Zoekresultaten  1-50 van de 157 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Actieplan Open Overheid 2023-2027

  Een bondige publieksversie van het vijfde Nationale Actieplan Open Overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan Open Overheid 2023-2027

  Het vijfde Nederlandse Actieplan Open Overheid (2023-2027) bevat 17 actiepunten verdeeld over 7 thema’s, gericht op onder andere het actief verzamelen van ideeën van burgers, het beter voldoen aan de informatiebehoefte van verschillende doelgroepen en het stimuleren van een cultuuromslag naar meer openheid binnen overheidsorganisaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Landsadvocaat over reikwijdte eIDAS-verordening en open source-eis

  Het advies van de Landsadvocaat naar aanleiding van 2 vragen over de reikwijdte van de eIDAS-verordening en open source-eis.De vragen werden gesteld tijdens de plenaire behandeling van de Wet digitale overheid en bijbehorende novelle van 21 februari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Proeftuin Digitale Inclusie Groningen 2021

  Dit rapport doet verslag van bevindingen in de proeftuin Digitale Inclusie die in 2019-2021 in Groningen is uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 'Kan dit weg?' - 'Nee': Advies over het beheren en bewaren van chatberichten bij de overheid

  Advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (AcOI) over het beheren en bewaren van chatberichten bij de overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Implementatiekader risicoafweging cloudgebruik

  Dit implementatiekader is een verdieping en uitwerking van het Rijksbrede beleid voor het gebruik van clouddiensten. Bij de uitvoering van het cloudbeleid is het toepassen van dit implementatiekader verplicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek sturen op informatieveiligheid

  Onderzoek naar de wijze waarop andere grote (commerciële) organisaties sturing geven aan informatieveiligheid. De lessen die hier uit te trekken zijn, zijn input geweest bij het bestuurlijke deel van de evaluatie van de BIO. De lessen zijn ook input bij het verbeteren van het IB-stelsel binnen de overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Baseline Informatieveiligheid Overheid

  Bij de vaststelling van de BIO is afgesproken dat deze in 2023 zou worden geëvalueerd. De evaluatie is vervroegd naar 2022 door de komst van de nieuwe ISO27002, zodat in 2023 een vernieuwde BIO 2.0 kan worden opgeleverd waarin de evaluatie alsook de structuuraanpassing als gevolg van de nieuwe ISO27002 kan worden opgeleverd. Het evaluatierapport bevat de resultaten van de evaluatie en is richtinggevend voor het feitelijk herschrijven van de BIO.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht aanbevelingen en suggesties bij rapport Digitalisering in wetgeving en rechtspraak Raad van State

  Overzicht aanbevelingen en suggesties en hun opvolging bij het rapport Digitalisering in wetgeving en rechtspraak Raad van State.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • GDI-Meerjarenvisie 2022-2026

  Visie over de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) voor de jaren 2022-2026. De GDI is de verzameling van voorzieningen, standaarden en afspraken(stelsels) die door alle publieke dienstverleners worden gebruikt voor hun digitale dienstverlening aan burgers en ondernemers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarig, departementaal informatieplan OCW 2022-2026

  Meerjarig, departementaal informatieplan van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022-2026. Het doel van het departementale informatieplan is inzicht geven in de belangrijkste ontwikkelingen en plannen op het gebied van de IT en digitalisering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarig, departementaal informatieplan LNV 2023-2027

  Meerjarig, departementaal informatieplan van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2023-2027. Het doel van het departementale informatieplan is inzicht geven in de belangrijkste ontwikkelingen en plannen op het gebied van de IT en digitalisering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarig, departementaal informatieplan VWS 2023-2027

  Meerjarig, departementaal informatieplan van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023-2027. Het doel van het departementale informatieplan is inzicht geven in de belangrijkste ontwikkelingen en plannen op het gebied van de IT en digitalisering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarig, departementaal informatieplan IenW 2022-2026

