Zoekresultaten  1-50 van de 263 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
 • Kwaliteit van de schoolexaminering

  Rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Het rapport beoordeelt de afsluiting van het voorgezet onderwijs (vo) via het schoolexamen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitwerking Motie Dassen/Van Weyenberg: Structurele scenario’s voor het aanbieden van schoolmaaltijden

  Het document bevat een uitwerking van verschillende mogelijke scenario’s voor een structurele vorm van schoolmaaltijden. Aanleiding was de motie van de Tweede Kamerleden Dassen (VOLT) en Van Weyenberg (D66). Deze verzocht verzocht de regering om verschillende opties uit te werken voor het structureel en laagdrempelig maken van gezonde en gevarieerde gratis schoolmaaltijden voor kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wet vrijwillige ouderbijdrage - Mogelijke gevolgen voor extra-curriculair aanbod van de profielscholen

  Bijlage bij het rapport Schoolkostenmonitor po, vo, mbo 2022-2023 over de mogelijke gevolgen voor extra-curriculair aanbod van de profielscholen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht ingekomen reacties Ringen naar onderwerp

  Het overzicht bevat de reacties van de PO-Raad (Primair Onderwijs) en VO-Raad (Voortgezet Onderwijs) en andere organisaties op de bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Ring 2 17 mei 2023

  Het verslag gaat over het overleg van vertegenwoordigers van Ring 2 (onderwijsorganisties) met de Inspectie van het Onderwijs dat plaats vond op 17 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het voortgezet onderwijs

  Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs. Het onderzoekskader beschrijft de inrichting van het toezicht op het voortgezet onderwijs (vo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch personeelsbeleid in het VO

  Het rapport beschrijft de staat van het strategisch personeelsbeleid voor het voortgezet onderwijs (vo) in 2023 en de ontwikkeling sinds 2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid IBO Sturing op kwaliteit van onderwijs

  Rapport van het interdepartementale beleidsonderzoek  (IBO) 'Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid'. Het onderzoek gaat over manieren om de sturing op onderwijskwaliteit en kansengelijkheid te verbeteren in het funderend onderwijs (basisonderiwjs en voortgezet onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies inzet structurele middelen Sterk Techniekonderwijs

  Advies van de commissie Sterk Techniekonderwijs (STO) over de inzet van middelen voor versterking van het technisch onderwijs. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor en evaluatieonderzoek Sterk techniekonderwijs

  Rapport over het programma Sterk Techniekonderwijs (STO) in 2023. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van het Onderwijs 2023

  De Staat van het Onderwijs is het jaarlijkse verslag van de Inspectie van het Onderwijs over wat er goed gaat in het onderwijs en waar verbeterpunten liggen. Dit jaar gaat de inspectie nader in op de belangrijke thema’s basisvaardigheden, kansengelijkheid en goed toegeruste leraren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie verrijkte schooldag

  Rapport over het programma School en Omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2022 van de Inspectie van het Onderwijs

  Het jaarverslag gaat over de activiteiten van de Inspectie van het Onderwijs in 2022 in getallen en beschrijvingen. Ook gaat het in op belangrijke ontwikkelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De gevolgen van digitalisering op de leermiddelenmarkt

  In dit rapport worden de gevolgen van digitalisering op de leermiddelenmarkt in het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo) beschreven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wettelijke kaders van de medezeggenschap in het onderwijs

  Het rapport onderzoekt knelpunten bij de medezeggenschap in verticale scholengemeenschappen. Dit zijn scholengemeenschappen die zowel voortgezet onderwijs (vo) als middelbaar beroepsonderwijs (mbo) aanbieden. Daarnaast onderzoekt het beleidsopties voor een gemeenschappelijk wettelijk kader voor de medezeggenschap in het vo en mbo.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • In het licht van de geschiedenis

  Bijlage bij het rapport 'Wettelijke kaders van de medezeggenschap in het onderwijs'. De bijlage geeft een korte wetshistorische uitleg over medezeggenschapsverschillen tussen de verschillende sectoren van het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2021

  Het jaarverslag geeft een beschrijving per sector van de reguliere (wettelijke) taken en de geboekte resultaten in 2021. Daarnaast bevat het de financiële en personele rapportage over 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek teambevoegdheid 10-14-onderwijs Tweede tussenmeting 2021-2022

  Het rapport bevat de 2e tussenmeting van het experiment het experiment 'teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs'. Dit loopt vanaf schooljaar 2020-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Jaarwerkplan 2023

