Zoekresultaten  1-50 van de 417 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Verkeerverwijder
Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
 • Fiscaal beleid personenauto's

  Het document bevat een toelichting op het Carbontaxmodel en de toepassing ervan voor het Klimaatakkoord.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht openbaar te maken stukken

  De bijlage bevat een overzicht van openbaar te maken stukken die horen bij de Kamerbrief van 16 april 2019  met vragen over het CARbonTax-model.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Impactanalyse outline nationaal toelatingskader Lichte Elektrische Voertuigen

  Om de verkeersveiligheid te waarborgen en vanwege de sterke opkomst en het toenemende gebruik van Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs), is een herziening van de wijze waarop deze voertuigen zijn toegelaten op de weg gewenst. Daarbij is specifiek gekeken naar de maximale afmetingen (LxBxH), de toegestane maximummassa en het maximaal aantal personen (bestuurder plus passagiers).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veiligheidsbalans 2009 IVW

  Stand van zaken met betrekking tot de veiligheid op de weg, het spoor, de binnen- en scheepvaart en de luchtvaart

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de transportveiligheid 2012

  Dit rapport schetst de staat van de veiligheid op het werkterrein van het ministerie van Infrastructuur en Milieu: het verkeer, het beroepsvervoer van personen en goederen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief onderzoeksrapport Crisislab veiligheid emplacement Kijfhoek

  Afschrift van de brief van ProRail aan staatssecretaris Van Veldhoven. De brief bevat een reactie op het onderzoek naar de veiligheid van het emplacement Kijfhoek naar aanleiding van 2 incidenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nadere memorie van antwoord bij Wijziging Wegenverkeerswet 1994 en Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

  Nadere memorie van antwoord bij de Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkgeversenquête 2022

  In april 2022 is voor het 3e jaar op rij onderzoek gedaan onder werkgevers met 100 of meer werknemers met als doel inzicht te krijgen in maatregelen en regelingen die werkgevers zelf treffen om duurzaam reisgedrag te bevorderen. De vragenlijsten zijn ingevuld door 1.011 organisaties. Het onderzoek maakt deel uit van de Werkgeversaanpak van de directies Duurzame Mobiliteit en Mobiliteit en Gebieden en helpt bij het duurzaam inrichten van de werk gebonden personenmobiliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting werkzaamheden en maatregelen

  Het document geeft een toelichting op de werkzaamheden en maatregelen uit het basiskwaliteitsniveau (BKN) voor het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het nieuwe werken en de arbeidsrechtelijke regelgeving

  Het onderzoek is gericht op de verhouding tussen nieuwe arbeidspatronen, bekend onder de term ‘Het Nieuwe Werken’ (HNW) en de arbeidsrechtelijke regels in Neder-land. Hoofdvraag van het onderzoek is: waar levert de arbeidsrechtelijke regelgeving knel-punten of onduidelijkheden op voor verhoudingen waarin op basis van HNW wordt gewerkt?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectierapporten 2020 HRMK (Van Harinxmakanaal, Leeuwarden) - Inspectierapport Vaste Kunstwerken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport haalbaarheidsstudie T-rijbewijs lichte voertuigen

  Het rapport onderzoekt het nut, de noodzakelijkheid en de haalbaarheid van de invoering van een aparte T-rijbewijscategorie voor lichte voertuigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarenplan 2014-2018

  Meerjarenplan 2014-2018 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarenplan ILT 2015-2019

  Meerjarig programma van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de verdere ontwikkeling van allerlei vormen van toezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beheerplan ProRail 2024-2025

  Rapport van proRail. Het rapport geeft de beheerplannen van ProRail weer voor de beheerconcessie die loopt tot 1 januari 2025. Het beheerplan beschrijft de jaren 2024 en 2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek verkeersveiligheid besturen lichte T-voertuigen met B- rijbewijs

  Het rapport analyseert het effect op de verkeersveiligheid als houders van een B- rijbewijs lichte voertuigen uit de rijbewijscategorie T mogen besturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programmaplan Verbeterprogramma Zee-Zevenaar