  Meerjarig, departementaal informatieplan van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2022-2026. Het doel van het departementale informatieplan is inzicht geven in de belangrijkste ontwikkelingen en plannen op het gebied van de IT en digitalisering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht moties en toezeggingen bij Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren

  Overzicht van moties en toezeggingen die betrekking hebben op de 'Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren

  Het thema ‘digitale overheid’ en een aantal voorwaarden van het ‘digitaal fundament’ zijn in de 'Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren' uitgewerkt. Zie ook de digitoegankelijke versie van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opensourcewerken: de vrijblijvendheid voorbij - Opensourcewerken: de vrijblijvendheid voorbij (PDF)

  Rapport over de opensourcestrategie van het ministerie van BZK.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Governance ICTU

  Dit rapport geeft een toelichting op de wijziging van de governance van Stichting ICTU. ICTU is een samenwerkingsverband van overheidsorganisaties dat overheden ondersteunt om innovatieve toepassingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie te introduceren en te implementeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Digitaal vergaderen en besluitvormen in gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen

  Position Paper van IPO, VNG en Unie van Waterschappen over de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming, die het voor Provinciale Staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen mogelijk maakt om via digitale platforms te vergaderen en besluiten te nemen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek afwegingskader informatieveiligheidseisen nationaal belang

  In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is onderzoek gedaan om te komen tot een advies voor een afwegingskader en informatieveiligheidseisen voor (informatie)processen van nationaal belang. De opdracht maakt deel uit van het onderzoek naar mogelijke wetgeving voor informatieveiligheid voor het openbaar bestuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek toezicht op informatieveiligheid

  In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is onderzoek gedaan om te komen tot een advies voor het opzetten van een overkoepelend stelsel van toezicht waar verantwoording over de reguliere informatieprocessen een plek heeft. De opdracht maakt deel uit van het onderzoek naar mogelijke wetgeving voor informatieveiligheid voor het openbaar bestuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie gebruikersonderzoek Qii - in opdracht van Mens Centraal

  In dit rapport zijn de resultaten te zien van ervaringen met een werkende praktijk met Qii - voorheen het Huurpaspoort - in 2 regio's. Kandidaat-huurders zijn vragen voorgelegd over de werking van het hulpmiddel en of en hoe dit hen helpt in de relatie met de woonruimteverdeler en corporaties. De balans tussen gemak, privacy en ervaren afhankelijkheid staat daarin centraal. De uitkomsten geven een genuanceerd eerste, want kwalitatief beeld. De teneur is positief bij de respondenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage ICT-onvolkomenheden rijksbreed

  Rapportage ICT-onvolkomenheden rijksbreed bij de Strategische I-agenda voor de Rijksdienst 2019 - 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uit beeld geraakt - Digitale ongelijkheid als maatschappelijke opgave

  Onderzoek over hoe mensen digitale ongelijkheid ervaren en hoe zij beter geholpen kunnen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor toegankelijkheid 2021 - Websites en mobiele applicaties van Nederlandse overheidsinstanties

  Monitor 2021 van Nederlandse overheidswebsites en mobiele applicaties (conform Artikel 8(4) van EU-Richtlijn 2016/2102).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Discriminatie door risicoprofielen - Mensenrechtelijk toetsingskader

  In het toetsingskader van het College Rechten van de Mens staan de juridische maatstaven om te bepalen wanneer risicoprofielen leiden tot discriminatie op grond van ras (waaronder etniciteit valt) of nationaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsdoorlichting beleidsartikel 6.6

  Dit rapport bevat de beleidsdoorlichting van artikel 6.6 van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit artikel is in 2019 aan de begroting toegevoegd voor innovatie en doorontwikkeling van de Digitale Overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NL DIGITAAL: Interbestuurlijke Datastrategie Nederland

  Deze interbestuurlijke datastrategie schetst op hoofdlijnen hoe de overheid kansen om maatschappelijke opgaven met data op een effectieve manier aan te gaan vaker en beter kan realiseren, waarbij risico's van datagebruik goed worden afgewogen. Daarnaast bevat de datastrategie eerste suggesties voor verdere uitwerking van systeemfuncties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage 2e onderzoek Toegang Digitale Overheid

  Onderzoek van PricewaterhouseCoopers naar de Toegang Digitale Overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Discussienotitie 'Digitale beraadslaging en besluitvorming gedachten over functionele eisen'

  Bijdrage Rathenau Instituut aan expertbijeenkomst over een permanente regeling voor digitale beraadslaging.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Analyse uitgangspunten fysiek vergaderen - 'De vergadering van de raad wordt in fysieke vorm gehouden?'

