Zoekresultaten  1-50 van de 264 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Rapport Ontwerp-structuurvisie Project Calandbrug

  Het rapport beschrijft de ontwerp-structuurvisie voor de Calandbrug naar aanleiding van een MIRT-verkenning van de alternatieven en knelpunten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Ontwerp Nationale Omgevingsvisie

  Nederland staat voor grote uitdagingen die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Daarbij zijn complexe opgaven zoals verstedelijking, verduurzaming en klimaatadaptatie nauw met elkaar verweven.Dat vraagt een nieuwe, integrale manier van werken waarmee keuzes voor onze leefomgeving sneller en beter kunnen worden gemaakt. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt een gezamenlijke aanpak die leidt tot een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Pilot 1: Doorwerking nationale ruimtelijke belangen - buisleidingen en inrichtingen

  Het doel van deze pilotstudie is inzicht krijgen in de onderliggende redenen voor problemen met de ruimtelijke doorwerking van de nationale belangen voor externe veiligheid bij inrichtingen en bij buisleidingen in gemeentelijke bestemmingsplannen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte NL

  Samenvatting van het Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

  Samenvatting van de Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De Structuurvisie bevat een integrale aanpak van infrastructuur en ruimte van dit kabinet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Passende Beoordeling (herziening)

  Het rapport bevat de herziende Passende Beoordeling (PB) bij de ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling Hollandse Kust op grond van de aandachtspunten van de Commissie m.e.r. verwerkt. Het document vervangt de Passende Beoordeling van 30 mei 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport evaluatie Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

  Het rapport evalueert de sterke en zwakke punten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) om te komen tot een nieuwe nationale omgevingsvisie.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag bij Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

  Nota naar aanleiding van het verslag bij Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de Huisvestingswet naar aanleiding van de evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Milieueffectrapport Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

  Dit milieueffectrapport (planMER) is opgesteld ten behoeve van de besluitvorming over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

  Deze structuurvisie geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is het de ‘kapstok’ voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit algemene regels ruimtelijke ordening (AMvB Ruimte)

  Deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) hoort bij de ontwerp-Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van toelichting bij Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij evaluatie selectieve woningtoewijzing Wbmgp

  Minister Ollongren (BZK) deelt de landelijke evaluatie over de toepassing van selectieve woningtoewijzing op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) met de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

  Samenvatting van de definitieve Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aandachtspunten fysieke leefomgeving per provincie

  Dit document is een bijlage bij het provinciaal startpakket fysieke leefomgeving. Aandachtspunten fysieke leefomgeving per provincie (PDF | 12 pagina's | 179 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Analyse plattelandswoningen

  Het onderzoek beoogt door middel van vergelijking in drie landen inzicht te bieden in hoe andere Europese landen met de uitvoering van de richtlijn luchtkwaliteitseis 2008/50/EG in relatie tot (voormalige) (agrarische) bedrijfswoningen omgaan en welke oplossingsrichtin-gen hieruit voor Nederland kunnen worden gedestilleerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over position paper Raad van State inwerkingtreding Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het position paper Omgevingswet-DSO van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het Tweede Kamerlid Bromet (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.  Antwoorden op Kamervragen over position paper Raad van State inwerkingtreding Omgevingswet (PDF | 3 pagina's | 251 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • EIB Kantorenmonitor

  In deze publicatie worden de resultaten gepresenteerd van een nieuw kantorenmodel dat het EIB heeft ontwikkeld om vraag en aanbod ontwikkelingen op de kantorenmarkt te kunnen analyseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de CO2-prijs in het ETS

  Staatssecretaris Dijksma (IenM) stuurt informatie over de CO2-prijs in het ETS naar de Tweede Kamer.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

  In de definitieve Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) schetst het Rijk ambities van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid voor Nederland in 2040. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CanonRO: zoektocht naar de iconen - Een impressie van gesprekken in het land

  In deze publicatie vindt u een verslag van bijeenkomsten over de vraag welke iconen een plaats zouden moeten krijgen in de CanonRO. Dit is de Canon van de ruimtelijke ordening in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014

  Tweede rapportage over het doelbereik van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wind in de Zeilen - Voortgangsrapportage 1 december 2022

  Deze rapportage beschrijft de stand van zaken van de uitvoering van Wind in de Zeilen, het bestuursakkoord dat het Rijk, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen met elkaar sloten op 26 juni 2020. Wind in de Zeilen - Voortgangsrapportage 1 december 2022 (PDF | 74 pagina's | 8,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport PlanMER

  Het rapport bevat een planMER en een Passende Beoordeling (PB) voor de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee, aanvulling Hollandse Kust.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsevaluatie Gebiedsontwikkeling

  Het doel van dit onderzoek is het in beeld brengen van de meerwaarde van integrale ruimtelijke investeringsprojecten aan de hand van een beoordelingskader toegepast op de hiervoor genoemde projecten, die in het kader van Nieuwe Sleutelprojecten (NSP), Besluit Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) en Nota Ruimte-projecten (NR), vanuit het Rijk zijn medegefinancierd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Natuur in en om de stad

  Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft deelgenomen aan een EU-onderzoek naar succesfactoren bij trajecten van vergroening van het stedelijk gebied en mede op basis daarvan een advies uitgebracht over de groennormering. Natuur in en om de stad (PDF | 17 pagina's | 590 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport `Guilding Principles – Metro Mix`

  Dit advies presenteert de generieke Guiding Principles voor mengen in hoge dichtheden én een specifiek advies voor elk van de REOS-transformatiegebieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Grond voor transities - Verkenning grondbeleid ten behoeve van landbouw, energie en wonen

  Onderzoek actief gronddbeleid Grond voor transities. Resultaten van een verkenning naar actief grondbeleid ten behoeve van de woningbouwopgave, energietransitie en landbouwtransitie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over correspondentie tussen secretariaat en leden van de Studiegroep Ruimtelijke Inrichting - Bijlagen

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 14 april 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek inzake de correspondentie tussen secretariaat en leden van de Studiegroep Ruimtelijke Inrichting.Het bijgevoegde document is openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op het verslag van het schriftelijk overleg (vastgesteld op 5 oktober 2011) over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

  Vragen van verschillende politieke partijen over het verslag van het schriftelijk overleg (vastgesteld op 5 oktober 2011) over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, met daarbij de reacties van minister Schultz van Haegen (IenM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsagenda Oost-Nederland

  De 1e Omgevingsagenda voor Oost-Nederland bevat de opgaven en aanvullende afspraken waar Rijk en regio hun gezamenlijke inzet voor een duurzame leefomgeving op willen richten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategische Agenda Flevoland deel II – Uitvoeringsagenda

  In dit deel van de Strategische Agenda Flevoland staat centraal hoe de betrokken overheden gaan werken aan het geschetste perspectief, de opgaven en doelen. Dit vormt de uitvoeringsagenda waarmee Rijk en regio de langjarige samenwerking aangaan. Strategische Agenda Flevoland deel II – Uitvoeringsagenda (PDF | 22 pagina's | 1,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Alternatievennota Verkenning N65 Vught - Haaren bijlage 5 Natuur

  In dit rapport worden de effecten op de alternatieven vanuit fase 1 van de verkenning N65 Vught - Haaren beschreven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 4e voortgangsrapportage Wind in de Zeilen

  Deze voortgangsrapportage over het bestuursakkoord Wind in de Zeilen beschrijft de belangrijkste resultaten en bijzonderheden in de periode december 2021-mei 2022. Wind in de Zeilen is een bestuursakkoord tussen het Rijk, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stelselwijziging Omgevingsrecht

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bouwen aan leefomgevingskwaliteit

  Een blik op het begrip leefomgevingskwaliteit en de bijdrage hieraan van binnenstedelijke bouwprojecten uit het recente verleden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over conflicten tussen woningeigenaren en aannemers

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over conflicten tussen woningeigenaren en aannemers. Het Tweede Kamerlid Nijboer (PVDA) heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over conflicten tussen woningeigenaren en aannemers (PDF | 3 pagina's | 139 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op aanbevelingen Initiatiefnota Regionale verschillen; omgaan met krimp

  Deze bijlage bevat een reactie op de 51 aanbevelingen uit de Initiatiefnota Regionale verschillen; omgaan met krimp.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief aanvullende toelichting op artikel 'Ministerie hield rapport over falen ruimtelijke ordening tegen'

  Minister Van Veldhoven geeft een aanvulling op haar brief over het artikel van NRC van 9 februari 2020 'Ministerie hield rapport over falen ruimtelijke ordening tegen'. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over voorhangprocedure wijziging Besluit Omgevingsrecht recreatiewoningen

  Minister Ollongren (BZK) beantwoordt schriftelijke vragen over de brief van 18 maart 2021 over de voorgehangen Wijziging Besluit omgevingsrecht, in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van toelichting bij het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak ZuidasDok

  Deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau vormt het formele begin van de m.e.r.-procedure voor het project ZuidasDok.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Beleidsdoorlichting artikel 5 Ministerie van BZK

  Minister Ollongren stuurt de beleidsdoorlichting van artikel 5 van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) (Hoofdstuk HVII).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Derde voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingsdaling

  Dit rapport brengt in beeld welke voortgang is geboekt binnen het Actieplan Bevolkingsdaling in de periode najaar 2018 tot zomer 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit uitvoering Crisis- en herstelwet 18e tranche

  Ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet 18e tranche).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking MIRT-verkenning

  Doel van de handreiking MIRT-verkenning is een stappenplan aan te reiken aan de hand waarvan een MIRT verkenning vorm gegeven kan worden. Tevens geeft het een toelichting op doel en functie van de verkenning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit houdende wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (eerste aanvulling)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beschrijving nationale programma's fysieke leefomgeving

  Dit document is een bijlage bij het provinciaal startpakket fysieke leefomgeving. Beschrijving nationale programma's fysieke leefomgeving (PDF | 61 pagina's | 1,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek subsidieaanvraag Woningbouwimpuls Vlaardingen - Openbaar gemaakte documenten 1-5

  Besluit op een verzoek om informatie over de subsidieaanvraag van de gemeente Vlaardingen voor de 3e tranche van de Woningbouwimpuls. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht

  Besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op