Zoekresultaten  1-50 van de 786 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Arbeidsongeschiktheid en werkloosheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Antwoorden op vragen over Kamerbrief met reactie op brieven over een Deltaplan lerarentekort

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Dijkgraaf (OCW) geven antwoorden op vragen naar aanleiding van een Kamerbrief met reactie op brieven over een Deltaplan lerarentekort. De vaste Tweede Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

 • Tweede Kamer Verslag van de OJCS-Raad onderwijs en cultuur 23 en 24 november 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de formele Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) voor de onderdelen onderwijs en cultuur. Deze onderdelen vonden plaats op 23 en 24 november 2023 in Brussel. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamer Verslag van de OJCS-Raad onderwijs en cultuur 23 en 24 november 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste Kamer het verslag van de formele Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) voor de onderdelen onderwijs en cultuur. Deze onderdelen vonden plaats op 23 en 24 november 2023 in Brussel. De Tweede Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

 • Kamerbrief bij cijfers dossiers vertrouwensinspecteurs 2022-2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer het cijferoverzicht van de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs over seksueel grensoverschrijdend gedrag, psychisch en fysiek geweld of discriminatie en radicalisering in het onderwijs. Het gaat om het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho). Het gaat om het schooljaar 2022-2023. Zij bespreken de cijfers en gaan in op verdere maatregelen.

 • Stichting Islamitische School Amsterdam Specifiek onderzoek bestuur

  Rapport van de Onderwijsinspectie. Het rapport gaat over het 2e herstelonderzoek bij de Stichting Islamitische Scholen Amsterdam (ISA). Het gaat om het herstel van bestuurlijk handelen naar aanleiding van ernstige en meerdere wettelijke tekortkomingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie inspectierapport Klein Amsterdam

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de bevindingen uit het rapport van het bezoek van de Inspectie van het Onderwijs aan bassischool Klein Amsterdam. Zij stuurt het inspectierapport mee met de Kamerbrief.

 • Beslisnota bij Kamerbrief over publicatie inspectierapport Klein Amsterdam

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trends in aanvullend onderwijs Monitor aanvullend onderwijs 2023

  De monitor geeft een beeld van de stand van zaken bij aanvullend onderwijs in het schooljaar 2022-2023. Het gaat hierbij om onderwijsondersteuning buiten de reguliere schooltijd (onderwijstijd) om de schoolloopbaan van kinderen te ondersteunen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over enkele onderwerpen op het gebied van onderwijs. Onder meer lichamelijke opvoeding, wiskunde in het vmbo en leerlingenvervoer. Daarnaast gaat zij in op enkele moties en toezeggingen. Tot slot gaat zij in op de resultaten van de verkenning over aanmerken van voltijd hoogbegaafdenonderwijs als speciaal onderwijs.

 • Antwoorden vragen over Kamerbrief kansengelijkheid funderend onderwijs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang Actieprogramma Digitale School

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Digitale School. Daarnaast gaat zij in op de motie van het Tweede Kamerlid Dijk (SP). Deze verzoekt om ervoor te zorgen dat leerlingen met long covid digitaal onderwijs kunnen volgen zolang zij geen fysiek onderwijs kunnen volgen.

 • Taal en rekenen in het PABO-onderwijs: thematische analyse

  De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft een thematische analyse uitgevoerd naar taal en rekenen op de PABO. De NVAO heeft in kaart gebracht hoe de recente positieve accreditaties van de lerarenopleidingen zich verhouden tot signalen van de Onderwijsraad in het onderzoek 'Taal en rekenen in het vizier'. De ministers Dijkgraaf (OCW) en Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven hun reactie in de brief aan de Tweede Kamer van 15 december 2023 over de 'Lerarenstrategie'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2023

  De rapportage bericht over de belangrijkste ontwikkelingen voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hun arbeidsmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stichting Leren in de Tussenruimte

  Rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Het rapport bevat de bevindingen van de inspectie naar aanleiding van het onverwachte bezoek op 31 oktober 2023 bij Stichting Leren in de Tussenruimte en op basisschool Klein Amsterdam. De inspectie deed onderzoek naar de feitelijke financiële en onderwijskundige situatie van de school en de stichting. De aanleiding voor dit onderzoek was de bestuurlijke crisis binnen Stichting Leren in de Tussenruimte sinds oktober 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader Rapport Reparatiewet Reparatiewet OCW 20xx

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen het nader rapport over het wetsvoorstel Reparatiewet OCW 20## naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap. Het gaat daarbij om het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.

