Zoekresultaten  1-10 van de 480 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Bodemverwijder
Thema: Waterverwijder
Thema: Overheidsfinanciënverwijder
 • Doorlichting agentschap KNMI

  Het rapport bevat de 5-jarige doorlichting van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) als agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Signaalrapportage Drinkwater steeds schaarser: provincie neem verantwoordelijkheid

  Rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het rapport uit zorgen over de drinkwatervoorziening in Nederland. De inspectie stuurt aan op de invulling die provincies, waterschappen en gemeenten moeten geven aan hun wettelijke zorgplicht voor de bescherming van drinkwaterbronnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie versie december 2023

  Het document bevat een aangepast handelingskader voor het omgaan met PFAS-houdende grond en baggerspecie. De aanpassing geldt vanaf 1 januari 2024, gelijktijdig met de Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet WFSR Toelichting analyse selectie synthetische drugs in digestaat

  Document van Wageningen University. Het document beschrijft de analysemeethode voor de detectie van de eindproducten (de actieve stof zelf) van de drugssynthese van 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Integraal Riviermanagement Kengetallen kosten-batenanalyse

  Het rapport bevat een Kengetallen kosten-batenanalyse (KKBA) voor het Programma Integraal Riviermanagement (IRM). uit te voeren in plaats van een MKBA. De KKBA IRM geeft op hoofdlijnen inzicht in de kosten en baten van 3 beleidsalternatieven en het voorkeursalternatief, in vergelijking met het nulalternatief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • PlanMER Programma Integraal Riviermanagement

  Het rapport bevat een planMER voor het Programma Integraal Riviermanagement (IRM). MER staat voor milieueffectrapportage.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Naar een toekomstbestendig rivierengebied Ontwerp Programma Integraal Riviermanagement

  Het rapport bevat het ontwerp voor het Programma Integraal Riviermanagement (IRM). In het programma werkt het Rijk samen met provincies en waterschappen aan een nieuwe koers voor de inrichting en het beheer van de grote rivieren in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage – Q3 2023 Milieudossiers

  De kwartaalrapportage geeft een overzicht van de stand van zaken van Europese Milieudossiers in het 3e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Strategische Belangen van de Nederlandse Maritieme Maakindustrie

  Het ministerie van EZK heeft The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) gevraagd onderzoek te doen als input voor de bouwstenen 0, 1 en 3 van de Sectoragenda voor de Nederlandse maritieme maakindustrie (MMI). Daarbij wordt voortgebouwd op de in opdracht van EZK door HCSS opgestelde 'Discussienotitie. Naar een Sectoragenda voor de Maritieme Maakindustrie'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • SWOT analyse van de Nederlandse maritieme maakindustrie

  Deze SWOT analyse is uitgevoerd door Netherlands Maritime Technology op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De analyse is onderdeel (bouwsteen 2) van de Sectoragenda maritieme maakindustrie.

  Bekijk document gepubliceerd op