Zoekresultaten  1-10 van de 72 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Kenniseconomieverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Jaarverslag College van Toeztcht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en Naburige rechten 2020

  Het jaarverslag gaat over de activiteiten van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA) in het jaar 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen Eerste Kamer over Europese AI-verordening

  Minister Dekker (Rechtsbescherming), minister Blok (EZK), minister Ollongren en staatssecretaris Knops (beiden BZK) geven antwoord op vragen over de Europese verordening voor het bevorderen van een Europese aanpak van artificiële intelligentie (AI). De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid in de Eerste Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het nader verslag wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

  Minister Dekker reageert op vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Wet Auteurscontractenrecht Eindrapport

  Het rapport evalueert de 1e 5 jaar van de Wet Auteurscontractenrecht (Wet ACR). Deze ging in op 1 juli 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meldplicht en interventiemogelijkheden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Wet toezicht auteursrecht

  Het rapport evalueert de Wet tot verbreding en versterking van het toezicht op collectieve beheersorganisaties (CBO’s) in werking getreden (Wet Toezicht 2013).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies professor Barkhuysen wetsvoorstel van het voorontwerp implementatie Collectief Beheer

  Advies van professor meester T. Barkhuysen bij het wetsvoorstel voor de Implementatiewet richtlijn collectief beheer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK Implementatievoorstel richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt MvT

  Memorie van Toelichting - Wetsvoorstel houdende wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet en de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van de Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt) TK Implementatievoorstel richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt MvT   (PDF | 87 pagina's | 1,1 MB) 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Het rapport behandelt 9 vormen van milieucriminaliteit in 2021. Het gaat daarbij om dreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en dreigingen die te maken hebben met de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arrest van het Hof van Justitie over auteursrecht

  Arrest van het Hof (Vierde kamer) in zaak C-435/12.

  Bekijk document gepubliceerd op