Zoekresultaten  1-50 van de 363 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Thema: Basisonderwijsverwijder
 • Stichting Islamitische School Amsterdam Specifiek onderzoek bestuur

  Rapport van de Onderwijsinspectie. Het rapport gaat over het 2e herstelonderzoek bij de Stichting Islamitische Scholen Amsterdam (ISA). Het gaat om het herstel van bestuurlijk handelen naar aanleiding van ernstige en meerdere wettelijke tekortkomingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trends in aanvullend onderwijs Monitor aanvullend onderwijs 2023

  De monitor geeft een beeld van de stand van zaken bij aanvullend onderwijs in het schooljaar 2022-2023. Het gaat hierbij om onderwijsondersteuning buiten de reguliere schooltijd (onderwijstijd) om de schoolloopbaan van kinderen te ondersteunen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Doorstroomprogramma's vmbo-mbo en havo-mbo

  Het rapport evalueert de subsidieregeling uit het Actieplan Gelijke Kansen voor de doorstroomprogramma's vmbo-mbo en havo-mbo voor kwetsbare leerlingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Taal en rekenen in het PABO-onderwijs: thematische analyse

  De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft een thematische analyse uitgevoerd naar taal en rekenen op de PABO. De NVAO heeft in kaart gebracht hoe de recente positieve accreditaties van de lerarenopleidingen zich verhouden tot signalen van de Onderwijsraad in het onderzoek 'Taal en rekenen in het vizier'. De ministers Dijkgraaf (OCW) en Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven hun reactie in de brief aan de Tweede Kamer van 15 december 2023 over de 'Lerarenstrategie'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2023

  De rapportage bericht over de belangrijkste ontwikkelingen voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hun arbeidsmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stichting Leren in de Tussenruimte

  Rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Het rapport bevat de bevindingen van de inspectie naar aanleiding van het onverwachte bezoek op 31 oktober 2023 bij Stichting Leren in de Tussenruimte en op basisschool Klein Amsterdam. De inspectie deed onderzoek naar de feitelijke financiële en onderwijskundige situatie van de school en de stichting. De aanleiding voor dit onderzoek was de bestuurlijke crisis binnen Stichting Leren in de Tussenruimte sinds oktober 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage kwalitatieve verkenning met betrekking tot de motie Van Meenen en Paul

  Rapport van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid. Het rapport onderzoekt of het aanmerken van onderwijs aan (hoog)begaafden als speciaal onderwijs (SO) zou leiden tot structurele financiering, expertise, leerlingenvervoer en een dekkend aanbod voor het onderwijs aan (hoog) begaafde leerlingen. Aanleiding was de motie van de Tweede Kamerleden Van Meenen (D66) en Paul (VVD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwaliteit van de schoolexaminering

  Rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Het rapport beoordeelt de afsluiting van het voorgezet onderwijs (vo) via het schoolexamen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2023

  De rapportage bericht over de belangrijkste ontwikkelingen over leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hun arbeidsmarkt. Het gaat om de stand van zaken in december 2023. Een eerdere versie van het rapport had de Tweede Kamer op 15 december 2023 ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek teambevoegdheid 10-14-onderwijs Eindmeting 2022 - 2023

  Het rapport evalueert het experiment Teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs. Binnen 10-14-onderwijs volgen leerlingen van 10 tot 14 jaar een onderwijsprogramma met een doorlopende leerlijn van de basisschool naar de middelbare school. Het rapport onderzoekt de inzet van personeel, de bevoegdheden die daarbij een rol spelen en de effecten op de onderwijskwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitwerking Motie Dassen/Van Weyenberg: Structurele scenario’s voor het aanbieden van schoolmaaltijden

  Het document bevat een uitwerking van verschillende mogelijke scenario’s voor een structurele vorm van schoolmaaltijden. Aanleiding was de motie van de Tweede Kamerleden Dassen (VOLT) en Van Weyenberg (D66). Deze verzocht verzocht de regering om verschillende opties uit te werken voor het structureel en laagdrempelig maken van gezonde en gevarieerde gratis schoolmaaltijden voor kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wet vrijwillige ouderbijdrage - Mogelijke gevolgen voor extra-curriculair aanbod van de profielscholen

  Bijlage bij het rapport Schoolkostenmonitor po, vo, mbo 2022-2023 over de mogelijke gevolgen voor extra-curriculair aanbod van de profielscholen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht ingekomen reacties Ringen naar onderwerp

