Zoekresultaten  1-50 van de 300 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
 • Convenant waarborging .nl-domein 2022-2029

  Het convenant tussen EZK en de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) over waarborging van het .nl-domein van 2022 tot 2029.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bevindingen Quick scan monitoring PPS De Knoop Utrecht 2018

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over een assuranceonderzoek naar het systeem van registratie en afhandeling van meldingen over het facilitair beheer van Rijkskantoor 'De Knoop' in Utrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programmaplan SSC-ICT - Deel 2

  In het Programmaplan Transitie SSC-ICT wordt de aanpak die KPMG voorstelt geconcretiseerd en aangescherpt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie CommissieGenetische Modificatie Eindrapport

  Het rapport evalueert de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) over de periode 2016 –2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning verbeteringen IG ggo's

  Het rapport bevat een opsomming van verbetervoorstellen voor de regelgeving over genetisch gemodificeerde organismen (ggo's).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regulering van onzekere risicos van nanomaterialen

  Mogelijkheden en knelpunten in de regelgeving op het gebied van milieu, consumentenbeveiliging en arbeidsomstandigheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag College van Toeztcht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en Naburige rechten 2020

  Het jaarverslag gaat over de activiteiten van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA) in het jaar 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Procesevaluatie risicobeleid Nanotechnologie

  Rapport Procesevaluatie risicobeleid Nanotechnologie van Bureau KLB.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sustainability of biobased plastics Analysis focusing on CO2 for policie

  Het rapport onderzoekt een mogelijke vermindering van de ecologische voetafdruk door het gebruik van bioplastic in vergelijking met fossiel plastic. Daarnaast geeft het een methode voor de berekening van de vermindering van de ecologische voetafdruk door bioplastic.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Performance requirements for textiles Input on EU sustainable design criteria for textiles

  Het rappoprt gaat over onderzoek naar mogelijke ontwerpeisen voor textiel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Safe by Design – A design approach for dealing with hazardous substances in products

  Onderzoek met een inventarisatie van strategieën om de risico’s van zorgwekkende stoffen over de hele productlevenscyclus weg te nemen dan wel te verkleinen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Routekaart Waterstof

  De Routekaart Waterstof beschrijft hoe een brede groep stakeholders de komende jaren vooruitgang wil boeken om de Nederlandse waterstofambities en klimaatdoelen te behalen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept opdrachtbevestiging onderzoek gebruik van data binnen de overheid

  Concept opdrachtbevestiging onderzoek motie Kamerlid Marijnissen c.s. en motie van het Kamerlid Klaver c.s. over gebruik van data binnen de overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring chemical recycling: How to include chemical recycling in plastic recycling monitoring?

  Het rapport richt zich op de inzet van chemische recyclingtechnologieën bij het recyclen van plastic.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek nevenactiviteiten SIDN in relatie tot risico's en continuïteit van het .nl-domein

  Rapport over de activiteiten van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Dit rapport geeft een beeld van de activiteiten die SIDN ontplooit naast het beheren van het .nl-domein (‘nevenactiviteiten’), en de risico’s die daaruit mogelijk voortvloeien.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trendanalyse biotechnologie 2023

  De trendanalyse richt zich op de kansen van de biotechnologie op industrieel, agrarisch en medisch terrein.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • GrIT Basisrapportage 2022

  In de basisrapportage van het programma Grensverleggende IT (GrIT) worden de uitgangspunten en de afspraken bij de start van het programma toegelicht, wordt er een overzicht gegeven van wat het programma inhoudt en wordt de voortgang in 2021, het eerste jaar van de realisatie van GrIT, beschreven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Analyse van toegelaten en lopende EU-markttoelatingsaanvragen voor teelt

  Overzicht van toegelaten en lopende EU-markttoelatingsaanvragen voor de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen (gg-gewassen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning Primaire Fossiele Grondstoffenheffing

  Verkennend onderzoek naar een primaire fossiele grondstoffenheffing. In deze verkenning is gekeken naar de haalbaarheid en effectiviteit van het belasten van niet-energetisch gebruik van fossiele grondstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Aanbiedingsbrief Advies Business InformatiePlan OM BIPOM

  Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) stuurt zijn advies over het Business InformatiePlan OM (BIPOM) aan minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij de brief reactie op inbreng Tweede Kamer tijdens AO Biotechnologie en Kwekersrecht

  De bijlage schetst het huidige beleid voor biotechnologie en bevat antwoorden op de vragen uit het Algemeen Overleg Biotechnologie en Kwekersrecht van 25 april 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IA Special, Bio Based Economy in Nederland

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Beleidsreactie OM op aanbiedingsbrief Advies Business InformatiePlan OM BIPOM

  Afschrift van de brief van het Openbaar Ministerie (OM) aan het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT). De brief bevat de beleidsreactie van het OM op het advies over het Business Informatieplan van het Openbaar Ministerie (BIPOM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Integrale Circulaire Economie Rapportage 2023

  Rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het rapport bevat een Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) die de stand van zaken weergeeft van de transitie (overgang) naar een circulaire economie in Nederland. Het geeft daarnaast handvatten biedt om die transitie te versnellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • DBFM Handboek - een verkenning van contractonderdelen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het nader verslag wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

  Minister Dekker reageert op vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Licht op de digitale schaduw. Verantwoord innoveren met big data

