Zoekresultaten  1-20 van de 90 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Verkeerverwijder
Thema: Geluidverwijder
 • Eindrapport haalbaarheidsstudie T-rijbewijs lichte voertuigen

  Het rapport onderzoekt het nut, de noodzakelijkheid en de haalbaarheid van de invoering van een aparte T-rijbewijscategorie voor lichte voertuigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota elektrificering snorfietsen bromfiets

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota elektrificering snorfietsen bromfiets (PDF | 14 pagina's | 282 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nadere memorie van antwoord bij nadere memorie van antwoord wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op nadere vragen naar aanleiding van de memorie van antwoord over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enige andere wetten. De Eerste Kamerfracties van BBB en GroenLinks - PvdA hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek verkeersveiligheid besturen lichte T-voertuigen met B- rijbewijs

  Het rapport analyseert het effect op de verkeersveiligheid als houders van een B- rijbewijs lichte voertuigen uit de rijbewijscategorie T mogen besturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport onderzoek verkeersveiligheid lichte T-voertuigen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord wetsvoorstel Onafhankelijke Goedkeuringsinstantie voertuigen

  Minister Harbers (IenW) reageert op vragen en opmerkingen van de Eerste Kamerfracties van PvdA en GroenLinks over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enige andere wetten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Memorie van antwoord wetsvoorstel Onafhankelijke Goedkeuringsinstantie voertuigen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding verslag over wetsvoorstel onafhankelijke goedkeuringsinstantie RDW

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten. Het wetsvoorstel gaat over het laten vervallen van de mogelijkheid tot het aanwijzen van bijzondere bromfietsen en het mogelijk maken van invoering van het kader voor lichte elektrische voertuigen door een onafhankelijke goedkeuringsinstantie, de RDW. Daarnaast bevat het wetsvoorstel enkele andere wijzigingen. Nota naar aanleiding verslag over wetsvoorstel onafhankelijke goedkeuringsinstantie RDW (PDF | 24 pagina's | 676 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar Wob-/Woo-verzoek over invoering helmplicht voor snorfietsers - Openbaar gemaakte documenten

  Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de invoering van de helmplicht voor snorfietsers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport onderzoek verkeersveiligheid lichte T-voertuigen

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Verkeersveiligheid besturen lichte T-voertuigen met B-rijbewijs'. Hij gaat in op de bevindingen uit de rapportage.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan Programma Onbemande Luchtvaart 2023-2025

  Het actieplan beschrijft de doelen en de activiteiten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor de onbemande luchtvaart in de jaren 2023-2025. Hij stuurt de  'Beleidsregel nadeelcompensatie overschrijding grenswaarden geluid Schiphol' mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de Strandrups in Noordwijk

  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat komend strandseizoen een einde lijkt te komen aan de zogenaamde Strandrups van Noordwijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so Beleidsdoorlichting geluid

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de Beleidsdoorlichting geluid van 18 april 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over keuringen psychologische geschiktheid machinisten

  Besluit op een verzoek om informatie over keuringen psychologische geschiktheid van machinisten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek wetgeving preventie gehoorschade

  Verkenning wetgeving op het gebied van maximumgeluidsnormen in Nederland gebaseerd op een internationale vergelijking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging BBT afvalverbranding en wijziging richtlijn omgevingslawaai

  Ontwerpbesluit voor de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving naar de Tweede Kamer. De wijziging heeft te maken met wijziging van het BBT afvalverbranding en de wijziging richtlijn omgevingslawaai. Ontwerpbesluit wijziging BBT afvalverbranding en wijziging richtlijn omgevingslawaai (PDF | 30 pagina's | 913 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet - Advies Raad van State en nader rapport

  Advies en nader rapport van de Raad van State over het aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag invoeringswet geluidproductieplafonds

  Nota naar aanleiding van het verslag invoeringswet geluidproductieplafonds

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het Aanvullingswet geluid

  Staatssecretaris Van Veldhoven reageert op de vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over doorwerking WHO-richtlijnen geluid

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de uitwerking van de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit het rapport 'Environmental Noise Guidelines for the European Region'. Het gaat om adviezen aan beleidsmakers om gezondheid mee te laten werken in het geluidbeleid. Kamerbrief over doorwerking WHO-richtlijnen geluid (PDF | 5 pagina's | 385 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op