Zoekresultaten  1-50 van de 179 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
Thema: Gezondheidsrisico'sverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Kamerbrief over Covid-19 en luchtvaart

  De ministers Van Nieuwenhuizen en De Jonge informeren de Tweede Kamer over de maatregelen voor de gevolgen van het coronavirus, COVID-19, voor de luchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Legionellapreventie in waterinstallaties - regels en toezicht

  Stroomschema voor legionellapreventie in waterinstallaties

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over praktijkproef asbestdaksanering met schuim

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over storting van ballaststenen in Apeldoorn

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Van Gennip (SZW) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'Stenen met kankerverwekkende stof gestort in woonwijk Apeldoorn' en 'Onbegrip en woede in Apeldoorn om ProRail en BAM: 'Jullie blijken kankerverwekkende stof onze babykamer in te blazen''.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen id over het bericht dat veel gevaarlijke asbestschroot in de illegaliteit verdwijnt

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van het artikel 'Asbest. We moeten het op een speciale manier afvoeren, maar dat gebeurt vaak niet. Kankerverwekkend materiaal komt terecht op gevaarlijke plekken: 'Ernstige risico's''. Zij doet dit mede namens de  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenhed (SZW). Het Tweede Kamerlid Hagen (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over onderzoeken naar het veilig houden van asbestdakensanering

  Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van de brief van de asbestbranche waarin de branche haar zorgen uitspreekt over een veilige en gezonde versnellingsaanpak asbestdakensanering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie Advies Gezondheidsraad

  Reactie van staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) op een onderzoek van de Gezondheidsraad van juni 2010. Uit dit onderzoek bleek asbest nog gevaarlijker dan gedacht. Daarom wil het kabinet op voorstel van de staatssecretaris onderzoeken hoe nog meer asbest op een verantwoorde wijze uit de leefomgeving kan worden verwijderd. Tegelijkertijd moeten gemeenten, burgers en bedrijven worden gestimuleerd de regels voor asbestverwijdering beter na te leven. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2022

  Rapportage van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De rapportage geeft een overzicht van de meldplichtige ongewone gebeurtenissen die in 2022 hebben plaatsgevonden in de Nederlandse nucleaire installaties. De rapportage bevat de meldingen van vergunninghouders op grond van Kernenergiewet (Kew) artikel 15 onder b.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2019

  De rapportage geeft een overzicht van de meldplichtige ongewone gebeurtenissen die in 2019 hebben plaatsgevonden in de Nederlandse nucleaire installaties met een Kernenergiewetvergunning (Kew-vergunning).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2021

  De rapportage geeft een overzicht van de meldplichtige ongewone gebeurtenissen die in 2021 hebben plaatsgevonden in de Nederlandse nucleaire installaties..

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2020

  In de rapportage geeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) een overzicht van de meldplichtige ongewone gebeurtenissen die in 2020 hebben plaatsgevonden in de Nederlandse nucleaire installaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CBR Opstartscenario’s examendivisies na lock‐down

  Het rapport richt zich op een pakket met maatregelen voor het opnieuw opstarten van de rijexamens na de lockdown.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Protocol verantwoord blijven reizen in het openbaar vervoer – versie 20 januari 2022

  Het OV-protocol is op 20 januari 2022 geüpdatet. Hierin staat omschreven hoe er in verband met het coronavirus veilig en verantwoord kan worden gewerkt en gereisd in trein, (water)bus, tram en metro.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-Woo-verzoek over onderzoeksrapport Fase 2 Blootstellingsonderzoek asbestdaken - Bijlagen bij Wob-Woo-verzoek over onderzoeksrapport Fase 2 Blootstellingsonderzoek asbestdaken

  Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoeksrapport Fase 2: Blootstellingsonderzoek asbestdaken. Het verzoek is op 21 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 5 juli 2022 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken COVID-19

  Minister De Jonge beschrijft de stand van zaken rondom COVID-19, en de maatregelen om het coronavirus onder controle te houden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over reactie op 73e OMT COVID-19, testbeleid Duitsland en Frankrijk en verspreiding coronavaccin

