Zoekresultaten  1-50 van de 569 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
 • Stichting Islamitische School Amsterdam Specifiek onderzoek bestuur

  Rapport van de Onderwijsinspectie. Het rapport gaat over het 2e herstelonderzoek bij de Stichting Islamitische Scholen Amsterdam (ISA). Het gaat om het herstel van bestuurlijk handelen naar aanleiding van ernstige en meerdere wettelijke tekortkomingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trends in aanvullend onderwijs Monitor aanvullend onderwijs 2023

  De monitor geeft een beeld van de stand van zaken bij aanvullend onderwijs in het schooljaar 2022-2023. Het gaat hierbij om onderwijsondersteuning buiten de reguliere schooltijd (onderwijstijd) om de schoolloopbaan van kinderen te ondersteunen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Doorstroomprogramma's vmbo-mbo en havo-mbo

  Het rapport evalueert de subsidieregeling uit het Actieplan Gelijke Kansen voor de doorstroomprogramma's vmbo-mbo en havo-mbo voor kwetsbare leerlingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2023

  De rapportage bericht over de belangrijkste ontwikkelingen voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hun arbeidsmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage kwalitatieve verkenning met betrekking tot de motie Van Meenen en Paul

  Rapport van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid. Het rapport onderzoekt of het aanmerken van onderwijs aan (hoog)begaafden als speciaal onderwijs (SO) zou leiden tot structurele financiering, expertise, leerlingenvervoer en een dekkend aanbod voor het onderwijs aan (hoog) begaafde leerlingen. Aanleiding was de motie van de Tweede Kamerleden Van Meenen (D66) en Paul (VVD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwaliteit van de schoolexaminering

  Rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Het rapport beoordeelt de afsluiting van het voorgezet onderwijs (vo) via het schoolexamen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Balans van de Leefomgeving 2023

  2-jaarlijks rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het rapport maakte de balans op van het leefomgevingsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2023

  De rapportage bericht over de belangrijkste ontwikkelingen over leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hun arbeidsmarkt. Het gaat om de stand van zaken in december 2023. Een eerdere versie van het rapport had de Tweede Kamer op 15 december 2023 ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek teambevoegdheid 10-14-onderwijs Eindmeting 2022 - 2023

  Het rapport evalueert het experiment Teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs. Binnen 10-14-onderwijs volgen leerlingen van 10 tot 14 jaar een onderwijsprogramma met een doorlopende leerlijn van de basisschool naar de middelbare school. Het rapport onderzoekt de inzet van personeel, de bevoegdheden die daarbij een rol spelen en de effecten op de onderwijskwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 – Handleiding berekeningstool UPV Textiel

  Bijlage bij het rapport 'Onderzoeken in het kader van de UPV Textiel'. De bijlage bevat de handleiding bij de berekeningstool UPV Textiel V1.0.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Performance requirements for textiles Input on EU sustainable design criteria for textiles

  Het rappoprt gaat over onderzoek naar mogelijke ontwerpeisen voor textiel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeken in het kader van de UPV Textiel Rapportage onderdeel 3

  Onderdeel 3 van de rapportage 'Onderzoeken in het kader van de UPV Textiel '. Het rapport gaat over de wenselijkheid en haalbaarheid van specifiekere doelstellingen voor vezel-tot-vezelrecycling en het instellen van een minimumpercentage recyclaat in nieuwe textielproducenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitwerking Motie Dassen/Van Weyenberg: Structurele scenario’s voor het aanbieden van schoolmaaltijden

  Het document bevat een uitwerking van verschillende mogelijke scenario’s voor een structurele vorm van schoolmaaltijden. Aanleiding was de motie van de Tweede Kamerleden Dassen (VOLT) en Van Weyenberg (D66). Deze verzocht verzocht de regering om verschillende opties uit te werken voor het structureel en laagdrempelig maken van gezonde en gevarieerde gratis schoolmaaltijden voor kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wet vrijwillige ouderbijdrage - Mogelijke gevolgen voor extra-curriculair aanbod van de profielscholen

  Bijlage bij het rapport Schoolkostenmonitor po, vo, mbo 2022-2023 over de mogelijke gevolgen voor extra-curriculair aanbod van de profielscholen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage – Q2 2023 Infrastructuur en Waterstaat

