Zoekresultaten  1-50 van de 1.680 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
 • Aanvullende maatregelen waarborgen acute en kritiek planbare zorg

  Brief van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) waarin wordt gemeld dat extra maatregelen nodig zijn om acute en kritiek planbare zorg aan te kunnen blijven leveren. Dit is nodig omdat het aantal besmettingen met het coronavirus blijft toenemen. En daardoor de druk op de zorg oploopt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief aanvullende afspraken waarborgen IC-afhankelijke kritiek planbare zorg

  Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de aanvulling op het 'Tijdelijk beleidskader voor het waarborgen acute zorg in de COVID-19 pandemie' voor de IC-afhankelijke kritiek planbare zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief tijdelijk beleidskader waarborgen acute zorg in COVID-19-pandemie

  Minister Van Ark deelt het tijdelijk beleidskader voor het waarborgen van acute zorg in de COVID-19-pandemie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief aanvullende afspraken waarborgen IC-afhankelijke kritiek planbare zorg

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Q&A waarborgen kritieke planbare zorg tijdens toename COVID-19 patiënten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijk beleidskader voor het waarborgen acute zorg in de COVID-19 pandemie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanvullende maatregelen om acute en kritiek planbare zorg te waarborgen

  Minister Van Ark laat weten dat het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) extra maatregelen neemt om acute en kritiek planbare zorg te kunnen blijven leveren. Dit is nodig omdat het aantal besmettingen met het coronavirus blijft toenemen. En daardoor de druk op de zorg oploopt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvulling op 'Tijdelijk beleidskader voor het waarborgen acute zorg in de COVID-19 pandemie' voor de IC-afhankelijke kritiek planbare zorg

  Om de toegankelijkheid tot de IC-afhankelijke kritiek planbare zorg bij toenemende COVID-19-druk te borgen en meer uniformiteit en voorspelbaarheid te realiseren bij de op- en afschaling van de planbare zorg, zijn in samenwerking met alle betrokken partijen aanvullende uitgangspunten en spelregels geformuleerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de Wob/Woo-documentatie over de gang van zaken rondom ‘Het Grootste Coronaspreekuur’

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de Wob/Woo-documentatie over de gang van zaken rondom ‘Het Grootste Coronaspreekuur’. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag over Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

  Minister De Jonge biedt de nota naar aanleiding van het Wetsvoorstel Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State en nader rapport Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

  Minister De Jonge reageert op het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel met tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van het verslag Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

  Minister De Jonge stuurt de Eerste Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag dat hoort bij  het voorstel van wet houdende Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzoek LNAZ aan minister over bekrachtigen Fase 2d

  Brief van de Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) om Fase 2d formeel te bekrachtigen. De brief is gericht aan minister De Jonge (VWS). In Fase 2d is in het hele land de zorgcontinuïteit in gevaar omdat meerdere regio’s de kritiek planbare zorg niet meer volledig kunnen waarborgen en de toegang tot de (semi-)acute zorg in gevaar komt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief en memorie van antwoord voorstel wet Tijdelijke bepalingen notificatieapplicatie bij de bestrijding covid-19 en voorkomen van misbruik

  Minister De Jonge stuurt de memorie van antwoord over voorstel van wet houdende Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over thuiswerkvoorzieningen overheidssectoren Rijk en Politie tijdens coronacrisis

  Staatssecretaris Knops laat weten welke maatregelen de overheidssectoren Rijk en Politie nemen om ervoor te zorgen dat hun medewerkers tijdens de coronacrisis kunnen thuiswerken op een manier die verantwoord is volgens de wetgeving over arbeidsomstandigheden (Arbowetgeving).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19. Wetsvoorstel Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet doorlopende evaluatie CoronaMelder

  Voor de CoronaMelder-app is een doorlopende evaluatie opgestart, onder leiding van Prof. dr. Wolfgang Ebbers (Erasmus Universiteit Rotterdam). Deze bestaat uit kwantitatief en kwalitatief onderzoek. In de CoronaMelder-app worden geen gegevens verzameld; het waarborgen van de privacy betekent dat er in de app zo weinig mogelijk gegevens geregistreerd worden. GGD GHOR en het RIVM leveren de kwantitatieve datasets. Daarnaast lopen er ook verschillende surveyonderzoeken, met daarin metingen die met name gericht zijn op het onderzoeken van maatschappelijke effecten en gedragseffecten. Wel wordt de werking van CoronaMelder doorlopend onderzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • eHealth Netwerk Guidelines on Proof of vaccination for medical purposes (Engels)

