Zoekresultaten  1-50 van de 290 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Bodemverwijder
Thema: Waterverwijder
 • Landelijk Crisisplan Hoogwater en Overstromingen

  Het doel van het Landelijk Crisisplan Hoogwater en Overstromingen is het bijdragen aan een effectieve crisisbeheersing tijdens de dreiging op of een feitelijke overstroming in Europees Nederland. Het beoogt te waarborgen dat tijdens een (dreigende) overstromingscrisis zoveel als mogelijk wordt gewerkt volgens de generieke crisisstructuur van de (Rijks)overheid, aangevuld met specifieke kennis en expertise benodigd om de (potentiële) gevolgen zoveel als mogelijk te beperken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Review Onderzoek Granuliet over de Maas Bijlagenrapport Deel 4

  De bijlage bevat de resultaten van grondwatermonsters en oppervlaktewatermonsters in de Westplas en Moleneindse Waard.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan Staatstoezicht op de Mijnen 2023

  In dit jaarplan geeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een beeld van haar prioriteiten voor 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem

  Advies over het het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem in het kader van de Omgevingswet door de Integrale Adviescommissie-Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Planmonitor NOVI 2023 Mogelijke verstedelijking: risico’s voor kwetsbare gebieden

  Rapport het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De Planmonitor NOVI brengt de mogelijke invloed in beeld van ruimtelijke ontwikkelingen op kwetsbare waarden op het gebied van water, bodem, cultuurhistorie, natuur en landschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verbeterplan WML

  Het Verbeterplan voor drinkwaterbedrijf WML naar aanleiding van de Prestatievergelijking 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handboek Milieuprijzen 2023

  Milieuprijzen zijn kengetallen die de maatschappelijke schade van milieuvervuiling berekenen en uitdrukken in euro’s per kilogram vervuilende stof. Door milieuprijzen in euro’s schade uit te drukken kunnen deze onderling worden gewogen en vergeleken met financiële parameters zoals in maatschappelijke kosten-batenanalyses, maatschappelijke businesscases en levenscyclusanalyses. Het handboek geeft voor meer dan 3.000 milieugevaarlijke stoffen kengetallen voor waardering voor emissies naar lucht, water en bodem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bouwen aan Vertrouwen

  Het rapport gaat over de herijking van het diepe -plassen-beleid. Het gaat daarbij om de aansluiting van de wetgeving voor bodem en water op elkaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Strategische Belangen van de Nederlandse Maritieme Maakindustrie

  Het ministerie van EZK heeft The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) gevraagd onderzoek te doen als input voor de bouwstenen 0, 1 en 3 van de Sectoragenda voor de Nederlandse maritieme maakindustrie (MMI). Daarbij wordt voortgebouwd op de in opdracht van EZK door HCSS opgestelde 'Discussienotitie. Naar een Sectoragenda voor de Maritieme Maakindustrie'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • PFAS in Europees water

  In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is in een literatuurstudie in beeld gebracht wat er bekend is over de aanwezigheid van PFAS in water in Europa. De kennisontwikkeling over PFAS, en de effecten van deze groep stoffen gaat snel. Ook worden veel soorten PFAS op veel plekken worden aangetroffen, en spannen diverse lidstaten zich in om de blootstelling te reduceren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring van 5 Rijkswaterstaatswerken waarin TGG is toegepast Monitoringsrapportage 2021

  Het rapport gaat over de monitoring van de toepassing van Thermisch Gereinigde Grond (TGG) in grondwater en oppervlaktewater op de plaats van 5 Rijkswaterstaatswerken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • No guts, no Hollands Glorie! - sectoragenda maritieme maakindustrie

  De sectoragenda geeft aan hoe belangrijk de scheepsbouw is voor Nederland. Er wordt gekeken waar de kansen liggen. Hoe de maritieme sector weer versterkt kan worden. En hoe onwenselijke afhankelijkheden op bijvoorbeeld veiligheidsgebied voorkomen kunnen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Groennormen in de stad en omgeving

  In deze rapportage brengt Wageningen University & Research WUR de wetenschappelijke basis voor groennormen in kaart, evenals de ervaringen met groennormen van andere overheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bescherming Nationale Grondwater Reserves

  Rapport over hoe Nationale Grondwater Reserves (NGR’s) beschermd kunnen worden. NGR’s zijn gebieden met diep gelegen, zeer oude en schone grondwatervoorraden, die eeuwenlang goed bewaard zijn gebleven. Deze voorraden zijn waardevol als natuurlijk kapitaal en kunnen worden ingezet voor de drinkwatervoorziening als ontwikkelingen in de verre toekomst daartoe aanleiding geven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kernpuntenverslag wetenschappelijke reviewcommissie kamerbrief Water-Bodem- Sturend