 • Voorstel van wet Reparatiewet OCW 20##

  Het wetsvoorstel gaat over wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap. Het gaat daarbij om het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van wet Verplichtstelling VOG aanvullend onderwijs

  Het wetsvoorstel gaat over de verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) in het aanvullend onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over berichtgeving over over sluiting Joodse school Cheider uit angst voor antisemitische incidenten en pesten Joodse leerlingen

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'Joodse school Cheider opnieuw dicht uit angst voor antisemitische incidenten' en 'Gepeste Joodse leerlingen wisselen van school'. Het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) had de vragen gesteld.

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen over de voorgang van de beleidsagenda informeel onderwijs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

 • Rapportage kwalitatieve verkenning met betrekking tot de motie Van Meenen en Paul

  Rapport van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid. Het rapport onderzoekt of het aanmerken van onderwijs aan (hoog)begaafden als speciaal onderwijs (SO) zou leiden tot structurele financiering, expertise, leerlingenvervoer en een dekkend aanbod voor het onderwijs aan (hoog) begaafde leerlingen. Aanleiding was de motie van de Tweede Kamerleden Van Meenen (D66) en Paul (VVD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Nader Rapport Reparatiewet Reparatiewet OCW 20xx

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op de schriftelijke inbreng van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bij het wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 6 oktober 2023 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WPO, het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 en het Besluit register onderwijsdeelnemers in verband met de tijdelijke inrichting van tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen voor leerplichtige nieuwkomers (Tijdelijk besluit tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2023

  De rapportage bericht over de belangrijkste ontwikkelingen over leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hun arbeidsmarkt. Het gaat om de stand van zaken in december 2023. Een eerdere versie van het rapport had de Tweede Kamer op 15 december 2023 ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptkerndoelen Nederlands en toelichtingsdocument

  Rapport van het landelijk expertisecentrum voor curriculum (SLO). Het rapport geeft een toelichting op het concept van de nieuwe kerndoelen voor Nederlands.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptkerndoelen rekenen en wiskunde en toelichtingsdocument

  Rapport van het landelijk expertisecentrum voor curriculum (SLO). Het rapport geeft een toelichting op het concept van de nieuwe kerndoelen voor rekenen en wiskunde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek teambevoegdheid 10-14-onderwijs Eindmeting 2022 - 2023

  Het rapport evalueert het experiment Teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs. Binnen 10-14-onderwijs volgen leerlingen van 10 tot 14 jaar een onderwijsprogramma met een doorlopende leerlijn van de basisschool naar de middelbare school. Het rapport onderzoekt de inzet van personeel, de bevoegdheden die daarbij een rol spelen en de effecten op de onderwijskwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over aanscherpingen particulier en thuisonderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op schriftelijke vragen over de Kamerbrief van 19 juni 2023. De brief ging over aanscherpingen op het vlak van particulier onderwijs en thuisonderwijs. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Kamerbrief van 19 juni 2023 over aanscherpingen particulier en thuisonderwijs

  Afschrift van de Kamerbrief van voormalig minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) van 19 juni 2023. De brief gaat over de hoofdlijnen van de plannen voor het aanscherpen en verbeteren van de wettelijke kaders voor het particulier onderwijs en thuisonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden schriftelijke vragen over aanscherpingen voor particulier en thuisonderwijs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Jaarwerkplan 2024 Doelen en activiteiten Inspectie van het Onderwijs

  Concept van het jaarwerkplan van de Inspectie van het Onderwijs voor het jaar 2024. De Eerste en Tweede Kamer hebben dit concept ontvangen in verband met de procedure op grond van de Wet op het Onderwijstoezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitwerking Motie Dassen/Van Weyenberg: Structurele scenario’s voor het aanbieden van schoolmaaltijden

