Zoekresultaten  1-10 van de 363 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Thema: Basisonderwijsverwijder
 • Stichting Islamitische School Amsterdam Specifiek onderzoek bestuur

  Rapport van de Onderwijsinspectie. Het rapport gaat over het 2e herstelonderzoek bij de Stichting Islamitische Scholen Amsterdam (ISA). Het gaat om het herstel van bestuurlijk handelen naar aanleiding van ernstige en meerdere wettelijke tekortkomingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trends in aanvullend onderwijs Monitor aanvullend onderwijs 2023

  De monitor geeft een beeld van de stand van zaken bij aanvullend onderwijs in het schooljaar 2022-2023. Het gaat hierbij om onderwijsondersteuning buiten de reguliere schooltijd (onderwijstijd) om de schoolloopbaan van kinderen te ondersteunen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Doorstroomprogramma's vmbo-mbo en havo-mbo

  Het rapport evalueert de subsidieregeling uit het Actieplan Gelijke Kansen voor de doorstroomprogramma's vmbo-mbo en havo-mbo voor kwetsbare leerlingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Taal en rekenen in het PABO-onderwijs: thematische analyse

  De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft een thematische analyse uitgevoerd naar taal en rekenen op de PABO. De NVAO heeft in kaart gebracht hoe de recente positieve accreditaties van de lerarenopleidingen zich verhouden tot signalen van de Onderwijsraad in het onderzoek 'Taal en rekenen in het vizier'. De ministers Dijkgraaf (OCW) en Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven hun reactie in de brief aan de Tweede Kamer van 15 december 2023 over de 'Lerarenstrategie'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2023

  De rapportage bericht over de belangrijkste ontwikkelingen voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hun arbeidsmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stichting Leren in de Tussenruimte

  Rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Het rapport bevat de bevindingen van de inspectie naar aanleiding van het onverwachte bezoek op 31 oktober 2023 bij Stichting Leren in de Tussenruimte en op basisschool Klein Amsterdam. De inspectie deed onderzoek naar de feitelijke financiële en onderwijskundige situatie van de school en de stichting. De aanleiding voor dit onderzoek was de bestuurlijke crisis binnen Stichting Leren in de Tussenruimte sinds oktober 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage kwalitatieve verkenning met betrekking tot de motie Van Meenen en Paul

  Rapport van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid. Het rapport onderzoekt of het aanmerken van onderwijs aan (hoog)begaafden als speciaal onderwijs (SO) zou leiden tot structurele financiering, expertise, leerlingenvervoer en een dekkend aanbod voor het onderwijs aan (hoog) begaafde leerlingen. Aanleiding was de motie van de Tweede Kamerleden Van Meenen (D66) en Paul (VVD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwaliteit van de schoolexaminering

  Rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Het rapport beoordeelt de afsluiting van het voorgezet onderwijs (vo) via het schoolexamen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2023

  De rapportage bericht over de belangrijkste ontwikkelingen over leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hun arbeidsmarkt. Het gaat om de stand van zaken in december 2023. Een eerdere versie van het rapport had de Tweede Kamer op 15 december 2023 ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek teambevoegdheid 10-14-onderwijs Eindmeting 2022 - 2023

  Het rapport evalueert het experiment Teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs. Binnen 10-14-onderwijs volgen leerlingen van 10 tot 14 jaar een onderwijsprogramma met een doorlopende leerlijn van de basisschool naar de middelbare school. Het rapport onderzoekt de inzet van personeel, de bevoegdheden die daarbij een rol spelen en de effecten op de onderwijskwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op