Zoekresultaten  1-50 van de 271 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
 • T(L) splitsing: van vmbo-tl naar havo of mbo

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies verbetering aansluiting vmbo-tl op havo en mbo

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Onderwijsraad Verzelfstandiging in het onderwijs I

  Advies Onderwijsraad Verzelfstandiging in het onderwijs I. Kaders voor initiatieven gericht op interne en externe verzelfstandiging.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Van experiment naar succes

  De implementatie van de niveau 1-opleiding in het vmbo

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De onderwijsachterstand van jongens

  Het ITS heeft in opdracht van het ministerie van OCW de onderwijspositie van jongens in vergelijking tot die van meisjes geïnventariseerd. De aanleiding voor deze update zijn de recente berichten in de media dat de onderwijsachterstand van jongens ten opzichte van meisjes de laatste jaren groter zou zijn geworden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2009

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vervangend onderwijs aan kinderen van ouders met een richtingbezwaar; aanvullend onderzoek

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport kwaliteitszorg in het voortgezet onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 bij brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Bijlage 1 bij brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 21 oktober 2010, inzake overzicht aanhangige dossiers en kabinetsstukken t.b.v. planningsoverleg op 4 november 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het geheim van de blauwe broer

  Het eindrapport van de Verkenningscommissie Klassieke Talen. Deze commissie werd in januari 2009 door de Staatssecretaris van OCW ingesteld om een analyse te maken van de situatie van het onderwijs in de Klassieke Talen op het vwo. Het rapport doet ook aanbevelingen voor het oplossen van al langere tijd geconstateerde problemen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectierapport Tussen wens en werkelijkheid

  Rapport over de kwaliteit van het vak Fries in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in Fryslân.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Melding verzuim en voortijdig schoolverlaten in VO en BVE

  In 2010 heeft de Onderwijsinspectie onderzoek gedaan naar de inrichting van het administratieve proces rond aan- en afwezigheid van leerlingen en naar de melding van verzuim bij afdelingen van 19 vo7scholen en 19 bve7instellingen. De instellingen zijn geselecteerd naar hun meldingsgedrag van verzuim, waardoor er geen sprake is van een representatieve steekproef.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Managementsamenvatting Onderzoek Code Goed Bestuur

  Managementsamenvatting van het Onderzoek Code Goed onderwijsbestuur van de VO-raad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Implementatie van de Code Goed Onderwijsbestuur bij Scholen voor Voortgezet Onderwijs per 31 oktober 2010

  Implementatie van de Code Goed Onderwijsbestuur bij Scholen voor Voortgezet Onderwijs, stand van zaken per 31 oktober 2010. Dit is een onderzoek in opdracht van de VO-raad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overstap Vmbo naar havo, de sector aan zet

  Advies van de VO-raad over de aansluiting van vmbo 4 op havo 4.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek onderwijstijd bve 2010

  Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar het voldoen aan de onderwijstijd van instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De begeleiding van beginnende leraren in het voortgezet onderwijs

  Rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de kwaliteit van de begeleiding van beginnende leraren in het voortgezet onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Naar hogere leerprestaties in het voortgezet onderwijs

  Advies van de Onderwijsraad met daarin aanbevelingen om te komen tot een kwaliteitsverhoging van het voortgezet onderwijs. Het doel hiervan is hogere leerprestaties van alle leerlingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Excellente leraren als inspirerend voorbeeld

  Advies van de Onderwijsraad over het bevorderen van excellentie onder leraren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtkader PO/VO 2009

  De Inspectie van het Onderwijs beschrijft de wijze waarop zij haar toezicht vorm en inhoud geeft in een toezichtkader. Zo’n toezichtkader is bedoeld om de eenheid van handelen van inspecteurs te bevorderen. Het maakt het handelen van de inspectie transparant voor betrokkenen en belanghebbenden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Commissie NLQF - EQF

  Advies Commissie NLQF - EQF Introductie van het Nederlands Nationaal Kwalificatiekader NLQF in nationaal en Europees perspectief Mei 2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De eenvoud en complexiteit van Opbrengstgericht Werken

  De eenvoud en complexiteit van Opbrengstgericht Werken - Analyse in opdracht van de Kenniskamer van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap door Adrie Visscher & Melanie Ehren, Vakgroep Onderwijsorganisatie en -management, Universiteit Twente.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 ‘Opbrengsten in beeld’, rapportage aanvalsplan 2006-2011

  De rapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010  ‘Opbrengsten in beeld’, geeft inzicht in de actuele stand van zaken rondom laaggeletterdheid. De focus ligt hierbij op de opbrengsten van de bestrijding van laaggeletterdheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Kostenremanentie bij scholen voor primair onderwijs in krimpgebieden

  Rapport Kostenremanentie bij scholen voor primair onderwijs in krimpgebieden opgesteld door 100/Panteia. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport De tering naar de nering – Financiële gevolgen van demografische krimp in het voortgezet onderwijs

  Rapport De tering naar de nering – Financiële gevolgen van demografische krimp in het voortgezet onderwijs opgesteld door Research voor Beleid/Panteia.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2012 Onderwijsraad

  De Onderwijsraad adviseert kabinet en parlement over het beleid op het terrein van onderwijs. De advisering richt zich zowel op de hoofdlijnen van beleid op de langere termijn als op adviesvragen van strategische aard die op korte termijn om een antwoord vragen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesrapport Onderwijsraad Profielen in de bovenbouw havo-vwo