  Het document bevat een uitwerking van verschillende mogelijke scenario’s voor een structurele vorm van schoolmaaltijden. Aanleiding was de motie van de Tweede Kamerleden Dassen (VOLT) en Van Weyenberg (D66). Deze verzocht verzocht de regering om verschillende opties uit te werken voor het structureel en laagdrempelig maken van gezonde en gevarieerde gratis schoolmaaltijden voor kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wet vrijwillige ouderbijdrage - Mogelijke gevolgen voor extra-curriculair aanbod van de profielscholen

  Bijlage bij het rapport Schoolkostenmonitor po, vo, mbo 2022-2023 over de mogelijke gevolgen voor extra-curriculair aanbod van de profielscholen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies RvS Reparatiewet OCW 20##

  De Raad van State (RvS) geeft advies over het wetsvoorstel Reparatiewet OCW 20##. Het wetsvoorstel gaat over wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap. Het gaat daarbij om het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over de beleidsagenda informeel onderwijs

  Minister  Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op vragen over haar brief van 24 mei 2023 over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over manifest over inclusieve stilteruimtes op onderwijsinstellingen

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het manifest 'Stilteruimtes ter bevordering van het welzijn en diversiteits- en inclusiebeleid op onderwijsinstellingen' van studentenorganisaties en belangenorganisaties. Het Tweede Kamerlid Van Baarle (Denk) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over opzet en vraagstelling periodieke rapportage Kansengelijkheid funderend onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de opzet en vraagstelling van de rapportage over het thema kansengelijkheid in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs). De voorbereiding voor deze rapportage vindt plaats in de 2e helft van 2023 en het 1e kwartaal van 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over opzet en vraagstelling periodieke rapportage Kansengelijkheid funderend onderwijs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over digitalisering in funderend onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer zijn visie op mijn visie op digitalisering in het funderend onderwijs en wat hij doet om deze visie te realiseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht ingekomen reacties Ringen naar onderwerp

  Het overzicht bevat de reacties van de PO-Raad (Primair Onderwijs) en VO-Raad (Voortgezet Onderwijs) en andere organisaties op de bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Ring 2 17 mei 2023

  Het verslag gaat over het overleg van vertegenwoordigers van Ring 2 (onderwijsorganisties) met de Inspectie van het Onderwijs dat plaats vond op 17 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs

  Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs. Het onderzoekskader beschrijft de inrichting van het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs (basisonderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Peil.Burgerschap Einde speciaal (basis)onderwijs 2020-2021

  Het onderzoek Peil.Burgerschap einde speciaal (basis)onderwijs 2020-2021 geeft zicht op de burgerschapscompetenties van schoolverlaters in het speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs. Daarnaast brengt het onderzoek het onderwijs in burgerschapsvorming op de deelnemende scholen in kaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie pilot Tweetalig Primair Onderwijs Eindmeting schooljaar 2021/2022

  Het rapport evalueert de pilot voor tweetalig primair onderwijs (tpo) op 12 basisscholen. Het onderzoekt de vormgeving van het tpo op de 12 scholen en het effect van tpo op de Engelse en Nederlandse taalvaardigheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Breed gesprek governance en (mede)zeggenschap Regioplan

  Het rapport gaat over de bestuursstructuur in de schoolorganisaties en bestuursorganisaties in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief aan schoolbesturen aangaande aanvullend onderwijs

  Afschrift van de brief van minister Dijkgraaf (OCW) aan schoolbesturen over aanvullend onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamerbrief met verslag OJCS-Raad onderwijs en cultuur mei 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer een brief met het verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) voor de onderdelen onderwijs en cultuur/AV. Deze vond plaats op 15 en 16 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamerbrief met verslag OJCS-Raad onderwijs en cultuur mei 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer een brief met het verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) voor de onderdelen onderwijs en cultuur/AV. Deze vond plaats op 15 en 16 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op doelgroepenonderzoek onderwijs aan nieuwkomers po en vo

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanscherpingen particulier en thuisonderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van zijn plannen voor het aanscherpen en verbeteren van de wettelijke kaders voor het particulier onderwijs en thuisonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op