Zoekresultaten  1-50 van de 79 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Kamerbrief Digitale inbraak DigiNotar

  Met deze brief informeren de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer over de digitale inbraak bij DigiNotar en over het rapport dat Fox-IT daarover schreef.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vraag en antwoord over DigiNotar

  In juli 2011 is bij het bedrijf DigiNotar elektronisch ingebroken. DigiNotar verzorgt certificaten voor onder meer overheidswebsites waarmee de veiligheid wordt gegarandeerd. Na de hack zijn onechte beveiligingscertificaten in omloop gekomen. De betreffende overheidswebsites maken nu gebruik van vervangende veiligheidscertificaten. Hieronder vindt u vragen en antwoorden over de problemen met beveiligingscertificaten voor websites die door het bedrijf DigiNotar zijn uitgegeven. Laatste update: woensdag 14 september 2011 18:30 uur.

 • Beantwoording Kamervragen internetcertificaten, beveiliging van DigiD en overheidswebsites, en DigiNotar

  Antwoorden van minister Donner (BZK) op vragen van de Kamerleden El Fassed (GroenLinks), Verhoeven (D66), en  Elissen, Hernandez en Kortenoeven (allen PVV) over internetcertificaten, beveiliging van DigiD en overheidswebsites, en DigiNotar. De antwoorden worden mede gegeven door de ministers Opstelten (VenJ), Rosenthal (BZ), Hillen (Def) en Verhagen (EL&I).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief I-strategie Rijk

  Brief van minister Donner (BZK) aan de Tweede Kamer met de rijksbrede Informatiseringstrategie (I-strategie). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie op onthullingen Edward Snowden

  Brief van minister Plasterk (BZK), mede namens minister Hennis-Plasschaert (Def), minister Timmermans (BZ), minister Opstelten (VenJ) aan de Tweede Kamer met  de kabinetsbrede reactie op de onthullingen van Edward Snowden. De Tweede Kamer had om een reactie van het kabinet gevraagd op 4 juli.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductie Geïntegreerde Contractvorming

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Scenes from a marriage - Eindrapport framing ICT en overheid

  Het onderzoek geeft een beeld van de frames die er leven over ICT-onderwerpen van de Rijksoverheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Publiek-private samenwerking en hybride financiering

  Meer en meer zetten (decentrale) overheden de stap om in publiek-private samenwerkingen (PPS) met maatschappelijke instellingen, bedrijven en/of burgerinitiatieven publieke doelen te realiseren. Daarbij worden andere dan publieke geldstromen ingezet om publieke belangen te realiseren. Overheden maken meermaals gebruik van hybride financiering, waarbij met een combinatie van publieke en private financiële middelen maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen 2010-2014 (BZK)

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 30 augustus 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Licht op de digitale schaduw. Verantwoord innoveren met big data

  Dit rapport van een groep van privacy- en big-dataexperts richt zich tot het Nederlandse bedrijfsleven. Het rapport biedt een perspectief op een vreedzame co-existentie van de begrijpelijke wens om big data te gebruiken en anderzijds de gerechtvaardigde zorg over de kwetsbaarheden van burgers en consumenten in een big-datasamenleving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport expertgroep big data en privacy

  Minister Kamp (EZ) stuurt de Tweede Kamer het rapport van de expertgroep big data en privacy.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quick scan kosten rijksbrede ICT-voorzieningen

  Dit is een quick scan naar de marktconformiteit van de kosten van negen verschillende rijksbrede ICT-voorzieningen. Jaarlijks worden de kosten voor negen ICT-voorzieningen volgens het ‘solidariteitsprincipe’ verdeeld onder de overheidsorganisaties binnen het Rijk. De verdeling is voor de jaren 2016 en 2017 vastgelegd in een notitie kostenverdeling rijksbrede ICT.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Nederlandse Digitaliseringsstrategie

  Staatssecretaris Keijzer (EZK), staatssecretaris Knops (BZK) en minister Grapperhaus (JenV) sturen de Tweede Kamer een brief over de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief aan Eerste Kamer over Nederlandse Digitaliseringsstrategie