  Op woensdag 27 januari 2021 zijn alle 27 EU-landen in het eHealth Netwerk akkoord gegaan met de ‘Guidelines on Proof of vaccination for medical purposes’. Dit gebeurde onder het co-voorzitterschap van Nederland. De richtlijnen ondersteunen de interoperabiliteit van vaccinatie certificaten, door af te spreken dat landen de inhoud ervan op een uniforme wijze vastleggen volgens Europese normen. Daarvoor is een minimale dataset vastgesteld. Deze dataset dient ook als basis voor de ontwikkeling van een vertrouwensraamwerk (Trust Framework). Daarmee kunnen de authenticiteit en integriteit van vaccinatie certificaten worden gewaarborgd. Het werk aan de richtlijn wordt voortgezet om aspecten als gegevensbescherming en privacy in de context van vaccinatie certificaten nader te specificeren. De richtlijn is vooralsnog alleen bedoeld om te gebruiken in zorgsituaties. Maar het laat de mogelijkheid open om ook gebruikt te worden voor andere doeleinden.   Zie ook: Persbericht Europese Commissie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanmelddocument Open House Aanmeldprocedure Sneltesten SARS-CoV-2

  Het ministerie van VWS heeft tot doel om via de Open House Sneltesten bedrijfsartsen en Arbodiensten te contracteren die op aanvraag van werkgevers antigeen sneltesten voor SARS-CoV-2 gaan uitvoeren. Een Open House procedure is een toelatingssysteem voor de levering van voorzieningen, waarin op basis van een vooraf bekendgemaakte aanmeldprocedure iedereen die aan de gestelde eisen voldoet wordt toegelaten. De toelating tot de Open House vindt niet plaats door een onderlinge vergelijking en ranking van inschrijvingen te maken op basis van prijs en/of kwaliteitscriteria zoals bij reguliere inkoopprocedures van de overheid. Elke aanmelder die voldoet aan de door VWS gestelde geschiktheidseisen en zich bereid verklaart om zich aan de vooraf bekend gemaakte voorwaarden te houden, mag deelnemen. Voor meer informatie en handvatten (toolkit) voor het inrichten van een eigen testlocatie kunnen werkgevers terecht op www.werkgeverstesten.nl

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over gedoogbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen voorjaar 2020

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het tijdelijke gedoogbesluit over gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen gedurende de coronacrisis in het voorjaar van 2020. Het Tweede Kamerlid Omtzigt (Omtzigt) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over aerosole transmissie en het belang van ventilatie

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over aerosole transmissie en het belang van ventilatie. De Tweede Kamerleden Kuzu (DENK) en Agema (PVV) hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Covid-19 en luchtvaart

  De ministers Van Nieuwenhuizen en De Jonge informeren de Tweede Kamer over de maatregelen voor de gevolgen van het coronavirus, COVID-19, voor de luchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over veilig werken in coronatijd

  Staatssecretaris Van Ark beantwoordt vragen over veilig werken in tijden van het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effect van verschillende ventilatiehoeveelheden op aerogene transmissie van SARS-CoV-2

  Risicoschatting op basis van het AirCoV2-model. Het RIVM heeft berekend wat het effect is van verschillende hoeveelheden ventilatie van binnenruimten op ‘aerogene transmissie’ van het coronavirus SARS-CoV-2.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoorden commissievragen over aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus

  Minister Van 't Wout beantwoordt commissievragen over aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitgangspunten financiering COVID-19 PCR-laboratoriumtesten 2021

  Deze factsheet gaat in op de financiering van de kosten voor laboratoriumdiagnostiek binnen het testbeleid. Dit document is bedoeld voor professionals en organisaties die zich bezighouden met het testen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over coronabesmetting van minister Ollongren

  Staatssecretaris Knops beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Kent (SP) over de coronabesmetting van minister Ollongren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over advies om zwangere vrouwen te waarschuwen voor Schmallenbergvirus

  Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van het Kamerlid (PvdD) over het advies om zwangere vrouwen te waarschuwen voor het Schmallenbergvirus. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitgangspunten financiering coronatesten

