Zoekresultaten  1-50 van de 412 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
 • Handreiking: Het nieuwe werken. Hoe blijf je er gezond bij?

  In deze handreiking voor werkgevers komen vragen aan de orde als Wat vraagt het nieuwe werken van u als werkgever? en Hoe zit het met Arbo?. De handreiking is een initiatief van de Taskforce Mobiliteitsmanagement en het Kenniscentrum Werk&Vervoer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Onderwijsraad Grenzen aan kleine scholen

  In dit advies geeft de Onderwijsraad antwoord op de vraag hoe bij dalende leerlingenaantallen een goed onderwijsaanbod kan worden gewaarborgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief van staatssecretaris De Krom (SZW) bij het rapport Het nieuwe werken en de arbeidsrechtelijke regelgeving

  In het regeerakkoord is afgesproken eventuele belemmeringen voor thuis- en telewerken tegen te gaan en stringente regels voor thuiswerkplekken op te heffen. Staatssecretaris De Krom heeft hiervoor de Universiteit van Amsterdam laten onderzoeken of de arbeidsrechtelijke regelgeving, met name de Arbowet en de Arbeidstijdenwet, belemmeringen opwerpt voor Het Nieuwe Werken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport IenM maatregelenpakket Herijking 2015. Definitief besluit ter bespreking in het NO MIRT 23 november 2015

  Herijking van het maatregelenpakket voor het onderhouden, het verbeteren en het vernieuwen van het spoor, het verhogen van de kwaliteit en het uitbreiden van de capaciteit om meer treinen te kunnen laten rijden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het nieuwe werken en de arbeidsrechtelijke regelgeving

  Het onderzoek is gericht op de verhouding tussen nieuwe arbeidspatronen, bekend onder de term ‘Het Nieuwe Werken’ (HNW) en de arbeidsrechtelijke regels in Neder-land. Hoofdvraag van het onderzoek is: waar levert de arbeidsrechtelijke regelgeving knel-punten of onduidelijkheden op voor verhoudingen waarin op basis van HNW wordt gewerkt?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage: Project Mainportontwikkeling Rotterdam Bestaand Rotterdams Gebied

  Voortgangsrapportage van de gemeente Rotterdam over de stand van zaken van de leefbaarheidsprojecten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarenplan ILT 2015-2019

  Meerjarig programma van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de verdere ontwikkeling van allerlei vormen van toezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage 13 PMR 1 juli 2013 - 30 juni 2014

  Voortgangsrapportage over het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) in de periode 1 juli 2013 - 30 juni 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strandbebouwing en de toestemming voor de exploitatie van stranden door het Rijksvastgoedbedrijf, met name het Zuiderstrand in Den Haag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ruimtelijke samenhang windparken en mijnbouwactiviteiten op zee

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de Ruimtelijke samenhang windparken en mijnbouwactiviteiten op zee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief Behandeling Partitiële Herziening Programma Noordzee

  Afschrift van de voorzitter van het Noordzee Overleg (NZO) aan de ministers van Infrasctructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De brief gaat over de conclusies van het NZO over de Partiële Herziening Programma Noordzee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over partiële Herziening van het Programma Noordzee 2022-2027

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de ruimtelijke opgave voor windenergie in het Programma Noordzee 2022-2027 (PNZ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag ILT 2014

  Jaarverslag 2014 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Analyse Instandhoudingskosten Rijksinfrastructuur Eindrapportage Deel 1 ProRail

  De rapportage bevat de resultaten van het onderzoek naar de instandhoudingskosten van ProRail. Analyse Instandhoudingskosten Rijksinfrastructuur Eindrapportage Deel 1 ProRail (PDF | 166 pagina's | 3,1 MB)  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang MIRT-projecten en moties en toezeggingen najaar 2021

  Minister Visser en staatssecretaris Van Weyenberg (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de Bestuurlijke Overleggen MIRT (BO’s MIRT) van november 2021. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Zij doen dit mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen van de leden Boswijk en Geurts over het bericht 'Nederlands beste boerengrond – in Flevoland – maakt plaats voor woningen en natuur: ‘Maar bos kweken werkt hier niet’'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Ontwerp-structuurvisie Project Calandbrug