  Staatssecretaris Keijzer (EZK), staatssecretaris Knops (BZK) en minister Grapperhaus (JenV) informeren de Eerste Kamer over de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over plan van aanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024

  Minister Van Engelshoven (OCW), staatssecretaris Van Ark (SZW), staatssecretaris Knops (BZK) en minister De Jonge (VWS) informeren de Tweede Kamer over de uitwerking van de plannen om laaggeletterdheid aan te pakken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2.0

  De digitale transitie in Nederland kan alleen slagen door samenwerking. Om die reden heeft het kabinet in juni 2018 de Nederlandse Digitaliseringstrategie gelanceerd. Dit is de eerste keer dat er kabinetsbreed een ambitie en doelstellingen zijn geformuleerd op het terrein van digitalisering

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over artificiële intelligentie, publieke waarden en mensenrechten

  Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een beleidsbrief over artificiële intelligentie  (AI), publieke waarden en mensenrechten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over maatregelen voor bevorderen circulair bouwen

  Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een brief over maatregelen in de bouwregelgeving ter bevordering van circulair bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen Inventarisatie Standaardisatie

  Bijlagen bij het Rapport 'Inventarisatie Standaardisatie'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met kabinetsreactie op het rapport 'Inventarisatie Standaardisatie'

  Minister Knops stuurt de Tweede Kamer een reactie op het rapport 'Inventarisatie Standaardisatie'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie Standaardisatie

  Het rapport bevat inzichten en aanbevelingen op diverse beleidsdoelstellingen van NLDIGIbeter.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtsrapport - De gegevensverstrekking door de AIVD over het Cornelius Haga Lyceum - Rapport

  In dit toezichtsrapport staat de gegevensverstrekking door de AIVD centraal die de basis heeft gevormd voor het handelen van andere overheidsinstanties jegens het Cornelius Haga Lyceum en personen betrokken bij de school

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Buitenlandonderzoek domeinnaambeleid

  Een onderzoek naar de ervaringen met domeinnaambeleid bij buitenlandse overheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bevorderen circulair bouwen

  Minister Knops beantwoordt vragen over de maatregelen voor het bevorderen van circulair bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programmaplan SSC-ICT - Deel 2

  In het Programmaplan Transitie SSC-ICT wordt de aanpak die KPMG voorstelt geconcretiseerd en aangescherpt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • KPMG Strategisch organisatieadvies SSC-ICT fase1

  Rapportage over de eerste fase van het onderzoek door KPMG binnen het Shared Service Centre ICT (SSC-ICT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programmaplan SSC-ICT - Deel 1

  In het Programmaplan Transitie SSC-ICT wordt de aanpak die KPMG voorstelt geconcretiseerd en aangescherpt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Algoritme: de mens in de machine - Casusonderzoek naar de toepasbaarheid van richtlijnen voor algoritmen

  Dit rapport gaat over de toepassing in de praktijk, van de richtlijnen voor het gebruik van algoritmen door overheden, in het bijzonder bij casussen van de politie en van UWV. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsappreciatie witboek kunstmatige intelligentie

  Reactie van het kabinet op de visie van de Europese Commissie op de belangrijkste beleidsmaatregelen en investeringen op het gebied van kunstmatige intelligentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording van de vragen over de kabinetsappreciatie van het Witboek over kunstmatige intelligentie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsappreciatie witboek over Kunstmatige intelligentie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage ICT‐onvolkomenheden rijksbreed

  Overzicht van maatregelen op de onvolkomenheden Rijksbreed voor ICT en informatiebeveiliging, uitgesplitst per departement.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voortgang maatregelen bevordering circulair bouwen

  Minister Ollongren beschrijft de voortgang van maatregelen in de bouwregelgeving voor circulair bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage ICT‐onvolkomenheden rijksbreed

  Een overzicht van maatregelen en stand van zaken over onvolkomenheid op informatiebeveiliging, uitgesplitst per departement.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang Strategische I-agenda voor de Rijksdienst 2019-2021 en aanpak onvolkomenheden