  Het overzicht bevat de reacties van de PO-Raad (Primair Onderwijs) en VO-Raad (Voortgezet Onderwijs) en andere organisaties op de bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Ring 2 17 mei 2023

  Het verslag gaat over het overleg van vertegenwoordigers van Ring 2 (onderwijsorganisties) met de Inspectie van het Onderwijs dat plaats vond op 17 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs

  Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs. Het onderzoekskader beschrijft de inrichting van het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs (basisonderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het voortgezet onderwijs

  Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs. Het onderzoekskader beschrijft de inrichting van het toezicht op het voortgezet onderwijs (vo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch personeelsbeleid in het VO

  Het rapport beschrijft de staat van het strategisch personeelsbeleid voor het voortgezet onderwijs (vo) in 2023 en de ontwikkeling sinds 2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Peil.Burgerschap Einde speciaal (basis)onderwijs 2020-2021

  Het onderzoek Peil.Burgerschap einde speciaal (basis)onderwijs 2020-2021 geeft zicht op de burgerschapscompetenties van schoolverlaters in het speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs. Daarnaast brengt het onderzoek het onderwijs in burgerschapsvorming op de deelnemende scholen in kaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie pilot Tweetalig Primair Onderwijs Eindmeting schooljaar 2021/2022

  Het rapport evalueert de pilot voor tweetalig primair onderwijs (tpo) op 12 basisscholen. Het onderzoekt de vormgeving van het tpo op de 12 scholen en het effect van tpo op de Engelse en Nederlandse taalvaardigheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid IBO Sturing op kwaliteit van onderwijs

  Rapport van het interdepartementale beleidsonderzoek  (IBO) 'Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid'. Het onderzoek gaat over manieren om de sturing op onderwijskwaliteit en kansengelijkheid te verbeteren in het funderend onderwijs (basisonderiwjs en voortgezet onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch personeelsbeleid in het primair onderwijs

  Het rapport gaat over het onderzoek naar het strategisch personeelsbeleid in het primair onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies inzet structurele middelen Sterk Techniekonderwijs

  Advies van de commissie Sterk Techniekonderwijs (STO) over de inzet van middelen voor versterking van het technisch onderwijs. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor en evaluatieonderzoek Sterk techniekonderwijs

  Rapport over het programma Sterk Techniekonderwijs (STO) in 2023. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van het Onderwijs 2023

  De Staat van het Onderwijs is het jaarlijkse verslag van de Inspectie van het Onderwijs over wat er goed gaat in het onderwijs en waar verbeterpunten liggen. Dit jaar gaat de inspectie nader in op de belangrijke thema’s basisvaardigheden, kansengelijkheid en goed toegeruste leraren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie verrijkte schooldag

  Rapport over het programma School en Omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2022 van de Inspectie van het Onderwijs

  Het jaarverslag gaat over de activiteiten van de Inspectie van het Onderwijs in 2022 in getallen en beschrijvingen. Ook gaat het in op belangrijke ontwikkelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De gevolgen van digitalisering op de leermiddelenmarkt

  In dit rapport worden de gevolgen van digitalisering op de leermiddelenmarkt in het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo) beschreven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wettelijke kaders van de medezeggenschap in het onderwijs

  Het rapport onderzoekt knelpunten bij de medezeggenschap in verticale scholengemeenschappen. Dit zijn scholengemeenschappen die zowel voortgezet onderwijs (vo) als middelbaar beroepsonderwijs (mbo) aanbieden. Daarnaast onderzoekt het beleidsopties voor een gemeenschappelijk wettelijk kader voor de medezeggenschap in het vo en mbo.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • In het licht van de geschiedenis

  Bijlage bij het rapport 'Wettelijke kaders van de medezeggenschap in het onderwijs'. De bijlage geeft een korte wetshistorische uitleg over medezeggenschapsverschillen tussen de verschillende sectoren van het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Taal en rekenen in het vizier

  Rapport van de Onderwijsraad. Het rapport geeft advies over het onderwijs in taal en rekenen voor het basisonderwijs, voortgezet onderwis en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Peil.Leesvaardigheid Einde (speciaal) basisonderwijs 2020-2021

  Rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Het rapport geeft zicht op de leesvaardigheid van leerlingen in het laatste leerjaar van het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2021

  Het jaarverslag geeft een beschrijving per sector van de reguliere (wettelijke) taken en de geboekte resultaten in 2021. Daarnaast bevat het de financiële en personele rapportage over 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek teambevoegdheid 10-14-onderwijs Tweede tussenmeting 2021-2022