  Onderzoek of er constitutionele of andere principiële argumenten zijn voor of tegen het (vermeende) uitgangspunt van de fysieke vergadering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes

  Met het Impact Assessment voor Mensenrechten bij de inzet van Algoritmes (IAMA) kan een afgewogen discussie gevoerd worden tussen de relevante partijen bij de afweging om wel of niet een algoritmische toepassing te gaan ontwikkelen. En het IAMA helpt om de gekozen ontwikkeling en implementatie vervolgens op een verantwoorde manier te doen. In het IAMA worden verbanden gelegd met relevante regels, instrumenten en toetskaders op het gebied van algoritmen. Het IAMA is opgesteld door Prof. mr. Janneke Gerards, Dr. Mirko Tobias Schäfer, Arthur Vankan en Iris Muis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Begrijpelijke overheidsteksten

  De overheid vindt het haar verantwoordelijkheid om duidelijk, begrijpelijk en toegankelijk te communiceren naar burgers en ondernemers. In het onderzoek wordt gekeken naar 140 teksten (afkomstig van 14 Nederlandse gemeenten) die gericht zijn aan mensen in een schuldhulptraject. Deze vorm van communicatie heeft grote (financiële) impact op de levens van mensen. De taal is in 62% van de gevallen moeilijk te begrijpen voor laagopgeleide lezers. Ook is het lang niet altijd duidelijk wat de lezer moet doen met een tekst. De teksten ontmoedigen de lezers door hun lengte, of zorgen voor veel stress door hun onbegrijpelijkheid. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Btw-onderzoek Wdo-voorzieningen Logius

  Onderzoek naar de btw-gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet digitale overheid (Wdo) en meer specifiek de belastingplicht voor de btw van Logius. Treedt Logius bij het verzorgen van de Wdo-voorzieningen op als btw-ondernemer of als overheidsdienst?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Generieke Digitale Infrastructuur voor gegevensuitwisseling

  Verkennend onderzoek of de in de Europese Unie ontwikkelde digitale bouwblokken kunnen bijdragen aan een zo optimaal mogelijke oplossing in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Verkenning alternatieven Berichtenbox voor Bedrijven

  Dit rapport onderzoekt of de kosten per bericht via de Berichtenbox Bedrijven kunnen worden verlaagd door gebruik van een private voorziening. De conclusie is onder meer dat de markt geen producten aanbiedt die voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de Berichtenbox Bedrijven. Het onderzoek zal onder andere worden gebruikt bij het bepalen van de meerjarige kosten van de Generieke Digitale Infrastructuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie projectgroep normering en toezicht algoritmen

  Resultaat van de inventarisatie van openstaande beleidsvraagstukken op het gebied van normering van en toezicht op algoritmen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking non-discriminatie by design

  Dit document legt uit welke vragen en principes leidend zijn bij het ontwikkelen en implementeren van een AI-systeem met het oog op het discriminatieverbod, vanuit zowel juridisch, technisch, als organisatorisch perspectief. AI staat voor artificiële intelligentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Code Goed Digitaal Openbaar Bestuur

  Onderzoek naar het borgen van waarden bij de digitalisering van het openbaar bestuur. Op basis van dit onderzoek presenteert het rapport de basis voor een Code Goed Digitaal Openbaar Bestuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quick Scan MKBA e-facturatie en e-procurement

  Quick Scanrapport  naar de publieke en maatschappelijke effecten van de invoering van e-facturatie en e-procurement in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quickscan AI in publieke dienstverlening II

