Zoekresultaten  1-10 van de 344 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Bodemverwijder
 • PFAS in Europees water

  In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is in een literatuurstudie in beeld gebracht wat er bekend is over de aanwezigheid van PFAS in water in Europa. De kennisontwikkeling over PFAS, en de effecten van deze groep stoffen gaat snel. Ook worden veel soorten PFAS op veel plekken worden aangetroffen, en spannen diverse lidstaten zich in om de blootstelling te reduceren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Verzamelbrief bodem en ondergrond

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht (controle)verplichtingen van met AEC-bodemas aangelegde IBC-werken

  Het rapport bevat een bureaustudie naar de verplichtingen bij IBC-werken van AEC-bodemas in verschillende tijdsperioden. AEC-bodemas is het restant dat ontstaat bij verbranding van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafval of grofafval in een AfvalVerbrandingsInstallatie (AVI) of AfvalEnergieCentrale (AEC). IBC staat voor isolatie, beheers en controle.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Microplastics in soil systems, from source to path to protection goals s

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM. Het rapport brengt de beschikbare kennisbasis over microplastic in de bodem samen. Het beschrijft wat de bronnen zijn van microplastic en via welke routes deze in de bodem terechtkomen. Het rapport wijst ook uit dat er meer kennisopbouw nodig is over veel aspecten rondom (micro)plastic in de bodem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het bericht 'Twee gasboringen voor drie verlaten stallen: hoe de stikstofhandel in een Drents dorp juist tot meer uitstoot leidt'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gaswinning op de Noordzee - En de afspraken daarover in het Akkoord voor de Noordzee

  Dit rapport onderzoekt de vraag of de gaswinning op de Noordzee past binnen de afspraken daarover in het Noordzeeakkoord.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 Bestuurlijke afspraken bodem en ondergrond 2023-2030

  Bijlage bij de Kamerbrief over bestuurlijke afspraken Bodem en ondergrond en verdeling bodemsaneringsmiddelen. De bijlage bevat bestuurlijke afspraken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Interprovinciaal overleg (IPO), de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW). De afspraken gaan over bodemsanering en verbetering van de bodemkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effecten van het KEM - Evaluatieonderzoek naar het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw

  Een evaluatieonderzoek naar het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2021 Jaarrapportage Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM)

  Dit is de 4e jaarrapportage van het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM). In dit rapport komen vooral de tot en met december 2021 uitgevoerde inhoudelijke activiteiten en resultaten aan de orde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief voorzitter KEM aan ministerie van EZK over KEM jaarrapportage 2021

  De voorzitter van het onafhankelijke KEM wetenschappelijk expert panel stuurt het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) Jaarrapportage 2021 naar het ministerie van EZK. 

  Bekijk document gepubliceerd op