  Minister De Jonge en minister Van Nieuwenhuizen beantwoorden vragen over de kabinetsreactie op het advies van het 73e Outbreak Management Team (OMT) COVID-19, berichten over het testbeleid van Duitsland en Frankrijk, en het bericht over mogelijke problemen met veilige en snelle verspreiding van een coronavaccin.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Veiligheid en Leiderschap

  Het rapport bevat 9 essays over veiligheid en leiderschap binnen de chemische industrie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging AMvB Kernenergiewet 2024

  Besluit tot wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen, het Besluit vervoer splijtstoffen en ertsen, het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming en het Besluit in- uit en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen in verband met herschikking en verbetering van delegatiegrondslagen en technische correcties (Wijzigingsbesluit algemene maatregelen van bestuur Kernenergiewet 2024).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies 101e OMT over COVID-19

  Advies van het Outbreak Management Team (OMT) over de situatie rondom de COVID-19-pandemie. In dit advies gaat het OMT in op de actuele situatie en de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Houtrook uit particuliere kachels: zoektocht naar indicatoren en verkenning van mogelijkheden voor reductie van overlast

  Het rapport bevat de resultaten van een nderzoek naar een methode om overlast van houtrook te kunnen meten en mogelijkheden om overlast te beperken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 8 november 2022 tot wijziging van het Drinkwaterbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving en enkele andere algemene maatregelen van bestuur in verband met de omzetting van EU-Drinkwaterrichtlijn 2020/2184 (herschikking)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Financiële gevolgen voor de sector van het verlengen van de vervaltermijn voor radioactief afval voor ziekenhuizen

  Het rapport onderzoekt de financiële gevolgen voor ziekenhuizen van het langer bewaren van radioactief ziekenhuisafval op locatie. Het onderzoek richt zich op de activiteiten die ziekenhuis moeten nemen en de kosten en baten van deze acties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen so Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

  Staatssecreraris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen over verschillende onderwerpen op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) Nucleaire Veiligheid van 15 februari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • de casus Otapan

  Eindrapport van de externe commissie Otapan. Onderzocht is of er voldoende kennis is in het ambtelijk apparaat, de cultuur van tegenspraak, de klokkenluiderregelingen, informatievoorziening aan de Kamer en de vraag of de politieke verantwoordelijke destijds op de hoogte was.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Report of the Operational Safety Review Team OSART Mission to the Borssele Nuclear Power Plant THE Netherlands

  Het rapport presenteert de resultaten van het onderzoek van het Operational Safety Review Team (OSART) naar de kerncentrale in Borssele. Het doet aanbevelingen en suggesties voor verbetering van de veiligheid van de centrale.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Schriftelijk Overleg Luchtvaart 21 april 2020

  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over luchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • On the lookout for practicable sustainable options for asbestos waste treatment

  Onderzoek naar de stand van zaken van de ontwikkeling van technieken om asbesthoudend afval te kunnen verwerken en het verwerkingsproduct nuttig te kunnen hergebruiken. Dit rapport is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nucleaire veiligheid Verslag van een schriftelijk overleg 15 februari 2023 Tweede Kamer

  Verslag van het schriftelijk overleg (so) Nucleaire Veiligheid van 15 februari 2023. Het verslag bevat de vragen van de  vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  over verschillende onderwerpen op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Staat van de Nucleaire Veiligheid en Stralings bescherming Nederlandse nucleaire installaties in 2019

  De Staat van de Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming bespreekt het internationale en nationale stelsel op het gebied van nucleaire veiligheid. De rapportage geeft inzicht in de werking van dit stelsel bij Nederlandse nucleaire installaties in 2019. Daarbij gaat het ook in op de stralingsbescherming.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verantwoord vliegen naar 2050 Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050

  De Luchtvaartnota 2020-2050 richt zich op een duurzame luchtvaartsector met aandacht voor veiligheid, verbondenheid, leefbaarheid en klimaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veiligheid van consumentenvuurwerk rond de jaarwisseling

  Het rapport bevat een evaluatie van samengesteld vuurwerk (compounds)  en seen onderzoek naar de veiligheid van cakeboxen en sierpotten/fonteinen. Het richt zich daarbij op het vergroten van de stabiliteit van vuurwerk en de relatie tussen vuurwerkproducten en vuurwerkletsel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 29 maart 2019 tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012