  De kwartaalrapportage bevat de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het gaat om het 2e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht ingekomen reacties Ringen naar onderwerp

  Het overzicht bevat de reacties van de PO-Raad (Primair Onderwijs) en VO-Raad (Voortgezet Onderwijs) en andere organisaties op de bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Ring 2 17 mei 2023

  Het verslag gaat over het overleg van vertegenwoordigers van Ring 2 (onderwijsorganisties) met de Inspectie van het Onderwijs dat plaats vond op 17 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het voortgezet onderwijs

  Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs. Het onderzoekskader beschrijft de inrichting van het toezicht op het voortgezet onderwijs (vo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch personeelsbeleid in het VO

  Het rapport beschrijft de staat van het strategisch personeelsbeleid voor het voortgezet onderwijs (vo) in 2023 en de ontwikkeling sinds 2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Biotechnologie en veiligheid

  Speciale uitgave over het onderzoeksprogramma 'Biotechnologie en Veiligheid'. Het rapport gaat over 10 onderzoeken die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft laten doen naar de risico’s van nieuwe en innovatieve biotechnologie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van de uitvoering maart 2023 JenV partner voor ICT en IV

  Het rapport bevat de Stand van de Uitvoering van de Justitiële ICT Organisatie in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid IBO Sturing op kwaliteit van onderwijs

  Rapport van het interdepartementale beleidsonderzoek  (IBO) 'Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid'. Het onderzoek gaat over manieren om de sturing op onderwijskwaliteit en kansengelijkheid te verbeteren in het funderend onderwijs (basisonderiwjs en voortgezet onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning Primaire Fossiele Grondstoffenheffing

  Verkennend onderzoek naar een primaire fossiele grondstoffenheffing. In deze verkenning is gekeken naar de haalbaarheid en effectiviteit van het belasten van niet-energetisch gebruik van fossiele grondstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht mogelijke maatregelen voortkomend uit BMH en Bestemming Parijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maatregelen Nationaal Programma Circulaire Economie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies inzet structurele middelen Sterk Techniekonderwijs

  Advies van de commissie Sterk Techniekonderwijs (STO) over de inzet van middelen voor versterking van het technisch onderwijs. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor en evaluatieonderzoek Sterk techniekonderwijs

  Rapport over het programma Sterk Techniekonderwijs (STO) in 2023. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 – Rollen van verschillende partijen in het nieuwe systeem

  De bijlage bevat een schema van de rollen die partijen vervullen in het nieuwe systeem van certificering en toezicht rond biogrondstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stakeholders over het biogrondstoffenbeleid

  Het rapport bevat een overzicht en analyse van wat stakeholders vinden van het biogrondstoffenbeleid van de overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van het Onderwijs 2023

  De Staat van het Onderwijs is het jaarlijkse verslag van de Inspectie van het Onderwijs over wat er goed gaat in het onderwijs en waar verbeterpunten liggen. Dit jaar gaat de inspectie nader in op de belangrijke thema’s basisvaardigheden, kansengelijkheid en goed toegeruste leraren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie verrijkte schooldag

  Rapport over het programma School en Omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030

  Het rapport beschrijft het doel en de maatregelen van het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE). Het programma bevat maatregelen om de transitie (overgang) naar een circulaire economie te versnellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader Rapport Besluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel

  Het nader rapport informeert de Koning over het advies van de Raad van State (RvS) over het ontwerp van het Besluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trendanalyse biotechnologie 2023

  De trendanalyse richt zich op de kansen van de biotechnologie op industrieel, agrarisch en medisch terrein.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2022 van de Inspectie van het Onderwijs

  Het jaarverslag gaat over de activiteiten van de Inspectie van het Onderwijs in 2022 in getallen en beschrijvingen. Ook gaat het in op belangrijke ontwikkelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept opdrachtbevestiging onderzoek gebruik van data binnen de overheid

  Concept opdrachtbevestiging onderzoek motie Kamerlid Marijnissen c.s. en motie van het Kamerlid Klaver c.s. over gebruik van data binnen de overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sustainability of biobased plastics Analysis focusing on CO2 for policie