  Adviesrapport van de  Onderwijsraad Profielen in de bovenbouw havo-vwo over de vermindering van het aantal profielen in de bovenbouw van havo en vwo.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Consequenties vermindering profielen havo - vwo

  Rapport Consequenties vermindering profielen havo - vwo door Ecorys Nederland BV in opdracht van het ministerie van OCW.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Van latent naar talent

  Dit inventariserende onderzoek behandelt de mate waarin scholen expliciet aandacht besteden aan  talentontwikkeling. Ondersteund door een literatuurstudie, brengt dit rapport good practices in beeld. Dit zijn voorbeelden van programma’s en werkwijzen op het gebied van talentontwikkeling afkomstig van veertien scholen voor voortgezet onderwijs. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van de nieuwe wetgeving voor de onderbouw voortgezet onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Effecten van investeringen in onderwijshuisvesting

  Uit dit onderzoek van Rigo Research blijkt dat private partijen, zoals woningcorporaties, voordeel kunnen hebben bij investeren in onderwijshuisvesting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Onderzoek overheveling buitenonderhoud schoolgebouwen PO

  Uit dit onderzoek van Regioplan blijkt dat er bij schoolbesturen en gemeenten draagvlak is voor overheveling van het buitenonderhoud in het basisonderwijs (po).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Scholen bouwen en beheren, mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering onderwijshuisvesting

  Rapport van Oberon, Research voor Beleid, IOO en Stichting Brede School Nederland. In dit onderzoek zijn 3 scenario’s uitgewerkt voor de toekomst van de onderwijshuisvesting in het funderend onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Wet Medezeggenschap op Scholen

  Eindrapport uitgevoerd door Research voor Beleid, onderdeel van Panteia, in opdracht van het ministerie van OCW.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtkader primair en voortgezet onderwijs (PO/VO) 2012

  Geactualiseerd toezichtkader primair en voortgezet onderwijs (PO/VO) 2012 van de Inspectie van het Onderwijs dat met ingang van het schooljaar 2012-2013 in gebruik wordt genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Succesvolle onderwijsaanpakken voor jongens in het onderwijs

  Rapport van het Kohnstamm Instituut over waar eventueel mogelijkheden liggen om de schoolloopbanen van jongens positief te beïnvloeden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Derden-mededeling Overstapservice Onderwijs van Infoseccon B.V.

  Audit rapport Overstapservice Onderwijs (OSO). Derden-mededeling verstapservice Onderwijs van Infoseccon B.V.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Centra voor Topsport en Onderwijs (CTOs)

  In dit rapport wordt beschreven hoe het na ruim drie jaar staat met het functioneren van de CTO’s en wat er nodig is voor een optimaal functioneren van de CTO’s in de toekomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar de financiële positie van schoolbesturen in po en vo

  Onderzoek naar de financiële positie van schoolbesturen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, naar aanleiding van de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies van de Onderwijsraad Verder met burgerschap in het onderwijs

  Advies van de Onderwijsraad over het ondersteunen van scholen bij het geven van burgerschapsonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Education at a Glance 2012

  In dit rapport worden de onderwijsstelsels van landen over de wereld met elkaar vergeleken op basis van een breed scala aan statistische gegevens en indicatoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek onderwijstijd bve 2012

  In mei en juni 2012 heeft de Inspectie van het Onderwijs onderzoek gedaan naar het voldoen aan de onderwijstijd door instellingen in de bve-sector. Hieruit bleek dat 11 procent van de onderzochte opleidingen onvoldoende onderwijstijd had geprogrammeerd en ook onvoldoende zou gaan realiseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vrijwilligheid ouderbijdragen bewust gemaakt

  De Inspectie van het Onderwijs heeft steekproefgewijs onderzocht in hoeverre scholen voldoen aan de vrijwilligheid van de ouderbijdragen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtkader VO 2013

  In dit toezichtkader voortgezet onderwijs staat eerst beschreven op welke uitgangspunten het toezicht op het voortgezet onderwijs gebaseerd is om vervolgens in te gaan op de werkwijze van het waarderingskader van het toezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in en rondom de school

  De Onderwijsagenda SBGL is opgesteld door de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad en is bedoeld voor het primair onderwijs (po),voortgezet onderwijs (vo), (voortgezet) speciaal onderwijs (vso) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ‘Evaluatie van het zij-instroomtraject in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs’

  De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) houdt de uitvoering van de zij-instroomtrajecten in het voortgezet onderwijs (vo) tegen het licht en onderzoekt de kwaliteit van de trajecten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in en rondom de school

  De Onderwijsagenda SBGL is bedoeld voor het primair onderwijs (po),voortgezet onderwijs (vo), (voortgezet) speciaal onderwijs (vso) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De sectorraden onderschrijven middels de Onderwijsagenda het belang van sport, bewegen en gezonde leefstijl in (en rondom) het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleefde bureaucratie en professionaliteit onder leraren

  Onderzoek van B&A onder leraren in het basisonderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO), beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE), hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO). Gekeken is hoe deze leraren bureaucratie en hun eigen professionaliteit beleven. Het rapport is gebaseerd op literatuuronderzoek, interviews met deskundigen uit het veld en een veldonderzoek. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectierapport Vrijwilligheid ouderbijdragen bewust gemaakt

  Eindrapport project handhaving ouderbijdragen in het VO 2010/2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Onderwijsraad Grenzen aan kleine scholen

  In dit advies geeft de Onderwijsraad antwoord op de vraag hoe bij dalende leerlingenaantallen een goed onderwijsaanbod kan worden gewaarborgd.

  Bekijk document gepubliceerd op