  Het rapport bevat een wetenschappelijke review van de kernpunten van het voornemen van het kabinet om water en bodem sturend te maken bij toekomstige besluitvorming over ruimtruimtelijke ordening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale Grondwater Reserves: Programmavoorstel 3-D kartering en beleidsontwikkeling

  Dit rapport beschrijft een plan van aanpak voor de 3-dimensionale kartering van Nationale Grondwater Reserves.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning welvaartseffecten STRONG

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Loodinname via kraanwater. Gezondheidsrisico’s voor specifieke groepen

  De Gezondheidsraadcommissie Signalering gezondheid en milieu beschrijft waar de grootste gezondheidsrisico’s zitten van loodinname via kraanwater en geeft adviezen over maatregelen om die loodinname te beperken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • SWOT analyse van de Nederlandse maritieme maakindustrie

  Deze SWOT analyse is uitgevoerd door Netherlands Maritime Technology op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De analyse is onderdeel (bouwsteen 2) van de Sectoragenda maritieme maakindustrie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bouwstenen Maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving

  Het achterliggende bouwstenenrapport bij de Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Milieuhygiënische kwaliteit LD-staalslakken

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport bevat een literatuurstudie over de staalproductie. Het gaat om het oxystaalproces, de samenstelling van de LD-staalslakken, de toepassingen van staalslakken als bouwstof en de milieueffecten hiervan. Staalslakken zijn een restproduct bij productie van staal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Loont een dubbele doelstelling van waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit? E

  Het rapport bevat een onafhankelijke analyse van 10 voorbeeldprojecten naar de mogelijke besparingen, baten en kosten die een dubbele doelstelling voor de ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid met zich meebrengt op verschillende beleidsterreinen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Microplastics in soil systems, from source to path to protection goals

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM. Het rapport brengt de beschikbare kennisbasis over microplastic in de bodem samen. Het beschrijft wat de bronnen zijn van microplastic en via welke routes deze in de bodem terechtkomen. Het rapport wijst ook uit dat er meer kennisopbouw nodig is over veel aspecten rondom (micro)plastic in de bodem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Financierbaarheid drinkwatersector

  Het rapport onderzoekt de effecten (voordelen en nadelen) van verschillende typen van (winst)regulering op het besturingsmodel van drinkwaterbedrijven. Het geeft aanbevelingen om de veiligstelling van de drinkwatervoorziening op de langere termijn te borgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek 2022

  Dit rapport onderzoekt of injectie van productiewater van de oliewinning in Schoonebeek in lege gasvelden in Twente nog steeds de meest geschikte verwerkingsmethode is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning van voor- en nadelen van Aqua Nitrosa-extractie in het bodembeleid

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport verkent de voordelen en nadelen van de  Aqua Nitrosa-beoordeling in het bodembeleid. Het gaat daarbij in op de vraag of Aqua Nitrosa-beoordeling van de chemische verontreiniging van landbodem – naast de waterbodem/diepe plassen een beleidsoptie is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gaswinning op de Noordzee - En de afspraken daarover in het Akkoord voor de Noordzee

  Dit rapport onderzoekt de vraag of de gaswinning op de Noordzee past binnen de afspraken daarover in het Noordzeeakkoord.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksvragen: Borgen financiële gezondheid drinkwaterbedrijven

  Het rapport gaat over vooronderzoek voor 1 of meer onderzoeken naar de financierbaarheid van de drinkwatersector. Het bevat de vragen die de belanghebbenden in de drinkwatersector graag beantwoord willen zien.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief BIT-advies project BEST2DO

  Adviesbrief van het Adviescollege ICT-Toetsing (AcICT) over het project BEST2DO van Rijkswaterstaat. Het project richt zich op het functioneren van de bedieningssystemen en besturingssystemen Hartelkering (BESH) en locomobiel Maeslantkering (BESL) op de lange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • PFAS in Nederlands drinkwater vergeleken met de nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn en relatie met gezondheidskundige grenswaarde van EFSA

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM onderzoekt of het Nederlandse drinkwater voldoet aan de normen voor PFAS-stoffen in de nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn (DWR). Deze richtlijn gaat in op uiterlijk 12 januari 2026.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Stichting Waternet

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) doet onderzoek naar de cybersecurity en besturing bij Stichting Waternet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwalitatieve evaluatie van RHDHV-rapport 'Onderzoek oliewinning Schoonebeek'

  Kwalitatieve evaluatie TNO van RHDHV rapport 'Onderzoek Oliewinning Schoonebeek'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programma Noordzee 2022 – 2027

  Het Programma Noordzee 2022-2027 richt zich op het bereiken van een duurzaam en veilig gebruik van de Noordzee dat bijdraagt aan de maatschappelijke, economische en ecologische doelstellingen van Nederland. Het plan is als bijlage onderdeel van het Nationaal Water Programma 2022-2027.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Naar nieuwe vormen van decentraal bestuur