  Het programmaplan beschrijft hoe ProRail de kwaliteit van het spoorgoederenvervoer in het gebied Zee – Zevenaar, met nadruk op het havengebied, buiten gaat verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ILT-brede risicoanalyse (IBRA) 2019

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage II Stand van zaken uitvoering Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid2019-2021

  De bijlage gaat over de voortgang van de uitvoering van het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019–2021 (LAP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van Zaken uitvoering Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CBR Opstartscenario’s examendivisies na lock‐down

  Het rapport richt zich op een pakket met maatregelen voor het opnieuw opstarten van de rijexamens na de lockdown.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het CBR komt van ver

  Het rapport bevat het eindverslag van Piet Eringa over de problematiek bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) en de de divisie Rijgeschiktheid in het bijzonder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Stand van zaken tijdelijke snelheidsbeperking HSL

  Afschrift van de brief van ProRail aan staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief gaat over een tijdelijke snelheidsbeperking (TSB) van 120 km/u op de HSL-Zuid tussen Hoofddorp en de Groene Hart Tunnel. Dit naar aanleiding van de resultaten van een Quick Scan van verschillende viaducten op dit baanvakdeel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage Staat van de Infrastructuur ProRail

  Het rapport beoordeelt de de technische staat van de infrastructuur voor het spoorwegennet in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Juridische aspecten van ALKS en ADS

  Dit onderzoeksrapport omschrijft de juridische raakvlakken van de GSR (General Safety Regulation; Algemene Veiligheidsverordening) met Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van ADS (Automated Driving System). ADS is een overkoepelend begrip voor voertuigen die voor langere tijd (delen van) de rijtaak geheel zelfstandig kunnen uitvoeren, zonder tussenkomst van de menselijke bestuurder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toekomstperspectief Automobiliteit

  De Ontwikkelagenda beschrijft hoe de auto zijn belangrijke rol in de mobiliteit en bereikbaarheid van Nederlanders in alle delen van het land kan blijven vervullen. Zodat de gebruiker veilig, snel en betrouwbaar van deur tot deur kan reizen; met een zo beperkt mogelijke impact op klimaat en leefomgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Situatieschets Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040

  De situatieschets komt voort uit de Landelijke Openbaar Vervoer- en Spoortafel van 14 december 2023. Het rapport geeft een situatieschets van het hier en nu in het openbaar vervoer (ov). Deze situatieschets sluit aan bij de Mobiliteitsvisie. Daarna gaat het in op de wijzigingen in de openbaar vervoeropgaven op basis van de brede welvaartsdoelen uit de Mobiliteitsvisie 2050. Het beschrijft de mogelijke keuzerichtingen voor beleid vanuit de huidige situatie, de opgaven en de kaders voor het zoeken van oplossingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport evaluatie invoering T-rijbewijs 2018

  Dit eindrapport beschrijft de bevindingen uit de gehele periode van onderzoek. Via een aantal evaluatiestappen bekijken we in hoeverre met de invoering van het T-rijbewijs aan de voorwaarden is voldaan om een verbetering van de verkeersveiligheid te realiseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agenda Fiets 2017-2020

  De agenda geeft de 8 doelstellingen weer van Tour de Force voor het fietsbeleid in Nederland voor de jaren 2017-2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieagenda Bus Rapid Transit

  De Actieagenda BRT (Bus Rapid Transit) komt voort uit de Landelijke Openbaar Vervoer- en Spoortafel van 14 december 2023. Met de Actieagenda maken overheden en vervoerders gezamenlijk afspraken om in 2024 en 2025 de doorontwikkeling in het openbaar vervoer te bevorderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Raadsinformatiebrief Amsterdam Eerste indrukken invoering 30km u in de stad

  Afschrift van de brief van de Wethouder Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit van de gemeente Amsterdam aan de gemeenteraadsleden. De brief geeft een algemeen beeld van de uitbreiding met 10% van het percentage weglengte 30 km/u binnen de bebouwde kom.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Structuurvisie Project Calandbrug

  Het rapport bevat een MIRT verkenning naar alternatieven voor de Calandbrug en motiveert de voorkeur voor het Theemswegtracé.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spoorvisie 2040 Het spoor: ruggengraat van de mobiliteit in België