  Deze factsheet gaat in de op de financiering van de kosten voor laboratoriumdiagnostiek. Deze informatie gaat over COVID-19 PCR-laboratoriumtesten, niet over serologische testen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Covid-uitbraak fabriek in Deventer persoon 1 - Bijlage 2 bij Woo-besluit Covid-uitbraak fabriek in Deventer

  Besluit op een verzoek om informatie over een Covid-uitbraak in een machinefabriek in Deventer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Covid-uitbraak fabriek in Deventer persoon 2 - Bijlage 2 bij Woo-besluit Covid-uitbraak fabriek in Deventer

  Besluit op een verzoek om informatie over een Covid-uitbraak in een machinefabriek in Deventer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Servicedocument voor funderend onderwijs COVID-19

  Het document bevat de laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen in verband met COVID-19 voor het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Protocol 'Samen veilig doorwerken'

  Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten, en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis. Ook aan bod komt de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden. Het protocol is door Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan het ministerie van BZK aangeboden en in het overleg met de Ministers van BZK en I&W met diverse andere bouwbranches en vakbonden aangevuld en vastgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het zwalkende coronabeleid

  Minister De Jonge (VWS) geeft antwoord op vragen over het zwalkende coronabeleid. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus

  Minister Wiebes, minister Hoekstra en minister Koolmees informeren de Tweede Kamer over de economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toezeggingen Lyme en tropische infectieziekten naar aanleiding van Algemeen Overleg Medische Preventie

  Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over toezeggingen Lyme en tropische infectieziekten naar aanleiding van Algemeen Overleg Medische Preventie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief aanpak teken en tekenbeten

  Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) meldt wat er in Nederland gebeurt voor de bestrijding van de teek en het voorkomen van tekenbeten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over coronabesmettingen medewerkers slachthuizen en vleesverwerkers

  Minister Schouten beantwoordt vragen over coronabesmettingen bij medewerkers van slachthuizen en vleesverwerkingsbedrijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Presentatie voorzitter MIT technische briefing 9 mei 2023

  Op 9 mei 2023 was er een technische briefing in de Tweede Kamer over corona. Voorzitter Jolande Sap van het Maatschappelijk Impact Team (MIT) heeft daar deze presentatie gegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies n.a.v. OMT-Z nertsen en SARS-CoV-2

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies OMT-Z nertsen en SARS-CoV-2

  Advies van het Outbreak Management Team Zoönose (OMT-Z) over de risico's van het coronavirus op nertsenbedrijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies situatie rondom de uitbraak met het nieuwe coronavirus vanuit Wuhan

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden over de besmetting van nVWA-medewerkers met Q-koorts

  Antwoorden op vragen van Van Veldhoven en Dijkstra (beiden D66) over de besmetting van nVWA-medewerkers met Q-koorts.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek misbruikrisico’s Ziektewet

  Onderzoek naar misbruikrisico’s in de Ziektwet (ZW) en Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). In dit rapport zijn de bevindingen van het misbruikonderzoek inzake de ZW opgenomen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over ventilatiesystemen in schoolgebouwen

  Minister De Jonge beantwoordt vragen over het artikel ‘Volgens onderzoek moeten scholen de lucht elke 4 minuten verversen, maar dat lukt amper’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over bericht dat uitzendbureau arbeidsmigranten oproept zich niets aan te trekken van coronavirus

  Minister Koolmees beantwoordt vragen over het bericht dat uitzendbureau Fides arbeidsmigranten oproept zich niets aan te trekken van het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Catshuisstukken 11 april 2020 - Presentatie NCTV: Catshuis 11 april 2020, doorkijk naar besluitvorming 21 april

  Hier vindt u documenten die zijn besproken tijdens de informele bijeenkomst op het Catshuis op 11 april 2020. De bijeenkomst ging over de aanpak van het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over arbeidsmigranten in een vleesfabriek die moesten doorwerken ondanks een coronauitbraak

  Minister Koolmees beantwoordt de vragen over 'arbeidsmigranten in een vleesfabriek in Groenlo die moesten doorwerken ondanks een coronauitbraak'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het werk in coronatijd

  Waarnemingen en ervaringen Inspectie SZW tijdens de pandemie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Door uitblijven coronastrategie komt lockdown weer in beeld'

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt haar antwoorden op vragen over het bericht 'Door uitblijven coronastrategie komt lockdown weer in beeld'. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Van den Hil en Tielen (beiden VVD).

  Bekijk document gepubliceerd op