  Rapport van onderzoeksinstituut TNO over het gebruik van AI (kunstmatige intelligentie) door de overheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om gebruik van algoritmen om grote hoeveelheden gegevens te analyseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning kosten en baten vrijgave Open Source Software

  In dit onderzoek worden de maatschappelijke kosten en baten van het vrijgeven van door (of in opdracht van) overheden ontwikkelde broncode van software verkend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport naar open source communities

  In dit onderzoek naar deze communities in Nederland, moet duidelijker worden wat open source communities zijn, hoe zij zich (door)ontwikkelen en hoe zij onderhouden kunnen worden. Het gaat om kwalitatief onderzoek om meer zicht te krijgen op de praktijk van open source communities in Nederland en de daarin zich (al dan niet succesvol) vormende ‘leefwereld’ (motieven, doelen, gedrag, structuur en governance).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ministerie van BZK Beleidsdoorlichting artikel 6.2 en 6.3

  Beleidsdoorlichting van de artikelen 6.2 en 6.3 van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Deze artikelen gaan over digitale dienstverlening, informatiebeleid en de informatiesamenleving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • DigiD en het nieuwe stelsel - eindverslag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quickscan ENSIA Assurance

  In vervolg op de ENSIA-evaluatie uit 2020 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een quickscan uitgevoerd om inzichtelijk te maken wat de behoefte is aan assurance en welke mogelijkheden en ruimte er is om de assurance efficiënter en effectiever te organiseren binnen het ENSIA-verantwoordingsstelsel. In het rapport worden oplossingsrichtingen aangedragen, daaruit voortvloeiende acties benoemd en in de tijd geplaatst. Met behulp van de opgehaalde inzichten zal het ENSIA-verantwoordingsstelsel de komende periode verder worden verbeterd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Digitale vaardigheden: een onderzoeks- en beleidsagenda

  Adviesrapport dat op basis van recent onderzoek naar digitale vaardigheden toekomstig digitaal inclusiebeleid onderbouwt en richting geeft. Het rapport gaat onder andere in op een minimaal niveau van digitale (basis)vaardigheden voor de Nederlandse bevolking en zet de samenhang tussen traditionele laaggeletterdheid en digitale vaardigheden conceptueel uiteen. Ook beschrijft het rapport digitale vaardigheden die van belang zullen zijn in de nabije toekomst. Het rapport sluit hiermee aan op het spoor digitale vaardigheden en zelfredzaamheid van het beleidsdossier digitale inclusie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Scenario’s voor Cloud Bridge en MFA

  Rapport over vernieuwing Single Sign On Rijk (SSOn Rijk), de rijksbrede ICT-voorziening waarmee Rijksmedewerkers eenvoudig en veilig worden geauthentiseerd en daarmee via een enkele aanmelding toegang krijgen tot toepassingen en voorzieningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartiermakersrapport Nederlandse Peppolautoriteit (NPa)

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft besloten de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) over te nemen en staat momenteel voor de opgave om, samen met alle betrokken partijen, te komen tot een ordentelijke transitie van de huidige Peppolautoriteit Simplerinvoicing met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden naar de nieuwe Peppolautoriteit binnen het publieke domein (BZK). Op basis van gesprekken zijn door de gesprekspartners 6 uitgangspunten genoemd, waaraan de nieuw te vormen Nederlandse Peppolautoriteit kan toetsen of het de juiste keuzes maakt bij het voeren van de regie en het beheer op het Peppol-afsprakenstelsel, het stellen van de randvoorwaarden en het uitvoeren van het toezicht op de naleving van gemaakte afspraken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategische visie Plan van Aanpak geïntegreerd eID-stelsel

  Een strategische visie in de vorm van een integraal Plan van Aanpak voor de inrichting van een geïntegreerd stelsel van elektronische identificatie en authenticatie voor burgers en bedrijven. Het rapport betreft een verkenning op basis waarvan geen algemene conclusies kunnen worden getrokken.

  Bekijk document gepubliceerd op