  Concept van het jaarwerkplan 2023 van de Inspectie van het Onderwijs. Het jaarplan beschrijft de onderzoekskaders van de inspectie in 2023 voor de basisvaardigheden in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Examenmonitor 2022

  De Examenmonitor VO geeft een beeld van de resultaten van examens op het voortgezet onderwijs (vo) in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vaardigheid Examenkandidaten 2022

  Het rapport vergelijkt de vaardigheid van de examenkandidaten in 2022 met de vaardigheid van examenkandidaten in de jaren voor de coronapandemie. Het rapport kijkt naar de periode 2015-2019, met nadruk op 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Landsadvocaat informele scholing

  De Landsadvocaat geeft advies aan minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) over juridische instrumenten om veilig leren en werken in informele lestinstituten mogelijk te maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Programma Onderwijs 3e voortgangsrapportage

  De rapportage blikt terug op de uitvoering en opbrengsten van het programma Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) in het schooljaar en studiejaar 2021/2022. NP Onderwijs is een programma om vertragingen door corona in de leergroei en ontwikkeling van leerlingen en studenten te herstellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Education at a Glance 2022 OECD Indicators

  Jaarlijkse rapportage van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor het jaar 2022. Het rapport bevat gegevens over onder andere de structuur, financiën en prestaties van het onderwijs in de OESO-landen. Het geeft informatie over de positie van het Nederlandse onderwijsstelsel in vergelijking met andere landen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advieskader Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

  Het advieskader gaat over een kwaliteitstoets op aanvragen van nieuwe scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bevindingen toezicht RJJI locatie Horsteveen

  Afschrift van de brief van de van Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Inspectie van het Onderwijs. De brief bevat de bevindingen van de inspecties over Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Horsterveen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2022 niet bekostigd voortgezet onderwijs

  Het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft de inrichting van het toezicht op het niet bekostigd voortgezet onderwijs. Het omvat het kader op grond waarvan de inspectie onderwijsinstellingen beoordeelt en waardeert en de werkwijze.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2022-2023 voortgezet onderwijs versie per 1 augustus 2022

  Het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft de inrichting van het toezicht op de voorschoolse educatie en het basisonderwijs. Het omvat het kader op grond waarvan de inspectie onderwijsinstellingen beoordeelt en waardeert en de werkwijze.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie initiatiefwet Bisschop c.s

  Het rapport evalueert de invloed van de wijzigingen in de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) als gevolg van de initiatiefwet Bisschop c.s. op de toezichtpraktijk. Het gaat om het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2022-2023 (voortgezet) speciaal onderwijs versie per 1 augustus 2022

  Het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft de inrichting van het toezicht op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Het omvat het kader op grond waarvan de inspectie onderwijsinstellingen beoordeelt en waardeert en de werkwijze.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2022-2023 (voortgezet) speciaal onderwijs versie per 1 augustus 2022

  Het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft de inrichting van het toezicht op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Het omvat het kader op grond waarvan de inspectie onderwijsinstellingen beoordeelt en waardeert en de werkwijze.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie initiatiefwet Bisschop c.s

  Het rapport evalueert de invloed van de wijzigingen in de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) als gevolg van de initiatiefwet Bisschop c.s. op de toezichtpraktijk. Het gaat om het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2022-2023 voortgezet onderwijs versie per 1 augustus 2022

  Het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft de inrichting van het toezicht op het voortgezet onderwijs. Het omvat het kader op grond waarvan de inspectie onderwijsinstellingen beoordeelt en waardeert en de werkwijze.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2022 niet bekostigd voortgezet onderwijs

  Het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft de inrichting van het toezicht op het niet bekostigd voortgezet onderwijs. Het omvat het kader op grond waarvan de inspectie onderwijsinstellingen beoordeelt en waardeert en de werkwijze.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sectorplan COVID-19 funderend onderwijs

  De sectorplannen gaan over de langetermijn strategie voor corona in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs (funderend onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs Tweede deelonderzoek funderend onderwijs

  De implementatiemonitor  volgt de inzet van het budget uit het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) door scholen. Het NP Onderwijs is er voor de aanpak van achterstanden in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Extra Hulp voor de Klas Besteding middelen en resultaat

  Het rapport onderzoekt de bijdrage van de subsidieregeling 'Extra Hulp voor de Klas' (EHK) aan extra hulp en ondersteuning voor scholen tijdens de coronacrisis. Dit om onderwijsachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en terug te dringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Staat van het Onderwijs 2022

