Zoekresultaten  1-20 van de 299 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Bodemverwijder
Thema: Waterverwijder
 • Nieuw vandaag

  Onderzoek naar de aanwezigheid van kwarts, metalen en stofsamenstelling te Apeldoorn

  Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van ProRail BV naar de aanwezigheid van kwarts, respirabel kwarts, metalen en de stofsamenstelling in en om woningen te Apeldoorn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Doorlichting agentschap KNMI

  Het rapport bevat de 5-jarige doorlichting van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) als agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Signaalrapportage Drinkwater steeds schaarser: provincie neem verantwoordelijkheid

  Rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het rapport uit zorgen over de drinkwatervoorziening in Nederland. De inspectie stuurt aan op de invulling die provincies, waterschappen en gemeenten moeten geven aan hun wettelijke zorgplicht voor de bescherming van drinkwaterbronnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie versie december 2023

  Het document bevat een aangepast handelingskader voor het omgaan met PFAS-houdende grond en baggerspecie. De aanpassing geldt vanaf 1 januari 2024, gelijktijdig met de Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet WFSR Toelichting analyse selectie synthetische drugs in digestaat

  Document van Wageningen University. Het document beschrijft de analysemeethode voor de detectie van de eindproducten (de actieve stof zelf) van de drugssynthese van 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Integraal Riviermanagement Kengetallen kosten-batenanalyse

  Het rapport bevat een Kengetallen kosten-batenanalyse (KKBA) voor het Programma Integraal Riviermanagement (IRM). uit te voeren in plaats van een MKBA. De KKBA IRM geeft op hoofdlijnen inzicht in de kosten en baten van 3 beleidsalternatieven en het voorkeursalternatief, in vergelijking met het nulalternatief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • PlanMER Programma Integraal Riviermanagement

  Het rapport bevat een planMER voor het Programma Integraal Riviermanagement (IRM). MER staat voor milieueffectrapportage.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Naar een toekomstbestendig rivierengebied Ontwerp Programma Integraal Riviermanagement

  Het rapport bevat het ontwerp voor het Programma Integraal Riviermanagement (IRM). In het programma werkt het Rijk samen met provincies en waterschappen aan een nieuwe koers voor de inrichting en het beheer van de grote rivieren in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage – Q3 2023 Milieudossiers

  De kwartaalrapportage geeft een overzicht van de stand van zaken van Europese Milieudossiers in het 3e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Strategische Belangen van de Nederlandse Maritieme Maakindustrie

  Het ministerie van EZK heeft The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) gevraagd onderzoek te doen als input voor de bouwstenen 0, 1 en 3 van de Sectoragenda voor de Nederlandse maritieme maakindustrie (MMI). Daarbij wordt voortgebouwd op de in opdracht van EZK door HCSS opgestelde 'Discussienotitie. Naar een Sectoragenda voor de Maritieme Maakindustrie'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • SWOT analyse van de Nederlandse maritieme maakindustrie

  Deze SWOT analyse is uitgevoerd door Netherlands Maritime Technology op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De analyse is onderdeel (bouwsteen 2) van de Sectoragenda maritieme maakindustrie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • No guts, no Hollands Glorie! - sectoragenda maritieme maakindustrie

  De sectoragenda geeft aan hoe belangrijk de scheepsbouw is voor Nederland. Er wordt gekeken waar de kansen liggen. Hoe de maritieme sector weer versterkt kan worden. En hoe onwenselijke afhankelijkheden op bijvoorbeeld veiligheidsgebied voorkomen kunnen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring van 5 Rijkswaterstaatswerken waarin TGG is toegepast Monitoringsrapportage 2021

  Het rapport gaat over de monitoring van de toepassing van Thermisch Gereinigde Grond (TGG) in grondwater en oppervlaktewater op de plaats van 5 Rijkswaterstaatswerken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Loont een dubbele doelstelling van waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit? E

  Het rapport bevat een onafhankelijke analyse van 10 voorbeeldprojecten naar de mogelijke besparingen, baten en kosten die een dubbele doelstelling voor de ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid met zich meebrengt op verschillende beleidsterreinen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nu voor later - Nationaal Deltaprogramma 2024

  Het Deltaprogramma 2024 rapporteert over de voortgang en de wijzigingen in het Deltaprogramma en over de maatregelen voor de komende jaren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nu voor later Deltaprogramma 2024 Hoofdlijnen

  De hoofdlijnenbrochure biedt een snelle blik op de voortgang en de aandachtspunten van het Deltaprogramma 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omwonenden en diepe plassen Een belevingsonderzoek

  Het rapport onderzoekt de randvoorwaarden die gelden voor burgers en omwonenden om vertrouwen te hebben in het proces van verondiepen van diepe plassen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning van voor- en nadelen van Aqua Nitrosa-extractie in het bodembeleid

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport verkent de voordelen en nadelen van de  Aqua Nitrosa-beoordeling in het bodembeleid. Het gaat daarbij in op de vraag of Aqua Nitrosa-beoordeling van de chemische verontreiniging van landbodem – naast de waterbodem/diepe plassen een beleidsoptie is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief BIT-advies project BEST2DO

  Adviesbrief van het Adviescollege ICT-Toetsing (AcICT) over het project BEST2DO van Rijkswaterstaat. Het project richt zich op het functioneren van de bedieningssystemen en besturingssystemen Hartelkering (BESH) en locomobiel Maeslantkering (BESL) op de lange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Planmonitor NOVI 2023 Mogelijke verstedelijking: risico’s voor kwetsbare gebieden

  Rapport het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De Planmonitor NOVI brengt de mogelijke invloed in beeld van ruimtelijke ontwikkelingen op kwetsbare waarden op het gebied van water, bodem, cultuurhistorie, natuur en landschap.

  Bekijk document gepubliceerd op