  Dit rapport van een groep van privacy- en big-dataexperts richt zich tot het Nederlandse bedrijfsleven. Het rapport biedt een perspectief op een vreedzame co-existentie van de begrijpelijke wens om big data te gebruiken en anderzijds de gerechtvaardigde zorg over de kwetsbaarheden van burgers en consumenten in een big-datasamenleving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circular & Fair ICT Pact

  Het pact creëert een internationaal netwerk van organisaties die gaan samenwerken voor een meer circulaire en sociale ICT-markt. Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) sloot dit pact op 14 juni 2021 af met een aantal landen en organisaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Biotechnologie in breder perspectief

  Dit rapport inventariseert de standpunten van verschillende natuur- en milieuorganisaties over genetische modificatie in de industriële sector en de landbouwsector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sustainability of current genetically modified crop cultivation

  Rapport met de resultaten van een studie naar de duurzaamheid van de huidige genetisch gemodificeerde gewassen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Wet Auteurscontractenrecht Eindrapport

  Het rapport evalueert de 1e 5 jaar van de Wet Auteurscontractenrecht (Wet ACR). Deze ging in op 1 juli 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Baseline Informatieveiligheid Overheid

  Bij de vaststelling van de BIO is afgesproken dat deze in 2023 zou worden geëvalueerd. De evaluatie is vervroegd naar 2022 door de komst van de nieuwe ISO27002, zodat in 2023 een vernieuwde BIO 2.0 kan worden opgeleverd waarin de evaluatie alsook de structuuraanpassing als gevolg van de nieuwe ISO27002 kan worden opgeleverd. Het evaluatierapport bevat de resultaten van de evaluatie en is richtinggevend voor het feitelijk herschrijven van de BIO.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek sturen op informatieveiligheid

  Onderzoek naar de wijze waarop andere grote (commerciële) organisaties sturing geven aan informatieveiligheid. De lessen die hier uit te trekken zijn, zijn input geweest bij het bestuurlijke deel van de evaluatie van de BIO. De lessen zijn ook input bij het verbeteren van het IB-stelsel binnen de overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Accounting for environmental damage by material production and use

  Het rapport vergelijkt de milieugevolgen van productie en gebruik van materialen in 7 West-Europese landen. Dit rapport is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Wet toezicht auteursrecht

  Het rapport evalueert de Wet tot verbreding en versterking van het toezicht op collectieve beheersorganisaties (CBO’s) in werking getreden (Wet Toezicht 2013).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stimulerende en remmende factoren van Privacy by Design in Nederland

  Rapport over de motivaties van het Nederlandse bedrijfsleven om wel of niet te investeren in het toepassen van Privacy by Design.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiscale vergroening en grondslagerosie

  Het rapport richt zich op mogelijke maatregelen voor verdere vergroening van het belastingstelsel. Ook analyseert het de ontwikkeling van de opbrengsten van de huidige milieubelastingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage – Q2 2023 Infrastructuur en Waterstaat

  De kwartaalrapportage bevat de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het gaat om het 2e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan Privacy

  Digitale privacy draagt bij aan het vertrouwen van burgers en consumenten en zorgt daarmee ook voor groei van digitale diensten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Cloud Computing, fundament op orde

  Dankzij Cloud Computing kunnen ondernemers besparen op de kosten van ICT. Vooral MKB-ondernemers kunnen zo eenvoudig en relatief goedkoop beschikken over de modernste technologie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategische verkenningen Internationaal

  Rapport over welke landen en internationale organisaties aan Nederland de meeste toegevoegde waarde kunnen leveren voor de transities klimaatadaptatie, circulaire economie en slimme en groene mobiliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Algoritme: de mens in de machine - Casusonderzoek naar de toepasbaarheid van richtlijnen voor algoritmen

  Dit rapport gaat over de toepassing in de praktijk, van de richtlijnen voor het gebruik van algoritmen door overheden, in het bijzonder bij casussen van de politie en van UWV. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

  De memorie bevat een toelichting op het wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Balans van de Leefomgeving 2023

  2-jaarlijks rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het rapport maakte de balans op van het leefomgevingsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Desk Study on Technical Corn Oil. Final Report

  Het rapport bespreekt de criteria om te bepalen tot welke categorie biobrandstoffen technische maïsolie (TCO) behoort.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 3 Statusrapport 2008-2011 bij Evaluatierapport COGEM 2011

  Statusrapport 2008-2011 bij het COGEM Evaluatierapport 2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Used vehicles exported to Africa

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoekt de kwaliteit van Nederlandse auto's die naar Afrika zijn geëxporteerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie Standaardisatie

  Het rapport bevat inzichten en aanbevelingen op diverse beleidsdoelstellingen van NLDIGIbeter.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie COGEM Voorop en bij de tijd 2011-2016

  Het rapport evalueert de werkzaamheden van de Commissie genetische modificatie (COGEM) van 2011 tot 2016.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning: UPV voor vloerbedekking

  Onderzoek of uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) een geschikt middel is om de circulariteit van tapijt en andere vloerbedekking te bevorderen. De conclusie is dat UPV een goede manier is om circulariteit verder te brengen, mits geïmplementeerd onder de juiste randvoorwaarden.

  Bekijk document gepubliceerd op