  Publicatie in de Staatscourant van het Besluit van 29 maart 2019 tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wegwijzer Nationaal beleid nucleaire veiligheid en stralingsbescherming 2022

  Deze Wegwijzer geeft een helder overzicht van het huidige beleid over nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. En hoe de diverse toepassingen samenhangen met de betrokkenheid van verschillende overheidsorganisaties. Het Directoraat-generaal Milieu en Internationaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming hebben de Wegwijzer opgesteld in samenspraak met andere betrokken departementen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het artikel over nieuw coronavirus aangetroffen in rioolwater

  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Nieuwe coronavirus aangetroffen in rioolwater'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vragen en knelpunten rond legionellaregelgeving in leidingwater

  Het rapport onderzoekt de consequenties van nieuwe wetenschappelijke inzichten voor de regelgeving voor legionellapreventie. Het gaat bijvoorbeeld om de invloed van de watertemperatuur op de groei van legionella en het effect van spoelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie van legionellarisico's bij afvalwaterzuiveringsinstallaties

  Onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu naar de groei van legionellabacteriën in afvalwaterzuiveringsinstallaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Actieprogramma Radon Maart 2021

  Het actieprogramma richt zich op beheersing van de langetermijnrisico’s van blootstelling aan radon.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Naleving asbestregels - Rapport

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Gezondheidsraad Invloed van radiofrequente telecommunicatiesignalen op kinderhersenen

  Geactualiseerd advies van de Gezondheidsraad over de korte termijneffecten van de blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiele telefoons, antennes voor mobiele telefonie en Wifi-voorzieningen op de ontwikkeling en het functioneren van de hersenen van kinderen van 0 tot 16 jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over URENCO

  Minister Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de export van uranium door het bedrijf URENCO (URanium ENrichment COmpany) en de contracten daarvoor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wettelijke evaluatie van het zbo ANVS Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

  Het rapport gaat over de wettelijke evaluatie van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) als zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Daarnaast bevat het de evaluatie van de Toezichtvisie tussen de ANVS en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landelijk convenant Sociale Veiligheid in het OV 2020-2025

  Het convenant richt zich op bevordering van samenwerking, kennisuitwisseling, informatiedeling en innovatie rond sociale veiligheid in het openbaar vervoer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden schriftelijk overleg Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

  Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt vragen van de vaste commissie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer. De commissie had vragen over de wettelijke evaluatie van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming1 (ANVS) en de Kamerbrief over verschillende onderwerpen op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij eindrapport de casus Otapan

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Validatieonderzoek berekeningsmethodiek magneetveldzone in Maartensdijk

  Het rapport beschrijft meetprocedure, analyse en resultaten van het validatieonderzoek naar de berekeningsmethodiek van de magneetveldzone bij Maartensdijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen schriftelijk overleg Duurzaam vervoer

  Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt de schriftelijke vragen van de vaste commissie van Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer naar aanleiding van het schriftelijke overleg duurzaam vervoer. Daarbij besteedt zij aandacht aan de gevolgen van de COVID-19 epidemie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbevelingen ter voorbereiding op grotere druk op de zorg als gevolg van varianten COVID-19

  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit adviseren ministers Van Ark en De Jonge over het voorbereiden van de zorg op een toename van coronapatiënten door onder meer de opkomst van nieuwe varianten van het virus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen naar aanleiding van het UNICEF-rapport over een gezonde leefomgeving

  Staatssecretaris Heijnen beantwoordt vragen over het bericht “Unicef: Nederland biedt kinderen geen gezonde leefomgeving”. De vragen zijn van de Kamerleden Bouchallikht, Bromet en Kröger (allen GroenLinks) en van het Kamerlid Van der Graaf (ChristenUnie).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over informele high-level videoconferentie EU transportministers 29 april 2020

  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van geannoteerde agenda voor de videoconferentie van de transportministers van de lidstaten van de EU van 29 april 2020. Daarnaast stuurt zij het verslag van de conferentie naar de Kamer. Ook stuurt zij een Kwartaalrapportage van april 2020 over lopende onderhandelingen over transportdossiers en milieudossiers in EU-verband.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Gezondheidsraad over mobiele telefoons en kanker, deel 2

  Deel 2 van het advies van de Gezondheidsraad over mobiele telefoons en kanker.

  Bekijk document gepubliceerd op