  Het rapport onderzoekt een mogelijke vermindering van de ecologische voetafdruk door het gebruik van bioplastic in vergelijking met fossiel plastic. Daarnaast geeft het een methode voor de berekening van de vermindering van de ecologische voetafdruk door bioplastic.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kopen of zelf bouwen: de modernisering van de IT achter de omzetbelasting - Rapport deel 1 van 3

  De ICT-systemen voor de omzetbelasting zijn sterk verouderd en moeten worden gemoderniseerd. Adviesbureau McKinsey heeft voor de Belastingdienst de mogelijke scenario's (zelf bouwen of een pakket kopen) onderzocht en en een advies voor de keuze uitgebracht. In het rapport is dit onderzoek en het advies opgenomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kopen of zelf bouwen: de modernisering van de IT achter de omzetbelasting - Rapport deel 3 van 3

  De ICT-systemen voor de omzetbelasting zijn sterk verouderd en moeten worden gemoderniseerd. Adviesbureau McKinsey heeft voor de Belastingdienst de mogelijke scenario's (zelf bouwen of een pakket kopen) onderzocht en en een advies voor de keuze uitgebracht. In het rapport is dit onderzoek en het advies opgenomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kopen of zelf bouwen: de modernisering van de IT achter de omzetbelasting - Rapport deel 2 van 3

  De ICT-systemen voor de omzetbelasting zijn sterk verouderd en moeten worden gemoderniseerd. Adviesbureau McKinsey heeft voor de Belastingdienst de mogelijke scenario's (zelf bouwen of een pakket kopen) onderzocht en en een advies voor de keuze uitgebracht. In het rapport is dit onderzoek en het advies opgenomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Definitief BIT-advies Basisplan Straf

  Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) geeft advies over het programma Basisplan Straf van de Raad voor de rechtspraak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Beleidsreactie OM op aanbiedingsbrief Advies Business InformatiePlan OM BIPOM

  Afschrift van de brief van het Openbaar Ministerie (OM) aan het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT). De brief bevat de beleidsreactie van het OM op het advies over het Business Informatieplan van het Openbaar Ministerie (BIPOM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Aanbiedingsbrief Advies Business InformatiePlan OM BIPOM

  Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) stuurt zijn advies over het Business InformatiePlan OM (BIPOM) aan minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport IKUS-II Inventarisatie Kwetsbaarheden Uitval Satellietnavigatie

  Het rapport gaat over de kwetsbaarheden die gepaard gaan met het uitvallen van plaats- en tijdbepaling met Global Navigation Satellite System (GNSS). Vitale processen maken gebruik van plaats- en tijdbepaling met GNSS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De gevolgen van digitalisering op de leermiddelenmarkt

  In dit rapport worden de gevolgen van digitalisering op de leermiddelenmarkt in het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo) beschreven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wettelijke kaders van de medezeggenschap in het onderwijs

  Het rapport onderzoekt knelpunten bij de medezeggenschap in verticale scholengemeenschappen. Dit zijn scholengemeenschappen die zowel voortgezet onderwijs (vo) als middelbaar beroepsonderwijs (mbo) aanbieden. Daarnaast onderzoekt het beleidsopties voor een gemeenschappelijk wettelijk kader voor de medezeggenschap in het vo en mbo.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • In het licht van de geschiedenis

  Bijlage bij het rapport 'Wettelijke kaders van de medezeggenschap in het onderwijs'. De bijlage geeft een korte wetshistorische uitleg over medezeggenschapsverschillen tussen de verschillende sectoren van het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning verbeteringen IG ggo's

  Het rapport bevat een opsomming van verbetervoorstellen voor de regelgeving over genetisch gemodificeerde organismen (ggo's).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Integrale Circulaire Economie Rapportage 2023

  Rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het rapport bevat een Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) die de stand van zaken weergeeft van de transitie (overgang) naar een circulaire economie in Nederland. Het geeft daarnaast handvatten biedt om die transitie te versnellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Twinning III Suriname - Nederland

  Effectevaluatie van de Twinningfaciliteit Suriname-Nederland. Het Twinninginstrument is een in 2008 in het leven geroepen fonds dat de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties uit Nederland en Suriname faciliteert en financiert.

  Bekijk document gepubliceerd op