  Het rapport beschrijft de ontwerp-structuurvisie voor de Calandbrug naar aanleiding van een MIRT-verkenning van de alternatieven en knelpunten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over position paper Raad van State inwerkingtreding Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het position paper Omgevingswet-DSO van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het Tweede Kamerlid Bromet (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.  Antwoorden op Kamervragen over position paper Raad van State inwerkingtreding Omgevingswet (PDF | 3 pagina's | 251 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29383, nr. 404 - Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

  Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu; Brief regering; Doorwerking WHO-richtlijnen geluid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34985, nr. R - Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet)

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor N&S over afstemming van de diverse door het Natuurnetwerk Nederland (NNN) gehanteerde definities in de Voortgangsrapportages Natuur

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over grip op grootschalige bedrijfsvestigingen

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de contouren van de landelijke beleidslijn 'Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Ontwerp Nationale Omgevingsvisie

  Nederland staat voor grote uitdagingen die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Daarbij zijn complexe opgaven zoals verstedelijking, verduurzaming en klimaatadaptatie nauw met elkaar verweven.Dat vraagt een nieuwe, integrale manier van werken waarmee keuzes voor onze leefomgeving sneller en beter kunnen worden gemaakt. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt een gezamenlijke aanpak die leidt tot een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Pilot 1: Doorwerking nationale ruimtelijke belangen - buisleidingen en inrichtingen

  Het doel van deze pilotstudie is inzicht krijgen in de onderliggende redenen voor problemen met de ruimtelijke doorwerking van de nationale belangen voor externe veiligheid bij inrichtingen en bij buisleidingen in gemeentelijke bestemmingsplannen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 27924, nr. 82 - Pachtbeleid

  Pachtbeleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken pachtbeleid (Kamerstuk 27924-81)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling van de samenwerkingsschool in krimpgebieden

  Advies van het Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR) over welke ruimte de Grondwet biedt voor versoepeling van de regels voor het vormen van een samenwerkingsschool in krimpgebieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aandachtspunten fysieke leefomgeving per provincie

  Dit document is een bijlage bij het provinciaal startpakket fysieke leefomgeving. Aandachtspunten fysieke leefomgeving per provincie (PDF | 12 pagina's | 179 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • PBL Rapport Monitor Infrastructuur en Ruimte

  De monitor richt zich op de effecten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Natuur in en om de stad

  Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft deelgenomen aan een EU-onderzoek naar succesfactoren bij trajecten van vergroening van het stedelijk gebied en mede op basis daarvan een advies uitgebracht over de groennormering. Natuur in en om de stad (PDF | 17 pagina's | 590 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over conflicten tussen woningeigenaren en aannemers

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over conflicten tussen woningeigenaren en aannemers. Het Tweede Kamerlid Nijboer (PVDA) heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over conflicten tussen woningeigenaren en aannemers (PDF | 3 pagina's | 139 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte NL

  Samenvatting van het Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

  Samenvatting van de Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De Structuurvisie bevat een integrale aanpak van infrastructuur en ruimte van dit kabinet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Passende Beoordeling (herziening)

  Het rapport bevat de herziende Passende Beoordeling (PB) bij de ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling Hollandse Kust op grond van de aandachtspunten van de Commissie m.e.r. verwerkt. Het document vervangt de Passende Beoordeling van 30 mei 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport evaluatie Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

  Het rapport evalueert de sterke en zwakke punten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) om te komen tot een nieuwe nationale omgevingsvisie.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wind in de Zeilen - Voortgangsrapportage 1 december 2022

  Deze rapportage beschrijft de stand van zaken van de uitvoering van Wind in de Zeilen, het bestuursakkoord dat het Rijk, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen met elkaar sloten op 26 juni 2020. Wind in de Zeilen - Voortgangsrapportage 1 december 2022 (PDF | 74 pagina's | 8,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quick Scan Verordening stroomlijnen TEN-T