  Advies waarin samenhangende aanbevelingen worden gedaan voor een andere en betere ordening van het decentraal bestuur in Nederland (bestuur door gemeenten, provincies en waterschappen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Programma Noordzee 2022 – 2027

  Het Ontwerp Programma Noordzee 2022 – 2027 is als bijlage onderdeel van het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek oliewinning Schoonebeek

  Rapport van Royal HaskoningDHV getiteld 'Onderzoek Oliewinning Schoonebeek'. Dit onderzoek heeft betrekking op de oliewinning uit het Schoonebeek veld en de verwerking van het daarbij meegeproduceerde water.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederland Extractive Industries Transparency Initiative (NL-EITI) Rapport 2018

  Dit rapport stelt feitelijke en begrijpelijke informatie beschikbaar over de delfstoffenwinning in Nederland en de financiële stromen tussen de delfstoffenindustrie en de Nederlandse overheid. Ook komt het belang van duurzaamheid en de transitie naar een duurzame energievoorziening aan bod. Het NL-EITI rapport verschijnt jaarlijks. Het Nederlandse deel van het EITI (de gas-, olie- en zoutindustrie) bestaat onder ander uit de Rijksoverheid, verschillende sectoren en ngo’s. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Open blik, helder beeld

  Het rapport bevat een analyse van de consultatie over geborgde zetels in waterschapsbesturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategie & Programma 2012-2016

  Dit voorliggende (inmiddels alweer derde) vijfjarenplan ‘Strategie en Programma 2012 – 2016’ geeft aan welke verwachtingen en eisen er bij de diverse ‘stakeholders’ leven en hoe daarmee om te gaan in de komende vijf jaar. Het is een lijvig document geworden waarin de ‘staat van de delfstofwinning in Nederland’ wordt geschetst. Naast feiten en cijfers biedt het rapport inzicht in trends en verwachtingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord Aanvullingswet bodem

  Minister Van Veldhoven reageert op vragen en opmerkingen over het ontwerp van het Aanvullingsbesluit bodem naar de Tweede Kamer. Zij doet dit in het kader van de voorhangprocedure over dit ontwerpbesluit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Per- and Polyfluoro Alkyl Substances

  Het rapport bevat de resultaten van het ringonderzoek PFAS bij laboratoria in Nederland, België en Zweden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Nationaal Water Programma 2022–2027

  Het Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP) beschrijft de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en het beheer van de rijkswateren en rijksvaarwegen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage 2021 Waterinjectie Twente

  Sinds 2011 injecteert NAM water, afkomstig van de oliewinning in Schoonebeek, in lege gasvelden in Twente. In dit jaarlijkse rapport beschrijft NAM de hoeveelheid en samenstelling van het geïnjecteerde water.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederland Extractive Industries Transparency Initiative (NL-EITI) Rapport 2017

  Dit rapport stelt feitelijke en begrijpelijke informatie transparant beschikbaar over de delfstoffenwinning in Nederland en de financiële stromen tussen de delfstoffenindustrie en de Nederlandse overheid. Ook komt het belang van duurzaamheid en de transitie naar een duurzame energievoorziening aan bod. Dit rapport verschijnt zal vanaf nu jaarlijks verschijnen. Het Nederlandse deel van het EITI (de gas-, olie- en zoutindustrie) bestaat onder ander uit de Rijksoverheid, verschillende sectoren en ngo’s. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage 2020 Waterinjectie Twente

  Sinds 2011 injecteert NAM water, afkomstig van de oliewinning in Schoonebeek, in lege gasvelden in Twente. In dit jaarlijkse rapport beschrijft NAM de hoeveelheid en samenstelling van het geïnjecteerde water.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Feitenrelaas Grondwater factsheets en samenvatting knelpunten

  Factsheet bij het rapport 'Grondwater: onzichtbaar en onmisbaar' van de Studiegroep Grondwater. De factsheet geeft een feitenoverzicht over de verdroging van Hoog Nederland. Het overzicht gaat in op de (grond)waterafhankelijke functies (hoofdstuk 2), waterbalans (hoofdstuk 3) en handelingsperspectieven om verdroging en droogte tegen te gaan (hoofdstuk 4). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek wendbaarder belastingstelsel waterschappen

  Het onderzoek richt zich op juridische mogelijkheden om de fiscale waterschapswetgeving flexibeler (wendbaarder) te maken en daarbij rekening te houden met de wensen van de waterschappen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Update of ecological risk limits for arsenic in soil

  Engelstalig rapport. Het rapport bevat nieuwe Nederlandse ecologische risicogrenzen voor arseen in de bodem van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Drinkwaterkwaliteit 2021

  In het rapport beoordeelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of het drinkwater in 2021 voldeed aan de kwaliteitseisen van het Drinkwaterbesluit. De ILT baseert haar oordeel op de controles van de drinkwaterkwaliteit die de drinkwaterbedrijven in 2021 hebben uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op