  De Staat van het Onderwijs is het jaarlijkse verslag van de Inspectie van het Onderwijs over wat er goed gaat in het onderwijs en waar verbeterpunten liggen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afstand overbruggen

  Het rapport gaat over knelpunten bij afstandsonderwijs aan thuiszitters. Het gaat daarbij om knelpunten als verschillen in interpretatie van de Leerplichtwet, onduidelijkheden rond de toepassing van de Variawet en bekostigingsvraagstukken. Het rapport inventariseert de knelpunten en geeft een handreiking voor verduidelijking van de wetten en regelgeving of een eventuele nieuwe wetgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectierapport Cheider VO

  Het rapport gaat over herstelonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs bij het voortgezet onderwijs van de Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider in Amsterdam. Het onderzoek vond plaats in mei en juni 2021. Het was een vervolg op eerdere onderzoeken in 2018 en 2019 over burgerschap en sociale veiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie subsidies LAKS-/JOB-monitor en Combo

  Evaluatie van de subsidieregeling LAKS, JOB en Combo.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regionale arbeidsmarktramingen voor leraren in het voortgezet onderwijs 2021-2026 - De arbeidsmarkt voor leraren vo 2021-2026 - regio Zeeland

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laat ramingen opstellen voor de arbeidsmarkt voor leraren. Hierbij worden ook regionale rapporten voor het primair en voortgezet onderwijs opgesteld. Regionale arbeidsmarktramingen voor leraren in het primair en het voortgezet onderwijs kunnen door scholen en lokale samenwerkingsverbanden gebruikt worden bij het arbeidsmarktbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurders van Onderwijskwaliteit - Bestuurders van Onderwijskwaliteit - Pilot ter versterking van de kwaliteitszorg van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs

  In de pilot zijn tien schoolbesturen in het voortgezet onderwijs ondersteund bij de versterking van hun bestuurlijke kwaliteitszorg. Parallel aan de advisering vond een onderzoek plaats. Hierin is onder meer onderzocht bij welke factoren van bestuurlijke kwaliteitszorg bestuurders behoefte aan ondersteuning hadden en welke interventies de adviseurs hebben ingezet. De rapportage gaat in op de opbrengsten van het onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurders van Onderwijskwaliteit - Infografic samenvatting onderzoeksuitkomsten

  In de pilot zijn tien schoolbesturen in het voortgezet onderwijs ondersteund bij de versterking van hun bestuurlijke kwaliteitszorg. Parallel aan de advisering vond een onderzoek plaats. Hierin is onder meer onderzocht bij welke factoren van bestuurlijke kwaliteitszorg bestuurders behoefte aan ondersteuning hadden en welke interventies de adviseurs hebben ingezet. De rapportage gaat in op de opbrengsten van het onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verdiepend onderzoek gebouwtypen en ventilatiesystemen

  Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek om meer inzicht te krijgen in wat er nodig is om de ventilatie in scholen op orde te krijgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs

  Dit rapport beschrijft de voortgang van het Nationaal Programma Onderwijs en de plannen die scholen en instellingen hebben gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Specifiek (herstel)onderzoek I Bestuurlijk handelen gomarus

  Rapport van de Onderwijsinspectie over het bestuurlijk handelen en de sociale veiligheid van leerlingen op de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem en Zaltbommel. Aanleiding voor het onderzoek was het artikel 'School duwt kinderen ongevraagd uit de kast'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Examenprogramma’s in perspectief

  Tussenadvies 3 Wetenschappelijke Curriculumcommissie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het voortgezet onderwijs

  Het onderzoekskader beschrijft de inrichting van het toezicht op het onderwijs. Het omvat het waarderingskader voor de beoordeling en waardering en omschrijft de werkwijze daarvoor. Dit is de versie voor het voortgezet onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar hefbomen voor kwaliteitsverbetering in het onderwijs

  Dit rapport geeft antwoord op de vraag in welke mate verschillen in prestaties tussen landen, scholen, leerkrachten en leerlingen zijn toe te schrijven aan afzonderlijke door het beleid en de scholen te beïnvloeden factoren. Hierbij is gebruik gemaakt van de (internationale) kennisbasis van het bestaande onderwijseffectiviteitsonderzoek. Het biedt nader inzicht in "wat werkt" op zowel micro-, meso- als macroniveau in ons onderwijsstelsel.

  Bekijk document gepubliceerd op