  De Europese Commissie heeft een voorstel over stroomlijning van maatregelen ter bevordering van de totstandbrenging van het trans-Europese vervoersnetwerk gepubliceerd. In de quick scan worden met het oog op het bestaande Nederlandse wettelijke kader en de Nederlandse praktijk van vergunningverlening suggesties geopperd voor verbetering van het voorstel en knelpunten geïdentificeerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief LVNL Uitvoeringstoets ontwerp-Luchtvaartnota

  Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) toetst de Ontwerp-Luchtvaartnota en geeft advies. Brief LVNL Uitvoeringstoets ontwerp-Luchtvaartnota ( PDF | 12 pagina's | 400 kB )

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag bij Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

  Nota naar aanleiding van het verslag bij Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de Huisvestingswet naar aanleiding van de evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over de plannen en beoordelingen van openbare verkoop van voormalige penitentiaire inrichting aan Wolvenplein 27 Utrecht - Woo-verzoek en inventarislijst over de plannen en beoordelingen van openbare verkoop van voormalige penitentiaire inrichting aan Wolvenplein 27 Utrecht

  Besluit op een verzoek om informatie over de planning en beoordelingen van de kwalitatieve eisen en wensen van de winnende partij AM B.V. op de verkoop van de voormalige penitentiaire inrichting Wolvenplein. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen naar aanleiding van het UNICEF-rapport over een gezonde leefomgeving

  Staatssecretaris Heijnen beantwoordt vragen over het bericht “Unicef: Nederland biedt kinderen geen gezonde leefomgeving”. De vragen zijn van de Kamerleden Bouchallikht, Bromet en Kröger (allen GroenLinks) en van het Kamerlid Van der Graaf (ChristenUnie).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Milieueffectrapport Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

  Dit milieueffectrapport (planMER) is opgesteld ten behoeve van de besluitvorming over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij evaluatie selectieve woningtoewijzing Wbmgp

  Minister Ollongren (BZK) deelt de landelijke evaluatie over de toepassing van selectieve woningtoewijzing op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) met de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

  Samenvatting van de definitieve Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hink-stap-sprong naar Bus Rapid Transit op Breda–Gorinchem–Utrecht

  Het rapport gaat over verdiepend onderzoek naar wat nodig is voor de kwaliteitsstap richting Bus Rapid Transit (BRT) op het traject Breda–Gorinchem–Utrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategische Agenda Flevoland deel II – Uitvoeringsagenda

  In dit deel van de Strategische Agenda Flevoland staat centraal hoe de betrokken overheden gaan werken aan het geschetste perspectief, de opgaven en doelen. Dit vormt de uitvoeringsagenda waarmee Rijk en regio de langjarige samenwerking aangaan. Strategische Agenda Flevoland deel II – Uitvoeringsagenda (PDF | 22 pagina's | 1,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Analyse plattelandswoningen

  Het onderzoek beoogt door middel van vergelijking in drie landen inzicht te bieden in hoe andere Europese landen met de uitvoering van de richtlijn luchtkwaliteitseis 2008/50/EG in relatie tot (voormalige) (agrarische) bedrijfswoningen omgaan en welke oplossingsrichtin-gen hieruit voor Nederland kunnen worden gedestilleerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

  Deze structuurvisie geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is het de ‘kapstok’ voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit algemene regels ruimtelijke ordening (AMvB Ruimte)

  Deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) hoort bij de ontwerp-Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • EIB Kantorenmonitor

  In deze publicatie worden de resultaten gepresenteerd van een nieuw kantorenmodel dat het EIB heeft ontwikkeld om vraag en aanbod ontwikkelingen op de kantorenmarkt te kunnen analyseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29383, nr. 397 - Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

  Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu; Motie; Motie van het lid Van Esch over gemeentes oproepen tot het bij ernstige stankoverlast inzetten van de mogelijkheden uit de Crisis- en herstelwet

  Bekijk document gepubliceerd op