verslag van de uitkomsten van het zelfonderzoek door zorgaanbieders en zorgverzekeraars in het kader van het plan van aanpak verantwoording en jaarrekeningen medisch specialistische zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Stagefonds Zorg (2008-2015) - Eindrapport

  Het Stagefonds beoogt zorginstellingen meer stageplaatsen aan te laten bieden en de begeleiding van stagiairs te verbeteren, zodat een bijdrage wordt geleverd aan het oplossen van toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt van de zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gezond belonen. Beleidsopties voor de inkomens van medisch specialisten

  Advies van de commissie inkomens medisch specialisten onder voorzitterschap van prof. dr. P.L. Meurs. De commissie heeft een inventarisatie gemaakt van beleidsopties om de norminkomens van Nederlandse medisch specialisten meer in lijn te brengen met hun collegas in andere landen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren

  Rapport over een toekomstgerichte opleidingen- en beroepenstructuur in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbeid in Zorg en Welzijn 2014

  Dit rapport geeft inzicht in de stand van zaken op de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1: Rapport Implementatieplan prestatiebekostiging cGGZ

  Adviesrapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de invoering van prestatiebekostiging in de curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant over de nieuwe aanpak voor de bepaling van de ova voor het VWS-veld

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Basisprincipes medisch beroepsgeheim

  Uitleg over de werking van het medisch beroepsgeheim.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Allocatie professionals in de curatieve zorg

  Dit rapport is een verkenning naar de verhouding tussen overige kosten en professionals binnen de curatieve zorg. Overige kosten verwijzen hierbij naar alle kosten binnen de curatieve zorg met uitzondering van de personeelskosten voor de professionals. Professionals zijn werknemers die over speciale kwalificaties beschikken om een taak in het primaire proces uit te voeren, zoals verpleegkundigen en medici (specialisten of huisartsen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor sectorplannen zorg - Augustus 2016

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2: Notitie Budgettaire beheersing bij invoering prestatiebekostiging cGGZ

  In deze notitie brengt Zorgmarkt Advies de verschillende manieren van budgettaire beheersing bij de invoering van prestatiebekostiging in de tweedelijns curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in kaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Routekaart verduurzaming van het zorgvastgoed - ziekenhuizen

  Onderzoek door de zorgsector op welke wijze en mate aan de CO2-emissiereductie doelstelling voldaan kan worden door het opstellen van routekaarten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Routekaart Verduurzaming van het vastgoed in de langdurige zorg

  Onderzoek door de zorgsector op welke wijze en mate aan de CO2-emissiereductie doelstelling voldaan kan worden door het opstellen van routekaarten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • SEO-Rapport De relatie tussen medisch specialisten en het ziekenhuis

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspelen op veranderingen in de zorg

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Naar een duurzaam bedrijfsmodel

  Een rapport over de mogelijkheden om als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) extramurale thuiszorg in natura te verlenen op een dusdanige wijze dat er sprake is van fiscaal ondernemerschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zorgopleidingen in de polder: Evaluatie Opleidingsfonds en CBOG

  Rapport ‘Zorgopleidingen in de polder, Evaluatie Opleidingsfonds en CBOG’

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbeid in Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang 2015

  Dit rapport geeft integraal inzicht in de stand van zaken op de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn, jeugdzorg en kinderopvang (WJK) en de vooruitzichten.

  Bekijk document gepubliceerd op