  Nota van Rail2040 (België). De nota geeft een overzicht van het ontwerp van de Spoorvisie 2040 van de Belgische regering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Infrastructuur Rijkswaterstaat 2023

  De rapportage gaat over de actuele technische toestand van het Hoofdwegennet (HWN), het Hoofdvaarwegennet (HVWN) en het Hoofdwatersysteem (HWS) op peildatum 1 januari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kerndoelen voor het nationaal leerplan rijopleiding B Eindversie

  Het document beschrijft de kerndoelen die het kaderr en de kern vormen van de onderwijsinhoud van de opleiding voor het rijbewijs B.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Spoorwegveiligheid 2022

  Jaarverslag Spoorwegveiligheid van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In het jaarverslag rapporteert de ILT over de staat van de veiligheid op het Nederlandse hoofdspoor in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Energieketens voor CO 2-neutrale mobiliteit

  Rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Het rapport richt zich op fysische, technische en kostenkenmerken van de energieketens voor elektriciteit, waterstof, synfuel en biobrandstof. Het gaat om de toepassing van deze energieketens voor CO2 -emissiereductie in het mobiliteitssysteem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Onderzoeken rijvaardigheid en geschiktheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verwachte effecten van betalen naar gebruik Inzichten vanuit de literatuur en een expertsessie

  Rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Het rapport brengt de gedragseffecten en maatschappelijke effecten in kaart van de vervanging van de motorrijtuigenbelasting (mbr) door een 'betalen naar gebruik' (BnG) heffing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Op weg naar een emissieloze en innovatieve vrachtvervoersector Roadmap Terugsluis Vrachtwagenheffing

  Het document beschrijft de route naar de transitie (overgang) naar emissieloos vrachtvervoer. Het beschrijft de mogelijke sporen, de benodigde technologische ontwikkelingen en mogelijke maatregelen en acties om de ambities en doelen te behalen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Internationale vergelijking Mobiliteitsvisies

  Het rapport bevat een internationale vergelijking van mobiliteitsvisies in 7 andere landen. Het gaat om Frankrijk, Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk (VK), Zweden, Singapore en Japan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Potential for reducing aviation non-CO2 emissions through cleaner jet fuel

  Het rapport gaat over onderzoek naar de invloed van de samenstelling van vliegtuigkerosine op niet-CO2-emissies en -effecten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • WDB Action programme NL

  Engelstalig actieprogramma voor de invoering van duurzame brandstoffen in de luchtvaart, ook bekend als Sustainable Aviation Fuel (SAF).). Deze versie bevat een Nederlandse samenvatting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Betuweroute - Sophiaspoortunnel

  Het rapport bevat de uitkomsten van het onderzoek naar het beton bij de Sophiatunnel (Betuweroute).  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Parkeerbeleid als stuurmiddel voor woon-werkverkeer

  Het rapport richt zich op inzicht in de drijvers van autogebruik om alternatieve vormen van vervoer te stimuleren in het belang van de economie en de leefomgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Privacy audit Wet politiegegevens boa's ILT 2021

  Auditrapport van de Auditdienst Rijk (ADR). Het rapport onderzoekt de Wet politiegegevens (Wpg) bij de uitvoering van opsporingstaken door de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van de de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Methods for calculating the emissions of transport in the Netherlands

  Engelstalige documentatie over rekenmethodes voor uitstoot in vervoer in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Emissions of three common GDI vehicles

  Het TNO-rapport geeft een overzicht van de meetresultaten van uitstoot bij 3 typen autos met Gasoline Direct Injection (GDI).  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • EVI Zero-Emission Government Fleet Declaration

  Het Engelstalige document bevat een verklaring van enkele landen, waaronder Nederland, over het bevorderen van milieuvriendelijke voertuigen en het verminderen van CO2-uitstoot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ILT-brede risicoanalyse (IBRA) 2022

  De jaarlijkse ILT-brede risicoanalyse (IBRA) schat de kans en omvang in van maatschappelijke schade op alle toezichtterreinen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het overzicht dat hieruit komt, gebruikt de ILT om risicogericht te werken.

  Bekijk document gepubliceerd op