  Het rapport bevat de 2e tussenmeting van het experiment het experiment 'teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs'. Dit loopt vanaf schooljaar 2020-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Jaarwerkplan 2023

  Concept van het jaarwerkplan 2023 van de Inspectie van het Onderwijs. Het jaarplan beschrijft de onderzoekskaders van de inspectie in 2023 voor de basisvaardigheden in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Examenmonitor 2022

  De Examenmonitor VO geeft een beeld van de resultaten van examens op het voortgezet onderwijs (vo) in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vaardigheid Examenkandidaten 2022

  Het rapport vergelijkt de vaardigheid van de examenkandidaten in 2022 met de vaardigheid van examenkandidaten in de jaren voor de coronapandemie. Het rapport kijkt naar de periode 2015-2019, met nadruk op 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Landsadvocaat informele scholing

  De Landsadvocaat geeft advies aan minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) over juridische instrumenten om veilig leren en werken in informele lestinstituten mogelijk te maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Programma Onderwijs 3e voortgangsrapportage

  De rapportage blikt terug op de uitvoering en opbrengsten van het programma Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) in het schooljaar en studiejaar 2021/2022. NP Onderwijs is een programma om vertragingen door corona in de leergroei en ontwikkeling van leerlingen en studenten te herstellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie ‘Goed worden, goed blijven’ - Eindrapport

  Evaluatie van het ondersteuningsprogramma ‘Goed worden, goed blijven’, een programma dat werkt aan kwaliteitsverbetering bij scholen van onvoldoende of zeer zwakke kwaliteit in het primair en speciaal onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Education at a Glance 2022 OECD Indicators

  Jaarlijkse rapportage van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor het jaar 2022. Het rapport bevat gegevens over onder andere de structuur, financiën en prestaties van het onderwijs in de OESO-landen. Het geeft informatie over de positie van het Nederlandse onderwijsstelsel in vergelijking met andere landen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advieskader Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

  Het advieskader gaat over een kwaliteitstoets op aanvragen van nieuwe scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bevindingen toezicht RJJI locatie Horsteveen

  Afschrift van de brief van de van Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Inspectie van het Onderwijs. De brief bevat de bevindingen van de inspecties over Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Horsterveen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2022 niet bekostigd voortgezet onderwijs

  Het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft de inrichting van het toezicht op het niet bekostigd voortgezet onderwijs. Het omvat het kader op grond waarvan de inspectie onderwijsinstellingen beoordeelt en waardeert en de werkwijze.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2022-2023 voortgezet onderwijs versie per 1 augustus 2022

  Het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft de inrichting van het toezicht op de voorschoolse educatie en het basisonderwijs. Het omvat het kader op grond waarvan de inspectie onderwijsinstellingen beoordeelt en waardeert en de werkwijze.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie initiatiefwet Bisschop c.s

  Het rapport evalueert de invloed van de wijzigingen in de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) als gevolg van de initiatiefwet Bisschop c.s. op de toezichtpraktijk. Het gaat om het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2022-2023 (voortgezet) speciaal onderwijs versie per 1 augustus 2022

  Het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft de inrichting van het toezicht op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Het omvat het kader op grond waarvan de inspectie onderwijsinstellingen beoordeelt en waardeert en de werkwijze.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2022 niet bekostigd primair onderwijs

  Het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft de inrichting van het toezicht op het niet bekostigd primair onderwijs (basisonderwijs). Het omvat het kader op grond waarvan de inspectie onderwijsinstellingen beoordeelt en waardeert en de werkwijze.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2022-2023 voor toezicht op voorschoolse educatie en primair onderwijs

  Het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft de inrichting van het toezicht op de voorschoolse educatie en het basisonderwijs. Het omvat het kader op grond waarvan de inspectie onderwijsinstellingen beoordeelt en waardeert en de werkwijze.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2022-2023 (voortgezet) speciaal onderwijs versie per 1 augustus 2022

  Het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft de inrichting van het toezicht op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Het omvat het kader op grond waarvan de inspectie onderwijsinstellingen beoordeelt en waardeert en de werkwijze.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie initiatiefwet Bisschop c.s

  Het rapport evalueert de invloed van de wijzigingen in de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) als gevolg van de initiatiefwet Bisschop c.s. op de toezichtpraktijk. Het gaat om het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op