Zoekresultaten  1-20 van de 96 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Bodemverwijder
 • Review Onderzoek Granuliet over de Maas Bijlagenrapport Deel 4

  De bijlage bevat de resultaten van grondwatermonsters en oppervlaktewatermonsters in de Westplas en Moleneindse Waard.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan Staatstoezicht op de Mijnen 2023

  In dit jaarplan geeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een beeld van haar prioriteiten voor 2023. Jaarplan Staatstoezicht op de Mijnen 2023 (PDF | 33 pagina's | 312 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem

  Advies over het het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem in het kader van de Omgevingswet door de Integrale Adviescommissie-Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Planmonitor NOVI 2023 Mogelijke verstedelijking: risico’s voor kwetsbare gebieden

  Rapport het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De Planmonitor NOVI brengt de mogelijke invloed in beeld van ruimtelijke ontwikkelingen op kwetsbare waarden op het gebied van water, bodem, cultuurhistorie, natuur en landschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Milieuhygiënische kwaliteit LD-staalslakken

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport bevat een literatuurstudie over de staalproductie. Het gaat om het oxystaalproces, de samenstelling van de LD-staalslakken, de toepassingen van staalslakken als bouwstof en de milieueffecten hiervan. Staalslakken zijn een restproduct bij productie van staal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handboek Milieuprijzen 2023

  Milieuprijzen zijn kengetallen die de maatschappelijke schade van milieuvervuiling berekenen en uitdrukken in euro’s per kilogram vervuilende stof. Door milieuprijzen in euro’s schade uit te drukken kunnen deze onderling worden gewogen en vergeleken met financiële parameters zoals in maatschappelijke kosten-batenanalyses, maatschappelijke businesscases en levenscyclusanalyses. Het handboek geeft voor meer dan 3.000 milieugevaarlijke stoffen kengetallen voor waardering voor emissies naar lucht, water en bodem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning van voor- en nadelen van Aqua Nitrosa-extractie in het bodembeleid

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport verkent de voordelen en nadelen van de  Aqua Nitrosa-beoordeling in het bodembeleid. Het gaat daarbij in op de vraag of Aqua Nitrosa-beoordeling van de chemische verontreiniging van landbodem – naast de waterbodem/diepe plassen een beleidsoptie is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gaswinning op de Noordzee - En de afspraken daarover in het Akkoord voor de Noordzee

  Dit rapport onderzoekt de vraag of de gaswinning op de Noordzee past binnen de afspraken daarover in het Noordzeeakkoord. Gaswinning op de Noordzee - En de afspraken daarover in het Akkoord voor de Noordzee (PDF | 61 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwalitatieve evaluatie van RHDHV-rapport 'Onderzoek oliewinning Schoonebeek'

  Kwalitatieve evaluatie TNO van RHDHV rapport 'Onderzoek Oliewinning Schoonebeek'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Microplastics in soil systems, from source to path to protection goals

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM. Het rapport brengt de beschikbare kennisbasis over microplastic in de bodem samen. Het beschrijft wat de bronnen zijn van microplastic en via welke routes deze in de bodem terechtkomen. Het rapport wijst ook uit dat er meer kennisopbouw nodig is over veel aspecten rondom (micro)plastic in de bodem. Microplastics in soil systems, from source to path to protection goals (PDF | 114 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord Aanvullingswet bodem

  Minister Van Veldhoven reageert op vragen en opmerkingen over het ontwerp van het Aanvullingsbesluit bodem naar de Tweede Kamer. Zij doet dit in het kader van de voorhangprocedure over dit ontwerpbesluit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek 2022

  Dit rapport onderzoekt of injectie van productiewater van de oliewinning in Schoonebeek in lege gasvelden in Twente nog steeds de meest geschikte verwerkingsmethode is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Per- and Polyfluoro Alkyl Substances

  Het rapport bevat de resultaten van het ringonderzoek PFAS bij laboratoria in Nederland, België en Zweden. Per- and Polyfluoro Alkyl Substances (PDF | 168 pagina's | 12,8 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederland Extractive Industries Transparency Initiative (NL-EITI) Rapport 2017

  Dit rapport stelt feitelijke en begrijpelijke informatie transparant beschikbaar over de delfstoffenwinning in Nederland en de financiële stromen tussen de delfstoffenindustrie en de Nederlandse overheid. Ook komt het belang van duurzaamheid en de transitie naar een duurzame energievoorziening aan bod. Dit rapport verschijnt zal vanaf nu jaarlijks verschijnen. Het Nederlandse deel van het EITI (de gas-, olie- en zoutindustrie) bestaat onder ander uit de Rijksoverheid, verschillende sectoren en ngo’s. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bouwen aan Vertrouwen

  Het rapport gaat over de herijking van het diepe -plassen-beleid. Het gaat daarbij om de aansluiting van de wetgeving voor bodem en water op elkaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Update of ecological risk limits for arsenic in soil

  Engelstalig rapport. Het rapport bevat nieuwe Nederlandse ecologische risicogrenzen voor arseen in de bodem van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reconciliatie van betaalstromen, rapport 2020 (nieuwe versie)

  Cijfermatige weergave van de afdrachten van Nederlandse bedrijven in de delfstoffenindustrie aan de overheid in 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Taskforce Versterking Kwalibo-stelsel plan van aanpak (eindrapport)

  Plan van aanpak van de taskforce herinrichting bodemstelsel voor verbeteringen in het Kwalibo-stelsel. Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reconciliatie van betaalstromen, rapport 2019

  Cijfermatige weergave van de afdrachten van Nederlandse bedrijven in de delfstoffenindustrie aan de overheid in 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht (controle)verplichtingen van met AEC-bodemas aangelegde IBC-werken

  Het rapport bevat een bureaustudie naar de verplichtingen bij IBC-werken van AEC-bodemas in verschillende tijdsperioden. AEC-bodemas is het restant dat ontstaat bij verbranding van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafval of grofafval in een AfvalVerbrandingsInstallatie (AVI) of AfvalEnergieCentrale (AEC). IBC staat voor isolatie, beheers en controle. Overzicht (controle)verplichtingen van met AEC-bodemas aangelegde IBC-werken (PDF | 43 pagina's | 2,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op