  Staatssecretaris Knops informeert de Tweede Kamer over de Rijksbrede status van de door de Algemene Rekenkamer geconstateerde onvolkomenheden op ICT- en informatiebeveiliging en de voortgang van de maatregelen in de Strategische I-agenda voor de Rijksdienst 2019-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afwegingskader ICT opdrachten

  Dit voorliggende geactualiseerde kader helpt opdrachtgevers en inkopers, die betrokken zijn bij een ICT aanbesteding, een keuze te maken voor het vormgeven van de dialoog met het bedrijfsleven en de wijze van aanbesteden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021

  De Nederlandse Digitaliseringstrategie (NDS) bundelt kabinetsbreed de ambities en doelstellingen voor een succesvolle digitale transitie in Nederland. Ieder jaar bekijkt het kabinet of nieuwe ontwikkelingen een aanpassing van de strategie noodzakelijk maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toekomstverkenning Digitalisering 2030

  Een toekomstverkenning naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de digitalisering richting 2030. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over buitensluiten van mensen door de digitale wereld

  Staatssecretaris Knops (BZK) geeft antwoord op vragen over het buitensluiten van mensen door de digitale wereld. Het Tweede Kamerlid Leijten (SP) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage 2020 Bureau ICT-toetsing

  De jaarrapportage over het jaar 2020 van het Bureau ICT-toetsing (BIT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gebruikersonderzoek digitale bronidentiteit vanuit burgerperspectief

  JungleMinds heeft een exploratief gebruikersonderzoek uitgevoerd met als centrale vraag: hoe komen we tot een vorm voor een digitale bronidentiteit die aansluit bij de belevingswereld van de burger? In dit onderzoek is getracht te valideren of enkele hypotheses rond het concept digitale bronidentiteit standhouden wanneer deze worden voorgelegd aan gebruikers door middel van prototype testing. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uit beeld geraakt - Digitale ongelijkheid als maatschappelijke opgave

  Onderzoek over hoe mensen digitale ongelijkheid ervaren en hoe zij beter geholpen kunnen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief hoofdlijnen beleid voor digitalisering

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering), minister Adriaansens (EZK) , minister Yeşilgöz-Zegerius ( JenV) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) sturen de Tweede Kamer een brief over de hoofdlijnen van het beleid van de digitale transitie van de samenleving voor deze kabinetsperiode .

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over plannen datacenter Zeewolde - Openbaargemaakte documenten

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van in- en uitgaande correspondentie tussen het ministerie van BZK/het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de gemeente Zeewolde/provincie Flevoland over de plannen voor een datacenter in Zeewolde. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 •  Regulering van Online Content, naar een herijking van het Nederlands internetbeleid

  Rapport over opties voor Nederland om online content regulering zo vorm te geven, dat democratische waarden en mensenrechten geborgd zijn op het internet. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport 'Regulering van Online Content, naar een herijking van het Nederlands internetbeleid'

  Minister Hoekstra (BZ), minister Adriaansens (EZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) sturen de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het advies ‘Regulering van Online Content, naar een herijking van het Nederlands internetbeleid’ van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage Grote ICT-projecten 2021

  De Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk rapporteert over de grote ICT-projecten van de Rijksoverheid. De rapportage Grote ICT-projecten beschrijft deze projecten in detail. De projecten staan ook op het Rijks ICT-dashboard.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Publieke waarden en rechten bij aanbesteden van ICT - Handreiking aanbesteden van open source software II - pdf-versie Publieke waarden en rechten bij aanbesteden van ICT

  In de handreiking wordt stapsgewijs uiteengezet hoe men door het verwerven van bepaalde rechten publieke waarden kan verwezenlijken bij het inkopen van ICT. De focus ligt hierin op ICT met een maatschappelijke betekenis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de rapportage Grote ICT-projecten 2021

  Staatssecretaris Van Huffelen (BZK) geeft antwoord op schriftelijke Kamervragen over de rapportage Grote ICT-projecten 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op