Zoekresultaten  1-20 van de 430 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Thema: Arbeidsverhoudingenverwijder
 • Advies Onderwijsraad Grenzen aan kleine scholen

  In dit advies geeft de Onderwijsraad antwoord op de vraag hoe bij dalende leerlingenaantallen een goed onderwijsaanbod kan worden gewaarborgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekrapport Gezond en veilig werken in caos

  Uitkomsten onderzoek naar de aandacht voor gezond en veilig werken in cao’s, de achterliggende motieven en de doorwerking naar de achterban. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning Kennisinfrastructuur Arbeid & Zorg

  Verkenning naar de inrichting van een kennisinfrastructuur Arbeid en Zorg. Deze verkenning is gebaseerd op een kenniscyclus: kennisbehoefte, onderzoek, kennistransfer en de praktijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De instroom van bedrijfsartsen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage evaluatie handhaving arbeidswetten - Beschrijvende foto en krachtenveldanalyse

  Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Inspectie SZW hebben onderzoek te laten doen naar het beleid en de praktijk van de handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet en Wet arbeid Vreemdelingen. Dit heeft geleid tot een beschrijvende ‘foto’ van het beleid en de uitvoering en een rapport met verbeterkansen voor de toekomst. De bevindingen in de rapporten worden gebruikt voor de uitwerking van het handhavingsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2016 Inspectie SZW

  Bekijk document gepubliceerd op

 • OECD rapport Mental Health and Work: the Netherlands

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het nieuwe werken en de arbeidsrechtelijke regelgeving

  Het onderzoek is gericht op de verhouding tussen nieuwe arbeidspatronen, bekend onder de term ‘Het Nieuwe Werken’ (HNW) en de arbeidsrechtelijke regels in Neder-land. Hoofdvraag van het onderzoek is: waar levert de arbeidsrechtelijke regelgeving knel-punten of onduidelijkheden op voor verhoudingen waarin op basis van HNW wordt gewerkt?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2017 Inspectie SZW

  In dit jaarplan beschrijft de Inspectie SZW de voorgenomen activiteiten in 2017 op de domeinen ‘Eerlijk werk’, ‘Veilig en gezond werk’ en ‘Werk en inkomen’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies avicenna

  Hoogleraar Vermeulen van TIAS/Tilburg University geeft advies over de situatie bij het Avicenna College in Rotterdam waar een groot deel van de leraren geen les meer kan of wil geven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage evaluatie handhaving arbeidswetten - Lessen voor de toekomst voor de handhaving van de arbeidswetten

  Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Inspectie SZW hebben onderzoek te laten doen naar het beleid en de praktijk van de handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet en Wet arbeid Vreemdelingen. Dit heeft geleid tot een beschrijvende ‘foto’ van het beleid en de uitvoering en een rapport met verbeterkansen voor de toekomst. De bevindingen in de rapporten worden gebruikt voor de uitwerking van het handhavingsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Cao-fondsen van 2009 in beeld

  In 2009 waren er in totaal 135 avv’de cao-fondsen. Het betrof hier 43 uitkeringsfondsen (fondsen met een uitkering als doel, zoals VUT- en aanvullingsfondsen1) en 92 ideële fondsen (fondsen met een dienstverleningsaanbod als doel). Daarvan zijn er 53 avv’d. Van deze fondsen zijn de gegevens uit de caos en de jaarverslagen onderzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Arbeidsdiscriminatie 2015-2019

  Deze monitor biedt meer inzicht in de dynamiek rondom (interventies bij) discriminatie op de arbeidsmarkt, in het bijzonder voor vier specifieke typen van arbeidsdiscriminatie: discriminatie op grond van zwangerschap bij uitstroom en arbeidsvoorwaarden en discriminatie op grond van herkomst bij werving en selectie en op de werkvloer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage cao-afspraken 2018

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Duurzame inzetbaarheid op bedrijfsniveau

  Duurzame inzetbaarheid op bedrijfsniveau, Quickscan 2013

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Prikkels en knelpunten - Hoe werkgevers de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte beleven

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Geïntegreerde zorg en re-integratie voor werkenden en uitkeringsgerechtigden met psychische klachten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkdruk in het onderwijs

  Rapport met een kwantitatief van de (ontwikkelingen in) werkdruk en werkdruk gerelateerde factoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 bij brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Bijlage 1 bij brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 21 oktober 2010, inzake overzicht aanhangige dossiers en kabinetsstukken t.b.v. planningsoverleg op 4 november 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeldruk in het primair onderwijs

  Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de registratieverplichtingen van schoolleiders, leerkrachten en ondersteunend personeel in het primair onderwijs (po).

  Bekijk document gepubliceerd op